Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Rahibe Teresa Sözleri

Dünyay? sadece sevgi kurtar?r, sevgi için çal??al?m.

E?er ay'da bir fakir varsa biz oraya da gidece?iz.

E?er onlar açsa onlara yiyecek veririz, e?er onlar ç?plaksa onlar? giydiririz, e?er onlar hasta ise onlar? hergün ziyaret ederiz, e?er onlar evsizse onlara bir ev veririz.

Sadece daha iyi bir ya?am ya?amak için bir çocu?u öldürüyorlar. (Kürtaj için etti?i söz)

Uzun süredir hayvan gibi ya??yoruz ama bir melek gibi ölece?im; Tanr? ile yüzyüze geldi?imizde ne denli sevdi?imiz ölçüsüyle yarg?lanaca??z Sevgi kendini kurban edebilmektir.

Çok genç öldü. Tanr?'n?n yollar?n? anlayam?yorum . (Prenses Diana'n?n ölümünün ard?ndan)

?lahi bir deste?e güveniyorum; ihtiyac?m?z olan her ?eyi do?ru zamanda hiç güçlük çekmeden daima ald?k. Ben çal??malar?m?z?n Tanr?'n?n koruyuculu?unun bir parças? oldu?una inan?yorum.

#1107

 
© 2015
AŞK