Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sagopa Kajmer Sözleri

Sagopa Kajmer Sözleri 2014 K?sa Sayfas? -

?znim oLmad?kça aLamazs?n Bendekini Benden, E?er ki aLsan Hesap Sorar Bendeki Senden.. ( A?k Yok Art?k )

O Yataktan Bu Yataga tak?L?p S?zm??s?n, Bu ZihniyetLe " a?k? " Yorgan aLt?nda Aram??s?n.. ( A?k Yok Art?k )

Ben Çok Dost'a Sahiptim GüvensizLik Içine Batm??, $ahit oLdugum MutLuLugu biriLeri ParayLa kapm??.. ( Ate?ten Gömlek )

?çindeyim Oyunun Büsbütün. Hayat?ma musaLLat oLdu, ?öhret Ün..
( Ate?ten Gömlek )

uLa??Lacak Saadet'e Kaç Kap? Daha vaR?( Muamma )

Yine K?zar?yor Sigaram'?n Ucu, Görünmüyor hayaLLerin Ucu bucu.. ( Muamma )

OrtaLar?nda Bir yerLerindeyim Ömrün Bana Göre, beLki Yar?n'a Varmam Mucize.. ( Muamma )

HasretLeri, gönLüme aL??t?rmaL?y?m. Ben Daha Ne Kadar HendekLi yoLLar a?maL?y?m ? ( F?rt?na ve ?im?ek )

Haydi ba?Las?n Cefa, Bu $ark?yLa Ödenir Vefa ! ( Hep Taarruz var )

01 Ben hayat? oyuncak bile sand?m ama yan?ld?m çünkü çocuktum yola ç?km?? yeni yolcuydum (Hade Hade Hooy)

02 Forsa bedenim elime hediye her planda ortal?kta pirana duygular (Köle Gibi)

03 Dünya döndü durmaz oldu zordu ferini kesti Tanr? nokta koydu oydu ad?na köle denen (Köle Gibi)

04 Karda yal?n ayakla gezinen onca körpenin ayaklar?nda bir yarayd? sanki rap karabiber duas? (Köle Gibi)

05 Hayat bir damla suyla çölde serap görenin a?k? (Lingulistik)

06 Kalem elimde parça parça hayk?r?r bu ka??da (Lingulistik)

07 Dünya mal? uçan hal? bin ve de dü? bitecek ol emin kurdu?un her dü? (Al 1'de Burdan Yak)

08 Duvarlar Üzerime geldikçe kendime 10 parmakl? bir surat yapt?m (Nedense)

09 Ben ne sava?lar verdim kendime bir Rabbim ?ahit sor ne zaman, vurdum kendimi en son katilim oldum her gece nedense (Nedense)

10 Ezeliyat de?il reali rabbani mühim 3 sefil hicvardan yapra?a akar kardan ya?lar hava buz kirpiklerim don tutar (3 Sefil ?air)

11 Anakronik bi kronik rapte tek kalemle mühürü basan o adam?n ad? bu ?akas? olmayan bir sert kafiye a.k.a Sagopa *** meydey meydey hey (?çimdeki ?eytan?n Ensesindeyim)

12 Çald? zil ve rap ceketini çay?ra sald? bil bu ?ark? herkesin hissedenler dinlesin (Kambur Kelimat)

13 Ey rapin o?lu gözlerinde ya? düellosu ve kötürüm oldu ince ruhlar ordusu, son arzusunda anla??ld? ölümün korkusu (Kör Sava?ç?)

14 Soyut bir yüz aynada aksederken yüzüme kimsin demeye dilim varamad? (Pesimist 2)

15 Bense kalbimin sat?rlar?ndaki ?u cümle mültecileriyle bo?u?ur haldeyim (Pesimist 3)

16 Bir sabah ve birde ak?am oku bu ?iiri iki gözümde ön sözüm (Pesimist 3)

17 Kum kalemde dalga ?ehiti güne? do?ar gözüm yanar (Pesimist 3)

18 Y?llat?lm?? senelerin nöbetçileri de?il miyiz (Analiz)

19 Gardiyan da bendim, hakimin de kendisi ve hapse teslim edilen huzurun g?rtla??n? ben kestim, katil oldum ?irretinden müebbetim hürriyete (Analiz)

20 Dudaklar?mda bal yok, oysa tek dilekti mutluluk (Karikatür Komedya)

21 Sönen mumun emanetiydi gözüme sanki karanl?k, dönen ?u dünya sanki ta? ve biz içinde çorbal?k (Karikatür Komedya)

22 Kat?ks?z iyiyi bulana dek mi sürecek tek devaml?l?k (Karikatür Komedya)

23 Esefle k?namad?r rapim, fasih, dekolte konu?urum, yolumdur önüme konulan;yürürüm, görürüm, söverim, severim (De?i?ebilir Her An Adres)

24 Ben raperken orada donabilir iliklerin (De?i?ebilir Her An Adres)

25 Mis kokulu yalanlar?n du? vakti geldi ama evde sular kesik (De?i?ebilir Her An Adres)

26 Dü?man kelimesinin anlam?n? arkada? s?fat?n? ta??yanlardan ö?rendim (Maskeli Balo)

27 Birisi ac?y? çekti, öteki ac?y? servis etti (U?urla Bahtiyarlar?)

28 Ray?na koydum hayat?m?n tek vagonlu trenini, gitme gelme aleminde tek ve son seferdeyim (U?urla Bahtiyarlar?)

29 Neyleyim ki güne?i bir günümde kördeyim (Minimalite)

30 Ya?ar?m iskeletler diyar?nda, bir et parças?y?m. var?m? yoktan ald?m (?skeletler Diyar?nda Bir Et Parças?)

31 Tasan?n etraf?nda gezgin olmu? insanlar k?sac?k molalarda tan?d?lar mutluluk denen kelimeyi (Bir Pesimistin Gözya?lar?)

32 Kuvvete dayanamayan adalet aciz, adalete dayanamayan kuvvet zalimdir (Bir Pesimistin Gözya?lar?)

33 Makam arabalar?na yol ver geçsin, emri vaki olmu? her yolcu (Didaktik Kitaplar)

34 Emre dayal? yamal? jön hayatlar içerisinde itaatin emanetindeyiz biz, biz kimiz (Manzumu Mazlum Dinledi)

35 Tek kur?un bitirebilse gari bu hayat? bari bin kur?un at?n da gönlüm doysun ahali (Üfle Güne?i Sönsün)

36 Son söze gerek yok, ilk sözün faili meçhul, kullar?n arifi rapi serdi önüne rehine kald? cümlelerin, noktam? ben koydum, el senin yaz (Rap Gafil)

37 Ben tekilim, tekelim, tekeline tekme, tekerin olsa kaza sebebi, patlak, kaltak dü?tü bu yola tek yüzü çatlak (Rap Gafil)

38 Hayallerim yok oldu, koydu?um yerde yoktu hiçbiri tek yabanc? bendim evde ve bir yalanc? mumdu do?an güne? (24)

39 Sagopa yüz bela tad?nda komutan ve karavebada, tek safhada yoluna düz gider bu pesimist hardrhymer (Etki Tepki)

40 Duvarda çerçeveydi ya?anan an?lar, bir tebessüm etse göz dolar, ta?ar sular ve ruhumu sel basar ve kalbimde bir küçük çocuk ya?ar (Etki Tepki)

41 Çekili?siz, kuras?z hediyeyi sundum, al ve aç paketleri, içine sevgi koydum (Propertions)

42 ?stanbulumda solurum, Samsun topra??m, kan?mda hiphop?m, raple do?an?m ben Sago *** (Yokluk ?çinde Varl?k Çeksem)

43 Hayat k?zg?n bo?a ben k?rm?z? pelerin (Romantizma)

44 Gözlerimde bir filimsin, göz çukurlar?mda uyuya kalm?? bir bebeksin, bende ninninim, uyu (Bebe?im Öldü)

45 Suretim ?arap misali eskidikçe de?eri artt? (Vasiyet)

46 Rapimtraks?n, sen reel de?ilsin (Vasiyet)

47 Benim kalemi bir ki?i y?kt?, kalemimi k?rd?, sözlükte sevgiliydi anlam? (Leyli)

48 Soyad?m?n ilk iki harfi ki?ili?im kadar öz (Rak Benadam)

49 Okyanuslar mürekkebim a?açlarsa kalemim benim (Bat?l Rhyme)

50 ?necek var, durdurun Dünya'y? (Sagopa Ya?l? Planet)

51 Beni sevmek için programlanma, devrelerini yakar?m (Kendime Sar?l?r Donar?m)

52 Sagopa ***: Rapte iç karartan ilk bulu? (Anektod)

53 Darmada??n arma?an?m kaos karmalar?nday?m karmakar???kla?maktay?m (Pavlov'un Köpe?i)

54 Tekmelerdim da?lar? kalbime yuvarland? ta?lar? (Pavlov'un Köpe?i)

55 Varl?k ruhu terkeder, gözün gözümden ayr?l?nca, bendeki a?k alt?n misali, a??rl???nca (Baytar)

56 Bu devran?n binlerce sevgi mü?terisinden biriyim (Baytar)

57 Dertle anla? deva bul, üzüntü kalbi sömürür (Baytar)

58 Beynime kumanda takm?? oynamaktalar, ama çak?lmad?m (Sansür Perdesi)

59 Küfür etmektense b?rak Sago sayfa bo? kals?n (?ikayetname)

60 Gülmek bir mükafatt?r, a?layan gözlerin gördü?ü (Kürdan Kollar)

61 A?k bir mülteci, göçüp gider, bilmez de?er (Kürdan Kollar)

62 Hayat denen ekmekten bir dilimdim ben de yendim (Dil Yaratmakta En Asil Silahlar?n?)

63 Kendine gelmek için hergün en az bir kere bir dizemi oku (Dil Yaratmakta En Asil Silahlar?n?)

64 Sökü?üne yap yama yamyam budala (Trakonya)

65 Zulüm ta??yla kanat? verdi ba??m? felek kahpesi (So?uk Küvet)

66 Gözler sözlerin sertli?iyle ya?a bulan?p ah çekti (So?uk Küvet)

67 Sensiz geçen günlerin kazas? yok be sevgili (So?uk Küvet)

68 Hepinizin Sago bilgisi yetersiz vitaminlerimle bugünlere geldiniz (Pesimist 3)

69 Emre dayal? yamal? jön hayatlar içerisinde itaatin emanetindeyiz biz, biz kimiz (Manzumu Mazlum Dinledi)70 Ya?mur saklad? gözya?lar?m? kopya kalplere damlad? damlam (Kopya Kalpler)

70 Ya?mur saklad? gözya?lar?m? kopya kalplere damlad? damlam (Kopya Kalpler)

#2552

 
© 2015
AŞK