Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Samuel Johnson Sözleri

Hor görme birahanedeki tabureyi, mutluluk arayan insanl???n taht?d?r o

Bir plandan yoksunsan, ba?kas?n?n plan?n?n bir parças? olursun.

Gelece?i sat?n alabilecek tek ?ey bugündür.

Bir insan?n nas?l öldü?ü de?il, nas?l ya?ad??? önemlidir.

Ac? çekmeyenler, ba?kalar?n?n ac? çekebilece?ini ak?llar?n? bile getirmezler.

?nsanlar kendilerinden daha yüksek olanlar?n nankörlü?ünden söz etmeyi severler.

Kendinizi canavara dönü?türmü?seniz, insan olman?n zulmünden kurtulmu?sunuz demektir.

Sözcükler saatler gibidir; en kötüsü hiç yoktan iyidir, en iyisi pek do?ru de?ildir.

Cehaletini bile bile sürdüren, cehaletten do?an bütün suçlardan suçludur.

?ki tür bilgi vard?r: Kendi bildi?imiz bilgi ve hakk?nda nerede bilgi bulabilece?imizi bildi?imiz bilgi.

Bilgisiz dürüstlük zay?f ve faydas?zd?r, dürüst olmayan bilgi ise tehlikeli ve korkunçtur.

Bilmedi?imiz ?eyler bizi felakete sürüklemez. Bizi felakete sürükleyen ?eyler gayet iyi bildi?imizi sand???m?z fakat öyle olmayan ?eylerdir.

Hayat k?sad?r. ?nsan zenginli?ini kullanmaya ne kadar erken ba?larsa o kadar iyidir.

Her insan?n dü?ündü?ünü söylemeye, her dinleyenin de ona kar?? ç?kmaya hakk? vard?r.

Ara?t?rma, dü?mesini bilenlerin ilk ve son iste?idir.

?imdiye kadar kimse taklit yoluyla büyüklü?e ula?amam??t?r.

Halk uzman olacak kadar iyi bilmese de aralar?nda karar verecek kadar bilir.

#1238

 
© 2015
AŞK