Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ramazanla ?lgili Sözler

"Ramazan" demeyin. Zira Ramazan Aziz ve Celil olan Allah'?n isimlerinden bir isimdir. Lakin "Ramazan ay?" deyin. Hz. Ebu Hureyre (r. a. )

Bir kimse Ramazan da inanarak ve sevab?n? umarak Kiyamul-leyl (teravih namaz?) k?lsa geçmi? günah? ma?firet olur. Hz. Ebu Hureyre (r. a. )

Dört geceyi ihya edene Cennet vacip olur: Arife'den bir evvelki (terviye) gecesi, arife gecesi, kurban bayram? gecesi, Ramazan bayram? gecesi. Hz. Muaz (r. a. )

Bir kimse Ramazan orucunu tutar ve ona ilaveten Sevval'den alt? gün tutarsa, bütün seneyi oruç tutmu? gibi olur. Hz. Ebu Eyyub (r. a. )

Bir kimse Ramazan orucunu inanarak ve sevab?n? umarak tutarsa, geçmi? günahlar? ma?firet olur. Hz. Ebu Hureyre (r. a. )

Bir kimse hac ve umre etse de ayni sene içinde ölse, Cennete girer. Kim Ramazan orucunu tutsa sonra ölse Cennete girer. Hz. Ebu Said (r. a. )

Allah Ramazan?n her gecesi iftar zaman?nda bir milyon ki?iyi Cehennemden azad eder. Cuma'n?n her saatinde de, hepsi cehennemlik olan yine bir milyon ki?iyi Cehennemden azad eder. Hz. Ibni Abbas

Ramazanda Allah'? zikreden ma?firet olunur. Ve o ayda Allah'tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. Hz. Cabir (r. a. )

Size mübarek Ramazan ay? geldi. Niyetinizi takdim edin ve nafakan?z? da geni? edin. (?badet ve oruç için) Hz. Ibni Mes'ud

Size Ramazan ay? geldi. O bereket ay?d?r. O ayda tam hay?r vard?r ve Allah sizi gasleder. Rahmetini inzal eder, hatalar? siler, dualar? kabul eder. Sizin ra?betinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder. Onun için Allah'a kendi taraf?n?zdan hay?r ödeyin (Çok hay?r yaparak Ramazan?n hakkini verin). Zira saki, o ayda Allah'?n Rahmetinden mahrum kalan kimsedir. Hz. Ubade (r. a. )

Size Ramazan ay? geldi. O mübarek bir ayd?r. Allah size Ramazan ay? orucunu farz kildi. O ayda gök (rahmet) kap?lar? aç?l?r, Cehennem kap?lar? kapan?r ve az?l? ?eytanlar ba?lan?r. O ayda bir gece vard?r ki bin aydan daha hay?rl?d?r. Kim o gecenin hayr?ndan mahrum kalm??sa, o kimse hakikaten (bütün hay?rlardan) mahrum kalm??t?r. Hz. Ebu Hureyre (r. a. )

Ramazan ay? girdi?inde Allah telala ars? ta??yan meleklere, tespihten ellerini çekip Muhammed (s. a. s. ) ümmetine ve müminlere isti?farda bulunmalar?n? emreder. Hz. Ali (r. a. )

Hac, kendi ile evvelkisi aras?na, Ramazan da evvelki ile aras?na, Cuma da evvelki ile kendi aras?na kefarettir. (Günah? da anadan dogma temiz olur) Hz. Ebu Umame (r. a. )

Ramazan ay? geldi?inde Cennet kap?lar? aç?l?r, Cehennem kap?lar? kapat?l?r, ?eytanlar da ba?lan?r. Bir münadi Ramazan bitinceye kadar söyle nida eder: "Ey hayra talib olan ko?, Ey ?erri isteyen, azalt (terk et). " Hz. Utbe Ibni Abd (r. a. )

Ramazanda on gün itikâf etmek (son 10 günü ibadetle me?gul olmak), nafile iki hac ve iki umre gibidir. Hz. Hüseyin (r. a. )

Ramazanda Cennet kap?lar? aç?l?r. Cehennem kap?lar? kapan?r. ?eytanlar ba?lan?r ve her gece bir münadi ?öyle nida eder: "Ey hay?r sahibi, hayr?n? yap. Ve ey ser sahibi, biraz geri dur. " Hz. Ukbe Ibni Ferkad (r. a. )

Oruç tutan, namaz k?lan kimse, mükâfat?n? k?yamette akl? kadar al?r. Hatib

Temizlik iman?n yar?s?, oruç da sabr?n yar?s?d?r. Müslim

Ramazan Ay?nda Kalpler imanla, Eller Gökyüzünde Duayla Huzurla Geçmelidir.

Ramazanda Dertdi kederi Bir kö?eye At Huzurla imanla Dolu mutlu 1 Ay Ya?a.

Bütün Müminler Bu Ayda ?ükür Etsinler Dua Etsinler 11 Ay?n Sultan? Olan Ramazan Ay?nda iman tesinler istesinler.

Mübarek Ramazan Ay? Geldi Sonunda ?imdi Hepimiz iman Yoluna.

Ramazan?n ba?? rahmet, ortas? ma?firet, sonu ise, Cehennemden kurtulu?tur.

i. Ebiddünya

Bizim orucumuzla ehl-i kitab?n orucu aras?nda hudut, sahur yeme?idir.

(Müslim, 6, 60)

islam, kelime-i ?ehadet getirmek, namaz k?lmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.

Müslim

ramazan ay? insanlar?n huzur bulaca?? bir ayd?r.

Cennetteki güzel kö?kler, sözü ho?, selam? çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namaz? k?lan kimselere verilir.

ibni Nasr

Ramazan'da orucunu tutup da ?evval'den de alt? gün tutan kimse bütün sene oruç tutmu? gibidir.

(R. Salihin, 1259)

Oruç tutan müminin susmas? tesbih, uykusu ibadet, duas? müstecap ve amelinin sevab? da çoktur.

Deylemi

Yine Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlat?yor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim Allah Teala yolunda bir gun oruc tutsa, Allah onunla ates aras?na, genisligi sema ile arz arasini tutan bir hendek kilar. "

Tirmizi, Cihad 3, (1624).

Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Birisi size sata??rsa, ona "Ben oruçluyum" deyin!

Buhari

islam be? esas üzerine bina edilmi?tir: Allah"tan ba?ka ilah olmad???na ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna ?ehadet etmek, namaz k?lmak, oruç tutmak, Kabe"ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.

Tirmizi, ?man 3, (2612)

Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi de?il, bo? ve hayas?zca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.

Hakim

Hz. Ebu Hureyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kim bir orucluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabi kadar sevap yazilir. Ustelik bu sebeple oruclunun seyabindan hicbir eksilme olmaz. "

Tirmizi, Savm 82, (807); Ibnu Mace, Siyam 45, (1746).

Allahü teâlân?n, gözlerin görmedi?i, kulaklar?n i?itmedi?i ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofras?na, ancak oruçlular oturur.

Taberani

Bir kad?n Resulullah (sav)"a gelerek: "Ben haccetmek için haz?rl?k yapm??t?m. Bana (bir mani) arz oldu ne yapay?m?" Efendimiz, "Ramazan"da umre yap, zira o ayda umre t?pk? hacc gibidir" buyurdu.

(Ebu Davud, Hacc 79, Tirmizi, Hacc 95)

Allah yolunda bir gün oruç tutan?n yüzünü, Allahü teâlâ yetmi? y?l ate?ten uzakla?t?r?r.

Müslim

Bir rivayette de soyle buyrulmustur: "Oruc perdedir. Biriniz birgun oruc tutacak olursa kotu soz sarfetmesin, bagirip cagirmasin. Birisi kendisine yakisiksiz laf edecek veya kavga edecek olursa "ben orucluyum!" desin (ve ona bulasmasin). "

Buhari, Savm 2, 9, Libas 78; Muslim, Siyam 164 (1151); Muvatta, Siyam 58, (1, 310); Ebu Davud, Savm 25 (2363);

Tirmizi, Savm 55, (764); Nesai, Siyam 41, (2, 160-161); Ibnu Mace, Siyam 1, (1638), Edeb 58, (3823).

Temizlik iman?n yar?s?, oruç da sabr?n yar?s?d?r.

Müslim

Ramazan ay? girdi?i zaman cennetin kap?lar? aç?l?r, cehennemin kap?lar? kapan?r ve ?eytanlar da zincire vurulur.

(Müslim, S?yam 2, (1079)

Oruçlu iken ölene, k?yamete kadar oruç tutmu? gibi sevap yaz?l?r.

Deylemi

Sehl Ibnu Sa'd (radiyallahu anh) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Cennette Reyyan denilen bir kapi vardir. Oradan sadece oruclular girer. Oruclular girdiler mi artik kapanir, kimse oradan giremez. "

Buhari, Savm 4, Bed'u'l- Halk 9; Muslim, Siyam 166, (1152); Nesai, Siyam 43, (4, 168); Tirmizi, Savm 55, (765).

Oruç tutan, namaz k?lan kimse, mükafat?n? k?yamette akl? kadar al?r

Hatib

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona ?evval ay?ndan alt? gün ilave ederse, sanki y?l orucu tutmu? olur.

(Tirmizi, Savm 53, (759); Ebu Davud, Savm 58, (2432)

Peygamber Efendimiz bir hadis-i ?eriflerinde buyuruyor ki: Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, ba??r?p ça??rmas?n. Birisi kendisine yak???ks?z laf söyleyecek veya onunla kavga edecek olursa, Ben oruçluyum, desin (ona bula?mas?n).

Be? vakit namaz, bir cuma namaz? di?er cuma namaz?na, bir Ramazan di?er Ramazana hep kefarettirler. Büyük günah irtikab edilmedikçe aralar?ndaki günahlar? affettirirler.

(Müslim, Taharet 14, (223); Tirmizi, Salat 160, (214)

Oruçlunun uykusu ibadettir. Susmas? tesbihtir, amelleri misliyle kabul edilir, duas? makbuldür, günah? affedilir. buyuruyor Rasulullah (s. a. v. ) Efendimiz.

Ramazan girip ç?kt??? halde günahlar? affedilmemi? olan insan?n burnu sürtülsün. Anne ve babas?na veya bunlardan birine yeti?ip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben yan?nda zikredildigim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün!

(Tirmizi, Daavat 110, (3539)

Rasulullah Efendimiz: Oruç tutunuz ki s?hhat bulas?n?z. buyurmu?tur

islam be? esas üzerine bina edilmi?tir: Allah"tan ba?ka ilah olmad???na ve Muhammed"in O"nun kulu ve elçisi olduguna ?ehadet etmek, namaz k?lmak, oruç tutmak, Kabe"ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Buhari, ?man 1; Müslim, ?man 22 )

Rasulullah Efendimizin : " Nice oruçlu insan vard?r ki, orucundan nasibi sadece aç ve susuz kalmas?d?r. Ve nice geceleri ibadetle geçiren vard?r ki, bundan nasibi sadece uykusuz kalmas?d?r. "

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, ba??r?p ça??rmas?n. Birisi kendisine yak???ks?z laf edecek veya kavga edecek olursa "ben oruçluyum!" desin (ve ona bula?mas?n)

(Müslim, S?yam 164, (1161)

Hz. Cabir radiyallahu anh anlatiyor: "Her iftar vaktinde Allah tarafindan (cehennemden) azad edilen kimseler bulunur. Bu, (Ramazanin) her gecesinde olur. "

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ate? aras?na, geni?li?i sema ile arz aras?n? tutan bir hendek k?lar.

(Tirmizi, Cihad 3, (1624)

Hz. Enes Ibnu Malik radiyallahu anhuma anlatiyor: "Ramazan ayi girmisti. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Bu mubarek aya girmis bulunuyorsunuz. Bu ayda bir gece vardir ki bin aydan hayirlidir. Bu gecenin hayir ve bereketinden mahrum kalan bir kimse, butun hayirlardan mahrum kalmis gibidir. Onun hayri ise sadece (uhrevi saadetten) mahrum kimseye haramdir. "

Cennette Reyyan denilen bir kap? vard?r. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi art?k kapan?r, kimse oradan giremez. " (Tirmizi"nin rivayetinde ?u ziyade var: "Oraya kim girerse ebediyyen susamaz.

(Tirmizi, Savm 5)

Pe? pe?e üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutmas? gerekir.

Ebu Nuaym

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevab? kadar sevap yaz?l?r. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevab?ndan hiçbir eksilme olmaz.

(Tirmizi, Savm 82, (807); ?bnu Mace, S?yam 45, (1746)

Ramazan ay? mübarek bir ayd?r. Allahü teâlâ, size Ramazan orucunu farz k?ld?. O ayda rahmet kap?lar? aç?l?r, Cehennem kap?lar? kapan?r, ?eytanlar ba?lan?r. O ayda bir gece vard?r ki, bin aydan daha k?ymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayr?ndan mahrum kalan, her hay?rdan mahrum kalm?? say?l?r.

Nesai

Kim oruçlu oldu?u halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlas?n. Çünkü ona Allah yedirip içirmi?tir.

(Müslim, S?yam 171, (1155); Tirmizi, Savm 26, (721)

Ramazan ay?nda oruç tutmay? farz bilip, sevab?n? da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutan?n günahlar? affolur.

Buhari

Zahmetsiz ganimet k??ta tutulan oruçtur.

(Tirmizi, Savm 74, (797)

Ramazan orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.

Deylemi

Ramazan ay?nda, hasta veya ruhsat sahibi olmaks?z?n kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez.

(Buhari, Savm 29; Tirmizi, Savm 27, (723)

Ramazan-? ?erif ay? geldi?i zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere isti?far etmelerini emreder.

Deylemi

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ate? aras?na, geni?li?i sema ile arz aras?n? tutan bir hendek k?lar.

(Tirmizi, Cihâd 3, (1624)

Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ay?, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.

Taberani

Resulullah (sav) vefat edinceye kadar Ramazan?n son on gününde i"tikafa girer ve ?öyle buyururdu: "Kadir gecesini Ramazan?n son on gününde aray?n".

(Müslim, ?"tikaf 5, (1172)

Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahlar? affolur.

Nesai

Resulullah (sav) "Kadir gecesi Ramazan'?n neresinde? diye sorulmu?tu. O, " Ramazan?n tamam?nda!" diye cevap verdi.

(Ebu Davud, Salat, 824, (1387)

Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahlar? yak?p eritti?i içindir.

i. Mansur

Kadir gecesini, kim sevab?na inan?p onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmi? günahlar? affedilir.

(Müslim, Müsafirin 174, (769); Ebu Davud, Salat 318, (1371); Tirmizi, Savm 83)

Ramazan ay?nda ailenizin nafakas?n? geni? tutunuz! Bu ayda yap?lan harcama, Allah yolunda yap?lan harcama gibi sevapt?r.

ibni Ebiddünya

Ki?inin fitnesi ehlinde, mal?nda, çocu?unda, nefsinde ve kom?usundad?r. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker bu fitneye kefaret olur!

(Müslim, Fiten 17, (144), Tirmizi, Fiten 71, (2259)

ramazan ay? ile ilgili hadisler

Peygamberimizin Dilinden Ramazan Ay?

Peygamberimiz ?âban ay?n?n son gününde okudu?u bir hutbede sahabilere ?öyle sesleniyordu:

'Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ay yakla?t? gölgesi ba??n?za geldi.

'Bu öyle bir ayd?r ki içinde bin aydan daha hay?rl? olan Kadir Gecesi vard?r.

'Allah o mübarek ay?n gündüzlerinde orucu farz gecelerinde nafile namazlar? me?ru k?ld?.

'Bu ayda küçük büyük bir hay?r yapan insan ba?ka aylarda bir farz eda etmi? gibi sevap al?r.

'Bu ayda bir farz? yapmak ba?ka aylarda yetmi? farz yerine geçer.

'Bu ay Allah için açl?k ve susuzlu?un taat ve ibadetin zorluklar?na sabretme ve dayanma ay?d?r. Sabr?n kar??l??? da ancak Cennettir.

'Bu ay yard?mla?ma ay?d?r bu ay mü'minlerin r?zk?n? artt?racak ayd?r.

'Bu ayda her kim oruçlu bir mü'mine iftar edecek bir ?ey verirse yapt??? bu i? günahlar?n?n ba???lanmas?na ve Cehennemden kurtulmas?na sebep olur. Oruçlunun sevab?ndan da hiçbir ?ey eksilmeden onun kadar sevaba kavu?ur.

ramazanla ay? ile ilgili hadisler ayetler

Size Ramazan ayi geldi. O bereket ayidir. O ayda tam hayir vardir ve Allah sizi gasyeder. Rahmetini inzal eder, hatalari siler, dualari kabul eder. Sizin ragbetinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder. Onun icin Allah'a kendi tarafinizdan hayir odeyin (Cok hayir yaparak Ramazanin hakkini verin). Zira saki, o ayda Allah'in Rahmetinden mahrum kalan kimsedir.

Ravi: Hz. Ubade (r. a. )

Size Ramazan ayi geldi. O mubarek bir aydir. Allah size Ramazan ayi orucunu farz kildi. O ayda gok (rahmet) kapilari acilir, Cehennem kapilari kapanir ve azili seytanlar baglanir. O ayda bir gece vardir ki bin aydan daha hayirlidir. Kim o gecenin hayrindan mahrum kalmissa, o kimse hakikaten (butun hayirlardan) mahrum kalmistir.

Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r. a. )

Ramazan ayi girdiginde Allah teala arsi tasiyan meleklere, tesbihten ellerini cekip Muhammed (s. a. s. ) ummetine ve mu'minlere istigfarda bulunmalarini emreder.

Ravi: Hz. Ali (r. a. )

Hac, kendi ile evvelkisi arasina, Ramazan da evvelki ile arasina, Cuma da evvelki ile kendi arasina kefarettir. (Gunahi da anadan dogma temiz olur)

Ravi: Hz. Ebu Umame (r. a. )

Ramazan ayi geldiginde Cennet kapilari acilir, Cehennem kapilari kapatilir, seytanlar da baglanir. Bir munadi Ramazan bitinceye kadar soyle nida eder: "Ey hayra talib olan kos, Ey serri istiyen, azalt (terk et). "

Ravi: Hz. Utbe Ibni Abd (r. a. )

Ramazanda on gun itikaf etmek (son 10 gunu ibadetle mesgul olmak), nafile iki hac ve iki umre gibidir.

Ravi: Hz. Huseyin (r. a. )

Ramazanda Cennet kapilari acilir. Cehennem kapilari kapanir. Seytanlar baglanir ve her gece bir munadi soyle nida eder: "Ey hayir sahibi, hayrini yap. Ve ey ser sahibi, biraz geri dur. "

Ravi: Hz. Ukbe Ibni Ferkad (r. a. )

Size mubarek Ramazan ayi geldi. Niyetinizi takdim edin ve nafakanizi da genis edin. (Ibadet ve oruc icin)

Ravi: Hz Ibni Mes'ud (r. anhuma)

Ramazanda Allah'i zikreden magfiret olunur. Ve o ayda Allah'dan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez.

Ravi: Hz. Cabir (r. a. )

Allah (z. c. hz. ) Ramazanin her gecesi iftar zamaninda bir milyon kisiyi Cehennemden azad eder. Cuma'nin her saatinde de, hepsi cehennemlik olan yine bir milyon kisiyi Cehennemden azad eder.

Ravi: Hz. Ibni Abbas (r. anhuma)

Bir kimse hac ve umre etse de ayni sene icinde olse, Cennete girer. Kim Ramazan orucunu tutsa sonra olse Cennete girer.

Ravi: Hz. Ebu Said (r. a. )

Bir kimse Ramazan orucunu inanarak ve sevabini umarak tutarsa, gecmis gunahlari magfiret olur.

Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r. a. )

Bir kimse Ramazan orucunu tutar ve ona ilaveten Sevval'den alti gun tutarsa, butun seneyi oruc tutmus gibi olur.

Ravi: Hz. Ebu Eyyub (r. a. )

Dort geceyi ihya edene Cennet vacib olur: Arefe'den bir evvelki (terviye) gecesi, arefe gecesi, kurban bayrami gecesi, Ramazan bayrami gecesi.

Ravi: Hz. Muaz (r. a. )

Bir kimse Ramazan da inanarak ve sevabini umarak Kiyamul-leyl (teravih namazi) kilsa gecmis gunahi magfiret olur.

Ravi: Hz. Ebu Hureyre (r. a. )

Facebook'tan Yorum Yap

#232

 
© 2015
AŞK