Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ramazanla ?lgili Sözler

Ramazan ay? ile ilgili sözler sayfas? -
Bir kad?n Resulullah (sav)"a gelerek: "Ben haccetmek için haz?rl?k yapm??t?m. Bana (bir mani) arz oldu ne yapay?m?" Efendimiz, "Ramazan"da umre yap, zira o ayda umre t?pk? hacc gibidir" buyurdu.
(Ebu Davud, Hacc 79, Tirmizi, Hacc 95)
Allah yolunda bir gün oruç tutan?n yüzünü, Allahü teâlâ yetmi? y?l ate?ten uzakla?t?r?r.
Müslim
Bir rivayette de soyle buyrulmustur: "Oruc perdedir. Biriniz birgun oruc tutacak olursa kotu soz sarfetmesin, bagirip cagirmasin. Birisi kendisine yakisiksiz laf edecek veya kavga edecek olursa "ben orucluyum!" desin (ve ona bulasmasin)."
Buhari, Savm 2, 9, Libas 78; Muslim, Siyam 164 (1151); Muvatta, Siyam 58, (1, 310); Ebu Davud, Savm 25 (2363);
Tirmizi, Savm 55, (764); Nesai, Siyam 41, (2, 160-161); Ibnu Mace, Siyam 1, (1638), Edeb 58, (3823).
Temizlik iman?n yar?s?, oruç da sabr?n yar?s?d?r.
Müslim
Ramazan ay? girdi?i zaman cennetin kap?lar? aç?l?r, cehennemin kap?lar? kapan?r ve ?eytanlar da zincire vurulur.
(Müslim, S?yam 2, (1079)
Oruçlu iken ölene, k?yamete kadar oruç tutmu? gibi sevap yaz?l?r.
Deylemi
Sehl Ibnu Sa'd (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Cennette Reyyan denilen bir kapi vardir. Oradan sadece oruclular girer. Oruclular girdiler mi artik kapanir, kimse oradan giremez."
Buhari, Savm 4, Bed'u'l- Halk 9; Muslim, Siyam 166, (1152); Nesai, Siyam 43, (4, 168); Tirmizi, Savm 55, (765).
Oruç tutan, namaz k?lan kimse, mükafat?n? k?yamette akl? kadar al?r
Hatib
Kim Ramazan orucunu tutar ve ona ?evval ay?ndan alt? gün ilave ederse, sanki y?l orucu tutmu? olur.
(Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm 58, (2432)
Peygamber Efendimiz bir hadis-i ?eriflerinde buyuruyor ki: Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, ba??r?p ça??rmas?n. Birisi kendisine yak???ks?z laf söyleyecek veya onunla kavga edecek olursa, Ben oruçluyum, desin (ona bula?mas?n).
Be? vakit namaz, bir cuma namaz? di?er cuma namaz?na, bir Ramazan di?er Ramazana hep kefarettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe aralar?ndaki günahlar? affettirirler.
(Müslim, Taharet 14, (223); Tirmizi, Salat 160, (214)
Oruçlunun uykusu ibadettir. Susmas? tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duas? makbuldür, günah? affedilir. buyuruyor Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz.
Ramazan girip ç?kt??? halde günahlar? affedilmemi? olan insan?n burnu sürtülsün. Anne ve babas?na veya bunlardan birine yeti?ip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yan?nda zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!
(Tirmizi, Daavat 110, (3539)
Rasulullah Efendimiz: Oruç tutunuz ki s?hhat bulas?n?z. buyurmu?tur
islam be? esas üzerine bina edilmi?tir: Allah"tan ba?ka ilah olmad???na ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna ?ehadet etmek, namaz k?lmak, oruç tutmak, Kabe"ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Buhari, ?man 1; Müslim, ?man 22 )
Rasulullah Efendimizin : " Nice oruçlu insan vard?r ki, orucundan nasibi sadece aç ve susuz kalmas?d?r. Ve nice geceleri ibadetle geçiren vard?r ki, bundan nasibi sadece uykusuz kalmas?d?r."
Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, ba??r?p ça??rmas?n. Birisi kendisine yak???ks?z laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!" desin (ve ona bula?mas?n)
(Müslim, S?yam 164, (1161)
Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Her iftar vaktinde Allah tarafindan (cehennemden) azad edilen kimseler bulunur. Bu, (Ramazanin) her gecesinde olur."
Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ate? aras?na, geni?li?i sema ile arz aras?n? tutan bir hendek k?lar.
(Tirmizi, Cihad 3, (1624)
Hz. Enes Ibnu Malik radiyallahu anhuma anlatiyor: "Ramazan ayi girmisti. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Bu mubarek aya girmis bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardir ki bin aydan hayirlidir. Bu gecenin hayir ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, butun hayirlardan mahrum kalmis gibidir. Onun hayri ise sadece (uhrevi saadetten) mahrum kimseye haramdir."
Cennette Reyyan denilen bir kap? vard?r. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi art?k kapan?r, kimse oradan giremez." (Tirmizi"nin rivayetinde ?u ziyade var: "Oraya kim girerse ebediyyen susamaz.
(Tirmizi, Savm 5)
Pe? pe?e üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutmas? gerekir.
Ebu Nuaym
Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevab? kadar sevap yaz?l?r. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevab?ndan hiçbir eksilme olmaz.
(Tirmizi, Savm 82, (807); ?bnu Mace, S?yam 45, (1746)
Ramazan ay? mübarek bir ayd?r. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz k?ld?. O ayda rahmet kap?lar? aç?l?r, Cehennem kap?lar? kapan?r, ?eytanlar ba?lan?r. O ayda bir gece vard?r ki, bin aydan daha k?ymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayr?ndan mahrum kalan, her hay?rdan mahrum kalm?? say?l?r.
Nesai
Kim oruçlu oldu?u halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlas?n. Çünkü ona Allah yedirip içirmi?tir.
(Müslim, S?yam 171, (1155); Tirmizi, Savm 26, (721)
Ramazan ay?nda oruç tutmay? farz bilip, sevab?n? da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutan?n günahlar? affolur.
Buhari
Zahmetsiz ganimet k??ta tutulan oruçtur.
(Tirmizi, Savm 74, (797)
Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.
Deylemi
Ramazan ay?nda, hasta veya ruhsat sahibi olmaks?z?n kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez.
(Buhari, Savm 29; Tirmizi, Savm 27, (723)
Ramazan-? ?erif ay? geldi?i zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere isti?far etmelerini emreder.
Deylemi
Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ate? aras?na, geni?li?i sema ile arz aras?n? tutan bir hendek k?lar.
(Tirmizi, Cihâd 3, (1624)
Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ay?, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.
Taberani
Resulullah (sav) vefat edinceye kadar Ramazan?n son on gününde i"tikafa girer ve ?öyle buyururdu: "Kadir gecesini Ramazan?n son on gününde aray?n".
(Müslim, ?"tikaf 5, (1172)
Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahlar? affolur.
Nesai
Resulullah (sav) "Kadir gecesi Ramazan'?n neresinde? diye sorulmu?tu. O, " Ramazan?n tamam?nda!" diye cevap verdi.
(Ebu Davud, Salat, 824, (1387)
Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahlar? yak?p eritti?i içindir.
i.Mansur
Kadir gecesini, kim sevab?na inan?p onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmi? günahlar? affedilir.
(Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)
Ramazan ay?nda ailenizin nafakas?n? geni? tutunuz! Bu ayda yap?lan harcama, Allah yolunda yap?lan harcama gibi sevapt?r.
ibni Ebiddünya
Ki?inin fitnesi ehlinde, mal?nda, çocu?unda, nefsinde ve kom?usundad?r. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker bu fitneye kefaret olur!
(Müslim, Fiten 17, (144), Tirmizi, Fiten 71, (2259)
Ramazan Ay?nda Kalpler imanla, Eller Gökyüzünde Duayla Huzurla Geçmelidir.
Ramazanda Dertdi kederi Bir kö?eye At Huzurla imanla Dolu mutlu 1 Ay Ya?a.
Bütün Müminler Bu Ayda ?ükür Etsinler Dua Etsinler 11 Ay?n Sultan? Olan Ramazan Ay?nda iman tesinler istesinler.
Mübarek Ramazan Ay? Geldi Sonunda ?imdi Hepimiz iman Yoluna.
Ramazan?n ba?? rahmet, ortas? ma?firet, sonu ise, Cehennemden kurtulu?tur.
i.Ebiddünya
Bizim orucumuzla ehl-i kitab?n orucu aras?nda hudut, sahur yeme?idir.
(Müslim, 6, 60)
islam, kelime-i ?ehadet getirmek, namaz k?lmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.
Müslim
ramazan ay? insanlar?n huzur bulaca?? bir ayd?r.
Cennetteki güzel kö?kler, sözü ho?, selam? çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namaz? k?lan kimselere verilir.
ibni Nasr
Ramazan'da orucunu tutup da ?evval'den de alt? gün tutan kimse bütün sene oruç tutmu? gibidir.
(R. Salihin, 1259)
Oruç tutan müminin susmas? tesbih, uykusu ibadet, duas? müstecap ve amelinin sevab? da çoktur.
Deylemi
Yine Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlat?yor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim Allah Teala yolunda bir gun oruc tutsa, Allah onunla ates aras?na, genisligi sema ile arz arasini tutan bir hendek kilar."
Tirmizi, Cihad 3, (1624).
Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sata??rsa, ona "Ben oruçluyum" deyin!
Buhari
islam be? esas üzerine bina edilmi?tir: Allah"tan ba?ka ilah olmad???na ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna ?ehadet etmek, namaz k?lmak, oruç tutmak, Kabe"ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
Tirmizi, ?man 3, (2612)
Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi de?il, bo? ve hayas?zca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.
Hakim
Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim bir orucluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabi kadar sevap yazilir. Ustelik bu sebeple oruclunun seyabindan hicbir eksilme olmaz."
Tirmizi, Savm 82, (807); Ibnu Mace, Siyam 45, (1746).
Allahü teâlân?n, gözlerin görmedi?i, kulaklar?n i?itmedi?i ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofras?na, ancak oruçlular oturur.
Taberani

#2628

 
© 2015
AŞK