Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Platonik A?k Sözleri

Ne zaman gözlerin gelse akl?ma yüre?im bir ku? olur ç?rp?n?r.

Seni sevdi?imi herkes anlad?, bir sen anlamad?n bilmem ki niye..Kaç kere söylemek istedim sana korktum hayallerim y?k?l?r diye...

Yine o a?r?yla uyand?m. ?nsan?n içi a?r?r m? hiç? A?r?yor i?te...

Ne gariptir. Eskiden k?zard?m sevdiklerime. Küserdim beni incittiklerinde. ?imdi hiç bir ?ey hissetmiyorum üzerime geldiklerinde. Ya benim yüre?imde bir ?eyler ta?t?. Ya da bu hayat?n tad? kaçt?.

Ç?kmaz yazd??? halde ?srarla girdi?in soka??n ad?d?r A?K...

Bir gün bir ç?lg?nl?k edip seni sevdi?imi söylesem alay edip güler misin yoksa sende sever misin?

Belki de insan sevmeyi bilmedi?inden de?il sevgisine lay?k biri olmad???ndan yaln?zd?r.

Ben imkâns?z a?klar için yarat?lm???m, ne kavu?may? bilirim ne unutmay?, kayboldum kuytusunda yaln?zl?klar?n, ya?ad?m en karas?n? sevdalar?n.

Gönlünde bana yer yoksa güzelim önemli de?il ben ayakta da giderim...

Platonik sevmek zordur. Her hareketi üstünüze al?nmak istersiniz ama onlar ba?kas?na aittir; kalbi de dâhil.

Hiç görüp, dokunup, öpmedi?in birine a??k oldun mu? Olsan bilirdin a?k?n ne oldu?unu.

Bekledim. Hep seni bekledim. Bir an bile umutsuzlu?a dü?medim, kabul etmedin, etmesen de hep sevdim, sen hep benimleydin...

Sen benim kalbimin ilk ve tek tarafl? a?k?s?n kalbim seni seçti kalbim beni de geçti.

Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sar?lamadan, yüzüne dokunamadan. Sadece seviyorum.

K?z dedi?in ?stanbul gibi olmal? fet edilmesi zor fatihi tek...

Ne zaman seni görsem kalbim yerinden oynuyor gözlerine baksam o an hayat donuyor ama bir sen görmüyorsun kar??nda duram?yorum.

Ya?mur ?slat?yor duygular?m?, hafif bir sis var soka??nda, perdeler kapal?, görünen yüz sensin gönül gözümde.

Ben senin için her ak?am besteler yazsam da ad?na ?iirler okusam da senin haberin olmayacak biliyorum bunu da.

Seni habersizce sevdim habersizce gitmesini de bilirim platonik sevgilim.

?nsan sesini hiç duymad???, kokusunu hissetmedi?i, gülüp e?lenmedi?i, sar?l?p öpemedi?i birini bu denli çok dü?ünür mü?

Uzakl?k kilometrelerin aram?zdaki ac?s? de?ilmi? uzakl?k gözlerinin yüre?ime olan uzakl???ym??.

Kar??l?ks?z sevgi benimkisi, sana platonik ba??ml? bir serseriyim, sen ise benden habersiz masum bir meleksin bebe?im.

Yan?mda mutsuzsan e?er, benden uzakta mutlu ol' diyebilecek kadar çok seviyorum seni.

Ke?ke hayatta ke?ke demeseydik, ke?ke seni bu kalbim sevmeseydi, ke?ke senin de kalbin ba?kas?nda olmasayd?, platonik a?k?m...

Y?llar var ben onu hiç unutmad?m. O beni sorar, hat?rlar m? ki?

Nas?l sevdi bu kalp seni neden sevdi bu kalp seni? Sorular?m bende sakl? sen kimseden habersiz sadece kalbimde sakl?s?n bebe?im.

Platonik bir sevgi ate?indeyim, ya bana gülme, ya da hep gül yan?mdan gitme, seviyorum seni.

Kar??l?k beklemedi?im umutlar?mda hayallerde hep sevdi?im tek platonik a?k?ms?n seviyorum seni.

Rüyalar?m?n a?k?s?n, hep rüyalar?mda kalacaks?n. Seni çok seviyorum.

Seni hayal ediyorum geceleri masam?n so?uk kenar?nda zaten hep hayal ediyorum seni olsan da olmuyor istemiyorsun beni.

Her gündüz ve gece kendimi kaybediyorum, ayakucumda gitmekten ba?ka çare olmad??? için.

Gizli hayran?n oldu bu kalp sana durmuyor inan bana, seviyorum seni ne olur beni anla platonik a?k bitsin hadi gel bana...

Koyuver kovulmu? yüre?imdeki k?skanç sözleri, seni sevdi?imi unut, unut unutturdu?um ac?lar?.

Sen varken senden habersiz seviyorum seni ya sen yokken nas?l sevece?im seni platonik a?k?m benim...

Gül dikeniyle, bulut ya?muruyla, ketçap mayoneziyle, kalbim kar??l?ks?z sevgimle tamaml?yor birbirini.

Kalbinle sev beni dilinle de?il, sevginle aldat beni hainli?inle de?il, a?k?nla sarho? et beni içkinle de?il, ölüm ay?rs?n bizi eller de?il...

Platonik bir sevgi ate?indeyim ya bana gülme ya da hep gül yan?mdan gitme seviyorum seni...

Çocuklar ko?u?turuyor kalbimin içinde oyun oynuyorlar kendilerince kimi saklambaç kimi körebe ben ebeledim seni hayat?n içinde hadi tut elimi elim sende...

Sen sadece kalbimin de?il yar?nlar?nda kar??l?ks?z sevgisi olacaks?n.

Hata senin de?il kar??l?ks?z seven kalbimin senin haberin olmasa da bu kalpten seviyorum seni off çekiyorum hep içten.

Sen a?k?mdan bir habersiz ya??yorsun seni izliyorum kalbim ellerimde seni bekliyorum biliyor musun?

Hayat? seviyorum seni sevdi?im kadar ama seni görünce hayat? unutuyorum sen kal?yorsun o an sadece benim dünyamda. Ama sen beni görmüyorsun kendi dünyanda.

Hayatta çok ?ey var ya?an?lacak. Bunlardan bir tanesi de sensin. Ben seni ya?amak isterdim bir ömür boyu sadeli?inle. Sence seni ya?amaya de?mez mi? Bence de?er.

Ben. Sen... Öylece durmay? seviyorum ben. Durup ard?ndan bakmay?. Sen yürümeyi seviyorsun ama arkana bakmadan. Yaprak seviyorum ben yaprak. Kuru, ya? ay?rmadan. Sen ezmeyi seviyorsun, neye bast???na bakmadan.

Kar??l?ks?z bir yakar??t? benimkisi, hani bir ?eyi istersin elde edemezsin üzülürsün a?lars?n ama y?lmazs?n u?ra??rs?n tüm yollar? denersin de elbet bir gün olur ve onun tad?n? ç?kar?rs?n ya... Benim sana olan sevgim de öyleydi hep içimde büyüttüm küçücük de olsa bir umutla bekledim bir gün olur seversin diye, isteyip de elde edemedi?im tek ?ey sen oldu?un için belki de bu kadar üsteliyorum h?rs yap?yorum, y?lm?yorum sen dü?ünmedikçe daha da dü?ünüyorum seni...

#673

 
© 2015
AŞK