Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Peter Senge Sözleri

Bugünün sorunlar? dünün çözümlerinden kaynaklan?r.

Tak?m?n akl?, tak?m bireylerinin akl?ndan daha büyüktür.

Yüksek kalite ve dü?ük maliyet ancak sistem sayesinde ba?ar?labilir.

Organizasyon sisteminde ba?ar? için sistem büyük önem ta??r. Sistemin olu?turulmas? ve i?ler hale getirilmesi ba?ar? için temel yoldur.

Organizasyonda ula??lmak istenen gelecek için tüm çal??anlar aras?nda payla??lan bir vizyon mevcut olmal?d?r.

Sanayi Ça??n?n simgesi makinele?meydi. Yakla?an yeni dönemin simgesi ise gezegen olacak. Yani ya?ayan, kendi kendini yaratan ve yenileyen bir sistem. Yöneticilik anlay??? da bu do?rultuda de?i?ecek.

#1037

 
© 2015
AŞK