Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sa?l?k ?iirleri

Sa?l?k ?iirleri sayfas? - Bu sayfam?zda ünlü ve amatör ?airlerin sa?l?k ve sa?l?k haftas? ile ilgili yazd?klar? ?iirlere ula?abilirsiniz. Buyrun sa?l?k ?iirleri:
VÜCUDUMUZ
Bir makinedir insan
??letir bunu beyin
Beyincik ba?kan?d?r
Be? duyu denen ?eyin.
El tutar, kol destekler
Bir kafestir gö?sümüz
Orada ci?erle kalp
Çal???r gece gündüz.
Bir örtüdür etimiz
Kemi?imiz çat?d?r
Ayaklar?m?z yolcu
Gövdemizin at?d?r.
Hüseyin KALABA
—————
Dualar Eyledim Size Dün Sabah
Dualar eyledim size dün sabah,
Etti?im dualar olsun hep mübah,
Kutlu olsun hergün ak?am ve sabah,
Diledim rabbimden sizlere sa?l?k.
Gelir gelmez duamda sizleri sayd?m,
Dünyal?k i?lerden ?imdilik cayd?m,
Y?ld?zlar üstünde sanki ben kayd?m,
Diledim rabbimden sizlere sa?l?k.
Yalvard?m yakard?m yürekten içten,
Gönlümü s?y?rd?m pustan ve sisten,
Selamlar böyledim benden ve sizden,
Diledim rabbimden sizlere sa?l?k.
Biran için uçan ku?lar bakt?lar,
Sonra yine tavaf için akt?lar,
Yüre?im içine a?klar katt?lar,
Diledim rabbimden sizlere sa?l?k.
Kabe'nin içinde güller aç?yor,
Etraf?na mis kokular saç?yor,
Gönül umman?na hasret kat?yor,
Diledim rabbimden sizlere sa?l?k.
—————
TEM?ZL?K
Yüzü gözü kar???k,
Kire pasa al???k,
Hem pasakl?, y?l???k
Çocuklar? sevemem.
Böyle i?e gelemem!
Çocuk olur temiz pak,
Çirkindir gözde apak,
Bir kerecik bana bak;
Türk çocu?u temizdir.
Vazoda bir filizdir,
Onun için bendeniz
Pek temizim, pek temiz.
Aka GÜNDÜZ
—————
KALB?N SES?
Kalbin bir gün sesini,
Organlar duyamam??.
Mideyi, böbrekleri,
Hemen bir tela? sarm??.
Kom?u akci?erlere,
Bir haber uçurmu?lar.
Ci?erlerse beyinden
Nedenini sormu?lar.
?öyle bir cevap gelmi?,
Beyinden ci?erlere :
«Düzensiz yapt???n i?, »
«Zarar vermekte kalbe.»
«Ald???n hep pis hava »
«Elbet kalbi yoracak. »
«Böyle devam edersen »
«Belki bir gün duracak!»
?. Hakk? TALAS
—————
SA?LIK Ö?ÜDÜ
Seviyorsan can?n?,
Vücuduna iyi bak.
Kuvvetlendir kan?n?,
?stersen çok ya?amak.
Vakitli yat, erken kalk,
Çok dikkat et zamana.
Ne güzeldir çal??mak,
Dinçlik verir insana.
Sen ya?artsan bu vatan,
Ancak ya?ar, yükselir.
Bunu bil, böyle inan,
Varl?k sa?l?ktan gelir.
Vehbi Cem A?KIN
—————
VÜCUDUMUZ
Üç bölümdür vücudumuz,
Ba?, gövde kollar - bacaklar.
Hepsini tutal?m temiz
??leyip çal??acaklar.
Burun koku, dil tat duyar
Hepsinin bir görevi var.
Be?inci duyumuz deri
Dokunma?a vard?r yeri,
Sa?, sol arka ve önümüz
Vücutta var dört yönümüz
Kulak i?itir, göz görür,
El i? yapar, ayak yürür.
Vücuda iyi bakal?m,
Temiz mendil kullanal?m.
Temiz hava temiz suyu,
Unutmayal?m uykuyu,
Güne? sa?l???n temeli.
?yi g?dalar yemeli.
Makine gibidir vücut,
?yi koru çok temiz tut.
Ali Osman ATAK
—————
SA?LIKLI YA?AMAK
Temiz ye, temiz su iç,
?nsan hasta olmaz hiç.
F?rçala di?lerini,
Vücudun her yerini,
Y?kamal? her zaman,
Ya?am boyunca insan.
Terli terli su içme,
Sa?l???ndan vazgeçme.
Yeterince besin al,
Spor yap?p zinde kal.
Vücuduna iyi bak,
Temiz olsun el, ayak,
Tozlu yerlerde gezme,
Sak?n kendini üzme.
Makine gibidir vücut,
Daima sa?l?kl? tut.
Ali Osman ATAK
—————
Her?eyin Ba?? Sa?l?k
Elbet zaman geçecek,
Bu de?i?mez bir gerçek,
Kader ne gösterecek
Ömrü olan görecek
Kimimiz mutlu olup,
Ömründe huzur bulup,
Gül gibi geçinecek
Kimimiz üzülecek
Üzülsek de ne fayda,
Mutluluk az hayatda
Hayat böyledir dostlar
Tasa da, sevinçte var
Kendim ve dostlar için
Hayat da amaç niçin
Dünyada büyük varl?k
Her?eyin ba?? sa?l?k
—————
Sa?l?kl? san?yordum kendimi
Sa?l?kl? san?yordum kendimi
Neden buralarday?m ?imdi?
?yice hasta olmad?ysam e?er
Bu garip yatakta i?im ne?
Ortal?kta ko?u?turanlar
Neden topland?lar ba??ma?
Kar??mda dikilerek
Neden dik dik bakmaktalar?
—————
Sa?l?kt?r Sa?l?k
?yot kokan deniz engindir engin
Ku?lar?n sevdi?i a?açl?k, ba?l?k
Kat?, yat? olan de?ildir zengin
En büyük zenginlik sa?l?kt?r sa?l?k.
S?k ve az yemek en iyi karar
Tansiyon ve ?eker insan? yorar
Yüz fabrikan olsa ne i?e yarar
En büyük zenginlik sa?l?kt?r sa?l?k.
?? i?ten geçmi?tir maziye baksak
??ler de gidiyor hep a??r aksak
Yüre?in tekliyor et yemek yasak
En büyük zenginlik sa?l?kt?r sa?l?k.
Villal? havuzda yüzemiyorsun
Ayaklar tutmuyor gezemiyorsun
Beyinde hasar var sezemiyorsun
En büyük zenginlik sa?l?kt?r sa?l?k.
Etraf?na deh?et saçam?yorsun
Özel uça??nla uçam?yorsun
Derdini kimseye açam?yorsun
En büyük zenginlik sa?l?kt?r sa?l?k.
—————
Sa?l?k
Yollar?nda yal?n ayak ko?tu?um
Köyümün, da?lar?nda dola?t???m
Daha dün gibi de?il mi?
Çoktan bulmu? yar?m asr?;
Geçmeye korktu?um dönemeçleri
Ye?enler, gelinler, torunlar alm??
?yi mi?
Gönlümün en özel kö?esine göçürdü?üm,
Gelin diye al?p anama götürdü?üm
"?ki ba?, bir yast?k" geçirdi?im
Y?l otuz olmu?, iyi mi?
Dal?nda açmaya davranan,
Biri tomurcuk, di?eri fidan
Gözüm nuru bildiklerim.
Çoktan boyumu a?m??, iyi mi?
Ba?lad???m günkü heyecan
Emekli oluvermi?im, daha durulmadan.
?yi mi?
Dostlar, sanman saç?mdaki boya.
Allah'?n verdi?i, anam?n yakt??? k?na.
Böyle peri?anl??? m??
Onu kar??t?ran el ki ad? zaman;
Boraca savurdu, duman duman.
?ükür bu günüme:
Allah'tan sa?l?k, devletten ayl?k.
Kotar?p soframa sunan ellere sa?l?k,
Gönlümü ho? eden dillere sa?l?k.
Sabah ak?am aç?p
Solmak bilmeyen güllere sa?l?k.
Alt Kategoriler:
Sa?l?k sözleri
Sa?l?k Haftas?

#2987

 
© 2015
AŞK