Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sak?p Sabanc? Sözleri

Ba?kas?ndan, özellikle politikac?dan medet, ummay?n.

E?ini iyi seçemeyen, i?ini de iyi seçemez.

Vicdan Huzuru ba?ar?l? olabilmenin temel ?art?d?r.

?yiyi yüreklendirin, alk?? verin. Kötüyü ay?play?n, ceza verin.

Allah herkese "Bölü?meyi" nasib etmez. "Bölü?mek" ve "Payla?mak" kutsal ve keyifli bir i?tir. Bölü?mesini bilin. Payla?mas?n? becerin.

?eyh uçmaz. Onu müridleri uçurur. Ba?ar?y? yakalamak, ba?ar?y? sürdürmek, ba?ar?y? ileriye götürmek isteyenler ayaklar?n? yerden kesmemeye, uçmamaya özen gösterirler. Çünkü uçan hiçbir ?ey havada kalmaz.

Dost olun, arkada? olun. Dostunuz olsun, arkada??n?z olsun. ?nsan sevdikçe ve sevildikçe mutlu olur.

Kim ak?ll? üretir ise onun yan?nda olun. Kim ak?ls?z tüketir ise ondan uzak durun.

Manevi dünyan?z zengin olsun. Sonra maddi zenginlik gelir.

?ans, kader ve k?smet, yararlanmas?n? bilenler için vard?r.

Fikirlerinizden ve de?er yarg?lar?n?zdan fedakarl?k etmeyin. Etmeyin ki önce aileniz ve yan?n?zda çal??anlar, sonra i? yapt?klar?n?z ve çevreniz size güvensin.

??birli?i yapaca??n?z insanlar?, birlikte çal??aca??n?z ki?ileri ve ortaklar?n?z? seçerken dikkatli olun. Arkada?l?klar?n?z? ve dostluklar?n?z? iyi kurun.

Ç?kar u?runa, menfaat bekleyi?i içinde, belli kolayl?klardan veya imkanlardan yararlanmak hesab?yla, uygunsuz ki?i veya guruplarla ili?kiye girmeyin.

?nsan ölürken yapt?klar?na de?il, yapamad?klar?na pi?man olurmu?. Son nefesinizde yapamad???n?z ?eyler için üzüntü duyun.

Dostlu?a ve arkada?l??a önem verin.

Risk almay? bilin. Cesur olun.

Güvenilir insan olun.

Ad?n?z? temiz tutmaya özen gösterin. Ba?ar? bir bütündür. ?sminizi temiz tutun ki, ba?ar? isminizi taçland?rs?n.

Hangi i?i yapacaksan?z, o i?i en iyi bilenler ile i?birli?i yap?n.

Hiç ölmeyecek gibi çal???n. Yar?n ölecekmi? gibi haz?rl?kl? olun.

?yilikleri unutmay?n. ?yilikleri kar??l?ks?z b?rakmay?n.

Ayaklar?n?z her zaman yere bass?n. Hiçbir zaman havalarda dola?may?n. Kendinizi kimseden üstün görmeyin.

Hiçbir i?i K?y?s?ndan kö?esinden tutmay?n. Yapaca??n?z i? ne ise, küçümsemeden ona sahip ç?k?n.

H?rç?n olmay?n, hem kendinize hem de ba?kalar?na huzur verin. H?rç?nl?klar?n?z? yenmeye çal???n.

Her ?eyin bir ?eyini, Bir ?eyin her ?eyini bileceksiniz.

Birlik ve beraberlik aray???n? her i?te ve her f?rsatta sürdürün.

Borç para vermekte, kefil olmakta dikkatli davran?n.

Terfi, ödüllendirme ve cezaland?rma, ba?ar?ya yol açar.

Adil olun. Her i?te, her konuda, her f?rsatta ve herkese kar?? adil olun.

Kar??n?zdakilerin ?nsan oldu?unu hiçbirzaman unutmay?n!

Ki?isel ç?kar u?runa, geçici kazanç için kimseyi satmay?n.

Nas?l bir Güç ar?yorsunuz? Onu bilin. Güce sahip olduktan sonra ise onu iyi kullan?n.

Kar?n?za ve çocuklar?n?za vakit ay?r?n. Ne kadar yo?un pro?ram?n?z olursa olsun, kar?n?za ve çocuklar?n?za zaman ay?rmal?s?n?z. Bu bir zorunluluk de?il bir zevktir.

?nsanlar?n birer Makina olmad?klar?n? bilin.

Hayata uyun.

Bilgili olun.

Aç gözlü olmay?n. Allah?ma ?ükür demesini bilin.

Dünyan?n sizin etraf?n?zda kuruldu?unu sanmay?n.

Güler yüzlü ve tatl? dilli olun.

Hedefiniz nedir? Onu bilin. Da??lmay?n. Lüzumsuz ?eylerle u?ra?may?n.

Sa?l?kl? olun. Sa?l?k her?eyin ba??d?r.

Düzenli bir ya?am?n?z olsun.

Gözünüzü aç?n.

Yapt???n?z i? farkl? olsun.

??inizi sevin. ??inize sahip ç?k?n.

Tasarrufa önem verin. Tasarruf yat?r?m demektir.

Ya?amadan ölmeyin. Ya?ayarak ölün. Ölümden söz etmek kötü bir?ey ama, ölüm mukadder son. Her faninin kaderinde var ?nsan bu dünyaya bir defa geliyor.

Garda??m, benim bu hökümet yüzünden iki milyar dolar?m getti, iki milyar dolar?m! ?indi deyeceksi?iz ki; Gözün doysun lan! ?ki milyar?n da olmay?virsin! ma o iki milyar, yat?r?mdan, istihdamdan, vatanda?a verilecek ekmekten giden iki milyar, benim cebimden de?il! (1999 ekonomik krizi s?ras?nda hükümeti de?erlendirirken)

#1191

 
© 2015
AŞK