Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Renkli Sözler

A?z?yla ku? tutsa da sevemedi?im insanlar var benim! Bir de can?ma okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim. ?lhan Berk

Bazen insanlar da ikiye ayr?l?r; Yan?n?zdakiler, akl?n?zdakiler. Marlynn Longston

?nsanlar seninle konu?may? b?rakt???nda, arkandan konu?maya ba?larlar. Pablo Neruda

Garip de?il mi? Yüzüne gülecek kadar dost sand???n ki?iler, asl?nda arkandan konu?acak kadar yüzsüzler. Sigmund Freud

F?rt?nan?n ?iddeti ne olursa olsun Mart? sevdi?i denizden asla vazgeçmez. Albert Camus

Hani derler ya ben sensiz ya?ayamam diye, ??te ben onlardan de?ilim, Ben sensiz de ya?ar?m; Ama seninle bir ba?ka ya?ar?m. Naz?m Hikmet

Biraz insan ol diyece?im ama, seni de zor durumda b?rakmak istemiyorum. Donnie Darko

Hayat bazen insanlar?, birbirleri için ne kadar çok ?ey ifade ettiklerini anlas?nlar diye ay?r?r. Paulo Coelho

Dostun üzüntüsüne ac? duyabilirsin. Bu kolayd?r; ama dostun ba?ar?s?na sempati duyabilmek, sa?lam bir karakter gerektirir. Oscar Wilde

Öyle bi ç?k ki kar??ma Her bakt???mda ilk defa görüyormu?um gibi, az kals?n ölüyormu?um gibi' hissedeyim seni. Edip Cansever

Bu hayatta farkl? ol! De?i?, geli?, ke?fet, yüksel! Sonunda tek ol! Bob Marley

Sesini de?il, sözünü yükseltmeli insan. Çünkü gökgürültüleri de?il, ya?murlard?r yapraklar? ya?atan. William Shakespeare

?çinde bulundu?um durumu kimseye anlatamam, sen de anlamazs?n. Ben bile anlam?yorum ki ba?kas?na nas?l anlat?r?m! Franz Kafka Dedikodu; nefret edenler taraf?ndan ç?kar?l?r, aptallar taraf?ndan yay?l?r, gerizekal?lar taraf?ndan inan?l?r. Anonim

Kalbi k?rmaya tek bir söz yeter; ama k?r?lan kalbi tamir etmeye ne bir özür, ne de bir ömür yeter. Charles Bukowski

Bir insana yap?lacak en büyük kötülük, ona umut verip sonra hiçbir ?ey olmam?? gibi gitmektir. Friends

Seninle olman?n en güzel yan? ne biliyor musun? Elin elime de?meden avuçlar?m? terleten s?cakl???n? taa içimde hissetmek. Can Yücel

Asl?nda hayat?n en güzel an?; her ?eyden vazgeçti?inde, seni hayata ba?layan birinin oldu?unu dü?ündü?ün and?r. Honore de Balzac

#1532

 
© 2015
AŞK