Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Platon Sözleri

Her ?eyin en mühim noktas?, ba?lang?çt?r. PLATON

Mutluluk bilgi ile kazan?l?r. PLATON

Bo? bir kafa, ?eytan?n çal??ma odas?d?r. PLATON

Cesaret, tehlike kar??s?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r. PLATON

Dü?ünmek, ruhun kendi kendine konu?mas?d?r. PLATON

Hayattaki gerçek trajedi yeti?kinlerin ayd?nl?ktan korkmas?d?r. PLATON

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. PLATON

?nsan?n kendini fethetmesi zaferlerin en büyü?üdür. PLATON

Kendini bilmek ruhunu bilmektir. PLATON

Gözlemle, dinle, sus, az yarg?la, çok sor! PLATON

Kendini yönetirsen dünyay? yönetecek gücü bulabilirsin. PLATON

Kötülüklerin ilki ve en büyü?ü, haks?zl?klar?n cezas?z kalmas?d?r. PLATON

Kötülü?ün yolu yak?nd?r kolay ula??l?r ona. PLATON

?yili?in önüne ise al?nteri ve vicdan? koymu?tur Tanr?. PLATON

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geli?tirmektir. PLATON

Beden terbiyesi ruhu e?itmek içindir. PLATON

?yi görüp be?enen yani düzgün insan kanuna sar?l?r. PLATON

?nsana akl? kazand?racak olan ?ey yaln?z ve yaln?z edeptir. PLATON

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk al?r. PLATON

Edep sahibi yaln?zca iyiliklerden zevk al?r. PLATON

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekle?tirmek ve yerle?tirmektir. PLATON

?dareciler edepli olmad?klar? zaman hem kendi i?leri hem de idareleri alt?nda bulunanlar?n i?leri bozulur. PLATON

Nefsin hastal??? kendisinde ilahi siyaset adab?n?n bulunmamas?d?r. PLATON

??lerin do?ru düzgün yürümesi için ?ehrin halk?na edepli bir ba?kan laz?md?r. PLATON

Devlet i?leri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil ak?l ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜ? ve YOK

OLU?TUR. PLATON

HAK?KATTTE ?EH?R B?R YER VEYA ?NSANLAR TOPLULU?UNDAN ?BARET EDE??LD?R. PLATON

?ehir halk? ne kadar iyi olursa , idarecileride o kadar çok ilahi vas?fta olur. PLATON

Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir. PLATON

Küçük ?eylere gere?inden çok önem verenler, elinden büyük i? gelmeyenlerdir. PLATON

Felsefe, do?ruyu bulma yolunda, dü?ünsel bir çal??mad?r. PLATON

Nefsinin ö?retmeni, vicdan?n?n ö?rencisi ol. PLATON

Ö?retmenlik her ?eyden evvel bir tanr? sanat?d?r. PLATON

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmay?n, yap?lmas? gereken tek ?ey, sadece kendinizi sevilmeye b?rakmakt?r. PLATON

Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insand?r. PLATON

Sorgulanmayan bir hayat, ya?anmaya de?mez. PLATON

#1527

 
© 2015
AŞK