Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Richard Dawkins Sözleri

Ben evrim temelli bir ahlak?n savunucusu de?ilim. Ben her ?eyin nas?l evrim geçirdi?ini söylüyorum. ?nsanlar?n ahlaki aç?dan nas?l davranmas? gerekti?ini söylemiyorum.

Kötü ile iyi aras?ndaki sava?, asl?nda sadece iki kötü aras?ndaki sava?t?r.

Din bize görü?lerimizi de?i?tirmememiz gerektirdi?ini ve ayr?ca, kavranmas? mümkün, ilgi uyand?r?c? konular?n ke?fedilmesini arzulamamay? ö?retir. Din bilimin düzenini bozar ve ki?inin idrak kabiliyetini baltalar.

Bütün dinlerin, virüslerin salg?n?na çok benzer bir ak?l hastal??? oldu?unu dü?ünüyorum. Din mükemmel bir kültürel yap?, ama bu onu gerçek yapm?yor ve beni gerçek ilgilendiriyor. Çiçek virüsü mükemmel bir virüs, i?ini çok güzel yap?yor. Ama bu onun iyi oldu?u ve yok olmas?n? istemedi?im anlam?na gelmiyor.

Birçok dindar ki?inin dinin kendilerini iyi birer birey olma konusunda motive etti?ini dü?ündüklerini biliyorum, özellikle de ki?isel günahkârl??? sistematik biçimde sömüren inançlardan birinin mensubu iseler.

Dindar insanlar?n ço?u, din olmadan bir insan?n de?il iyi birisi olmas?, iyi birisi olmaya gerek duymas?n?n bile dü?ünülmesinin zor oldu?unu söylerler...Bu önemli bir konudur çünkü ahlaki kurallar genelde ahlakla gerçek bir ili?kisi bulunmayan farkl? konular üzerinde belirlenmi? dinsel tutumlar?n arkas?nda gizlidir.

Din hakk?nda beni endi?elendiren, onun insanlara anlamamakla yetinmeyi ö?retmesidir.

?man mükemmel bir kaçamak, dü?ünmemek ve kan?tlar? de?erlendirmemek için mükemmel bir mazerettir. ?man, kan?ts?zl??a ra?men hatta belki de sadece bu yüzden inanmakt?r.

Bugün dünyan?n güne? etraf?nda döndü?ü ne kadar ?üpheye aç?ksa, evrim kuram? da ancak o denli ku?kuludur.

Darwinci kuram, ilke olarak, ya?am? aç?klayabilir. ?imdiye dek öne sürülen kuramlardan hiçbiri, ilke olarak, ya?am? aç?klayabilmi? de?il.

Canl? organizmalar üç bin milyon y?ldan daha uzun bir süre dünya üzerinde varoldular ve neden ya?ad?klar?n? hiç bilemediler, ta ki güne? do?ana ve ???nlar? bir tanesine ula?ana dek. Bu ki?inin ad? Charles Darwin'di... Dürüst olmak gerekirse, ba?kalar? gerçe?i belli belirsiz sezmi?lerdi. Ancak ilk kez Darwin, neden varoldu?umuzun tutarl? ve kabul edilebilir bir aç?klamas?n? yapm??t?r.

Tutucu din, say?s?z masum, iyi niyetli ve hevesli genç beyne yönelik bilimsel ö?retimi y?kman?n tutkusuyla hareket eder. Tutucu olmayan, duyarl?' din bunu yapm?yor olabilir. Ancak, çok küçük ya?lardaki çocuklara sorgusuz sadakatin bir erdem oldu?unu ö?reterek dünyay? tutucular için güvenli bir yer haline getirir.

?yi bir kuram aksi ispatlan­maya müsait oldu?u halde kimse taraf?ndan çürütülememi? olan ku­ramd?r. Evrim, e?er tek bir fosil yanl?? zaman diliminde ortaya ç?ksayd? rahatl?kla çürütülebilirdi. Evrim bu s?nav? havada karada geçmi?tir.

Y?rt?c?lar, kurban hayvanlar? yakalamak için mükemmelce tasarlanm??' gibi görünürken, kurban hayvanlar? da kaçabilmek için en az onlar kadar mükemmelce tasarlanm??' gibi görünür. Peki, Tanr? kimin taraf?ndad?r?

Evrim geçirmi? organlar, genelde zeki ve güçlüdürler, ayn? zamanda aç?klay?c? kusurlar? vard?r; bu, e?er evrimsel bir geçmi?leri varsa tam da beklememiz gerekendir ancak e?er tasarlanm??larsa tam anlam?yla beklenmedik bir durumdur.

Hiçbir ciddi biyolog, evrimin gerçek oldu?undan, tüm canl?lar?n birbirlerinin kuzeni oldu?undan ku?ku duymaz.

Herhangi biri herhangi bir anda Kambriyen kayaçlar?nda bir memeli fosili bulursa evrim teorisi an?nda yerle bir olurdu. Di?er bir deyi?le evrim yanl??lanabilir bir teoridir. Dolay?s?yla bilimsel bir teoridir.

Bilim adamlar?, gerçe?i' çe?itli kuramsal yöntemlerle tan?mlamaya çal???rken tutucu bir izlenim b?rak?yor olabilirler. Ama zaten herkes böyledir. "Evrim gerçektir" dedi?imde, "Yeni Zelanda'n?n güney yar?mkürede oldu?u gerçektir" dedi?imde oldu?undan fazla tutucu de?ilimdir.

?ndirgenemez karma??kl???n detayl? örneklerini bulmaya çal??mak aslen bilimsel bir ilerleme yöntemi de?ildir; mevcut bilgisizlikten kan?t ç?karmaya çal??makt?r.

Do?al seçilim do?an?n kör saatçisidir; kördür, çünkü ileriyi görmez, sonuçlar? hesaplamaz, görünen bir amac? yoktur. Yine de, do?al seçilimin ya?ayan sonuçlar?, usta bir saatçinin tasar?mlar?n? akla getiriyor; bizi etkileyen bir tasar?m ve planlama yan?lsamas? bu...

Hiçbir yarat?k 'tamamlanmam??' bir 'ara a?amada' ya?am?n? sürdürmez. Geriye dönüp bak?ld???nda, danslar?n? modern balar?s? dans? yolunda arac?lar olarak yorumlayabilece?imiz eski, çoktan ölmü? ar?lar ya?amlar?n? gayet iyi sürdürüyorlard?. Tam bir ar? ya?am? sürüyor ve 'daha iyi' bir ?eye giden 'yolda' olduldar?n? dü?ünmüyorlard?.

Do?a ne naziktir, ne de kaba. Ne ac?ya kar??d?r, ne de ac?dan yanad?r. Do?a, DNA'n?n varkal?m?n? etkilemedikçe, ac?ya hiçbir ?ekilde önem vermez. Örne?in, öldürücü bir ?s?r??a maruz kalmadan önce ceylanlar? uyu?turan bir gen dü?ünmek kolayd?r. Do?al seçim böyle bir geni tercih eder miydi? Ceylan? uyu?turma eylemi genin sonraki ku?aklara aktar?lma ?ans?n? art?rmad?kça, hay?r.

Kimya, tüm y?ld?zlarda ve tüm gezegenlerde sürüp giden bir oyundur. Oyuncular? atomlar ve moleküllerdir. En ender atomlar bile, bizim al??k?n oldu?umuz sayma ölçülerine göre, inan?lmayacak derecede çoktur.

DNA bilmez de, umursamaz da. DNA yaln?zca vard?r. Ve biz, onun müzi?iyle dans ederiz.

#1115

 
© 2015
AŞK