Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Regaip Kandili Mesajlar? Sözleri

K?sa Regaib kandili mesajlar? sözleri 2015 sayfas? - Recep ?aban Ramazan aylar?ndan ilki olan Recep ay?n?n ilk per?embe gecesi mübarek Regaip kandili olarak kutlan?r. ??te Regaip kandili sözleri mesajlar?;
Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle??n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.
Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.
Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlar?m Allah'a emanet olun. Güzel kandiller.. regaip kandili mesajlar? resimli
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun. regaip kandili mesajlar? facebookta payla?
Duan?z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle??n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..
Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller. regaip kandili mesajlar? k?sa
Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlar?m Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..
Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yaz?lan bu gecede dua edelim Rabbimiz"e. Hay?rl? kandiller..
Mübarek aylara Selam olsun.. Selam olsun Ey Regaib. Tüm Dualar?n?z?n kabul olmas? dile?iyle.. Hay?rl? kandiller.
Bugün etti?iniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sa?anak gibi ya?s?n in?allah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... ?yi Kandiller....
Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiri de an bu gece. Hay?rl? kandiller!
Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun...
Geçmi?in bugünle, ?????n gölgeyle umudun gerçekle, ?????n gölgeyle, üzüntünün ne?eyle, öfkenin sevgiyle bar??t??? nice kandillere.
Regaib Kandilinin, hayat?m?za yeni ufuklar?n aç?lmas?na ve vesile olmas? dile?iyle... HAYIRLI KAND?LLER!
Bazen yenik dü?tük zamana, esiri olduk anlams?z ko?turmalar?n ve fakat ad?n? yüre?imize yazd???m?z dostlar?m?z? hiç unutmad?k. Kandiliniz mübarek olsun.
Binlerce çiçek var, ama gül ba?ka. Milyonlarca insan var, ama dost ba?ka. Milyarlarca gün var, ama bugün ba?ka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, Miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz y?llard?r. Kandiliniz mübarek olsun..
Gül sevginin tac?d?r o yüzden her bahar gülle taçlan?r, o gül ki Muhammed (SAV)'? anlat?r. Muhammed (SAV)'? anlayana gül koklat?l?r, gül kokulu KAND?L?N?Z MÜBAREK olsun.
Güne?in pembeli?iyle do?an, safl???yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. KAND?L?N?Z MÜBAREK olsun.
?slam'?n nurlu yüzü kalbine dolsun Makam?n?z cennet Hz. Muhammed kom?unuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Kandiliniz mübarek olsun
Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i dostluklar?n hiç bitmedi?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.
Rüzgar?n keman?n? çald??? ve ya?mur damlalar?n?n pencerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p, ke?ke dedi?in tüm güzelliklerin sizin olsun. HAYIRLI KAND?LLER...
Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz s?hhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bak???n?z kadar güzel, umudunuz yar?n kadar yak?n, yar?n?n?z a?k?n?z kadar mutlu, a?k?n?z Miraç kadar mukaddes, dualar?n?z istedi?iniz gibi makbul olsun.
Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.
Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun...
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m.. Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun?
Bu gece Regaip Kandili. Dua edelim.. Yürekler bir ats?n bu gece, günahlar?m?z affolsun. Hay?rl? kandiller.
Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip kandiliniz hay?rl? olsun!
Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bak???n?z kadar güzel, umudunuz yar?n kadar yak?n, yar?n?n?z a?k?n?z kadar mutlu, a?k?n?z Miraç kadar mukaddes, dualar?n?z istedi?iniz gibi makbul olsun.
Üç aylar olarak bilinen Recep, ?aban, Ramazan aylar? manevi yönden daha önemli ve hay?rl?d?r. Recep ay?n?n ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. Yani bu gece ALLAH'?n rahmet ve ba???lamas?n?n bol oldu?u gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdi?imiz; fakat gelecek ad?na umutla dolu oldu?umuz ?u dönemlerde yeniden bir uyan??a vesile olur. Regaip kandiliniz mübarek olsun..
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmas? temennisiyle... Iyi Kandiller..
Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yagmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Ellerin duaya uzand???, sinelerin dostlara aç?ld???, gözlerin masumiyet arad??? bu mübarek günde tüm dualar?n?z kabul olmas? dile?iyle iyi kandiller.
Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle kandilin mübarek olsun.
Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.
Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle?in saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..
Regaip kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.
Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlam?na gelir. Bu gece Allah??n lütuflar?n?n bol bol verildi?i bir gecedir ve üç aylar?n ilk kandil gecesidir. Hay?rl? olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla"ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmisinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sicakligi yuvamiza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
Bu gece kulun yalvaris ve yakarislarini Yüce Mevla"ya sunacagi ve O"nun sonsuz affindan, merhametinden, iyiliginden bol bol yararlanacagi umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayirli olsun!
Borçlarimizdan, ceza ve günahlarimizdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bagislayandir, unutmayalim.. Eller semaya kalkip, yürekler bir atinca bu gece, gözler sevinç yaslariyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualariniz kabul olsun!
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vardir. Ölümü bile ayirir saymayan gönüller vardir. Mesafeler araya set çekmisse ne çikar, dualarda birlesen gönüller vardir. Hayirli kandiller..
Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!
Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.
Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle kandilin mübarek olsun.
Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle??n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..
Ellerin duaya uzand???, sinelerin dostlara aç?ld???, gözlerin masumiyet arad??? bu mübarek günde tüm dualar?n?z kabul olmas? dile?iyle iyi kandiller.
Allah'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.
Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bak???n?z kadar güzel, umudunuz yar?n kadar yak?n, yar?n?n?z a?k?n?z kadar mutlu, a?k?n?z kandil gecesi kadar mukaddes, dualar?n?z istedi?iniz gibi makbul olsun.
Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle Miraç kandiliniz mübarek olsun.
Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlar?m Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..
Binlerce çiçek var, ama gül ba?ka. Milyonlarca insan var, ama dost ba?ka. Milyarlarca gün var, ama bugün ba?ka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginli?inden mahrum olan kimse, ne kadar geni? servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tama? ve h?rs? sebebiyle de halk nazar?nda hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazar?nda muhteremdir. Kadir Gecesi de?er gecesidir, Allah taraf?ndan de?erli k?l?nm?? bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hay?rl?d?r. Bu gece bir ömürden daha hay?rl?d?r. Ellerin aç?ld???, gözlerin dualarla ya?ard???, kalplerin ok?and??? Kadir Gecesinde bütün insanlar?n günahlardan uzakla??p tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananlar? iman yolundan ay?rmas?n.
GECENIN GUZEL YUZU DOKUNSUN, KABUSLAR SENDEN UZAKTA, MELEKLER BASUCUNDA OLSUN, GUNES OYLE BIR GECEDE DOGSUNKI DUALARIN KABUL, KANDILIN MUBAREK OLSUN.
FANI DUNYANIN PADISAHI DEGILIM. GONUL HIRKALARINI YAMAR GIYERIM. DOSTLARLA AGLAR, DOSTLARLA GULERIM. SIZ SEVDIKLERIME, IYI KANDILLER DILERIM.
BAYRAMIN FEYZ-I UZERINIZE, RAHMETI GECMISINIZE, BEREKETI EVINIZE, NURU AHIRETINIZE, SICAKLIGI YUVANIZA OLSUN. KANDILINIZ MUBAREK OLSUN.
YIPRANMIS VE KATILASMIS GONULLERI RAHMET MELTEMIYLE YESERTEN ESSIZ PEYGAMBERIN DOGUM GUNU OLAN MEVLIT KANDILINIZI EN ICTEN DILEKLERIMLE TEBRIK EDERIM...
TONTON BIR DEDE OLDUGUNDA SALLANAN SANDALYENE OTURUP, ANILARINI TAZELEDIGIN BIR GUNDE GUZEL BIR BAYRAM GECIRMEN DILEGI ILE...
BU DEGERLI KANDIL GECENISINDE, KAINATIN YARATICISI VE ALEMLERIN RABBI BAGISLAYICI VE ACIYICI YUCE ALLAH TUM DUALARINIZI KABUL ETSIN...
MUBAREK KANDILIN TURK VE ISLAM ALEMINE HAYIRLAR GETIRMESINI DILERIM...
BIR KANDIL GULU SAVUR SEVDIKLERINE, SIZE ONLARDAN GULUCUKLER GETIRSIN OYLE ICTEN OYLE SAMIMI OL KI GOZ YASLARINI BILE TEBESSUME CEVIRSIN. KANDILIN MUBAREK OLSUN...
BIR DAMLA UMUT SERPILSIN YUREGINE BIR TATLI MUTLULUK DOLSUN GOZLERINE BIN BIR HAYALLERIN GERCEKLERI BULSUN DUALARIN KABUL OSUN.
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle. Regaip Kandiliniz Mubarek Olsun.
Allah'?n nimet, rahmet ve ma?firetinin müminlere bol bol ihsan edildi?i gece manas?na gelen Regaib Kandili'nde, bir y?ll?k ya?ant?m?z?, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi dü?ünecek ve ona göre hayat?m?za çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine girece?iz. Bu gece hay?rl? bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarps?n, gönüllerimiz bir olsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlam?na gelir. Bu gece Allah'?n lütuflar?n?n bol bol verildi?i bir gecedir ve üç aylar?n ilk kandil gecesidir. Hay?rl? olsun..
Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir Regaib Kandiliniz hay?rl? olsun.
Allah'?n nimet, rahmet ve ma?firetinin müminlere bol bol ihsan edildi?i gece manas?na gelen Regaib Kandili'nde, bir y?ll?k ya?ant?m?z?, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi dü?ünecek ve ona göre hayat?m?za çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine girece?iz. Bu gece hay?rl? bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarps?n, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlam?na gelir. Bu gece Allah??n lütuflar?n?n bol bol verildi?i bir gecedir ve üç aylar?n ilk kandil gecesidir. Hay?rl? olsun..
Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle kandilin mübarek olsun.
Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle Regaip kandilin mübarek olsun.

#2428

 
© 2015
AŞK