Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Platon Güzel Sözler

En Güzel Platon Sözleri

Platonun Güzel Sözleri

Hayatta görece?iniz i? ne olursa olsun, erdem olmay?nca elde edece?iniz her ?eyin, yapaca??n?z her i?in sonunda utanç ve kötülük vard?r.

Nefsinin ö?retmeni, vicdan?n?n ö?rencisi ol.

Bilinen bir ?ey hakk?nda ara?t?rma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir ?ey hakk?nda ara?t?rma yapmak imkans?zd?r.

Önemli olan; hayatta en çok ?eye sahip olmak de?il, en az ?eye ihtiyaç duymakt?r.

Sadece ölüler sava?lar?n sonunu görmü?tür.

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmay?n, yap?lmas? gereken tek ?ey, sadece kendinizi sevilmeye b?rakmakt?r.

Kendini yönetirsen dünyay? yönetecek gücü bulabilirsin.

?ktidar, iktidara duskun olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyaci bulunmayanlara verilmelidir.

Demokrasi despotlu?a dönü?ür.

Ba?lamak i?in en önemli k?sm?d?r.

A?k?n dokunu?u ile herkes ?aire dönü?ür.

?yi bir karar bilgiye dayan?r, rakamlara de?il.

Müzik, sesin ruhun meziyetlerini e?itmek için hareket etmesidir.

Kötülüklerin ilki ve en büyü?ü, haks?zl?klar?n cezas?z kalmas?d?r.

Do?ru dü?ünce bilgidir.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ula?t?racakt?r.

Mutluluk bilgi ile kazan?l?r.

Bo? bir kafa, ?eytan?n çal??ma odas?d?r.

Bilge insanlar konu?urlar çünkü söyleyecek bir ?eyleri vard?r. Aptal insanlar konu?urlar çünkü bir ?ey söylemek zorundad?rlar.

Cesaret, tehlike kar??s?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r.

Dü?ünmek, ruhun kendi kendine konu?mas?d?r.

Bir insan tanr?lar?n varl???na hiç inanmasa da, e?er ayn? zamanda dürüst bir mizac? varsa, böyle ki?iler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanl??l?klara kar?? olan nefretleri, onlar? yanl?? i?ler yapmaktan uzakla?t?r?r; haks?zl?ktan kaç?n?rlar ve namuslu ya?arlar.

Karanl?ktan korkan bir çocu?u kolayl?kla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yeti?kinlerin ayd?nl?ktan korkmas?d?r.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

?nsan?n kendini fethetmesi zaferlerin en büyü?üdür.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Gözlemle, dinle, sus, az yarg?la, çok sor!

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurtta?lar?n? yönetmek iddias?nda bulunamazlar.

?ktidar, iktidara dü?kün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyac? bulunmayanlara verilmelidir.

Kendini yönetirsen dünyay? yönetecek gücü bulabilirsin.

Bir zorba, ne zaman dü?man ülkeyi i?galle veya anla?mayla sustursa ve art?k dü?mandan korkacak bir ?ey kalmasa, tekrar bir ba?ka sava?? ba?latmal?d?r ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

?ehir halk? huy ve tabiat itibariyle iyi olmad?klar? zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. ?dareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir...

Devlet i?leri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime kat?lmas?yla gerçekle?ir.

E?cinsellik, barbarlar taraf?ndan ve aynen büyük fikirleri kölelerinin ö?renmesi aç?kça liderin i?ine gelmedi?i için felsefeyi sevmedikleri gibi, e?cinselli?in yaratma e?iliminde oldu?u güçlü dostluklar?n ve ate?li a?klar?n da liderin i?ine gelmedi?i despot hükümetlerin yönetimi alt?nda ya?ayan insanlar taraf?ndan ay?p kar??lan?r.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ula?t?racakt?r.

Karanl?ktan korkan bir çocu?u kolayl?kla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yeti?kinlerin ayd?nl?ktan korkmas?d?r.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#832

 
© 2015
AŞK