Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sagopa Kajmer Özlü Sözleri

Sagopa Kajmerin özlü Sözleri 2014 Sayfas? -
Uçurumun önünde ölüme kafa tutarcas?na sarkmaktay?m ?fadelerinizi tartmaktay?m yabani yamyamlar taraf?ndan yabana at?lmaktay?m Selametle...
A?k?n gözleri hep sulu mudur? Hakk? bu mudur? sadakatin güvenimin sonu mudur sen kaderdin..
A?ka verdi?im resitalimde sendin saz?ma m?zrap.
?stemesen de kat etmen gerekecek selvi boylu yoku?u. Kendini her gün izleyerek göreceksin yok olu?unu sen de.
Sen ç?t?rs?n en basitinden k?r?l?rs?n.
Dünya gezegenler aras?nda tek p*çtir.
Tan?d???m en büyük sürtük kaderdir böyle biline.
Tecavüz kurbanlar? için milyon penis kesile.
Kafadar olmak dostlu?un yalan ad?.
Ya?ayabilmek kurdu?um en büyük hayal.
Ay?p en geni? yataktad?r.
Ya?anm??l?k kolunda büyüyen bebe?in ergenlik hali.
Hücrelerimi yerine koy ?akas? yok savunmas?zl???n !...
Yalanc?n?n konu?tu?u lisan daim yalanca.
Arkada?l?klar neden en az bir ç?kara dayal?.
?yi ?ans?n pe?inde kovalayanlar yakalad?klar?nda b?rakmayacaklar bu kesin.
Koku?mu? ruh le?lerinize ruh e?imle ?s?r?k att?m neyse kaderin ç?ks?n fal?n.
Benden bir dirhem sevgi çalamad? has?m.
S?k? ve zor bir ya?am?n içinde yuvarlanan bir çenem oldu?undan hastal?kl? ve bula??c? bu naz?m.
Rabb?n nefesi rüzgâr olmu? ben onunla sonsuza eserim.
Cevaplar?n olmal?çünkü sorular?m vard? !... Her kekeledi?inde yalan sinyallerin yand?.
?im?ek çak??? misali be? saniyelik gelip geçendi a?lamac?klar?n.
Patakla ruhumun karamsar çocuklar?n?.. Al elinden ?ekerli elmalar?n?..
Ben nakit bir sevgiyimkar??l?ks?z hediyeyimsusuz bir bedeviyim..
En zor anda bir devad?r ho? sesinkendinle utanmadan konu?!...
Yüz psikopattan birinin aç?k ka??...
Çocukken çizdi?im resimlerde iki ku?a selam eden güne? vard?...
Ruh halime egoist psikolojilerinizi a??lamaktas?n?z neden?
?lk sigarayla merhabala?mamda kendimi kabile reisi sanm??t?m.
Yazd?klar?m?n hepsini kaderden çald?m.
Rüyalar?mdaki i?aretlerle güne üzgün ba?lad?m.
Korkular?m? istemeden besledim.
Kimlik krizi geçirenlere dualar ettim.
Tan?d???m be? ki?iden dördü bana ayn? soruyu sorar.
Bunca varl???n rahatl???nda neden Sagopa karamsar?
Ne bileyim ben life goes on ....
Ç??l?klar?n hakimiyetindeki bu hayk?r??lar aleminde kaç dizeyle tan?m? yap?lacakt?r mutluluk senaryolar?n?n?
Benim modum nedir? Salla durum ne olursa olsun.
Ben ve bedenim ya?lan?rken vakte hiç de ald?rmazd?k.
Sala?a yatt?m uyuya kald?m ikincilere tövbeliydim.
Asl?nda kendi elimin kiriydim kendi lekemi çözemedim.
Dudaklar?m yalpalar tekerrür kap?n? ?srarla çalar. Aç ya da açma en iyi sen bilir unutma her kap?y? açar elbet çilingir.
Son vedan?n ad?n? elveda koydum.
Umut çocuklar?m? bugünlere getirebilmem uzun zaman ald?.
Berdu? halim arbedemde yumruklar?m? s?vazlad?.
Cehennemde ya?ad???m için cennet hakk?md?r.
Ad?m? duymay?n kaç yazar kalbim tan?d???m en iyi yazar.
Nedense i?ler karmakar???k i?ler kalbim sevdi?im özler hani varya bazen özlü sözler onlar? dü?ünüp dolu gözler!
Sayg?m senin xxxxxx n olsun kayg?m benim a?k?m!
Bir basit kelama kurban gider kurallar.
NERDE ÇOKLUK ORDA HA?NE TOKLUKYALNIZ KAL VE AKLAN !...
HAYAT EN YAKIN DOSTUMDUR HEP YANIMDA YÜRÜR. B?RGÜN BEN? TERKETSE KEM?KLER?M ÜZÜNTÜDEN ÇÜRÜR.
?NANÇ B?R TARLADIR HEDEF? OLANLARIN SÜRDÜ?Ü. GÜLMEK B?R MÜKÂFATTIR A?LAYAN GÖZLER?N GÖRDÜ?Ü. ÖLÜM B?R KARANLIKTIR TÜM I?IKLARIN SÖNDÜ?Ü.
MADALYON 2 TARAFLIDIR ?Y? VE KÖTÜNÜN BÖLDÜ?Ü.
SEVG? TUTUKLU B?R KRAL ESARETTEN BEZM?? ME?ER. A?K B?R MÜLTEC? GÖÇÜP G?DER B?LMEZ DE?ER.
FER? KAÇMI? 2 GÖZ B?RB?R?NE SARILMI? 2 T?TREK DUDAKTAN ?BARET SURATIM.
(YARDIM ÇA?IR!....) KURTARIR BEDEN? ELBET B?R?LER? YA.
KÜRDAN KOLLAR A?IRLI?INDA EZ?L?R DOKUNSALAR A?LARIM A?RISI FERYAT.
(TAHAMMÜLSÜZÜM !...) D?ND?R?R ACINI ELBET B?R MELEK YA.
BAK B?R B?LD???M VAR ÖL DEMEZSE TANRIM YA?AR KUL.
?Ç?MDE ?EF?N? KAYBEDEN B?R ORKESTRANIN HÜZNÜ VAR. DI?IMDA CHARL? CHAPL?N GÜLÜ?Ü...
K?MSEN?N B?R K?MSEDEN B?R FARKI YOK ÇIKAR EN ÖNDE. KALABALIK B?R DOST L?STES? GEREKS?ZLER TEPELER?NDE. ANLADIM K? GEÇT? YILLAR ADLARINI UNUTTU D?L?M.
B?R YERE KADAR DAYANDIM YOL ORTASINDA B?TT? P?L?M.
HAYAT DENEN EKMEKTEN B?R D?L?MD?M BEN DE YEND?M.
UNUTMA B?R DEL?L GEREK B?R DOSTLUK KANITI LAZIM. UCU KIRILMI? B?R KUR?UN KALEMLE KALEMTRA?IN A?KI M?SAL...
KARANLIK OLMADAN AYDINLIK DE?ERS?Z B?R PIRLANTA.
Eski dosttan dü?man olmaz bunlar en büyük yalanlar.
Cihanda 3 ?ey maneviyse ONUR -HUZUR -GURUR.
Bu dilden firar eden her söz yaydan ç?km?? ok gibi sözler bazen bir hazine bazen dermans?z bir dert tipi.
Geçmi? dünden bahsetmek lezzetsiz gelmemi? yar?ndan hep mi ?ikâyetçiyiz biz.
Saniyeler dakikalarla yapar al??veri?i saatler seni al?r benden korkar?m olamaz geli?i.
Hasret gözümün ???klar?n? söndüren alçak misafir afi tap sönük bir mum ayr?l?k hain bir zehir.
Rüzgâr saç?n? süpürse mest olur bak??lar?m.
Ad?nla uyan?r kulaklar?m yüzünle açar göz kapaklar?m.
En güzel ?iirlerimle kaleme adini say?klat?r?m.
Odam?n hayaletisin sessizli?ine a????m.
Bu devran?n binlerce sevgi mü?terisinden biriyim yaln?zl???ma küfrederim sensiz halden mü?tekilim.
Hayat günlük defter yapra?? hazan gelir dökülür gelirken ne getirilir ki giderken ne g*türülür.
Yüzüne bakt???m her an cennetten bahçe görülür.
Seni içeren masallar?m anlat?lacak kadar k?sa degiller.
Ask ilinde bir tarafta cüceler di?er yanda devler.
??ler organize edildi ve amiral batt?.
Zulüm ta??yla kanat? verdi ba??m? felek kahpesi.
G?k ç?karmaz dilden aciz sessiz Sagopa dilsizi
Kalp hayat endi?esiyle akan zaman? tavaf etti.
Gözler sözlerin sertli?iyle ya?a bulan?p ah çekti
Sensiz geçen günlerin kazas? yok be sevgili...
Saadet yan?mdan ayr?lmas?n Kasvet a?ac?m? ta?lad?m Ham meyveler toplad?m Sessizlik beni dilsiz yapt?.
Kalem dü?man ellerinde temiz kalbi karalad?.
Gönlüm ayd?n ruhum yüzüme yuva kuran bir ku?.
Gözlerim alçak seyirde yüksekler desteksiz uçu? Ellerim dilimi büker
Bu kül tablas? kaç?nc? kez yatt? sigara alt?na? Söyle her nefeste kaç adim yana?t?m taht?ma?
Yar?n?n bugünden ç?kar? ne?
Külle bezenip gülle kand?r?ld? tüm hayallerim.
Darbeler yesen de yüre?ine affetmek en asil intikam.
Karanl?k oldu?unda mumdan bir güne? yarat kanatlar?n k?r?lmas?n umutlar?n nicesi yirmi dört karat.
Art?k sevgi yok mu? Der çaresizce kalpler.
Hazan umursamad? yapraklar? katletti alay?n?.
Sat?l?k arma?an de?il irade gururunuz.
Bu arada paran?n esiri olmu? yüz bin im den insan?m var.
Dü?man kelimesinin anlam?n? arkada? s?fat?n? ta??yanlardan ö?rendim.
Adi an?ld???nda iste dostum dedim adim an?ld???nda tan?mam dedi.
Yar?n? olmayan dünlere yaz?lm?? her ?iir ve ?air olmu? her fikir ki kaleme dü?mü? her sözü. Hep karanl?k anlat?ld? ?ark?larda gün yüzü. Yalpalayan ömürler a?ikâr hüzün görüntüsü.
Kimler önüne geçebilir zaman?n ak???n?n cümlelerimin noktalar?na kaç zamanda ula??r?m.
Ya?ar?m iskeletler diyar?nda bir et parças?y?m. Var?m? yoktan ald?m. Dald?m çoktan derin uykuma vard?m.
Kalemi makine yapt?m her çizikte kareler ald?m sundum önüne Yaradan?n ve bekledim cevab?n? hep cevaps?z kald? ça?r?m ba??rd?m.
Ne kadar güler ise dü?man o kadar a?lat?r seni.
Zaten inanc?m?z olmasa var olman?n anlam? anlams?zl?ktan ba?ka bir anlama gelir miydi?
Yar?n bir kap?d?r ve sen uykudan o kap?dan geçmek için uyan?rs?n.
Bir oyun gibidir ad? ya?amakt?r ölümse oyunun sonudur. Her nedense oyunun sonu yok gibidir bir gider biri gelir.
?nsan umudu ta??d? kimisi k?rd? umudu lakin kiminin sahip oldu?u tek ?ey oydu hepsi buydu.
Dostumundu teklif dü?man?nd? ?srar acaba nereye kadar sürer bu tekrarlar.
Yalanlara radar olsan neye yarar zarar?n dönü?ü kâr?n el mi sallar? Batan güne? yine do?ar.
Zorla güldü âmâlar a?lamak m? ay?p?
Tasan?n etraf?nda gezgin olmu? insanlar k?sac?k molalarda tan?d?lar mutluluk denen kelimeyi.
Dayanaca??n bir duvar?n yoksa ör hadi kuvvete dayanamayan adalet aciz adalete dayanamayan kuvvet zalimdir.
Birikimlerimiz k?s?tl? arzular?m?z?n ?????egoizme yans?d? ya da k?s?tlad?k insanc?l yan?m?z? tokatlad?k karanl??a mum yakanlar?.
Geçemedi?imiz köprüler ard?m?zdan a?lad? t?pk? yere dü?en ekmek k?r?nt?lar? gibi zan alt?nda masum yedi kelepçeleri ve s?r?tt? birileri
Amac?n? yamac?nda bo?arak yok oldu Sezar dedelerin toprak oldu bak orda mezar!
Yalanla savunan dürüstle tan??t? tekmeyle kovulan kiniyle yar??t? paradan uzak olan silahla tan??t? hayatla dar?lan ölümle bar??t?.
Mermi icat oldu Mertim Bozuldu.
Suçu Gelin Etseler De Kimse Güvey Girmeyecek.
Kurak sevgi bahçesi suya hasret.
Tek kur?un bitirebilse gari bu hayat? bari bin kur?un at?n da gönlüm doysun ahali.
Ald?m ya?am? yan?ma kutu kolacas?na üç diki?te dibe vurdum depozitosunu Tanr?ma ödüyorum.
Bir Y???n ?nsan Gördüm Günlükleri Dolab?nda Gizli Sakl? Kendiyle Mektupla?an Ya Da Kendiyle Konu?an. Dününü Unuttu Hepsi. Günler Günlüklere Küstü Ya Da Günlük Yazara Kara Kara Önlük Giydi Son Mektup Kalbine S?kt?.
Akl? Maçaya Gelen Görüntülerde Çalm??t?n?z Kalbimi K?rm??t?m Annemi Dahi. Bir Özür Vahi Bir Ömür Fani Ödemem Zor Bu Bedeli Ve Ebedi.
Ac?mas?zca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yanlizliklarimiz.(skit)
Sonbaharda Katil Oldu Rüzgârlar Öldü Tüm Yapraklar Ya?mur Ald? Gözya?? Ve Rüzgâr Oldu Ruhlar Estiler Yava?ça. Sen Misali A?lam??t? Her Dünüm Usulca.
Aynalarda Bu?ulu Yüzümü Göremez Oldum Ve iyimserlik Mateminde Sari Gül Tuttum.
Biz Dünden Olma Yar?na Varma Garibeyiz.
Yaln?zl?k Ömrüm Boyunca Tan?mad???m Bir Yabanc?yd?; Onunla ?imdilerde Beraber Uyan?yoruz Her Yeni Güne iki Yaln?z ?ark?lar Yaz?yoruz Yorgunuz Çok Yorgunuz Çok Yorgunuz...
Yast?k alt? masallar?yla uyuya kald? her çocukluk nöbete kald? kör burukluk sabaha rü?tü aaa karanl?k hazlar orman?nda dev sazlar notaya döktü dü?ünü say?klad?n kesin!...
Ve annen ekini tuttu geçti yavrum elimi tut..??????hhhh mommy listen.
Sabah yumruk konu?ur gecelerimde silah?n notalar?.
Çekili?siz kuras?z hediyeyi sundum al ve aç paketleri içine sevgi koydum arada s?k??an nefretimde cabas?.
Vefal? bekleyi?ler zamana küstü tüm bu bekçiler isyan etti sevgiler direni?te nefretim.
Lolipop sekerleriyle 18ine kadar flörtsün ve mahlûk söyle adin nedir? Kaç harften olu?u yosun? Kaç?n sesli? Kaç?n sessiz? Kaç davran?? sergiledin? Kaçi yerli? Kaç? yersiz?
Ben yar?nd?m ancak ald?n?z elimden bugünümü kimli?imden utan?r oldum Türkiye buras? de?il hep sefil bak??lar onumun dokuzu psiko bunal?m 24 saatte 3'lü çevirir sen-ölüm-kal?m!
Günlerim a?lak sabr?n sonu selamete varsa da faydas? yok gözlerim sa?anak vars?n sözüm olsun gülücük merhamet olmas?n defterim s???nak yazd?klar?m ayr?l?k damar?nda kan bitmi? günlerim a?lak sa?l?cakla kal benden uzak dur yak?n olma.
Çocukluk naftalinle gizli hat?ralar sar? benizli kim kerizdi? Belki akl?m bir denizdi ben bo?uldum.
Kalbi hacize verdim oysa borçlu sendin.
Bir bahaneden ibaret terk edi?.
Can?m? yolda buldum tuttum kolundan evine soktum.
Notumu verdi hocalar?m nasihat? koydum cebime ve zorda kalana dek ç?karmad?m.
Ve ben bozuk parayd?m anla??lamadan çiklet oldum.
Ve ben bütündüm yar?m? sevgilimde b?rak?p yar?m? soka?a att?m.
Mutluluktan a?lak olmak art?k bir seferlik bana da mahsus anlamak kolaysa bak bi gözümün içine !...
Kaybetti?im gülücü?ü gül demeti halinde koymu?lar oysaki surat?ma gömülü parmak izlerin omuzlar?mda gözlerimde bir filmsin. Göz çukurlar?mda uyuya kalm?? bir bebeksin.
bende ninninim uyu....
Bilmecelere ?s?namad?m hele de senle ilgiliyse sevemedim sualleri cevaplar?n yetersiz kald?
Tarihin sayfa aralar?na k?rm?z? gülümü çoktan koydum.
Suretim ?arap misali eskidikçe de?eri artt?.
Anonim oldu hayk?r??lar?m.
Bu abi yerle çok sevi?ti. dü?mek hiç ay?p de?il kalkmas?n? bil!... ve acele et ?u gözya??n? sil!...
Takma kendimden can s?k?nt?m önceden beridir bir ölüm tak?nt?m. Bunu da yüzüme vurmas?nlar sade evde yüzüm as?k d??arda sempatik tak?ld?m.
Benim kalemimi bir ki?i y?kt? kalemimi kirdi sözlükte sevgiliydi anlam?..
?çimdeki sultan?n yüzünü görmek ister gözlerim.
Rab'la arana giren ?ifreyi çöz.
Dayanmak en zor eylem.
Duymak fayda etmez sa??ra zaten.
Ah bedava sirke sen mi baldan tatl?s?n?
A?k?m?n gözya?lar? deniz içinde Yunus bal?klar? ne zaman duracak bilmem kafam?n dönme dolaplar?.
?necek vardurdurun dünyay? !...
Sahip olamad?klar?n?n pe?ine kaç kez tak?ld? dü?üncen?
Tahminimce akl?n bilinmez ki?iler taraf?ndan kiral?k.
Beni sevmek için programlanma devrelerini yakar?m.
Unutma kur?un her gülümsedi?inde bir kalp a?lat?r Korkusuzluk sahipleri neden kemer arkas?nda silah ta??r.
Telefon çald? ne yaz?kki iyi niyetlerimi me?gule verdim
Kaprislerimin tad?n? ç?kar?p kinlerimi bo?ar durumday?m.
Bana benden ba?ka bir dost varsa bilmem laz?m.
Son do?um günümde kendime yeni bir ben ald?m.
Umar?m kaderin biti? çizgisinden uza??m tanr?m!..umar?m tanr?m...
Kimlik kay?plar?n?z? gazete ilan? yap?nsomutla??n!...
Kaybettiklerimin hesab?n? kalbimden çekin.
Bildi?im kadar?yla limitsizim depremsiyonlarday?m.

#2551

 
© 2015
AŞK