Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Platon Sözleri

Bilge insanlar konu?urlar çünkü söyleyecek bir ?eyleri vard?r. Aptal insanlar konu?urlar çünkü bir ?ey söylemek zorundad?rlar.

?nsanlar ak?ls?zl?klar? yüzünden 'al?nlar?nda yaz?l? olandan' daha çok ac? çekerler.

Küçük ?eylere gere?inden çok önem verenler, elinden büyük i? gelmeyenlerdir.

Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmay?n, yap?lmas? gereken tek ?ey, sadece kendinizi sevilmeye b?rakmakt?r.

Ku?kusuz, dedim, bilgi ruhun besinidir. Ama bilgi sat?n almak, besin sat?n almaktan daha tehlikelidir.

A??k olmay? beceremeyen ya? çekmeyi ö?renmek zorundad?r.

Bilirken susmak bilmezken söylemek kadar çirkindir.

?nsan?n kendini fethetmesi zaferlerin en büyü?üdür.

Yanl?? olan her yerde daima aldanmada vard?r.

Nefsinin ö?retmeni, vicdan?n?n ö?rencisi ol.

Gözlemle, dinle, sus, az yarg?la, çok sor!

Halk?n? tüketen devletlerin kendileri de tükenir..!!

Kalabal?klar? felsefi olarak ayd?nlatmak imkans?zd?r.

Sorgulanmayan bir hayat, ya?anmaya de?mez.

Cesaret, tehlike kar??s?nda ak?l ve zekan?n kullan?lmas?d?r.

Ak?l noksanl??? iki türlü olur: Biri delilikten, öbürü cahillikten.

Her i?in en önemli k?sm? hedef belirlemek ve bu hedefe do?ru ilk ad?m? atmakt?r.

Adaletsizliklerin en büyü?ü adil olmay?p adil gibi görünmektir.

Sadece ölüler sava?lar?n sonunu görmü?tür.

Kötülüklerin ilki ve en büyü?ü, haks?zl?klar?n cezas?z kalmas?d?r.

Mutluluk bilgi ile kazan?l?r.

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurtta?lar?n? yönetmek iddias?nda bulunamazlar.

Konu?ma, insan?n akl?n? kullanma sanat?d?r.

Karanl?ktan korkan bir çocu?u kolayl?kla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yeti?kinlerin ayd?nl?ktan korkmas?d?r.

Ak?ll? konu?ur, çünkü onun söylemek istedikleri var; aptal konu?ur, zira kendinin bir ?eyler söylemek mecburiyetinde oldu?unu san?r.

Dü?üncelerinizle ne yapmak istiyorsan?z yap?n yeter ki onlar?n denetimizi elinize al?n.

?yiye varmad?kça, varaca??m?z her ?ey bo?unad?r.

Adalet herkese hak etti?ini geri vermektir.

Aldatmalar?n en kötüsü, kendi kendini aldatmakt?r.

Hekimlerin yapt??? en büyük hata ruhu dü?ünmeden yaln?z bedeni tedaviye te?ebbüs etmeleridir.

Yeryüzünde bar??? sa?layacak sihirli de?nek analarla ö?retmenlerin elindedir. E?itim demek, vücutta ve ruhtaki güzelli?i ve mükemmelli?i son mertebesine kadar geli?tirmek demektir.

?ktidar, iktidara dü?kün olmayan ve iktidardan gelecek yararlara ihtiyac? bulunmayanlara verilmelidir.

Bir insan?n ak?ll? olmas?na bir?ey dedi?imiz yok. Yeter ki; akl?n? ba?kalar?na kabul ettirmeye çal??mas?n.

Bilinen bir ?ey hakk?nda ara?t?rma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir ?ey hakk?nda ara?t?rma yapmak imkans?zd?r.

Felsefe, do?ruyu bulma yolunda, dü?ünsel bir çal??mad?r.

E?itim, ruhun bu gücünü iyi' den yana çevirme ve bunun için en kolay, en ?a?maz yolu bulma sanat?d?r. Yoksa ruhta görme gücünü vermek de?il; çünkü güç onda kendili?inden vard?r; ama kötü yöne çevriktir. Bak?lmayacak yana bakmakt?r. E?itim onu yaln?z iyi yana yöneltir.

Her ?eyin en mühim noktas?, ba?lang?çt?r.

Erdem, iyiyi elde etme gücüdür.

Adaletsizli?i i?leyen, çekenden daha sefildir.

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.

beden ruhun mezar?d?r.

Bo? bir kafa, ?eytan?n çal??ma odas?d?r.

Korkaklar hiçbir zaman zafer an?tlar? dikememi?lerdir.

Makam?n? kaybedersen üzülme! Güne? de her sabah do?ar ve ak?am batar.

Dü?ünceli olun, çünkü kar??la?t???n?z herkes inan?n ki en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor.

Bir millet için faydal? olan ?ey, o milletin tabiat?na ve bünyesine uygun oland?r.

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geli?tirmektir.

Ben kendimi güçlü buluyorum. Çünkü ya?am?ma düzen veren bilgeliktir.

Beden terbiyesi ruhu e?itmek içindir. Bedenlerin do?rulup düzelmesi ruhun do?rulup düzelmesini sa?lar.

Dü?ünmek, ruhun kendi kendine konu?mas?d?r.

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

A?k , çok zor bir ?uur bozuklu?udur.

Asalet do?u?tan de?il davran??tan do?ar.

Güzel adetler kullan?ld??? ölçüde peki?ir, sa?lamla??r. ?ayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirlip yapt?r?l?r.

?yi görüp be?enen yani düzgün insan kanuna sar?l?r.

Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sa?lamaz.

Bir hüküm, bütün insanlar?n ayn? ?ekilde sar?lmas? gereken ?ey de?ildir. Mesela ihtiyar?n raks? gibi.

Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir. ?yilik ve fayda bundad?r. Bask? ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile do?acak zarar say?lamaz.

Her ?ey de iyi kötü olabilir. Mus?kide iyi olan; karakteri sa?lamla?t?ran, insan? cömertli?e ve cesarete, iyi ve faydal? ahlaka sevk eden mus?ki iyidir.

Hak ve do?rulukla galip olan ?ah?s faziletli ?ah?s, hak ve do?rulukla galip olan ?ehir de faziletli ?ehirdir.

Kötülü?ün yolu yak?nd?r kolay ula??l?r ona. ?yili?in önüne ise al?nteri ve vicdan? koymu?tur Tanr?.

Müzi?ini de?i?tirirseniz sitenin duvarlar? y?k?l?r.

Müzi?in insan? götürece?i yer güzellik sevgisidir.

Bitkilerde, bütün canl?larda, her tohumun, her fidan?n ya?ama gücü ne kadar büyük olursa, kendine uygun besini, mevsimi, yeri bulamay?nca görece?i zarar da o ölçüde büyük olur; çünkü kötünün iyiye zarar?, iyi olmayana zarar?ndan daha çoktur.

Bir karenin kenarlar?yla kö?egenlerinin rasyonel orant?l? olmad??? gerçe?inden habersiz olan, insan s?fat?na lay?k de?ildir.

Ö?retmenlik her ?eyden evvel bir tanr? sanat?d?r.

Görünen de?i?iyor, görünmeyen de?i?miyor.

Do?ru dü?ünce bilgidir.

Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ula?t?racakt?r.

?nsana akl? kazand?racak olan ?ey yaln?z ve yaln?z edeptir.

Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk al?r.

Edep sahibi yaln?zca iyiliklerden zevk al?r.

Bir zorba, ne zaman dü?man ülkeyi i?galle veya anla?mayla sustursa ve art?k dü?mandan korkacak bir ?ey kalmasa, tekrar bir ba?ka sava?? ba?latmal?d?r ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.

?ehir halk? huy ve tabiat itibariyle iyi olmad?klar? zamanlarda istibdat idaresine ihtiyaç duyabilir. ?dareci karakter itibariyle müstebitse istibdat ozaman kötülenebilir. Köleler ve kötüler için istibdat en üstün iyiliktir.

Devlet i?leri, devlet içinde idare edenlerle idare edilenlerin yönetime kat?lmas?yla gerçekle?ir.

?nsano?lu, bilgeli?i sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeli?i sevene kadar problemlerin bitti?ini görmeyecek. Sokrates haks?z yere öldürüldükten sonra sarfetti?i söz.

O?ullar?m büyüdü?ünde, dostlar?m onlar? cezaland?rman?z? istiyorum sizden; e?er servetini veya herhangi bir ?eyi erdemden daha çok önemserlerse veya asl?nda hiçbir ?ey de?ilken bir ?eymi? gibi davran?rlarsa, hayatta görece?iniz i? ne olursa olsun, erdem olmay?nca elde edece?iniz her ?eyin, yapaca??n?z her i?in sonunda utanç ve kötülük vard?r.

E?cinsellik, barbarlar taraf?ndan ve aynen büyük fikirleri kölelerinin ö?renmesi aç?kça liderin i?ine gelmedi?i için felsefeyi sevmedikleri gibi, e?cinselli?in yaratma e?iliminde oldu?u güçlü dostluklar?n ve ate?li a?klar?n da liderin i?ine gelmedi?i despot hükümetlerin yönetimi alt?nda ya?ayan insanlar taraf?ndan ay?p kar??lan?r.

Nerede e?cinsel ili?kiye girmenin ay?p oldu?u kaanati varsa, bunun suçlusu k?smen yasalar?n kötülü?ü, k?smen yöneticilerin despotlu?u ve k?smen yönetilenlerin korkakl???d?r.

Bir insan tanr?lar?n varl???na hiç inanmasa da, e?er ayn? zamanda dürüst bir mizac? varsa, böyle ki?iler insanlardaki kötülükten nefret eder; yanl??l?klara kar?? olan nefretleri, onlar? yanl?? i?ler yapmaktan uzakla?t?r?r; haks?zl?ktan kaç?n?rlar ve namuslu ya?arlar.

Gençler için müzik kadar beden e?itimi de önemlidir. Bunun ilk basama??n? do?ru beslenmek olu?turur. Bir hekim pek çok hasta görmü? tecrübeli kendisini kafas?yla tedavi edebilen bir insan olmal?d?r. Di?er yandan kötülüklere sava?acak olan yarg?ç içinse bu durum tam tersidir. Yarg?ç çocuklu?undan itibaren kötülerle dü?üp kalkmam?? ve ya?l? çevresindekileri gözlemleyerek iyi ile kötüyü ay?rma tecrübesine ula?m?? olan bir kimse olmal?d?r.

Demokrasinin esas prensibi, halk?n egemenli?idir. Ama milletin kendini yönetecekleri iyi seçebilmesi için, yeti?kin ve iyi e?itim görmü? olmas? ?artt?r. E?er bu sa?lanamazsa demokrasi, otokrasiye geçebilir. Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, ba?a geçebilirler. Oy toplamas?n? bilen herkesin, devleti idare edebilece?i zannedilir.

Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekle?tirmek ve yerle?tirmektir.

Edep, devlet ba?kanlar? ve benzeri ki?ilerin tabiat?na yerle?ince bunu neticesi olarak iyilikler ço?al?r, bunlar iyi olarak görülüp be?enilir. Böylece halk da bunlar?n gerçek oldu?una inan?r ve iyiliklerin kabulünde birle?ir. ??te istenen istikamet budur.

Hayatta görece?iniz i? ne olursa olsun, erdem olmay?nca, elde edece?iniz her ?eyin, yapaca??n?z her i?in sonunda, utanç ve kötülük vard?r.

?dareciler edepli olmad?klar? zaman hem kendi i?leri hem de idareleri alt?nda bulunanlar?n i?leri bozulur.

Nefsin hastal??? kendisinde ilahi siyaset adab?n?n bulunmamas?d?r.

??lerin do?ru düzgün yürümesi için ?ehrin halk?na edepli bir ba?kan laz?md?r.

Devlet i?leri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil ak?l ile yürütülmezse onun sonu ÇÖKÜ? ve YOK OLU?TUR.

?ehir halk? ne kadar iyi olursa , idarecileride o kadar çok ilahi vas?fta olur.

#1070

 
© 2015
AŞK