Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Rainer Maria Rilke Sözleri

A?k, içimizdeki yang?n? söndürmeksizin ta??maya çal??makt?r.

A?k, iki yanl?zl???n birbirine dokunmas?, birbirini korumas? ve selamlamas?d?r.

?nsan, meyvan?n çekirde?ini ta??mas? gibi ölümü kendi içinde ta??maktad?r.

?nsan içinden bir ?ey verirse o ufak ya da büyük olmaz, gerçek olur.

Kalbimi nas?l tutsam da seninkine de?mese.

Yaln?zca içteki yak?nd?r; ba?ka her ?ey uzak.

Korkunç zordur beni sevmek ve ben yanl?zca birinin gücünün buna yetece?ini sezinliyorum ama o biri henüz istemiyor bunu.

E?er, tüm gücümle ba??rsayd?m, melek saflar?ndan beni kim duyacakt??

Güzel ve mükemmel bir ?iiri tamamlad?ktan sonra, ?airin on y?l dinlenmeye hakk? olmal?d?r.

Evet, yazmak zorundayd?m, yoksa ç?ld?racakt?m!

Uzun süredir gizemli bir ç?kmaz?n s?k?nt?s?ndan kurtulam?yorum: kurtulabilmem için, ya geri dönmem, ya da önümüzdeki evlerin bir kaç?n? y?kmalar? gerekirdi. ?ki çözüm de ayn? güçlükte.

#1185

 
© 2015
AŞK