Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ruh ?le ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Basit bir ruh mutluluk ile övünür, felaketle de yere serilir. Epicure

Bir baba çocu?una burnunu, gözlerini hatta akl?n? miras b?rakabilir, ama ruhunu veremez; ruh her insanda yenidir. Hermann Hesse

Büyük bir ruhta her ?ey büyüktür. Pascal

Büyük ruhlar?, a?k büsbütün büyütür. Schiller

Büyük ruhlar, ?st?raplar?na sessizce katlan?rlar. Schiller

Duygu akla esirdir. Fakat bil ki ak?l da ruhun esiridir. Mevlana

Dünyada en geli?mi? ülke, insan ruhudur. Bu sebeple e?itimin görevi, ruhlar? geli?tirip kemale ula?t?rmak olmal?d?r. Pearl S. Buck

Dünyada i?lenmesi güç üç ?ey vard?r: Elmas, çelik ve insan ruhu. Benjamin Franklin

Hekimlerin yapt?klar? en büyük hata, ruhu dü?ünmeden yaln?z bedeni tedaviye te?ebbüs etmeleridir. Eflatun

?nsan ruha bakmal?, güzel bir vücutta güzel bir ruh olmazsa neye yarar. Euripides

?nsan, ruhunda aç?lan yaradan da ölür. Balzac

?yi ?eyler için sevinmek, kötülükler için ac? duymak, dengeli bir ruhun özelli?idir. Cicero

Mutlu olmak istiyorsak, hayat?n cisimde de?il, ruhta oldu?una inanmal?y?z. Tolstoy

Önemli olan ruhtur. Güzel bir çehrede güzel bir ruh yoksa neye yarar. Euripedies

Ruh ihtiyar do?ar fakat gençle?ir; hayat?n da komedisi bu. Vücut da genç do?ar gitgide ihtiyarlar. Bu da hayat?n trajedisi. Oscar Wilde

Ruhu lekeleyen daima vücuttur. Victor Hugo

Ruhu öldürmek, cismi öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Gerhart Hauptmann

Ruhun büyüklü?ü enginli?iyle de?il, inançlar?ndaki kesinlik ve gerçeklikle ölçülür. Epiktetos

Ruhunu geni? tutmas?n? erken ö?renebilmi? ki?i, sonralar? dünyay? içine s??d?rabilir. Stefanzweg

Vücut, ruhun bine?idir. ?eyh Galip

Vücudu öldürenden korkmay?n?z. Ruhu öldürenden korkunuz. Diderot

#1312

 
© 2015
AŞK