Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Regaip Kandili Mesajlar?

KAND?L MESAJLARI: Regaip Kandili Mesajlar?

Regaip Kandil Mesajlar?: Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz hay?rl? olsun!

Regaip Kandil Mesajlar?: Üç aylar olarak bilinen Recep, ?aban, Ramazan aylar? manevi yönden daha önemli ve hay?rl?d?r. Recep ay?n?n ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. Yani bu gece ALLAH'?n rahmet ve ba???lamas?n?n bol oldu?u gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Regaip Kandiliniz kutlu olsun..

Regaip Kandil Mesajlar?: Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdi?imiz; fakat gelecek ad?na umutla dolu oldu?umuz ?u dönemlerde yeniden bir uyan??a vesile olur. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..

Regaip Kandil Mesajlar?: Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmas? temennisiyle... Iyi Kandiller..

Regaip Kandil Mesajlar?: Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yagmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla"ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla"ya sunaca?? ve O"nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz hay?rl? olsun!

Regaip Kandil Mesajlar?: Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim. Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m. Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak. Regaip Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun!

Regaip Kandil Mesajlar?: Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. Ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birlesen gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar?: Regaip Kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Regaip Kandil Mesajlar?:Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle Regaip Kandiliniz kutlar?m.

Regaip Kandil Mesajlar?: Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle kandilin mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?:Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle?in saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Ellerin duaya uzand???, sinelerin dostlara aç?ld???, gözlerin masumiyet arad??? bu mübarek günde tüm dualar?n?z kabul olmas? dile?iyle iyi kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar?: Allah'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle?in saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar?: Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek Regaip Kandiliniz kutlar?m Allah'a emanet olun. Güzel kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar?: Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yaz?lan bu gecede dua edelim Rabbimiz"e. Hay?rl? kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar?: Mübarek aylara Selam olsun. Selam olsun Ey Regaip. Tüm Dualar?n?z?n kabul olmas? dile?iyle. Hay?rl? kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar?: Bugün etti?iniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sa?anak gibi ya?s?n in?allah. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar, Yasinler. ?yi Kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar?: Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiri de an bu gece. Hay?rl? kandiller!

Regaip Kandil Mesajlar?: Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, Regaip Kandiliniz mübarek olsun...

Regaip Kandil Mesajlar?: Geçmi?in bugünle, ?????n gölgeyle umudun gerçekle, ?????n gölgeyle, üzüntünün ne?eyle, öfkenin sevgiyle bar??t??? nice kandillere.

Regaip Kandil Mesajlar?: Regaip Kandilinin, hayat?m?za yeni ufuklar?n aç?lmas?na ve vesile olmas? dile?iyle... HAYIRLI KAND?LLER!

Regaip Kandil Mesajlar?: Bazen yenik dü?tük zamana, esiri olduk anlams?z ko?turmalar?n ve fakat ad?n? yüre?imize yazd???m?z dostlar?m?z? hiç unutmad?k. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Binlerce çiçek var, ama gül ba?ka. Milyonlarca insan var, ama dost ba?ka. Milyarlarca gün var, ama bugün ba?ka, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Gül sevginin tac?d?r o yüzden her bahar gülle taçlan?r, o gül ki Muhammed (SAV)'? anlat?r. Muhammed (SAV)'? anlayana gül koklat?l?r, gül kokulu Regaip Kandiliniz MÜBAREK olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Güne?in pembeli?iyle do?an, safl???yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun. Regaip Kandiliniz MÜBAREK olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: ?slam'?n nurlu yüzü kalbine dolsun Makam?n?z cennet Hz. Muhammed kom?unuz olsun Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun Regaip Kandiliniz mübarek olsun

Regaip Kandil Mesajlar?: Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i dostluklar?n hiç bitmedi?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

Regaip Kandil Mesajlar?: Rüzgar?n keman?n? çald??? ve ya?mur damlalar?n?n pencerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p, ke?ke dedi?in tüm güzelliklerin sizin olsun. HAYIRLI KAND?LLER...

Regaip Kandil Mesajlar?: Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz s?hhatli, yüzünüz mutlu, Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmesine vesile olan Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiri de an bu gece. Hay?rl? kandiller!

Regaip Kandil Mesajlar?: Allah'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Regaip Kandiliniz kutlu olsun..

Regaip Kandil Mesajlar?: Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.

Regaip Kandil Mesajlar?: Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. Ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller..

Regaip Kandil Mesajlar?: Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çal???p, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz k?lan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yan?nda rütbesi vard?r.

Regaip Kandil Mesajlar?: Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim..Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m..Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak..Regaip Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun!

Regaip Kandil Mesajlar?: Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz hay?rl? olsun!

Regaip Kandil Mesajlar?: Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..

Regaip Kandil Mesajlar?: Bugün Peygamber efendimizin do?du?u gündür. Peygamber efendimiz y?l?nda rebiül evvel ay?n?n gecesi do?mu?tur. Her y?l bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya geli?ini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için aç?l?r. Regaip Kandiliniz mübarek Regaip olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar, Yasinler...?yi Kandiller....

Regaip Kandil Mesajlar?: Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bak???n?z kadar güzel, umudunuz yar?n kadar yak?n, yar?n?n?z a?k?n?z kadar mutlu, a?k?n?z Regaip kadar mukaddes, dualar?n?z istedi?iniz gibi makbul olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar?: Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde ya?lar, ona susam?? dudaklar kadar, aç?lan eller var. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdi?imiz; fakat gelecek ad?na umutla dolu oldu?umuz ?u dönemlerde yeniden bir uyan??a vesile olur. kandiliniz mübarek olsun..

Regaip Kandil Mesajlar?: Seman?n kap?lar?n?n aç?l?p rahmetin sa?anak, sa?anak ya?d??? bu günde du?en damlalar?n sizi ailece s?r?l s?klam etmesi dile?iyle.

Regaip Kandil Mesajlar?: Rüzgar?n keman?n? çald??? ve ya?mur damlalar?n?n percerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p, ke?ke dedi?in tüm güzelliklerin sizin olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz s?hhatli, yüzünüz mutlu, Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, ?eytan senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki dualar?n kabul kandilin mubarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Bir damla umut serpilsin yüre?ine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualar?n kabul, Regaip Kandiliniz mubarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Güne?in güzel yüzü, yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba? ucunda dursun. Güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle Regaip Kandilinizi kutlar?m.

Regaip Kandil Mesajlar?: Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar?: Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Regaip Kandiliniz mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.

Regaip Kandil Mesajlar?: Yükü sevgi özü sayg? gücü bar?? süsü ho?görü olan mübarek Regaip Kandilinizi kutlar?m Allah'a emanet olun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, Regaip Kandiliniz mübarek olsun...

Regaip Kandil Mesajlar?: Kalpler vard?r , sevgiyi ya?atmak için, ?nsanlar vard?r, dostlu?u payla?mak için, Mubarek günler vard?r, Beraberce kutlamak için..

Regaip Kandil Mesajlar?: Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i dostluklar?n hiç bitmedi?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.

Regaip Kandil Mesajlar?: En ???lt?l? bak??lar?n gözlerinde, en tatl? sözlerin kulaklar?nda, tüm mutlulukar?n avuçlar?nda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce ya?ayaca?? nice mutlu kandillere.

Regaip Kandil Mesajlar?: Geçmi?in bugünle, ?????n gölgeyle umudun gerçekle, ?????n gölgeyle, üzüntünün ne?eyle, öfkenin sevgiyle bar??t??? nice kandillere.

Regaip Kandil Mesajlar? 75: Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar? 76: Duan?z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Regaip Kandiliniz kutlu olsun.

Regaip Kandil Mesajlar? 77: Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i bu mübarek geceni kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.

Regaip Kandil Mesajlar? 78: Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz y?llard?r. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainat?n en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmas? temennisiyle... Regaip ?yi Kandiller..

Regaip Kandil Mesajlar? 79: Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yaz?lan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hay?rl? kandiller..

Regaip Kandil Mesajlar? 80: Günler bize dostlar?n güzelli?i ile, geceler onlar?n dualar? ile mübarek oluyor. Umudumuz dostlar?n hediyesi, duam?z sizlerin sevgisi. Regaip Kandiliniz mübarek olsun..

Regaip Kandil Mesajlar? 81: Ellerin duaya uzand???, sinelerin dostlara aç?ld???, gözlerin masumiyet arad??? bu mubarek günde tum dualar?n?z kabul olmas? dile?iyle iyi kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar? 82: Ne zaman ki iyiki'lerimiz ke?ke'lerimizden önde gider; O zaman hayat? ya?ar?z. Oysa ço?umuzu hayat ya??yor. ?yiki'lerle dolu bir ya?am dile?iyle iyi kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar? 83: Güne?in pembeli?iyle do?an, safl???yla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu hep seninle olsun.

Regaip Kandil Mesajlar? 84: Bir bayram gülü?ü savur göklere eski zamanlara, gülücükler getirsin, öyle içten, öyle samimi olsun, gözya?lar?n? bile tebessume çevirsin.

Regaip Kandil Mesajlar? 85: Yüzünden gülücük, kalbinden sevgi, bedeninden sa?l?k, çevrende dostluk, ömründen huzur ve ne?e eksik olmas?n kandillerin hep kutlu olsun.

Regaip Kandil Mesajlar? 86: Regaip Kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Regaip Kandil Mesajlar? 87:  Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlam?na gelir. Bu gece Allah??n lütuflar?n?n bol bol verildi?i bir gecedir ve üç aylar?n ilk kandil gecesidir. Hay?rl? olsun..

Regaip Kandil Mesajlar? 88: Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle kandilin mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar? 89: Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar? 90: Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle??n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Regaip Kandil Mesajlar? 91: Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.

Regaip Kandil Mesajlar? 93: Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar?: Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandil Mesajlar? 94: Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek Regaip Kandilinizi kutlar?m Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

Regaip Kandil Mesajlar? 95: Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.

Regaip Kandil Mesajlar? 96: Kalb zenginli?inden mahrum olan kimse, ne kadar geni? servete sahib olursa olsun yine fakirdir.

Regaip Kandil Mesajlar? 97: Tama? ve h?rs? sebebiyle de halk nazar?nda hakirdir.

Regaip Kandil Mesajlar? 98: Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazar?nda muhteremdir.

Regaip Kandil Mesajlar? 99: Bu gece bir ömürden daha hay?rl?d?r. Ellerin aç?ld???, gözlerin dualarla ya?ard???, kalplerin ok?and??? Regaip Kandilinde bütün insanlar?n günahlardan uzakla??p tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananlar? iman yolundan ay?rmas?n.

#15

 
© 2015
AŞK