Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ramazan Bayram? Sözleri

Dua Kap?lar?n?n A?z?na Kadar Aç?k, bela Ve Kötülüklerin Ar?nd?r?ld??? Bu Güzel Günde Bayram?n?z? Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hay?rl? ve Mutlu geçirmeniz Dile?iyle Mübarek ramazan Bayram?n?z? Kutlar?m.

?slam"?n nurlu güne?i kalbine dolsun, makam?n cennet Hz. Muhammed kom?un olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayram?n mübarek olsun.

Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm. Bayram?n?z mübarek olsun!

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Güzel Dü?ünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Bulu?an Dualar?m?z?n NurLanmas? ümidiyle Bayram?n?z? Kutlar?m..

En delice esen seher yeli, en güne?li günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayram?n?z kutlu, her ?ey gönlünüzce olsun.

Dualar?m Sizinle Birdahaki ramazan Bayram?nda Güzel An?lara imza Atmak dile?i iLe Ramazan Bayram?n?z Hay?rl? Olsun.

Dostlu?u, sevgiyi ve gelece?i... A??m?z?, ekme?imizi, sofram?z?... Hüznümüzü, ac?m?z?, yaln?zl???m?z? payla?t???m?z; birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Ramazan Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Adaletin terazisi, Varl???n Yarat?c?s?, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hay?rl? Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualar?n? Kabul Eder, Bu hay?rl? bayramda Dualar?m?z Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayram?n?z Hay?rlara Vesile Olur in?allah.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj kapat?r mesafeleri, birle?tirir gönülleri, bir s?cak gülümseme, bir ufak hediye daha da yakla?t?r?r bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayram?n?z bereketli olsun!

Ç?lg?nca Esen Rüzgar, Kavurucu Güne?li terleten günler, Y?ld?zlarla Dolu Bir Dünyad?r Bayramlar, Ramazan Bayram?n?z Mübarek olsun her?ey istedi?iniz Gibi Olsun in?allah.

Hay?r kap?lar?n?n sonuna kadar aç?k, kaza ve belalar?n bertaraf oldu?u Ramazan Bayram?n?z?n ya?ad???n?z tüm sorunlar? al?p götürmesi dile?iyle..Kurban Bayram?n?z mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yar?nlar niyettir ve dualar?n kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayram?n?z Kutlu Olsun.

Ramazan Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl?, yuvan?z bereketli olsun...

Bizi yataran ALLAH a ?ükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hay?rl? Olsun, Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun.

Bin damla serilsin yüre?ine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualar?n kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayram?n mübarek olsun!

Dama??n?z?, ruhunuzu ve çevrenizi tadland?ran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Benim ömrümde ?rmaklar vard?r sular?nda hayallerimi yüzdürdü?üm, benim ömrümde sevdiklerim vard?r bayramlar ayr? geçince üzüldü?üm. Bayram?n?z mübarek olsun!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle, Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun!

Bir bayram gülü?ü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. ?yi Bayramlar.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayram? diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Sema kap?lar?n?n aç?k oldu?u bugünde heybenizde tohum tohum dua menek?eleri saçman?z temennisiyle hay?rl? bayramlar.

Huzur Kalbimizde Oldu?u Sürece Gözlerimizde parlayacakt?r, T?p ki Bugün içimizdeki Huzur Gözümüzdeki I??k Gibi, Bayram?n?z Mübarek Olsun..

Yüre?ine damla damla umut, günlerine bin tatl? mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yan?nda olsun, yüzün ve gülün hiç solmas?n. Bayram?n kutlu olsun...

11 Ay?n Sultan? Ramazan?n Sofram?za Getirdi?i Bolluk Gibi Bu Bayramda Bol bol içinizde Huzur Olsun, Bayram?n?z Mübarek Olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun, ac?lar unutulsun, dualar?n?z kabul ve bayram?n?z mübarek olsun.

Zamana ve mekana s??mayan bir bereketle bereketlenmek ve ba???lanmis olman?n o ?erefli makam?na eri?mi? olmak temennisiyle Bayram?n?z mübarek olsun.

Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul ve Ramazan Bayram?n mübarek olsun!

Her Bayramda Hat?rlanmak ve Hat?rlatmak için, Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun..

Mübarek Ramazan Bayram?n? sevdiklerinizle beraber sa?l?kl? ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanl??a hay?rl? olsun!

Kalpler vard?r sevgiyi ya?atmak için, insanlar vard?r dostlu?u payla?mak için ve bayramlar vard?r sevgi ile kucakla?mak için. Bayram?n?z kutlu olsun.

Küskünlerin bar??t???, sevenlerin biraraya geldi?i, rahmetle ve ?efkatle dolu günlerin en de?erlilerinden olan Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun.

Bayramlar, darg?nl?klar?n unutuldu?u, insanlar?n bar??t???, karde?çe kucakla?t??? günlerdir. Bayramlar, milli ve dini duygular?n, inançlar?n, örf ve adetlerin uyguland??? bir toplumda millet olma ?uurunun ?ekillendi?i, kuvvetlendi?i günlerdir. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle...

Bir Ramazan Bayram? daha geldi. Bu bayram?n öncelikle milletimize, ?slam alemine ve de insanl??a hay?rlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyoruz. Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun.

Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara..

Bir cennet temennisi bir huzur beklentisi bir gözya?? serpintisi ve ba???lanm?? olabilmenin dile?iyle bayram?n?z mübarek olsun.

Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayram? Tüm insanlar birbirlerine daha çok yak?nla?s?n, darg?nl?klar ortadan kalks?n, karde?lik ve dostluk duygular? daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar ne?e ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m. Ramazan Bayram?'n? doya doya ya??yal?m. Hay?rl? bayramlar.

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel ba?lang?çlar? müjdelemesi gibi, bu bayram?n da sana ve ailene mutluluk ve ne?e getirmesini diliyorum... ?yi bayramlar!

Karde?li?in do?du?u, sevgilerin birle?ti?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara...

Ramazan Bayram?. n?n ulusumuzun dirili?ine, mazlumlar?n kurtulu?una, insanl???n huzur, bar?? ve hidayetine vesile olmas?n? dileriz.

Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Ramazan Bayram?n?z mübarek olsun.

Bu de?erli Ramazan Bayram?nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.

Bayram sabahlar?, demli bir çay, su böre?i, bayram ?ekerleri, ?eker isteyen çocuklar, Ramazanl?k hayvanlar?n sesleri, bir tela? bir ko?turmaca. Köprü hep kalabal?k, bayram programlar?, kolonya ikramlar?, bayram harçl?klar?, uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, k?sa hal hat?r sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayr?nt?. Hayat?n üzerindeki 'pause' dü?mesine dokunun... K?sa bir süre için hayat? durdurun. Mutlu bayramlar...

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Ramazan Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun.

Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Ramazan Bayramlar? dile?iyle.

Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz ?ükürler olsun! Ramazan Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayram? geldi, ho?geldin. Mübarek bayram ulusumuza sa?l?k, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hay?rl? bayramlar dile?iyle.

Mübarek Ramazan Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Buhay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin...

Mübarek Ramazan Bayram? tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli?i bütün bir y?l beklenir ve gidi?indekikeder de ancak böyle bir ikinci geli? ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir ne?eye dönü?ür. Ramazan Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!

Küskünlerin bar??t???, sevenlerin bir araya geldi?i, rahmet ve ?efkat dolu günlerin en de?erlilerinden olan Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Ramazan Bayram?n?z hay?rlara vesile olsun.

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana b?rak?p mutlu olal?m. Ramazan Bayram?n? doya doya ya?ayal?m. Hay?rl? bayramlar!

Her ?eye kadir olan Yüce Allah, bizleri, do?ru yoldan ve sevdiklerimizden ay?rmas?n! Hay?rl? ve bereketli Ramazan Bayramlar? dile?iyle.

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dile?iyle, Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun!

Allah'u Teala bu mübarek Ramazan Bayram?n?z? hay?rl? i?lerinizin ba?lang?c? olarak kabul etsin. Ramazan Bayram?n?z hay?rl? ve mübarek olsun.

En Güzel Bayramlar?n En Güzel Anl?lar? Sadece Bugün de?il Hergün Size güzel bir An? olsun! Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun!

Mübarek Ramazan Bayram?n? sevdiklerinizle beraber sa?l?kl? ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanl??a hay?rl? olsun!

Ramazan Bayram?"n?n milletimizin dirili?ine, mazlumlar?n kurtulu?una, insanl???n huzur, bar?? ve hidayetine vesile olmas?n? dileriz.

Kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi yüce Allah"a sonsuz ?ükürler olsun! Ramazan Bayram? bereketiyle, bollu?uyla gelsin, tüm insanl?k için hay?rlara vesile olsun.

Mululuk, Huzur, Hay?rlarla Dolu Bugünden Daha Güzel yar?nlar Diliyorum Mübarek Ramazan Bayram?n?z? Kutluyorum.

Mübarek Ramazan Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Buhay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin...

Sevinç Ve Huzur Dolu Bir umutla Geldi Ramazan Bayram?, Bu Güzel Ay?n Mübarek Bayram? Bizlere Mutluluk, Huzur, Güzellikler Nasip Etsin, Bütün müslümanlara Hay?rl? Ramazan Bayram? Diliyorum.

Ramazan Bayram?n?z kutlu, yüre?iniz umutlu, umutlar?n?z atl?, sevdan?z kanatl?, mutlulu?unuz katl?, sofran?z tatl?, mekân?n?z tahtl?, ömrünüz bahtl?, yuvan?z bereketli olsun...

?slam?n nurlu güne?i kalbine dolsun, makam?n cennet hz. Muhammed kom?un olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayram?n mubarek olsun.

Mübarek ramazan Bayram? Sana ve Ailene Bol Mutluluk Bol Huzur Ve Refah bir Hayat Getirsin, Bu Bayram?n Güzelli?ini ve Bereketini Evine Getirsin Kalbine ?man Nefesine güç versin. Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun..

En güzel An?lar? birlikte payla?mak dile?i ile en güzel hat?ralar? bu bayramda tazelemek dile?i ile mübarek Ramazan bayram?n?z? kutlar?z.

Bizi yaratan ALLAH a ?ükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hay?rl? Olsun, Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun.

Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ???k Dolsun Ramazan Bayram?n?z Kutlu Olsun.

Evinize Gül Kokusu Essin, Kalplerinize ALLAH iyilik versin, Bu bayramdada Elerimiz herzamanki gibi Mutlulukla Birle?sin. Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun.

Iyd-i Sa"id-i f?tr?n?z? can u gönülden tebrik eder, nice nice y?llara sevdiklerinizle birlikte s?hhat, afiyet, saadet, selamet ve devletle ula?man?z? nice nice Ramazanlara, mutlu bayramlara eri?menizi temenni ve niyaz ederim.

Bayramlar?n En güzeli ve Hay?rl?s?n? Diliyorum Size Ramazan Bayaram?n?z Mübarek Olsun.

Önemli olan hat?rlamakt?r. Mübarek Ramazan Bayram? n?z? sevdiklerinizle beraber sa?l?kl? ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.

Bayram tüm insanl??a hay?rl? olsun! Küskünlerin bar??t???, sevenlerin biraraya geldi?i, rahmetle ve ?efkatle dolu günlerin en de?erlilerinden olan Ramazan Bayram?n?z kutlu olsun.

Mutlulu?unuz Türkiye enflasyonu kadar yüksek, üzüntünüz memur maa?? kadar dü?ük, gelece?iniz Demirel"in keli kadar parlak olsun. mutllu bayramlar

Elinden kuran dilinden islam kalbinden iman yüre?inden sevgi gönlünden merhamet vücudundan sa?l?k eksik olmas?n bütün dualar?n kabül bayram?nm?z mübarek olsun.

Mübarek Ramazan Bayram? tüm ?slam Alemine olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Ramazan Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar!

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah"a ula??rsa nur olur, ayn? yolda birle?en dualar?m?z?n nur"a dönü?üp Rabbimize ula?mas? dile?i ile Bayram?n Kutlu Olsun

#1084

 
© 2015
AŞK