Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Romantik Mesajlar

Yüz k?zart?c? bir suç de?ildir h?rs?zl?k, çal?nan birinin kalbiyse e?er.

An?larda kal?rd? belki de zamanla ince bel, namussuz çay bile ince belli bardaktan verilmeseydi e?er.

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, k?rk y?l?n hat?r?na sen de kalay?m...

Sen benim içimde bir korkulu rüya, her gün sevip sard???m bir hülyas?n, yokluk ate?ten gömlek, sensizlik ölüm gibi, rüyam, hülyam, benim dünyams?n...

Allah'?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki, sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n...

Seninle olman?n en kötü yan? ne biliyor musun? "Seni seviyorum" sözcü?ü dilimin ucunu ?s?r?rken, her konu?mam?zda bo? yere saatlerce havadan sudan söz etmek.

Ayd?nl?k neyin oluyor senin, gökyüzü akraban filan m?? Beni bulur bulmaz gözlerin ?im?ek çak?yorum yalan m??

O kadar da önemli de?ildir b?rak?p gitmeler, arkalar?nda doldurulmas? mümkün olmayan bo?luklar b?rak?lmasayd? e?er.

Yüre?inde a?k olmadan geçen her gün kay?pm??, a?k pe?inden neden yal?nayak ko?tu?unu anlad?m...

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n.

Affetmekten vazgeçtim, dolay?s?yla k?zmaktan... Her mahkemede masumiyetimi bil eylemekten vazgeçtim. Hakl?l?k, bir kibir yuma??ndan ba?ka nedir ki... Ve suçluluk daha çok kulluk de?il mi?

Ad?n? anmak güzeldi, dost a??zlarda sana dair cümlelerin ?slat?lmas?... Ad?n? anmak... Yüksek sesle, kimsesiz gecelerin dü?sel avuntular?na s?rt çevirip senden söz açmak...

S??m?yor art?k ci?erlerime, gözya?lar?m?n buhar?. Her gece y?pratt? beni, rüyalar?mda canlan???n.

Sana romantik sözler yaz?p kalbini boyamak istemem sana gözlerimle gözlerine sözler yaz?p ya?amak isterim a?k?m...

Sen gittikten sonra yaln?z kalaca??m. Yaln?z kalmaktan korkmuyorum da, ya can?m ellerini tutmak isterse...

Beni ça??rd???n? bir defa duyabilsem, avuçlar?mda ate?, yorgun gözlerimde nem, a?arak denizleri bir gün kap?na gelsem, ba??m? duvarlara vurup ölsem diyorum.

Üç dilek hakk?m olsa; gelmeni, kalman? ve bir daha gitmemeni dilerdim a?k?m.

Sen bir kelimeydin bense cümle, diyorum ya sen beni olu?turuyordun i?te. Ellerimin aras?ndan kay?p gitme, gel bu dünyay? bana zehir etme.

Ya hayalin kar??mda ya da gözlerin ya sesin kula??mda anl?yorum ki sevgilim, sen benim ruhumdas?n.

Bir çift ye?il göz ald? akl?m? benden. Gözlerinde kurdum hayallerimi sessiz ve derinden. Umutsuz bir hastayd? yüre?im, iyile?ti sevinçten. Cesaret ister art?k ye?ile bakmak inan yürekten.

Hala k?r?k yanlar?m var, hala k?rg?n bir yan?m. Demek ki hâlâ yolum var, hala okuyacaklar?m...

Vaktim oluyor sen olmad???nda, a?z?mdan tek bir kelime ç?kmaz oluyor. Sensizlikte zindan oluyor san ki hayat bana, gözlerin görmedi?i duvarlar? olan bir mahpushane.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il!

Sen kocaman çöllerde bir kalabal?k gibisin, kocaman denizlerde ender bir bal?k gibisin. Bir ?s?t?r, bir ü?ütür, bir a?lat?r bir güldürür; sen hem bir hastal?k hem de sa?l?k gibisin...

A?k?n ne kadar sonsuz olursa olsun bana anlatma! Ya?amak istiyorum seni doyas?ya.

Elbet rüzgâr ve deniz ta??r emanetlerini, bekle gün gelir güne?im bulacakt?r seni, ak?amlar? balkona ç?k, gözlerini kapat, rüzgâr benim yerime öpecek seni...

So?uk havalarda hiç ü?ümedim biliyor musun? Hep senin s?cakl???n ?s?tt? beni... Sevginin s?cakl???yd? beni ?s?tan. Kalbime yaz?lm??s?n bir tanem...

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.

Gün gelir ayd?nl?k olur gecelerim. Gün gelir karanl?k olur hecelerim. Sen güne? gibi do?, yüre?im esen rüzgâr gibi do? hecelerime...

Bir gün bana soracaks?n, beni mi yoksa hayat? m? daha çok seviyorsun diye. Hayat? diyece?im, küsüp gideceksin ama hiçbir zaman bilmeyeceksin ki benim hayat?m sensin...

Ç?lg?n gibi sevmi?tik, kullar ay?rd? bizi. Kader de?il sevgilim, diller ay?rd? bizi...

Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan...

?çim çok ac?yor, sanki bir sen kald?n bildi?im gibi olan ama hayat?mda kalamayan...

Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen ya?anacak hayat?n cesaret verecek mutluluk yan?, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni...

Gecenin karanl???ndas?n, güne?in ?????nda, suyun damlas?nda, selin co?kusunda kimi yan?mdas?n kimi rüyamda ama hep akl?mdas?n sak?n unutma.

Seni dü?ünür, seni özlerim, sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur k?r ?eytan?n baca??n? bir kez beni hat?rla, bir sonbahar serinli?inde...

A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam...

Ben asla a?lamam deyip her gece yata?a yatt???nda akl?na o gelip gözünden iki damla ya? süzülüyorsa e?er utançla i?te o zaman â??ks?n demektir...

Biliyorum güne?sin etraf?nda binlerce gezegen var, ama sen de biliyorsun ki ben dünyay?m ve bir tek bende hayat var...

Bir gün biri bana sordu neden seni a?latan k?z? seviyorsun diye ben de dedim sen can?ndan vaz geçebilir misin diye.

Rüyalar?n? gül yapraklar?yla yata??n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kâbuslar? ald?m ki en güzel rüyalar? sen göresin diye...

Sabahlar? seninle do?ar içimdeki güne?in, gülücüklerinle s?cakl???m? artt?r?r ve batmazcas?na daha çok ?s?n?r?m... Kayna?? sevgi olan ne batar ki hayatta?

A?k? buldum gözlerinde ya?amaya ba?lad?m sözlerinle gülücü?ünle mutlu olmay? ö?rendim a?k?m...

Gökyüzünden bir y?ld?z seç bu gece. Gözlerin gibi parlak ve ???l ???l olsun. Benim için de bir y?ld?z seç. Parlak olmas?na gerek yok. Sana yak?n olsun yeter...

Geç kalm?? bir a?k?n nöbetçileriydik ta ki gözlerin gözlerime de?di?i o günden sonra a??k oldum sana bekledi?im sendin ho? geldin dünyama a?k?m.

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im.

Bir hüzündür ald? yine yüre?imi, gözlerim doldu a?lad?m zamans?z. Ç?km?yor akl?mdan gözlerin. Sevgi doluydu, masum ve abart?s?z. Ayr?l?kt?r bu! Ya?anmad?kça bilinmez amans?z. Ac? çekiyor bedenim, dönmek istiyor sana, ama ruhum karars?z...

Gönlümün de?di?i her gönülde biraz hüzün, biraz hakl?l?k ve biraz k?zg?nl?k var. Hatalarla, sevaplar aras?nda koca koca sütunlar. Tövbeyi diline, affetmeyi kendine b?rakan insanlar. Sevdiklerime bakan gözlerimde incinen dostluklar.

#903

 
© 2015
AŞK