Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Polis Haftas? ?le ?lgili ?iirler

Polis haftas? ile ilgili ?iirler
Halk?n can ve mal güvenli?ini sa?layan milletimizin gururu polislerimizin polis te?kilat?n?n haftas?nda sizlere ?iirler haz?rlad?k dostlar.
POL?S
Eline gülün dikeni batmazsa,
Sen gülün kokusunu alamazs?n.
?çinde polis sevgisi yatmazsa,
Sen polis sevgisini bilemezsin.
Mafyalar gelip paran? almadan,
H?rs?z evdeki mal?n? çalmadan,
Sokak kavgas?nda can?n yanmadan,
Polisin k?ymetini bilemezsin.
Hayat bu ya?an?r kirli karal?,
Baz? olayda ç?kmadan zararl?,
Bir kazada kurtulmadan yaral?,
Polisin k?ymetini bilemezsin.
Polistir sokaklarda çile çeken,
Haks?zl??a kar?? ç?k?p hak eken,
Bu vatan için ?ehit olup ölen,
?ehitleri görmeden bilemezsin.
Hikmet A?A
--
10 Nisan
1845'de do?duk biz ölümsüzlü?e,
O gün yemin ettik Milletimize,
Koruyaca??z asayi?i, cumhuriyeti,
Vatan yolunda kar??l?ks?z ölmeyi.
Adad?k kendimizi biz bu yurda,
Ölürüz kar??l?ks?z bu u?urda,
Kopsa kolumuz, olmasa baca??m?z,
Vatan yolunda yok olsun can?m?z.
--
Türk Polisi
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Kim ne derse desin size,
?nanmay?n, kanmay?n,
Millet sever hepinizi,
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Gece gündüz demeden,
Ekmek yemek yemeden,
Edirne'den Erzurum'a,
Gidersiniz seve seve,
Doyamadan yavrunuza,
Bu vatan, millet u?runa,
Nice canlar verirsiniz,
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Her daim çal???rs?n?z,
Yakalars?n h?rs?z?, u?ursuzu,
Minnettard?r bu millet,
?htiyar?, genci, yeti?kini,
Severiz biz polisimizi.
Münevver Erilmez
--
Bir Polis Olaca??m
Bir polis olaca??m çelikten kanad?mla,
Edirne'den Kars'a kadar yurdumu koruyaca??m,
Bir polis olaca??m ?efkatli ellerimle,
Her zaman iyilerin yan?nda yer alaca??m.
Bir polis olaca??m hak yolunda,
Ebediyen iyili?in timsali kalaca??m,
Bir polis olaca??m kan?mla can?mla,
Sonsuza denk kötülüklerle sava?aca??m.
Bir polis olaca??m üstün azmimle,
Milletimi yükseltip yüceltece?im,
Bir polis olaca??m ki?ili?imle,
Bütün dünyaya örnek olaca??m.
Bir polis olaca??m dünyadan,
?yileri seçip ay?raca??m,
Bir polis olaca??m gönül bahçemden ,
Milletime güller uzataca??m.
—-
Kahraman Polis
Varl???n ülkeme güven veriyor
Asayi? seninle berkemal polis
Kavgalar bitiyor huzur geliyor
Adalet elçisi kahraman polis
Kanunun yolunda çal???r gider
B?kmadan zamanla yar???r gider
Gündüzü geceye kar???r gider
Adalet elçisi kahraman polis
Öyle zor ?artlarda görev ba??nda
Bir s?cakl?k arar ço?u a??nda
Kimi ?ehit olur çok genç ya??nda
Adalet elçisi kahraman polis
Kimine azrail kimine h?z?r
Kim imdat istese yard?ma haz?r
Masuma hamidir suçluya naz?r
Adalet elçisi kahraman polis
Her türlü olaya korkmadan ko?ar
En büyük engeli an?nda a?ar
Vatan?n miylletin a?k?yla ya?ar
Adalet elçisi kahraman polis
Dert olur ac?m?z a?r?m?z size
Bizim de aç?kt?r ba?r?m?z size
Hep ayn? ilkeye ça?r?m?z size
Adalet elçisi kahraman polis
Yetmiyor övmeye kalemle ka??t
Olmas?n ad?na dillerde a??t
Sen de mutlu ya?a yas?n? da??t
Adalet elçisi kahraman polis
Muammer Baydere
--
Polistir
Atatürk yolunda onun u?runda
Vatan namusuna bekçi polistir...
Bir acil vakada aczin yan?nda,
Görülen personel bil ki polistir...
Gece gündüz görev yapar durmadan,
Kimseler gitmeden hatta varmadan,
Namussuz i? yapan ve yapanlardan
Hesap soranlar?n ilki polistir...
Hakl?n?n haks?z? ezdi?i yerde,
Polisi görürüz her bir seferde,
Eli silah?nda, can?d?r serde
Susan?n a?z?nda dil ki polistir...
Polistir vatan?n her kö?esinde
Polistir kötünün hep pe?esinde
Duam?z var olsun ve ya?as?n da
Yüzümüzün artan ak? polistir....
Albayrak alt?nda, namusuyla da,
Can?yla, kan?yla ulusa feda,
Olmu?tur, olur da ve de maada
?ehittir, gazidir levki polistir
Güvencimiz, gururumuz, nabz?m?z
Onunla sa?l?kl? atar kalbimiz,
Onunla yan yana onunlay?z biz,
En yak?n dostlar?n teki polistir.
Gürsoy Solmaz

#2758

 
© 2015
AŞK