Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Regaip Kandili Sözleri

"Allah Teâla Hazretleri ?aban ay?n?n yar?s?nda dünya semas?na nüzul eder ve Kelb kabilesinin koyunlar?n?n tüyünün adedinden daha çok say?da günah?, o kadar çok say?da insan? af ve ma?firet eder. " HAD?S

Be? gece vard?r ki onlarda yap?lan dualar geri dönmez kabul olunur: Recep'in gecesi, ?aban'?n yar?s?nda bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayram? geceleri. " HAD?S

Aff?m?za vesile olmas? dileklerimle miraç kandilinizi tebrik ederim.

Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Regaib kandili - Regaib kandili mesajlar?niz mübarek olsun.

Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. Hay?rl? kandiller?

ALLAH'?n daveti üzerine peygamberiz bir gece melekler taraf?ndan mekkeden kudüse götürülmü?tür. Burada cebrail ile birlikte bütün gökleri a?arak "sidretül münteha" denilen makama yükselmi? ve ALLAH ile görü?mü?tür. Bu yolculu?un Mekke?den Kudüs?e kadar olan bölümüne isra Kudüs?ten ALLAH ile görü?mesine kadar ise Mirac denir. Bu görü?mede pegamber efendimize ümmet'i için vakit namaz ve Mirac hediye edilmi?tir. Hay?rl? Kandiller!

Allah'?n nimet, rahmet ve ma?firetinin müminlere bol bol ihsan edildi?i gece manas?na gelen Regaib kandili - Regaib kandili mesajlar?'nde, bir y?ll?k ya?ant?m?z?, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi dü?ünecek ve ona göre hayat?m?za çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine girece?iz. Bu gece hay?rl? bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarps?n, gönüllerimiz bir olsun. Regaib kandili - Regaib kandili mesajlar?niz mübarek olsun!

Allah'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle Regaib kandili - Regaib kandili mesajlar?nizi kutlar?m.

Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad???, an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.

Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalplerimizi ok?ad???, bir an?n bir asra bedel oldu?u bu gecede dualarda birle?mek dile?iyle...

Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. Ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller..

Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.

Beraatin, hayat?m?za yeni ufuklar?n aç?lmas?na vesile olmas? dile?iyle..

Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çal???p, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz k?lan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yan?nda rütbesi vard?r.

Bin aydan daha hay?rl? bu mübarek gecenin büyüsüne kap?lman?z dile?iyle Miraç kandiliniz mübarek olsun..

Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun...

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim..Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m..Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak..Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun?

Bu gece beraat gecesi. Dua edelim..Yürekler bir ats?n bu gece, günahlar?m?z affolsun. ?yi kandiller.

Bu gece beraat kandili..Günahtan kurtulu? gecesi..Haydi dua edelim..Temizlensin günah defterleri..?yi kandiller..

Bu gece Cenab-? Hak??n, kendisine yönelip af dileyen müminleri ba???layarak kurtulu? berat? verdi?i bir gecedir. Hepimiz için hay?rl? olsun!

Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Regaip kandiliniz hay?rl? olsun!

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bak???n?z kadar güzel, umudunuz yar?n kadar yak?n, yar?n?n?z a?k?n?z kadar mutlu, a?k?n?z Miraç kadar mukaddes, dualar?n?z istedi?iniz gibi makbul olsun.

Tüm dualar?n?z?n kabul olmas? dile?iyle..Hay?rl? Regaib kandilleri..

Tüm Müslüman dünyas?n?n Mübarek Regaip Kandilini tebrik ederiz.

Üç aylar olarak bilinen Recep, ?aban, Ramazan aylar? manevi yönden daha önemli ve hay?rl?d?r. Recep ay?n?n ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. Yani bu gece ALLAH'?n rahmet ve ba???lamas?n?n bol oldu?u gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdi?imiz; fakat gelecek ad?na umutla dolu oldu?umuz ?u dönemlerde yeniden bir uyan??a vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..

Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?n?z?n Rabbin yüce kat?na iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Bu gece peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S. A. V 'in dünyaya ?ereflendirdi?i gecedir. O peygamber ki insanlar?n sap?kl?kta s?n?r tan?mad???, cehalette en üst seviyelere ula?t???, küfür ve ?irkin kölesi oldu?u bir zamanda dünyaya ?eref vermi? ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir ?ifa olmu?tur..Dular?m?z bu gece eksik olmas?n, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun..

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize bereketi evinize, nuru ahiretinize, s?cakl??? yuvan?za dolsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, s?cakl??? yuvan?za dolsun. Regaib kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Miraç kandili, kandilin mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç. Bugün günahlardan olabildi?ince kaç. Bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil Kandilin mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Regaib kandiliniz mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Duan?z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Dul ve yetimlere yard?m eden kimse, Allah yolunda cihad eden ve gündüzleri oruç, geceleri ibadetle geçiren kimse gibidir.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i bu mübarek geceni kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.

Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz y?llard?r. Kandiliniz mübarek olsun..

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainat?n en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmas? temennisiyle... ?yi Kandiller..

Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yaz?lan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hay?rl? Regaib kandilleri..

Güne?in güzel yüzü, yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba? ucunda dursun. Güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul, kandilin mübarek olsun.

Güne?in güzel yüzü, yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba? ucunda dursun. Güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul, Miraç kandilin mübarek olsun.

Günler bize dostlar?n güzelli?i ile, geceler onlar?n dualar? ile mübarek oluyor. Umudumuz dostlar?n hediyesi, duam?z sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..

Hay?r i?ler, insan? kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah'?n gazab?n? giderir. S?la-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzat?r. Bütün hay?rl? i?ler bir çe?it sadakad?r. Dünyada hay?r ehli olan kimseler, ahirette de hay?r ehlidirler. Dünyada münker kötü i? ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir.

Her müminin, riayet etmesi ve vefal? olmas? gerekli olan hususlar ?unlard?r:Din sayg?s?, edebe sayg?s? ve sofra sayg?s?.

Kad?n, be? vakit namaz?n? k?lar, Ramazan Orucunu tutar, kendisini yabanc?dan korur ve kocas?na itaat ederse, kendisine: Hangi kap?s?ndan istersen Cennete gir denir.

Kalpler vard?r sevgiyi payla?mak için, insanlar vard?r dostlu?u ya?atmak için kandiller vard?r kutlamak ve af dilemek için Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Kalpler vard?r sevgiyi payla?mak için, insanlar vard?r dostlu?u ya?atmak için, kandiller vard?r kutlamak ve af dilemek için..Regaib kandiliniz mübarek olsun.

Kandiliniz mübarek olsun!!

Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i, dostluklar?n bitmedi?i yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin ya?mur gibi ya?d??? nice kandillere...

Kim can? gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile do?ru ve tatl? konu?ur, endi?eye dü?meden haline raz? olur, do?ru ve güzel huylu olursa gerçekten mutlulu?a erer.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... ?yi Kandiller

Mübarek aylara selam olsun..Selam olsun ey Regaip..

Oruçlu için iki sevinç vard?r: Biri, orucu açt??? zamanki sevincidir; di?eri de Rabbi'ne kavu?tu?u zamanki sevincidir. Oruçlunun a?z?ndan ç?kan koku, Allah indinde misk kokusundan daha ho?tur.

Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmad?kça veyahut eza ve cefa yapmad?kça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadetdedir.

Regaip kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlam?na gelir. Bu gece Allah??n lütuflar?n?n bol bol verildi?i bir gecedir ve üç aylar?n ilk kandil gecesidir. Hay?rl? olsun..

Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle kandilin mübarek olsun.

Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle Miraç kandilin mübarek olsun.

Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle??n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.

Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.

Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.

Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle Miraç kandiliniz mübarek olsun.

Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlar?m Allah'a emanet olun. Güzel Regaib kandilleri..

Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde ya?lar, ona susam?? dudaklar kadar, aç?lan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.

Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginli?inden mahrum olan kimse, ne kadar geni? servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tama? ve h?rs? sebebiyle de halk nazar?nda hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazar?nda muhteremdir.

#1316

 
© 2015
AŞK