Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ralph Waldo Emerson Sözleri

Ben al?nt?lar? sevmem, bana senin ne bildi?ini söyle.

Arkada??n?z?n evinize s?k s?k gidin, çünkü kullan?lmayan yolu çal?lar bürür.

Ak?ll? bir insan özür dilemek zorunda kalmaz.

?yi arkada?, yan?nda yükses sesle konu?up dü?ünebilece?in insand?r.

Önemli olan hayat?n?z?n uzunlu?u de?il, derinli?idir.

Zengin bir kalp yoksa servet çirkin bir dilencidir.

Öfkeyle geçen her dakikan?z, mutlulu?unuzdan çal?nm?? 60 saniyedir.

Guzel bir kadin, görenleri kibarca ç?ld?rtan bir resim gibidir.

Hepimiz ba?kalar?n? kendi yüre?imizde ta??d???m?z biçimde görürüz.

Gördüklerim, görmedi?imin varl???na inanmaya beni mecbur ediyor.

Her eylemin atas? dü?üncedir.

Gerekeni yap ve güce sahip ol.

Hayat?m?zdaki gölgelerin ço?u kendi güne?imizin önünde durmam?zdan olu?ur.

Hayatta raslad???m herkes, bir bak?mdan bana üstüdür. Bu yüzden kendisinden bir ?eyler ö?renebilirim.

Her günü bitir ve onun doyumuna ula?. Yapabilece?ini yapt?n. Ku?kusuz kimi gaflar ve saçmal?klar da olmu?tur; onlar? unut. Yar?n yeni bir gündür; ona ne?eli ve huzurlu ba?la.

Hiçbir ?ey büyüklük kadar sade de?ildir. Çünkü sade olmak birazda büyük olmakt?r.

Hayatta tek bir ki?i bile, siz ya?ad???n?z için rahat nefes al?yorsa, siz ba?ar?l? ve amac?n?za ula?m?? bir insans?n?z.

?yi tav?rlar, fedakarl?klarla ortaya ç?kar.

Terbiyenin s?rr? Çocu?a sayg? ile ba?lar.

Her kahraman sonunda s?k?c? tiplere dönü?ür.

Alk??? sessizce kar??layan alk??? hak etmi? demektir.

Uygarl???n geli?mesinde en büyük görev, kad?nlar?n üstündedir...

Sa?l?ktan büyük zenginlik yoktur.

Birine göre adaletli olan ?ey, di?erine göre haks?zl?kt?r; birine göre güzel olan, di?erine göre çirkindir; birine göre bilgelik olan, di?erine göre ç?lg?nl?kt?r.

Bir tutsa??n boynuna geçirdi?iniz zincirin öteki ucu, kendi boynunuza tak?l?verir.

E?itimin s?rr?, çocu?a sayg?yla ba?lar.

Yap?l?rken heyacan duyulmayan i?ler ba?ar?lamaz.

Aile, krallar?n bile giremedi?i bir kaledir.

Halk? öyle bir e?itmeliyiz ki g?rtla??m?za sar?lmas?n.

?yi yap?lm?? bir i?in ödülü, onu yapm?? olmakt?r.

Yolunu kaybetmi? birine yön sorulmaz.

Dikkatsizlik, pi?manl???n ba?lang?c?d?r.

Davran??lar?ndan utan?p, s?k?lma; hayat?n tümü bir denemedir.

Hepimiz, de?i?ik derecelerde kaynar?z.

Erdemin tek ödülü gene erdemdir.

Anla??lmak bir lükstür.

Yüksek bir amaca ba?lan?n.

Bir tek dü?man? olan, her yerde onunla kar??la??r.

Kendinizden ba?ka kimse size bar?? getiremez.

Ya?am deneyler bütünüdür. Ne kadar çok deney yaparsan?z, sizin için o kadar iyi.

S?k ve çok gülmek; zeki insanlar?n sayg?s?n? ve çocuklar?n sevgisini, ?efkatini kazanmak; dürüst ele?tirilerin takdirine lay?k olmak ve yanl?? arkada?lar?n ihanetlerine katlanabilmek; güzelli?i takdir edebilmek, ba?kalar?ndaki "en iyiyi bulabilmek"; sa?l?kl? bir çocuk, bahçelik bir arazi ya da daha iyi duruma getirilmi? bir sosyal durum yoluyla bu dünyay? oldu?undan biraz daha iyi b?rakarak terk etmek; bir tek ya?am?n bile s?rf siz ya?ad?n?z diye daha rahat soluk alm?? oldu?unu bilmek... ??te ba?arm?? olmak budur.

#1187

 
© 2015
AŞK