Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Platon Sözleri

En Güzel Platon Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Platon Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Platon Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Platon Sözleri;
* Do?ru dü?ünce bilgidir.
* Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ula?t?racakt?r.
* Mutluluk bilgi ile kazan?l?r.
* Bo? bir kafa, ?eytan?n çal??ma odas?d?r. 21 Temmuz 2007
* Bilge insanlar konu?urlar çünkü söyleyecek bir ?eyleri vard?r. Aptal insanlar konu?urlar çünkü bir ?ey söylemek zorundad?rlar.
* Cesaret, tehlike kar??s?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r.
* Dü?ünmek, ruhun kendi kendine konu?mas?d?r.
* Bir insan tanr?lar?n varl???na hiç inanmasa da, e?er ayn? zamanda dürüst bir mizac? varsa, böyle ki?iler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanl??l?klara kar?? olan nefretleri, onlar? yanl?? i?ler yapmaktan uzakla?t?r?r; haks?zl?ktan kaç?n?rlar ve namuslu ya?arlar.
* Karanl?ktan korkan bir çocu?u kolayl?kla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yeti?kinlerin ayd?nl?ktan korkmas?d?r.
* Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.
* ?nsan?n kendini fethetmesi zaferlerin en büyü?üdür.
* Kendini bilmek ruhunu bilmektir.
* Gözlemle, dinle, sus, az yarg?la, çok sor!
* Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurtta?lar?n? yönetmek iddias?nda bulunamazlar.
* ?ktidar, iktidara dü?kün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyac? bulunmayanlara verilmelidir.
* Kendini yönetirsen dünyay? yönetecek gücü bulabilirsin
* Bir zorba, ne zaman dü?man ülkeyi i?galle veya anla?mayla sustursa ve art?k dü?mandan korkacak bir ?ey kalmasa, tekrar bir ba?ka sava?? ba?latmal?d?r ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.
* ?ehir halk? huy ve tabiat itibariyle iyi olmad?klar? zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. ?dareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir..Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s52
* Devlet i?leri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime kat?lmas?yla gerçekle?ir. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
* ?nsano?lu, bilgeli?i sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeli?i sevene kadar problemlerin bitti?ini görmeyecek. 25.02.2007
Sokrates haks?z yere öldürüldükten sonra sarfetti?i söz.
* Kötülüklerin ilki ve en büyü?ü, haks?zl?klar?n cezas?z kalmas?d?r.
* Hak ve do?rulukla galip olan ?ah?s faziletli ?ah?s, hak ve do?rulukla galip olan ?ehir de faziletli ?ehirdir. Telhis 29
* O?ullar?m büyüdü?ünde, dostlar?m onlar? cezaland?rman?z? istiyorum sizden; e?er servetini veya herhangi bir ?eyi erdemden daha çok önemserlerse veya asl?nda hiçbir ?ey de?ilken bir ?eymi? gibi davran?rlarsa, hayatta görece?iniz i? ne olursa olsun, erdem olmay?nca elde edece?iniz her ?eyin, yapaca??n?z her i?in sonunda utanç ve kötülük vard?r.
* Kötülü?ün yolu yak?nd?r kolay ula??l?r ona. ?yili?in önüne ise al?nteri ve vicdan? koymu?tur Tanr?.
* Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geli?tirmektir.
* Beden terbiyesi ruhu e?itmek içindir. Bedenlerin do?rulup düzelmesi ruhun do?rulup düzelmesini sa?lar. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s43
* Güzel adetler kullan?ld??? ölçüde peki?ir, sa?lamla??r. ?ayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirlip yapt?r?l?r. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s39
* ?yi görüp be?enen yani düzgün insan kanuna sar?l?r. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s46
* Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sa?lamaz. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s46
* Bir hüküm, bütün insanlar?n ayn? ?ekilde sar?lmas? gereken ?ey de?ildir. Mesela ihtiyar?n raks? gibi. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s40
* Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir.?yilik ve fayda bundad?r. Bask? ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile do?acak zarar say?lamaz.
* Her ?ey de iyi kötü olabilir. Mus?kide iyi olan; karakteri sa?lamla?t?ran, insan? cömertli?e ve cesarete, iyi ve faydal? ahlaka sevk eden mus?ki iyidir. TNE s.38
* ?nsana akl? kazand?racak olan ?ey yaln?z ve yaln?z edeptir.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s47
* Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk al?r.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s47
* Edep sahibi yaln?zca iyiliklerden zevk al?r.
* Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekle?tirmek ve yerle?tirmektir.
* Edep, devlet ba?kanlar? ve benzeri ki?ilerin tabiat?na yerle?ince bunu neticesi olarak iyilikler ço?al?r, bunlar iyi olarak görülüp be?enilir. Böylece halk da bunlar?n gerçek oldu?una inan?r ve iyiliklerin kabulünde birle?ir. ??te istenen istikamet budur.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
* ?dareciler edepli olmad?klar? zaman hem kendi i?leri hem de idareleri alt?nda bulunanlar?n i?leri bozulur. Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
* Nefsin hastal??? kendisinde ilahi siyaset adab?n?n bulunmamas?d?r.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
* ??lerin do?ru düzgün yürümesi için ?ehrin halk?na edepli bir ba?kan laz?md?r.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s48
* Devlet i?leri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil ak?l ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜ? ve YOK OLU?TUR.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s50
* HAK?KATTTE ?EH?R B?R YER VEYA ?NSANLAR TOPLULU?UNDAN ?BARET EDE??LD?R.?ehir olman?n gerekleri vard?r.Bunlar:halk?n?n kanun kabul eder olmas? gerekir.?lahi bir idarecisinin bulunmas?, halk?n?nda ÖVÜLÜP BE?EN?LECEK B?R TAKIM HUYLARI VE ADETLER?N? GÖRÜLMES?, co?rafyas?n?n halk?n ihtiyaçlar?n? sa?layaca?? zaruri ?eylerin temininine imkan erecek elveri?li tabiat? olmal?d?r.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s51
* ?ehir halk? ne kadar iyi olursa , idarecileride o kadar çok ilahi vas?fta olur.Telhis-u Nevamis-ul Eflatun s52
* Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.
* Her ?eyin en mühim noktas?, ba?lang?çt?r.
* Küçük ?eylere gere?inden çok önem verenler, elinden büyük i? gelmeyenlerdir.
* Görünen de?i?iyor, görünmeyen de?i?miyor.
* Felsefe, do?ruyu bulma yolunda, dü?ünsel bir çal??mad?r.
* beden ruhun mezar?d?r...
* Nefsinin ö?retmeni, vicdan?n?n ö?rencisi ol.
* Bir karenin kenarlar?yla kö?egenlerinin rasyonel orant?l? olmad??? gerçe?inden habersiz olan, insan s?fat?na lay?k de?ildir.
* Ö?retmenlik her ?eyden evvel bir tanr? sanat?d?r.
* Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmay?n, yap?lmas? gereken tek ?ey, sadece kendinizi sevilmeye b?rakmakt?r.
* Sadece ölüler sava?lar?n sonunu görmü?tür.24.01.2007
* Bilinen bir ?ey hakk?nda ara?t?rma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir ?ey hakk?nda ara?t?rma yapmak imkans?zd?r.
* E?cinsellik, barbarlar taraf?ndan ve aynen büyük fikirleri kölelerinin ö?renmesi aç?kça liderin i?ine gelmedi?i için felsefeyi sevmedikleri gibi, e?cinselli?in yaratma e?iliminde oldu?u güçlü dostluklar?n ve ate?li a?klar?n da liderin i?ine gelmedi?i despot hükümetlerin yönetimi alt?nda ya?ayan insanlar taraf?ndan ay?p kar??lan?r.
* Nerede e?cinsel ili?kiye girmenin ay?p oldu?u kaanati varsa, bunun suçlusu k?smen yasalar?n kötülü?ü, k?smen yöneticilerin despotlu?u ve k?smen yönetilenlerin korkakl???d?r.
* Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insand?r.
* Sorgulanmayan bir hayat, ya?anmaya de?mez.

#2856

 
© 2015
AŞK