Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Rosa Luxemburg Sözleri

?nsan iki ucundan yanan bir mum gibi olmal?.

Do?ru ya?am; ne zaman ba?lar ki bu? Kaç?r?l?r m? yoksa yan?ndan geçip gidilir mi?

Irz?na geçilmi? kirletilmi? kanda yuvarlanan pislik akan; i?te burjuva toplumun hali bu.

Bu dünya tarihinin girdab?na yanl??l?kla kap?ld???ma asl?nda kaz çoban? olmak üzere do?mu? biri oldu?uma inanacak birini bulmam laz?m.

Marks'?n dünya görü?ü gibi onun temel yap?t? da her zaman geçerli ve nihai gerçeklerin ifadesi olan bir ?ncil de?ildir; aksine gerçe?i bulma sava??nda ve ara?t?rmalar?nda ileriye dönük zihinsel çal??malar? esinlendiren tükenmez bir kaynakt?r.

Berlin'de düzen hüküm sürüyor Sizi budala çakallar! Sizin düzen'iniz kumdan in?a edilmi?tir Yar?n devrim bir kere daha aya?a kalkacak ve trompet sesleri ortas?nda sizi deh?ete dü?ürerek hayk?racakt?r: Buradayd?m, buraday?m, hep burada olaca??m!

#1113

 
© 2015
AŞK