Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Peyami Safa Sözleri

Ba?kalar?n?n kar?s?na k?z karde? gözüyle, ba?kas?n?n servetine bir y???n toprak gözüyle ve bütün yarat?klara kendi can?n? ta??yorlarm?? gibi bakan kimse gerçekten ak?ll? bir ki?idir.

Ya?lanarak de?il, ya?ayarak tecrübe kazan?l?r; zaman insanlar? de?il, armutlar? olgunla?t?r?r.

Din yüzünden gerilemedik, geriledi?imiz için dinden ayr?ld?k.

Bekârlar? ço?alan cemiyet, gizli bir anar?i geçiriyordur. Ya büyük bir ink?lâba, ya inhitata gidecektir.

Fikir sahibi olmaya mal sahibi olmaktan fazla ihtiyaç duyaca??m?z gün gerçek zenginli?in s?rr?n? bulaca??z.

A??klara haber vermek isterim: Kalbin tüm meseleleri yaln?z kalpte halledilir, çünkü bir hissin hakk?ndan ancak ba?ka bir his gelir. Ümitsiz bir a?k?n panzehiri ise nefrettir.

Sevgi ile nefret aras?nda çok ince bir çizgi vard?r. Birisinden nefret ediyorsan?z ve bir gün onu yenemeyece?inizi anlad???n?z zaman onu sevmeye ba?lars?n?z. Ve yine birisini seviyorsan?z ve bir gün onu yenebilece?inizi dü?ündü?ünüz zaman ondan nefret etmeye ba?lars?n?z.

Aptallar bütün hayatlar? boyunca ak?ll? ki?ilerle gezseler bile gerçekleri ö?renemezler Hiç, ka??k çorban?n lezzetini alabilir mi?

En çok dü?ündü?ümüz kelimeyi en az kullanmaya bizi mecbur eden gururumuzu aldatmak için, sevmek fiiline sözden ba?ka ifade ?ekilleri arar?z.

?ki tarafta da arzuyu gurura hesap veremey ça??ran iç muhasebe anlar? olmasayd? kendi kendini yiyen a?k?n i?kenceleri ne kadar azal?rd?.

A?k?n tam bir tarifi yap?lamaz. ?iir de böyledir. Yap?lm?? ve yap?lacak tariflerden her biri, denizden al?nm?? bir kova suya benzer. Hiç ?üphesiz bu, deniz suyudur, fakat deniz de?ildir. A?k? denize, tarifi de kovaya benzetirseniz elde edilen ?ey, a?k?n bir halini izahtan ibaret kal?r. Enginsiz, k?y?s?z, renksiz, dalgas?z, derinliksiz bir izah.

Her ?eyin yenisi, dostun eskisi.

Ancak ?imdi ye hâkimiz! ?imdi durmak için de?il, ?imdiden ba?lamak için.

Ki?inin hayalleri ?ahsiyetini ortaya koyar. Nas?l diye sorarsan?z? Hayallerinizi söyleyin ne oldu?unuzu haber vereyim. Bir dar? tanesi mi istiyorsunuz? Siz bir serçesiniz Bir kuzumu istiyorsunuz? Siz bir kurtsunuz Bir zafer mi istiyorsunuz? Siz bir kahramans?n?z.

?üpheden do?mayan iman piç tir.

Gözü tanede olan ku?un aya?? tuzaktan kurtulmaz.

Alçak gönüllü olmak bilginin süsüdür.

A?aç nas?lsa meyvas? da ona göredir.

Hayat böyledir. Çaresizlik ve tehlike anlar? vard?r ki, o zaman ç?rp?nmaya ve hayk?rmaya gelmez. Batar insan ve bo?ulur. Marifet o anlar? geçirmektir. Sonras? gittikçe kolayla??r. Kadere teslim olmak laz?md?r o anlarda. Bu acizlik de?ildir. Dikkat et sözüme: Bu dünyada ölümden ba?ka hemen her ?eyin çaresi vard?r.

Her s?k?nt? bir isyan haz?rl???d?r. Ruhta ba?layan bu haz?rl?k vücudun hastalanmas? ?eklinde organik bir isyana çevrilir.

Güzel fakat uygulamas? olanaks?z sözler, kokusuz güzel çiçeklere benzer.

Belki de can?m?z? s?kacak bir?ey olmad??? için can?m?z s?k?l?yor.

Yalan bana suçlar?n en a??r? gibi geliyordu; ve bir yalan söylendi?i zaman insanlar?n de?il, e?yalar?n bile buna nas?l tahammül etti?ine ?a??yordum. Yalana her ?ey isyan etmelidir. E?ya bile... Damlardan kiremitler uçmal?d?r, a?açlar köklerinden sökülüp havada bir saniye içinde toz duman olmal?d?r, camlar k?r?lmal?d?r, hatta y?ld?zlar dü?üp gökyüzünde bin parçaya ayr?lmal?d?r filan.

Ben'in Allah'ta yok olmaya ko?mas? azizleri, insanl?kta yok olmaya ko?mas? dahileri, millette yok olmaya ko?mas? kahramanlar? yaratm??t?r.

Kedinin kanad? olsayd?, serçelerin ad? olmazd?.

A?k mücadelesi içinde olma, mücadele a?k? içinde ol.

Halk sevginin veya alâkan?n objesini ortadan kald?rmakla meseleyi kestirme halledece?ini san?r ve sevdi?ini öldürür. Biz meselenin d??ar?da de?il, içimizde halledilebilece?ini daha çok anlar?z. Çünkü dâva yaln?z sevgili ile kendimiz aras?nda de?il, hattâ senin meselende oldu?u gibi hiç de?il, as?l dâva kendimizle kendimiz aras?ndad?r. Sevgiliyi d??arda öldürmek neye yarar? ?çimizde ya?ad??? müddetçe, biz sadece bir ?eklin kaatili olmakla kal?r?z. Onu içimizde öldürebilmeliyiz. Unutmak budur. Tereddüdün lüzumsuz. Rezil etmek veya öldürmek, yani mânen veya maddeten öldürmek, verdi?i zafer gururu ne olursa olsun, meseleyi halletmez.

Gerçek a?k sevgilinin bütün kusurlar?n? görür ve sever... A?k inanman?n ?iiridir. A?k ?üphe etmez. A?k k?skanmaz. A?k i?renmez. A?k çirkin bulmaz. A?k küçümsemez. A?k bencilli?in, kendini sevgiliden daha üstün görmenin, buhran?n ve kötümserli?in tam z?dd?d?r. A?k istemez, yaln?z verir. A?k bir mücadele de?il âhenktir... A?k bunun için ilâhidir... Gerçek a?k?n bir tek de?i?mez vasf? vard?r: Tükenmezlik... A?k engellere ve hücuma u?rad?kça kuvvetlenen ihtirast?r. Rakipsizdir, yenilmez... A?k kendi saadetini bir ba?kas?n?nkine feda etmektir... Mârifet bize yâr olmayan sevgiliyi kalbimizin içinde öldürmek! ??te en hakl?, en mâsum, en kudretli ve en muhte?em cinayet.

Bat?da hükümet sansürü yerine seviye sansürü vard?r. Bu seviyenin olmad??? memleketlerde kanun dü?ünceyi hudutland?r?r. Dü?ünce hürriyeti isteyenler daha evvel dü?ünce seviyesinin yükselmesine hizmet etmelidirler.

Eski ba?ka, eskimi? ba?kad?r Nice eskiler vard?r ki, hiç eskimez.

As?r tereddüt ediyor.

??te bu fena. Son Sözleri.

#1063

 
© 2015
AŞK