Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Protagoras Sözleri

Her ?ey herkese nas?l görünüyorsa öyledir.

?nsan?n bilebilece?i tek ?ey olan kendisiyle yetinmelidir.

?nsan her ?eyin ölçüsüdür.

Rüzgar ü?üyen için so?uk ü?ümeyen için so?uk de?ildir.

Çok derine inilmezse, ruhta e?itim f??k?rmaz.

?nsanlar bir araya gelip ?ehirler kurmak, kendilerini güvenlik ?emsiyesi alt?na almak istemi?ler, ama siyaset sanat?na sahip olmad?klar?ndan birbirlerine kötülük edip da??lm??lar. Bunun üzerine tanr? Zeus, ?ehirlerde kural yerine geçmesi ve insanlar? dostluk ba?lar?yla birbirlerine ba?lamas? için esas? adalet, do?ruluk ve utanma olan siyaseti göndermi? ve siyaset sanat? tüm insanlar aras?nda e?it olarak pay edilmi?.

Ey insanlar, günahkar besinlerle bedenlerinizin kutsall???n? kirletmey bir son verin. Ekinlerimiz var , dallarda bütün a??rl?klar?yla sarkan elmalar?m?z var;ba?larda olgun üzümlerimiz var;kimileri ate?te de pi?irilebilen lezzetli bitkilerimiz ve otler?m?z var. Sütten mahrum de?ilsiniz;kekik çiçeklerinin üzerindeki ho? kokulu baldan da. Dünya, sonsuz zenginli?i ve cömertli?iyle , bütün ihtiyaçlar?n?z? fazlas?yla kar??lar ve öldürmeye yada kan dökmeye gerek kalmaks?z?n size yiyecek verir. Et, yaln?zca yabani hayvanlar?n açl???n? giderir. Hatta bütün hayvanlar?n da de?il:Atlar, koyunlar ve çiftlik hayvanlar?, çimenlerle beslenir. Ama vah?i ve sald?rgan olanlar;aslan, kaplan, kurt ve ay?lar yiyeceklerini kanla ?slanm?? olarak severler. Ah, ne kadar yanl??t?r, etten bedenleri etle beslemek;açgözlü bir bedeni , ba?ka bir bedeni yiyerek semirtmek ;bir yarat???n ya?am?n? bir ba?ka yarat???n ölümüne ba?lamak! Silahlar ilk ba?ta yaln?zca vah?i hayvanlar?n kanlar?yla lekeleniyordu ve bu kadarla kalmas? gerekiyordu:Bizi yok etmeye çal??an hayvanlar? öldürmenin günah olmad?g?n? kabul ediyorum ama her ne olursa olsun , hayvanlar?n yenmemesi gerekiyor!

#1050

 
© 2015
AŞK