Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Peter F. Drucker Sözleri

?nsan?n ya?ad??? çevreye yönelen ba?l?ca tehlikeler giderek daha global bir nitelik almaktad?r.

Çevrenin korunabilmesi için ekolojiyle ilgili yasalara ihtiyaç vard?r.

Dünyan?n herhangi bir yerinde çevreye verilen ciddi boyutlardaki zarar?n herkesin sorunu oldu?u ve hepimizi tehdit etti?ini kabul etmedikçe, hiç bir etkili önlem alamay?z.

Dünya art?k emek yo?un, malzeme yo?un, enerji yo?un de?ildir; bilgi yo?un olmaktad?r.

Bir dan??man olarak en güçlü yönüm cahil olmam ve birkaç soru sormamd?r.

Bilgi, tek ba??na ekonomik bir kaynak de?ildir. Bilgi al?n?p sat?lamaz, sadece bilgiyle yarat?lanlar al?n?p sat?labilir.

Çevre de art?k para gibi, enformasyon gibi ulusal s?n?rlar tan?mamaktad?r. Çevreyle ilgili önemli ihtiyaçlar -sözgelimi atmosferin ve dünya ormanlar?n?n korunmas?- ulusal düzeydeki eylemler ve ulusal yasalar ile korunamaz.

Çevreye yönelik en büyük tehdit, bir ka??t fabrikas?n?n at?klar?ndan, bir belediye kanalizasyonunu okyanusa bo?altmas?ndan ya da yerel çiftliklerde kullan?lan tar?m ilaçlar?yla gübrelerin, s?z?nt? ve ak?nt?lar?n?n denize ula?mas?ndan kaynaklanan yerel kirlilik de?ildir. Esas tehlike, insano?lunun ya?am?na, atmosfere, dünyan?n bir bak?ma akci?eri say?lan tropik ormanlara, dünya okyanuslar?na, hava ve su rezervlerimize yönelik olan tehlikedir. Bu da tüm insanl???n ba??ml? oldu?u çevre demektir.

De?er yaratan iki faaliyet vard?r. Yenilik ve pazarlama geriye kalan her?ey maliyettir.

Ticaretin sadece iki basit i?levi vard?r: pazarlama ve yenilik.

Bir i?in sadece tek bir geçerli amac? olabilir: Mü?teri kazanmak.

Pazarlaman?n amac? sat??? gereksiz k?lmakt?r.

A?açlar ölmeye yukar?dan ba?lar.

#1039

 
© 2015
AŞK