Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sadi ?irazi Sözleri

En Güzel Sadi ?irazi Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Sadi ?irazi Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Sadi ?irazi Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Sadi ?irazi Sözleri ;
Yeryüzünde hiç bir Hüma ku?u kalmasa da, kimse bayku?un gölgesine s???nmaz. (Gülistan kitab?ndan)
Taç ve taht geçicidir. Geçmi?lerin iyiliklerini an ki, senin de ad?n? gelecekte ans?nlar. (Gülistan kitab?ndan)
?EYH SAD? ??RAZ?'DEN (ÇOCUK VE Ç?ÇEK)
Bende bir zamanlar çocuktum.
Fakat Allah ötekilerden daha çok güç vermi?ti pazular?ma.Güçlüydüm ve gücümle benden küçükleri h?rpalad?m.Onlar? döver, gönüllerini incitirdim.
Birgün kendimden güçlü birinden dayak yedim.
O gün bugündür çocuklar? çiçekler gibi sadece sevip koklamak ve korumak gerekti?ini dü?ünüyorum.*
BALDAK? ZEH?R*
Dü?man?n yak?nlar?ndan birisi sana dostluk elini uzatabilir, bunu dikkatle kar??la.*
Dü?man?n dostu dü?mand?r, unutma.*
Akrabal?k ba?lar?, onu sana kar?? kinlendirir.*
Tatl? söze kanma.*
Baldaki tatl? yan?lt?c?d?r.*
Dostlar?na kar?? bile uyan?k olmal?s?n.O zaman dü?man?ndanda emin olabilirsin.*
Herkesin yakesici olabilece?ini dü?ünen kimse, kesesindeki inciyi kolay kolay kapt?rmaz.*
Komutan?na kar?? ç?kan bir askere görev verilmez.Ba??ndakinin de?erini bilmeyen, ona nankörlük edenden hay?r gelmez.Onun sözüne ve yeminine güvenilmez.*
Yeni görev yüklenmi? olanlar?n i?lerini kolayla?t?r?r, onlara yard?mc? ol, inayet elini uzat.*
Dü?man?n ülkesini ku?at?p fethetti?in zaman asayi? ve güvenlik i?lerinde oran?n tutukevindeki mahpuslar? görevlendir.Onlar?n yürekleri ac?l?d?r.Zulme geçit vermezler.*
Bir ?ehri ku?att???n ve yönetimi geçirdi?in zaman halka eskisinden daha iyi davran*
Halk?n sevgi ve güvenini kazan?rsan dü?man? gerçekten yenmi?sin demektir.*
CÖMERTL?K VE MEYVES?*
Ba???ta bulun .*
?nsano?lu ba???la, hayvan tuzakla avlan?r.*
Dü?manlar?n?n boynuna k?l?c?n kesmeyece?i bir kementle, lütüf kementiyle ba?la.*
?yilik ve ihsan gören dü?mandan zarar gelmez.*
Kötülük yapma.Dostundan bile kötülük görebilirsin bu yüzden.*
Kötü tohumdan iyi meyve al?nmaz.*
Sevdi?ine kötü davran?rsan senin yüzünü bile görmek istemez.*
Dü?man? dost yapmak istiyorsan, ona iyilik elini uzat.*
A?K VE AKIL*
Arslanla pençele?en bir yi?it elindeki demir kolça?a güvenerek sald?rd?*
Arslan güçlü pençesiyle çekip al?verdi elinden.*
Adam? yere serdi*
Arslan?n pençesine yenik dü?en ve zavall? bir ?ekilde yerde yatan adama, birisi, ?öyle uyu?uk uyu?uk durmak yak???yor mu sana?Bir pençede sen vursana.?*
Adam, yerdeki kolça?? göstererek, ?bu pençe arslanla sava?mak için uygun de?il? diye cevap verdi*
A?k arslan, ak?l ise demir pençe gibir.*
A?ka kar?? akl?n yapabilece?i bir ?ey yoktur.*
Çevgah?n topu çeldi?i gibi, a?k da akl? çeler.*
CENNET, CEHENEM VE RIZA*
Bir Meczub`a sordular:*
?Cenneti mi istersin yoksa cehennemi mi??*
?Ne cenneti ne de cehennemi? dedi.*
?Ne demek istiyorsun?? dediler.*
?Benim iste?im O`nun raz? oldu?undand?r? dedi.*
Mumun Pervane ile Konu?mas?
Çok iyi hat?rl?yorum. Bir gece uyuyamad?m. Gözüme uyku girmedi. Pervanenin, muma ?u sözleri söyledi?ini i?ittim.
Ey sevgilim! Hadi ben a????m, yansam da yeridir. Peki ya sen neden yan?yor, niçin a?l?yorsun?
Ey benim biçare a????m! Benim yanmama, a?lamama sebep nedir bilir misin?
Benim tatl? bal?m vard?. Beni ondan ay?rd?lar. ?irin'im haks?zl?kla elimden alindi. ?ste Ferhad gibi tepemden ate? ç?k?yor. Gece meclisi ayd?nlatan ?????ma bakma. ?çimi yakan ate?e bak.
Mum, hem bu sözleri söylüyor, hem de sararm?? yana??ndan sel gibi gözya?? dökülüyordu.
Mum, sözüne devamla pervaneye dedi ki:
Ey pervane! Ey a?k iddiac?s?! A?k, senin için de?il. Seninki bir kuru iddiadan ibaret. Sende ne sab?r var, ne metanet ve tahammül.
Sen az?c?k bir ???k ve ate? gördün mü, hemen yan?yorsun. Ben ise tamam?yla yan?ncaya kadar dikilip duruyor, dayan?yorum. A?k ate?i senin yaln?z kanad?n?, benim ise vücudumu, ba?tan a?a?? yakar.
Sadi de mum gibidir. D??? parlakt?r, ama içi yanm??t?r.
Art?k gece bitiyor, sabah oluyordu. Peri yüzlü bir hizmetçi gelip mumu söndürdü.
Zavall? mum, duman? tepesinden ç?karken:
A?k?n sonu budur i?te, dedi ve can verdi.
A??kl???n ne demek olmak istersen anlatay?m: Ölmek suretiyle yanmaktan kurtulmak...
Sevgilisi eliyle öldürülen a????n mezar?na gidip de a?lama, bilakis sevinerek ?öyle de:
Ne mutlu ona! Sevgilisinin makbulü oldu?u için sevgili onu öldürmü?tür.
A??k isen bu dertten kurtulmaya çal??ma: yaln?z Sadi gibi garazs?z, ivazs?z a??k ol.
A??k bir fedai demektir. Nas?l ki, bir fedai gayesine varmad?kça emeline eri?medikçe ba??na ta? ve ok ya?sa meydandan çekilmezse, a??k da öyledir.
Ben sana denize aç?lma demiyorum. Aç?lacak olursan tufana bile katlan, diyorum.
Mecnunun Leyla'ya Kar?? Olan Gerçek Sevgisine Dair
Birisi Mecnun'a dedi ki:
Ey iyi huylu, irfan sahibi Mecnun! Neden art?k Leyla'n?n obas?na gelmiyorsun? Art?k sende Leyla'ya kar?? olan a?k?ndan eser kalmad? m? yoksa! Fikrin de?i?ti mi? Leyla'ya iste?in mi kalmad??
Mecnun bu sözleri i?itince a?layarak dedi ki:
Efendi! Benimle u?ra?ma. Benim derdim bana yeter. Bir de sen yarama tuz ekme. Birçok defa ayr?l?k zaruri olur. Ayr?l??a katlanmak ve sab?rl? olmak a?k?n azald???na, sevdan?n geçti?ine delalet etmez ki...
Adam bu sefer de:
Ey vefal? ve temiz ahlakl? Mecnun! Ben Leyla'n?n bulundu?u taraflara gidiyorum. Bir haber göndereceksen söyle de ben söyleyeyim.
Mecnun ona ?u cevabi vermi?:
Leyla'n?n yan?nda benden bahsetme ve benim ad?m? anma. Onun bulundu?u yerde benim bahis konusu olmam manas?z olur. Çünkü ben onun varl??? ile var?m. Ondan ayr? benim bir varl???m yoktur.

#2847

 
© 2015
AŞK