Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Peter Alexeyevich Kropotkin Sözleri

Yasalar adalet duygusunu geli?tirmemi?tir, onu mahvetmi?tir.

Biz ki caniyiz! Herkes için ekmek, i? ve her türlü ba??ms?zl?k ve adaleti istiyoruz.

Biz anar?istler bizi çevreleyen ön yarg?lar orman?na baltay? vuruyoruz.

Yaln?zca itaat edenler yollar?n? kendi ba?lar?na arayanlardan daha s?k yan?l?r.

Her?eye kadir olandan bir?eyler istenmekte, eskiden bu Tanr? idi, günümüzde Devlet.

?nsanlar?n, yönetimsiz kal?rlarsa birbirlerini yiyip bitireceklerine inananlara diyoruz ki: T?pk? sürgüne giderken Zavall? kullar?m bensiz ne yapacaklar? diyen o krala benziyorsunuz.

Ahlakç?lar?n hep uygulamak istedikleri o hakk? reddediyoruz, tek tek bireyleri bir ideal ad?na sakatlamay?.

Özgürlü?ün tehlikelerinden ve karanl?k yönlerinden korkmamal?y?z.

?dealimizi birdenbire gerçekle?tiremeyecek olmam?z pek de umrumuzda de?il.

Bütün hayvan topluluklar?nda dayan??ma duygusu var olma sava??ndan çok daha önemli bir do?a yasas?d?r.

British Museum'daki kütüphane memuru okuyucuya toplum için o güne dek neler yapm?? oldu?unu sormaz, ona sadece istedi?i kitaplar? verir.

Ancak hiçbir ?ey yapmayan insan hata yapmaz.

Yaln?zca yok etmek yetmez.

Ko?ullar ile uzla?mak istemiyoruz.

#1061

 
© 2015
AŞK