Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sa?l?k Sözleri ?le ?lgili

K?sa sa?l?k ile ilgili güzel sözler sayfas? - Bu sayfam?zda sa?l?kla ilgili çok de?i?ik ve yeni sa?l?k sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizdede burada olmayan farkl? sa?l?kla ilgili sözler facebook twitter için varsa lütfen a?a??dan bizlere gönderiniz.
Emniyetli (Korkusuz) ya?amak ve sa?l?kl? olmak iki büyük nimettir ki, insanlardan pek ço?u bu iki nimetten mahrumdur
Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes s?hhat gibi.
Bedenimizde görülen baz? hastal?klar, ruhlar?m?zda saklanan hastal?klar?n küçük parçalar?d?r.Nathaniel Hawthorne
Hasta olmayan sa?l???n de?erini bilemez.
Sa?l?ktan büyük zenginlik yoktur.
Ne?e sindirimi kolayla?t?r?r.
Güne? giren eve doktor girmez.
Sa?l??? olan?n umudu, umudu olan?n her ?eyi vard?r.
Her ?eyin ba?? sa?l?kt?r.
Hastan?n ya?? de?il, hastal???n ya?? önemli.
A?ac? kurt, insan? dert yer.
Derdini saklayan derman bulamaz.
Duvar? nem, yi?idi gam y?kar.
Bir memleket halk?n?n sa?l???, hakikatte bir devletin dayand??? bütün mutluluk ve gücün temelidir. George Sand
Bir ulusun kaderi, ba?bakan?n sindirim organlar?n?n iyi çal???p çal??mamas?na ba?l?d?r. Voltaire
Dört ?ey vard?r ki, en az?n? dahi hor görmemek gerekir: Yang?n, hastal?k, dü?man, borç. Beydeba
Hastalanmaya kar?? geliniz. Kimseye hasta oldu?unuzu söylemeyiniz. Onu istemezseniz o da sizi istemez. Bulwer Lytonn
Hastal?k hissedilir de, sa?l?k hissedilmez. Thomas Fuller
?ki nimet vard?r ki, insanlar?n ço?u onlar?n k?ymetini hakk?yla takdir edemezler: onlardan biri s?hhat, di?eri de bo? vakittir. Hadis-i ?erif
?ki ?eyin elden gitmeden de?erini takdir etmek zordur; sa?l?k ve gençlik. Hz.ali r.a.
?nsanlar önce para kazanmak için sa?l?klar?n?, sonra da sa?l?klar?n? korumak için paralar?n? harcarlar. Goethe
Kendini sa?lam bilen hastan?n tedavisi yoktur. Eddy Fisher
Sa?lam kafa sa?lam vücutta bulunur. Eflatun
Sa?l???n ba?lang?c? hastal??? tan?makt?r. Miquel Cervantes
Temizlik iman?n yar?s?d?r. (Hz. Muhammet)
Olmaya devlet cihanda bir nefes s?hhat gibi (Kanuni Sultan Süleyman)
Sa?l?ktan büyük zenginlik yoktur. (Francis Rous)
Sa?l?k, vücutlar? sa?lam olanlar?n ba??na konmu? bir taçt?r. (Hz. Muhammet)
Elden gitmeden de?erini anlayamad???m?z iki ?ey vard?r: Bir sa?l?k, di?eri gençliktir. (Hz. Ali)
?yi bir sa?l?k varl?kl? olmaktan de?erlidir. (?ngiliz Atasözü)
Sa?l?kl? bir köylü olmak, hasta bir imparator olmaktan iyidir. (Alman Atasözü)
Hasta olmayan, sa?l???n k?ymetini bilmez. (Türk Atasözü)
Sa?l?kl? olmak istiyorsan sa?l??? bozacak kötü ?eylerden kaçacaks?n.
Hayattaki En Önemli ?ey Hayat?n?z için sa?l?kt?r Sonra i? ve di?erleri Gelir Ama önce Sa?l?k!
Sa?l?kl? Bir Bedende En Güzel uyum Gösteren Sa?lam Bir Kafad?r...
Sa?l?k Bütün iyiliklerin anas?d?r önce Sa?l?k.
Bu Hayatta Tek istedi?im Sa?l?k Sonra Gerisi Zaten gelir Sa?l?k Olduktan Sonra her ?ey giderilir.
Bozulan Bir Sa?l?k Tedavi Alt?na Al?nmal?d?r Hemen ileride Daha Büyük Sorunlar Ç?kabilir.
Sa?l?k D?? Görünü?le De?il iç Görünü?le Tam Anlam Kazan?r.
Sa?l?kl?y?m Demek istiyorsan içki ve Sigaradan uzak durmal?s?n.
Sa?l?kl? ya?ayan En iyi insan Grubu Sporculard?r.
Spor Yap Hayat?n Kurtulsun, Sigara, Alkol Al Hayat?n zehir Olsun.
Her gün Yürümek Sa?l???n?z?n Yolunu Uzat?r.
Dert, Stres Sa?l???n?za Çok Etki Edecek Kötü Faktörlerdendir.
Meyve ve Sebze Vücudun En büyük Sa?l?k Deposudur.
Sa?l???m?za Dikkat Etmek için yedi?imiz Besinleri de Seçmemiz Gerekir Örne?in Meyveler ve Sebzeler Gibi..
Sa?l?kl? Bir vücut Kötülüklere Kar?? Kat? Oland?r.
Alt Kategoriler:
Sa?l?k ?iirleri
Sa?l?k Haftas?

#2693

 
© 2015
AŞK