Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Rabindranath Tagore Sözleri

E?er güne?i gözden kaç?rd?m diye gözya?? dökersen, y?ld?zlar? da gözden kaç?r?rs?n.

Rüya, durmadan konu?an bir kar?; uyku, sessizce ?st?rap çeken bir kocad?r.

Mutlulu?un kabullenmeyle, mutsuzlu?un beklentiler ve hayat?n tutturdu?u yol aras?ndaki mesafeyle çok ilgili oldu?unu ö?rendim.

Dünya can çeki?en yüre?in telleri üzerinde gidip gelirken, Kederin müzi?ini çalar...

Hiçbir?ey saklamadan..hayat?m? apaç?k önüne serdim... Bu yüzden çözemiyorsun beni...

Allah insan?n lamba ?????n? kendisinin büyük y?ld?zlar?ndan daha çok sever.

Yüre?in görü? aç?s?ndan bakt???nda, uzakta olan burnunun dibinde görünür.

Sevincin kapaklar?n? ac?lar?n anahtar?yla açaca??z.

Kanatlar? alt?nla kapl? ku? uçamaz.

Do?ru olmayan yol, yol kalabal?k bile olsa ?ss?zd?r.

E?er bir insan?n hayat?ndan daha de?erli bir ?eyi yoksa onun hayat?n?n da de?eri yoktur.

A?k belki çok ac? veren bir ?eydir ama yine de ona güvenin.

Uyudum, rüyamda hayat?n sevinç oldu?unu gördüm, sonra uyand?m, hayat?n görev oldu?unu anlad?m. Çal??maya ba?lad???mda bir de bakt?m, görev de sevinç olabiliyormu?.

D??ar?dan bir ?eyler kazanabilmek için, içeriden bir ?eyler yitirmek. Yani ?an, ?ö...hret, mevki, makam ?atafat, ün, ?an kazanmak için;Huzurunu, bo? zaman?n? ve ba??ms?zl???n?, bütünüyle ya da önemli ölçüde feda etmek;Büyük bir budalal?kt?r. Mutluluk çok zordur ve içimizdedir. Ba?ka yerde bulunmas? imkâns?zd?r. Sa?l?kl? bir dilenci, hasta bir kraldan daha mutludur. Eksiksiz bir sa?l?ktan ve kusursuz bir bedenden daha iyi ne olabilir?Sakin ve ne?eli bir huy. Duru, canl?, nüfuz edici ve do?ru kavrayan bir zekâ. Il?ml?, yumu?ak bir arzu ve bunlara uygun olarak iyi bir vicdan. Bunlar?n hepsi; yerini hiçbir rütbenin, ya da zenginli?in dolduramayaca?? üstünlüklerdir...

Bo? zaman yoktur bo?a geçen zaman vard?r.

Y?ld?zlar ate? böce?i zannedilmekten korkmazlar.

Her do?an çocuk, Tanr?'n?n insano?lundan hala umut kesmedi?i mesaj?n? getirir.

#1116

 
© 2015
AŞK