Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sava? ?iirleri

Sava? ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Sava? ve bar?? için ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel sava? ?iirlerini bulabileceksiniz. Buyrun sava? ?iirleri:
Sava? Diye
Sava? borusunu çal?p da yoktan
Gencecik bebeler solmas?n art?k
?nsanl?k bar??a susam?? çoktan
Sava? diye bir ?ey olmas?n art?k.
Kurban? olmay?n yanl??, yalan?n
Hiç dostu bulunmaz yaln?z kalan?n
Ya?amak hakk?d?r insan olan?n
Sava? diye bir ?ey olmas?n art?k.
Sava? öncesinde bayku?lar öter
Sava?a kat?lmak hepsinden beter
Dünya nimetleri herkese yeter
Sava? diye bir ?ey olmas?n art?k.
Nice devletleri sava?t?r y?kan
Ay?r?m yapmadan her ?eyi yakan
Var m?d?r sava?tan kazançl? ç?kan?
Sava? diye bir ?ey olmas?n art?k.
Ruhlar?n tekamül etmesi için
Sevginin evrene yetmesi için
Açl???n dünyada bitmesi için
Sava? diye bir ?ey olmas?n art?k.
—————-
Bar??
Kan dökmek kolay gelir,
Bar?? zor, sava? derhal.
Öldürmek alay gelir,
Bar?? zor, sava? derhal.
Canl? kan? ak?tan,
Kanla kendini tan?tan,
Kan ki aç?kta isyan,
Bar?? zor, sava? derhal
?ster el, isterse nas,
Öldürmek canl?ya has,
Öldürür eder halas,
Bar?? zor, sava? derhal.
?nsanl?k bar?? için,
Bar?? erdem, sava? kin,
Kinse yok etmek için,
Bar?? zor, sava? derhal.
Ey yüce olan insan! ...
Geç önüne dursun kan,
Ölmesin daha da can,
Bar?? zor, sava? derhal.
—————-
En Büyük Afettir Sava?
?nsan?n sebep oldu?u,
En büyük afettir sava?;
Tüm dünyan?n mahvoldu?u
En büyük afettir sava?.
Nice can, mal yok oluyor,
?nsanlar, bo?a ölüyor;
Uygarl?klar kayboluyor
En büyük afettir sava?.
Sava?a yer vermeyelim,
Nerde ç?ksa, önleyelim;
Yensek de sevinmeyelim
En büyük kay?pt?r sava?.
Nükleer ve biyolojik,
Kimyasal silah geli?ik;
Kullan?m? çok trajik
En büyük afettir sava?.
Hiro?ima, Nagasaki
Japonya'n?n iki kenti;
Atom bombas? mahvetti
En korkunç afettir sava?.
Bütün dünya dost olal?m,
Dü?manl??? unutal?m;
Hep bar???k ya?ayal?m
En büyük afettir sava?.
—————-
Gün ?çime Hiç Do?mad?
gün içime hiç do?mad?,
Ac?lara vurgunum ben.
Benimledir nice sava?,
Gündüz sava?, gece sava?,
El de?meyin, yorgunum ben.
Hüzün do?ar gülü?ümde,
Korku da?d?r geli?imde,
Bin can biter ölü?ümde,
Azrail'e darg?n?m ben.
—————-
Yürün Aslanlar?m Savas Edelim
Yürün aslanlar?m sava? edelim
Buna kavga derler bey ne pa?a ne
Hayk?r?p hayk?r?p kelle keselim
Seyreyleyin eli aya?? ?a?ana
Yürü beyler cenge harbi çal?n?r
?yi kötü bu meydanda bilinir
K?l?ç de?er adam iki bölünür
Nusret bizim beyler neci pa?a ne
Gürzün köste?ini kola takmal?
Arap at? sa?a sola y?kmal?
Karg?lar m?zraklar birden kalkmal?
F?rsat vermen Arap atlar kaçana
Köroglu der durman edek cengimiz
Bundan belli olsun yi?it hangimiz
Üç saat sürmeli burda hengimiz
Tarih yaz?n ?u da?lara ni?ane
—————-
KIZ ÇOCU?U (hiro?ima)
Kap?lar? çalan benim
kap?lar? birer birer.
Gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.
Hiro?ima'da öleli
oluyor bir on y?l kadar.
Yedi ya??nda bir k?z?m,
büyümez ölü çocuklar.
Saçlar?m tutu?tu önce,
gözlerim yand? kavruldu.
Bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.
Benim sizden kendim için
hiçbir ?ey istedi?im yok.
?eker bile yiyemez ki
kâat gibi yanan çocuk.
Çal?yorum kap?n?z?,
teyze, amca, bir imza ver.
Çocuklar öldürülmesin,
?eker de yiyebilsinler.
NAZIM H?KMET
—————-
ÇANAKKALE SAVA?I
Gülmeyiniz ey dü?manlar,
Çanakkale geçilemez.
Bekler nice kahramanlar,
Çanakkale geçilemez.
Filo, filoya dayansa,
Yerler bomba ile yansa,
Siperler kana boyansa,
Çanakkale geçilemez.
On Sekiz Mart Zaferi'ni,
Herkes tan?r Türk erini,
Ölür de vermez yerini,
Çanakkale geçilemez.
Türk'ün gö?sü, Türk'ün kolu,
?man ile kuvvet dolu,
Aslan yurdu Gelibolu,
Çanakkale geçilemez.
Akan kanlar dönse sele,
Conkbay?r'? geçmez ele,
Dünya kopup gelse bile,
Çanakkale geçilemez.
Birçok milletin askeri,
Yenilerek kaçt? geri,
Anlad?lar Türk'ün yeri
Çanakkale geçilemez.
Ali Osman ATAK
—————-
ÇANAKKALE ZAFER?
Her ?eyi hesaplay?p yurdumuzu böldüler
Bizi yok etmek için sürülerle geldiler
Türk'ü tan?mad?lar gafletlere dald?lar
Mehmetçi?i görünce kan? dondu kurudu
Mehmetçik ?ehit oldu vatan?n? korudu
Dü?manlar tekni?iyle i?ini kolay sand?
Her taraf cehennemdi ate? barut ve kand?
"Çanakkale geçilmez" o ne müthi? destand?
Can verdi Mehmetçikler vatan?n? korudu
"Ya ölüm Ya istiklâl" buydu ?art? ?urutu
Cephede her yer müthi?, kan barut kokuyordu
Mehmetçik mermisizdi süngüyü tak?yordu
Ölüme emir alm?? dualar okuyordu
Taarruz için de?il ölmek için yürüdü
Dü?mana deh?et sald? vatan?n? korudu
??te böyle ölümü ölümsüzlük bilmi?ler
Ne engin iman gücü, ölürkende gülmü?ler
Anlad? ki dü?manlar yanl?? yere gelmi?ler
Onlar? ayn? anda büyük korku bürüdü
Bizim ?ehitler ölmez onlar öldü çürüdü
Der Mikdatî askerin her biri bil ki zahit
Cengaverce sava?t? vatan u?runda ?ehit
Kazanmay? bildiler imanlar?yd? ahit
?adolsun ecdad?m?z vatan?n? korudu
Ölen dü?manlar? da Mehmetçikler kürüdü
—————-
D?LDE SAVA? VAR
?nsano?lu dü?mü? benlik pe?ine
A??zda dudakta dilde sava? var
Baba evlad?na dikmi? gözünü
Ak?lda mant?kta belde sava? var
Asalakça ya?ar seçimsiz oysuz
Ömrünü tüketir dü?ünsüz toysuz
?nsanlar türedi ?erefsiz soysuz
Anada Babada dölde sava? var
Haramla geçinir gitmez i?ine
Y?llard?r helal a? de?mez di?ine
Nadan olan dü?mü? nefsi pe?ine
Adette törede yolda sava? var
Zalimler alimi sererken yere
Yasa yanda? oldu kötüye ?ere
Bir güre? tutu?tu çar?afla bere
Kutnuda kuma?ta çulda sava? var
?AH?N?! insanda bozuldu maya
Hiç söz söylenmiyor bayana baya
Bir k?s?m insanlar giderken aya
Tarot'ta, y?ld?zda, falda sava? var
—————-
Sava? meydan?
Hadi et veda git al?p ba??n?.
Vedanla heryerim sava? meydan?.
Kalmad? can?n bak el tutan yan?.
Gönlümün heryeri sava? meydan?.
Öl ac?y?m ölen bilmez ölsede.
Harb yeriyim eden bilmez etsede.
B?rakmad?n bende ta? ta? üstünde.
Gönlümün her yeri sava? meydan?.
A?k ?ülüyüm seven bilmez sevsede.
Mey tad?y?m içen bilmez içsede.
Bed bir günüm gören bilmez görsede.
Gönlümün her yeri sava? meydan?.
K?? bir can?m ya?ar bilmez ya?asa.
Ta? eviyim olan bilmez olsada.
Kör sanc?y?m tadan bilmez tadsada.
Gönlümün her yeri sava? meydan?.
Buz da??y?m donan bilmez donsada.
Kor ocag?m yanan bilmez yansada.
Dert han?y?m dolan bilmez dolsada.
Gönlümün her yeri sava? meydan?.
Bak görmüyor bende ?imdi göz gözü.
Bin ölürümde bir tutmaz öl ölü.
Kök oldu k?rky?ll?k bende kök körü.
Gönlümün her yeri sava? meydan?.
Beni darmadag?n etti gidi?in.
Gönlümün her yan? sava? meydan?.
En ba?? ben oldum felaketlerin.
Gönlümün her yeri sava? meydan?.
Veda degildi bu a?k?n hakk?.
Dünya ahret yar?m kalmamal?yd?.
Bir yeri bin y?k?k kara yang?nl?.
Gönlümün her yeri sava? meydan?.
Kalmad? can?m?n yollu bir yolu.
Böyle gider ise tez olcak sonu.
Ölü hasta kanl? yaral? dolu.
Gönlümün her yeri sava? meydan?.
K?z?lca k?yamet görmü?cesine.
K?ran k?rana harb edercesine.
Göz gözü öz özü görmezcesine.
Gönlümün her yeri sava? meydan?.
—————-
Sava? Bebek
Daha dün açt?, dünyaya gözünü,
Bu bebe?in ad? Sava?!
Füzeyle, bombayla tan??t? do?ar do?maz,
Do?du?u günün ad? sava?...
Ortada bir hengame, alm?? ba??n? gitmekte.
Ya?mur gibi mermiler ya??yordu her yerde.
Karanl?kt? sokaklar, ???k yoktu gecede,
Her gece a?lad??? yata??n?n ad? sava?...
Babas?n? görmedi, yoktu yan?nda do?arken,
Y?k?lmaktayd? evler, binalar, sokaklar,
O sütünü emerken.
Yaz s?ca?? ve bombalar dü?erken,
Sokuldu?u annesinin gö?sü sava?...
Huzur içinde uyuyamad? bir gün,
Huzur yoktu günlerde, a?l?yordu her gün.
Sen a?lama Sava? bebek!
Bunun ad? sava?..!
?nsanla hayvan?n fark? gördü?ün...
—————-
Sava? Ve Bar??
Hayatta bildi?imiz yaln?z iki kelime:
Dolan?r dilden dile sava? ve bar??.
?yi günde kötü günde her birimize,
Sahiplenmi? durmakta, sava? ve bar??.
Kimi mal?m dedi kimisi can?m...
Merhem sürse yaraya olmakta kan?m.
Bazen iyi gitse de ?anstad?r baht?m.
Sebeb fazla aranmaz, sava? ve bar??!
Parayla sat?l?r saadet bize.
S?rt?na k?rbaçt?r gelmezsen dize.
Yoktur hakk?n söyleyecek iki kelime!
Mahkeme kurulmu?tur sava? ve bar??!
Bir bakars?n y?ld?zlar ya??yor üstümüze.
Gözya?? kan olmu? çocuktan da kime ne?
Dönüp bakmak ölümdür, yerde yatan anneye.
Aln?na yaz?lm??t?r sava? ve bar??.
Günler art?k geçmeli kans?z ve ya?s?z.
Hayat bahçe olsa, çiçek olamaz m?y?z?
Bir maddeden daha çok insan durmal?y?z.
Yeter çekil aradan; sava? ve bar??!
—————-
Durmaz bu sava?
?nsanl???n yüre?i pas tutmu? pas
Hergün yüzlerce ölü hergünümüz yas
?eytan kutsal toprakta yap?yor dans
?nsanl?k uyku da durmaz bu sava?
Beli kirli beyinler istiyor sava?
Sistem öyle mazlumlara, git dala?
Em kanlar?n?? B?rak yava? yava?
Vijdanlar uyku da durmaz bu sava?
Kahpece eller uzand? çocuklara
??imiz var bu kafadan uçuklara
Zehir olsa da versem ?u kuçuklere
Mertlik uyku da durmaz bu sava?
Çoluk çocuk peri?an arada kald?
Soysuzluk vizesini soysuzdan ald?
Tüm namertli?iyle mazluma sald?
Merhamet uyku da durmaz bu sava?
Çark böyledir memoçilo dövün dur
?stersen kafan? duvarlara vur
Gitmek isterim cepheye de?ilim hür
Adalet uyku da durmaz bu sava?

#2986

 
© 2015
AŞK