Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Robin Sharma Sözleri

Ço?u insan yirmi ya??nda ölür; ama seksen ya??nda gömülür.

?nsanlar, sen istedi?in kadar hayat?ndalar, göz yumdu?un kadar dürüstler ve onlar? affetti?in kadar iyiler.

?nsan geride b?rakt?klar?n? özler, elinin alt?ndakilerden s?k?l?r, ula?amad?klar?na tutulur..ve ula??lmaz olan hep a?k olur!

Bir insan?n ya?ay?p ya?amad???n? anlamak istersen, nabz?na de?il onuruna bak, duruyorsa ya??yordur...

?nsanlar, sen istedi?in kadar hayat?ndalar, göz yumdu?un kadar dürüstler ve onlar? affetti?in kadar iyiler.

?nsan beklentisi kadar mutludur. Formül: S?f?r beklenti, sonsuz mutluluk.

Hala açl?ktan ölenler varsa dünyada, Asl?nda ölen insanlar de?il; insanl?kt?r.

"ŽÖlüm hayatta büyük kay?p de?ildir. As?l büyük kay?p, ya?arken içimizde ölenlerdir.

Hayatta bir tek ba?ar?s?zl?k vard?r, o da denememektir.

Hepimizin ba?? sa?olsun. ?nsanl?k ölmü?.

Kayg? verici dü?ünce bir embriyo gibidir; olu?tu?unda küçüktür, ama büyür ve daha çok büyür. K?sa süre sonra kendi kontrolünü eline al?r.

Geçmi?teki ac?lar?na Gülümseyerek bakt???n an; Büyümü?sün demektir...

Kimse bana kendini kan?tlama çabas?na girmesin. Çünkü her?ey ortada, yeni maskeler üretmenin bir lüzumu yok.

Ak?l yasama organ? olabilir. Ama yürütmeyi mutlaka yüre?e b?rakmal?s?n?z.

Cevap vermen gereken tek ki?i, Her sabah aynaya bakt???nda gördü?ün ki?idir.

Kad?n olmak: Her erkekte bir parça b?rakmak de?il, Bir erkekte bütün olabilmektir.

Gecmisinizin uzerinde durup dusundugunuz her an geleceginizden caliyorsunuz !

Erkek olmak: Mükemmelli?ini bir çok kad?nda ispat etmek de?il, Tek bir kad?na mükemmeli ya?atabilmektir.

Do?du?unda herkes gülerken sen a?l?yordun; ?imdi öyle bir ya?am sür ki öldü?ünde sen gülerken herkes a?las?n!

Ola?anüstü bir?eydir a?k; Siz bile kendinizi sevemiyorken, O sizi bir ba?kas?na sevdirir.

Ço?u insan nas?l ya?anaca??n?, ancak ölme vakti geldi?inde ö?renir, çok yaz?k. Ço?u insan ömrünün en güzel y?llar?n?, bir apartman dairesinin odas?nda, televizyon seyrederek geçirir. Ço?u insan yirmi ya??nda ölür ve seksen ya??nda da gömülür. Bunun, sizin ba??n?za da gelmesine lütfen izin vermeyin.

E?er kim olman gerektigi hakk?nda en ufak bir fikrin dahi yoksa, dogru arabalara, evlere ve giysilere sahip olmak tamamen anlams?zd?r. Bu yüzden hayatta daha fazlas?na sahip olmaya çabalamaktan vazgeç ve hayat için daha fazlas? olmaya çal??. Sonsuz mutlulugun yatt?g? yer buras?d?r.

?nsan geli?imi, bir trene benzer: kendini a?an insan, gar?ndan, haddini a?an insan ise ray?ndan ç?km?? demektir.

Hiçbir zaman hayattan bembeyaz bir sayfa bekleme! Çünkü ikinci sayfa bile, birincinin izlerini ta??r...

Külkedisi ne yaps?n, kendisini ancak ayak numaras?ndan tan?yabilen bir sala??.

Her insan?n aynalara göstermedi?i bir yüzü ve kimseye söylemedi?i bir hüznü vard?r...

Kad?nlar anla??lmak için de?il ya?anmak içindir. Ya?anacak kad?n bulduysan?z, anlamak için vakit kaybetmeyin.

Bir da??n zirvesinde olman?n keyfini önce eteklerinde yürümeden nas?l ya?ayabilirsin.

Bana iyi gelenler, hep benden gidenler oldu .

Zihnin, gerçekte vücudundaki kaslardan farkl? olmad???n? hat?rlamal?s?n. Kullan ya da kaybet.

Hiçbir ?ey için asla çok geç de?ildir ya da benim durumumda, istedi?in ki?i olmak için çok erken de?il. Zaman s?n?r? yoktur, istedi?in zaman ba?layabilirsin. De?i?ebilir ya da ayn? kalabilirsin. Bunun bir kural? yoktur. En iyisini ya da en kötüsünü yapabiliriz. Umar?m, sen en iyisini yapars?n. Umar?m, seni ?a??rtacak ?eyler ya?ars?n. Umar?m, daha önce hiç hissetmedi?in ?eyler hissedersin. Umar?m, de?i?ik bak?? aç?lar? olan insanlarla tan???rs?n. Umar?m, gurur duyaca??n bir hayat?n olur. Öyle olmad???n? anlarsan... Umar?m, en ba?tan ba?layacak gücü bulursun.

#1188

 
© 2015
AŞK