Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Publilius Syrus Sözleri

Suçlunun beraat ettirildi?i yerde, hakim hüküm giyer.

Dostunuza bir gün dü?man?n?z olabilirmi? gibi davran?n.

Cesareti olmayan adam?n ba?ar?s? da olmaz.

Lay?k olmayan birisi için araya girdi?inde, erdemli insan? incitirsin.

Konu?man?n zaman?n? bilmeyen, dinlemenin zaman?n? da bilmez.

?tibar paradan daha de?erlidir.

Verilen ö?ütlerden yaln?z ak?ll?lar yararlan?r.

Bir dü?tü?ün yerde bir daha dü?ersen, bil ki kabahat senindir.

Ak?ll? adam ba?kalar?n?n kusurunu görerek, kendininkini düzeltir.

Ba?kas?n?n namusunu çalan kendi namusunu kaybeder.

Talih, barda?a benzer; çok fazla parlad??? zaman k?r?l?verir.

Hiç anlamamak, anlad???n? zannetmekten iyidir.

Kapanmayan tek yara vicdan yaras?d?r.

Dostuna öyle inan ki, dü?mana yer kalmas?n.

Buyuran ki?iden çok, rica eden ki?iye itaat et.

Olgunla?madan önce, her ?ey ac?d?r.

Allah dolu ellere de?il temiz ellere bakar.

Herkesin güvenini kaybeden daha ne kaybetsin.

Ya?anan felaketin an?s?, ba?ka bir felakettir.

Bir ?eyi yar?m bilmektense, hiç bilmemek daha iyidir.

Doru?a ç?kacak ne varsa, dipten ba?lar.

Güzel bir görünü?, sessiz bir tavsiye mektubudur.

?nsan?n benli?inden umudu ç?kar?p at?n, o art?k avlanacak bir ku? gibidir.

En yüceye ula?mak istiyorsan, en a?a??dan ba?lamal?s?n.

Felaketli bir durumda gülümseme bile yanl??t?r.

Hiç kimse, deneyinceye kadar ne yapabilece?ini bilmez.

Yuvarlanan ta? yosun tutmaz.

Her soru bir yan?ta lay?k de?ildir.

Yapt???ndan pi?man olmayan ak?l, cezas?n? a??r öder.

Güvenini kaybedenin kaybedecek bir ?eyi kalmaz.

?htiyac? olana çabucak iyilik eden, iki kez iyilik eder.

Hiçbir arkada? arkada?l???n? ispat edene kadar gerçek arkada? de?ildir.

Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar.

Öfkeli insan, dü?ünceyi bile suç sayar.

Ah, vicdan, ruhun sessiz i?kencesi.

Ah ya?am, zavall?ya uzun, mutluya k?sa.

Ho?una giden ?ey, do?ru olmasa da do?ru san?rs?n.

Yasa öfkeliyi görür, öfkeli ise yasay? görmez.

Ba?kalar?n? s?kça ba???lay?n, kendinizi hiçbir zaman.

Kendini mutlu addetti?inde, bu felaketi uyand?rmakt?r.

Dü?mandan öç almak, ikinci bir ya?ama ho?geldin demektir.

Kötü davranmak isteyen ki?i, her zaman bir sebep bulur.

Ba???lama, ba???lanan ki?iyi utand?rmazsa insancad?r.

Denemedikçe ne yapaca??n? hiç kimse bilemez.

Ba?kalar?n? hep ba???la; kendini hiç ba???lama.

Ba?kas?n?n felaketini kendi sevincin yapma.

Pratik, bütün ö?retmenlerin en iyisidir.

Cüret etmekle cesaret, gecikmekle korku artar.

Hiçbir iyi adam, birden zengin olmam??t?r.

Bir kad?n ya sever, ya da nefret eder; ortas? yoktur.

Ölmek istedi?inde, ölebilene ne mutlu!

Korku bütün faziletlerin önüne set çeker.

Tehlike, asla tehlikesiz yenilmez.

Tart???rken, do?ruluk hep kaybolur.

Kötü ö?üt vermekte kad?nlar erkeklerden daha üstündür.

Kafan?n ?st?rab?, gövdenin ?st?rab?ndan daha kötüdür.

Her günü, sanki son gününmü? gibi geçir.

Aptal? s?k s?k affetmek onu ahlaks?z yapar.

Ac?, masuma da yalan söyletir.

#1068

 
© 2015
AŞK