Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Peter Lynch Sözleri

Yeni fikirlere aç?k olun.

Çiçekleri kopar?p, otlar? sulayarak kar?n?z? artt?ramazs?n?z.

Asla karl? hisseleri kendi haline b?rak?p, kurulu?un geli?imini izlemekten vazgeçmeyin.

Her zaman endi?elenecek bir ?eyler vard?r.

Karl? bir hisseyi zaman?nda sat?n almam?? olmak size zarar getirmez.

Borsada karl? ç?kmak için sürekli hakl? ç?kman?za gerek yoktur.

Elinizdeki hissenin fiyat?n?n dü?mesi yan?ld???n?z anlam?na gelmez.

Elinizdeki hisse senedinin fiyat?n?n yükselmesi, hakl? oldu?unuz anlam?na gelmez.

Bir ?irketin durumunun kötü olmas?, daha da kötüle?meyece?i anlam?na gelmez.

Hisse fiyatlar? k?sa vadede beklenenin tam tersi yöne hareket etse de, uzun dönemde ?irket kazançlar? ile orant?l? bir geli?me gösterecektir.

En karl? hisse herzaman sürprizdir. Hangi ?irketin ne zaman nereye sat?laca?? da öyle. Sonuca ula?mak için de?il aylar, y?llarca beklemek gerekebilir.

S?rf fiyat? dü?ük diye vasat bir ?irketin hisselerini sat?n almak zarar getirir.

Orta tempolu ?irketlerden elde etti?iniz yüzde 20-30'luk karlar? toplayarak büyük paralar kazanabilirsiniz.

Fiyat? gerçek de?erinin biraz üzerine ç?kt? diye h?zla büyüyen, karl? bir ?irketin hissesini satmak zarar getirir.

?irketlerin geli?melerinin arkas?nda belli nedenler vard?r ve h?zl? büyüyen ?irketler, bu h?z? zamanla yitirirler.

Etraftaki bütün k?zlar? öpmek zorunda de?ilsiniz. Pek çok karl? hisseyi kaç?rm?? olsan?z da, borsa ortalamas?n?n çok üzerine ç?kmay? ba?arabilirsiniz.

Bir hisse, sahibinin kim oldu?unu bilmez.

Kar?n?z?n borsa ortalamas?n? a?amayaca??na inan?yorsan?z, paran?z? bir mü?terek fona yat?r?n, böylece zaman ve paradan tasarruf etmi? olursunuz.

Borsan?n önümüzdeki bir, hatta iki y?l içinde ne yöne gidece?ini tahmin etmek olanaks?zd?r.

Farkl? kategorilerdeki hisselerin riskleri ve avantajlar? da farkl?d?r.

Hisselerin büyük bölümü yat?r?mc? kurulu?lar?n elinde bulunan, Wall Street analistlerinin pe?inde ko?tu?u, hisse fiyat? borsa ortalamas?n?n üzerinde art?? gösteren ve gerçek de?erinin üzerinde olan ?irketlerin hisseleri ya yak?nda de?er kaybedecek ya da ayn? düzeyde kalacakt?r.

Bir ?irketin durumu iyiye gidiyorsa, elinizdeki hisselerin say?s?n? artt?r?n, durumu kötüle?mekteyse bu say?y? azalt?n.

?irketlerin geli?imlerini izleyerek yat?rmlar?n?zdan alaca??n?z karlar? artt?rabilirsiniz. Hisseler gerçek de?erlerinden sapma gösterdiklerinde, ortada daha gerçekçi bir alternatif varsa, elinizdekileri sat?p yeni hisselere yönelin.

Bir hissenin de?eri s?f?ra dü?erse, hisseye ister 50, ister 25, 5 ya da 2 dolar ödemi? olun, zarar?n?z ayn? olacakt?r: yat?rd???n?z her ?ey.

Borsadaki dü?ü?ler istedi?iniz kurulu?lar?n hisselerini almak için e?siz bir f?rsatt?r. Son derece ba?ar?l? ?irketlerin hisseleri inan?lmaz fiyatlara dü?ebilir.

Önümüzdeki ay, önümüzdeki y?l ya da üç y?l içinde borsa mutlaka dü?ecektir.

#1038

 
© 2015
AŞK