Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bana Onu Anlat?n ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere ulusal egemenlik çocuk bayram? için haz?rlanm?? bir ?iir olan bana onu anlat?n ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
Bana Onu Anlat?n
Yirmi üç nisan bugün,
Atatürk'ü anlat?n.
Neler olmu?tu o gün,
Bana onu anlat?n.
Masmavi gözlerini,
Muhte?em sözlerini,
Gösterin izlerini,
Bana onu anlat?n.
Gecesi, gündüzünü,
Gülümseyen yüzünü,
Onun cevher özünü,
Bana onu anlat?n.
Ba?latt??? ilkleri,
Kovdu?u ülkeleri,
Koydu?u ilkeleri,
Bana onu anlat?n.
Dü?üncesi, fikriyle,
Ölümsüz eseriyle,
Dünya'ya tesiriyle,
Bana onu anlat?n.

#3140

 

Benim Bayram?m ?iiri

Bu sayfam?zda 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? olan benim bayram?m adl? ?iiri yay?nlayaca??z.Buyrun:
Benim Bayram?m
??te benim bayram?m,
Sevinçten uçuyorum.
Sabah erkenden kalk?p
Okula ko?uyorum.
Bak elimde bayra??m
Alana yürüyorum.
Sevinçten uçaca??m.
Kendimi kutluyorum.
Sevinçten uçaca??m,
Bo?lukta duruyorum.
Hep onu anaca??m,
Atama yürüyorum.

#3139

 

Bugün Bizim Günümüz ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? bugün bizim günümüz isimli ?iiri yay?nlayaca??z. Buyrun:
Bugün Bizim Günümüz
Bugün bizim günümüz,
Gülelim e?lenelim.
Nas?l bitti dünümüz,
Birazda dü?ünelim.
Kurtulmu?tu ülkemiz,
?ehir ?ehir s?rayla.
O Kutsal Meclisimiz,
Aç?lm??t? duayla.
Bu günde duyulmu?tu,
Özgürlü?ün gür sesi.
Bugünde aç?lm??t?,
Büyük Millet Meclisi.
Çocuklara Atam?z,
Çokça k?ymet verince...
?zinden ayr?lmay?z,
Bizlerde büyüyünce.
Bu çocuk bayram?m?z,
Kutlu olsun her Türk'e.
Bu güzel vatan?m?z,
Minnettar Atatürk'e

#3138

 

Çocu?um Hiç Sordun Mu ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? çocu?um hiç sordun mu ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun:
Çocu?um Hiç Sordun mu?
Bu yirmi üç nisanda.
Neler oldu cihanda.
Ne de?i?ti bir anda,
Çocu?um hiç sordun mu?
Oturup okudun mu?
Neden bayramd?r bugün,
Nas?l kayboldu hüzün,
Neler olmu?tu ki dün,
Kimselere sordun mu?
Oturup okudun mu?
Kimlerle sava??ld?,
Zorluk nas?l a??ld?,
Meclis nas?l aç?ld?,
Bilenlere sordun mu?
Oturup okudun mu?
Neden mutlu bugün Türk,
Kimselere sordun mu?
Neler yapt? Atatürk,
Oturup okudun mu?

#3137

 

Çocuk ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için Necip Faz?l K?sakürek'in yazd??? çocuk ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun:
Çocuk
Annesi gül koklasa, a?z? gül kokan çocuk;
A?aç içinde a?aç geli?tiren tomurcuk...
Çocukta, uçurtmayla gö?e ç?kmaya gayret;
Kar?ncaya göz atsa 'niçin, nas?l?' ve hayret...
Fatihlik nimetinden yüzü bir nurlu mühür;
Biz ak?l tutsa??y?z, çocuktur ki as?l hür.
Allah diyor ki:'Geçti gazab?m? rahmetim!'
Bir merhamet heykeli mahzun bak??l? yetim...
Bugün a?la çocu?um, yar?n a?layamazs?n!
?imdi anlad???n?, sonra anlayamazs?n!
?nsanl?k zincirinin ebediyet halkas?;
Çocuklar?n kalbinde i?ler zaman rakkas?

#3136

 

Çocuk Nazl? Bir Çiçek ?iiri

Bu sayfam?zda 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayram? için yaz?lm?? çocuk nazl? bir çiçek ?iirini sizlerle payla?mak istedik.Buyrun:
Çocuk nazl? bir çiçek
K?z?nca üzülecek,
K?r?l?p incinecek,
Sevilince gülecek,
Çocuk nazl? bir çiçek...
Çocuklar ilgi ister,
Dosdo?ru bilgi ister,
Çoçu?u sevgi besler,
Çocuk nazl? bir çiçek...
Onlar?nd?r bal-petek,
Onlar?nd?r gelecek,
Zamanla büyüyecek,
Çocuk nazl? bir çiçek.

#3135

 

Çocuk Resimleri ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? çocuk resimleri ?iirini yay?nlayaca??z. ?smine bak?p aldanmay?n resimleri derken asl?nda bu bir ?iir. Buyrun:
Çocuk Resimleri
Güne?i çocuklardan ö?renin
A?z?, burnu, ka??, gözü
Güler hep da? doruklar?nda
Ku?lar? çocuklardan sorun
Her biri güne?ten daha kocaman
Yerle gök yer de?i?tirir bazen
Tüm yapraklar gül pembesi boyan?r
Ye?il atlar ko?ar güne?e do?ru
Sevinçler hep portakal rengidir
Birden bir çocuk resmiyle kanat?r yüre?imi
Ku?lar uçmay? bilmez güne? kör olmu?
Ya?mur tedirginli?i bütün renklerde
Anlar?m bu çocu?un eline
Hiç portakal verilmemi?

#3134

 

Çocuklar A?lamas?n ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere, 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? çocuklar a?lamas?n ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
Çocuklar A?lamas?n
Çocuklar A?lamas?n
Hiç a?lamas?n
Güne?te yunmu? bir damla su.
Ama siz a?lay?n pay?n?za dü?eni
Bilerek, ederek
Ve de hiç hak geçirmeden
?u peri?an rahatl???n?za
Ne hale getirdi?iniz bu dünyaya
Namusluca, utanarak a?lay?n
Ama çocuklar a?lamas?n
Hiç a?lamas?n

#3133

 

Çocuklar Karde? Oldumu ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere, 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? çocuklar karde? oldumu ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
Çocuklar Karde? Oldu mu...
Daha bir ballan?r uyku
Çocuklar karde? oldu mu.
Bar???r art?k kurt, kuzu
Çocuklar karde? oldu mu.
Dü?ler denizine do?ru
Mutluluk, bir yelken açar.
Her yürek bir alt?n p?nar,
Çocuklar karde? oldu mu.
Dah bir ???ldar akarsu
Çocuklar karde? oldu mu.
Kucakla??r bat?yla do?u,
Çocuklar karde? oldu mu.
Ne açl?k kal?r, ne korku,
Korudaki fidanlar gibi,
Sevip sevip birbirini
Çocuklar karde? oldu mu

#3132

 

Çocuklar?n Dile?i ?iiri

Bu sayfam?zda 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? çocuklar dile?i ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
Çocuklar?n Dile?i
Çocuklar ?ark? söylerken
Kanatlan?r gökyüzüne
Melek olur.
Çocuklar ?ark? söylerken
Sar? saçl?, mavi gözlü
Bebek olur.
Çocuklar ?ark? söylerken
Bulut olur,
Gökku?a?? olur
Deniz olur.
Çocuklar ?ark? söylerken
23 Nisanlarda
P?r?l p?r?l saydam kanatl?
Kelebek olur.
Çocuklar ?ark? söylerken
23 Nisanlarda
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yaln?zca
Bir dilek olur.
Te?ekkürler Atatürk
Te?ekkürler Atatürk

#3131

 

Dünya Çocuk Bayram? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? dünya çocuk bayram? ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
Dünya Çocuk Bayram?
Kiminin saç? siyah,
Kiminin saç? sar?...
Ankara'da bulu?tu,
Dünyan?n çocuklar?.
Her Yirmi Üç Nisan'da
Tekrarlan?r bu olay.
Bulu?ma nedenini,
Aç?klamak çok kolay.
Bu kocaman dünyada
Ülke say?s? çoktur.
Oysa ki hiç birinin
Çocuk Bayram? yoktur.
Dünyan?n çocuklar?
Yurdumuza ko?uyor,
Her Yirmi Üç Nisan'da
C?v?lda??p co?uyor.
Türkiye konuklarla,
Kalpler sevgiyle dolsun.
Dünya Çocuk Bayram?
Herkese mutlu olsun!

#3130

 

Egemenli?in Tad? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? egemenli?in tad? ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
Egemenli?in Tad?
Bundan y?llar önce,
Talihimiz ters dönünce;
Soldurdular yurdumuzda
Açan bütün çiçekleri;
Önümüzde, ard?m?zda,
Uçan ölüm böcekleri.
Kan rengindeydi ilkbahar,
Bal yapamad? ar?lar.
Ku? seslerinin yerine
Top sesiyle yank?land?
Yasl? ba?lar, sisli da?lar.
??te böyle bir s?rada,
Atatürk'üm Ankara'da
Kurdu yeni bir hükümet.
Egemenli?in tad?n?,
Tatt? o günden bu yana,
Tarihlerin ay y?ld?z?.
Al bayra??nda parlayan
Dü?man?n bile övdü?ü,
Türk adl? büyük millet.

#3129

 

Egemenlik Bayram? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? egemenlik bayram? ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
Egemenlik Bayram?
Egemen bir milletin,
Co?tu?u bir gündür bu.
Yurduma hürriyetin,
Ko?tu?u bir gündür bu...
Ba??m?zda Atatürk,
Ülkümüz yüce Türklük,
Milletimin en büyük,
Sevdi?i bir gündür bu...
Bugünleri gösteren,
23 Nisan'? veren,
Büyük Atam diyor ki:
"Türk, çal?? ö?ün, güven..."

#3128

 

Egemenlik Ulusundur ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik çocuk bayram? için yaz?lm?? egemenlik ulusundur ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
Egemenlik Ulusundur
Egemenlik ulusun oldu?u günden beri,
Hergün daha çok artan bir zevkle ya??yoruz.
Biz seyredenlerin kam??yor gözleri,
As?rlar? y?llar?n içinde a??yoruz...
Art?k maziye gömdük mesafeyi, zaman?;
Her geçen gün and?r?r bir 23 Nisan?.
Kalplerde ink?lâb?n bilinçli heyecan?,
Mukaddes hedeflere h?zla yakla??yoruz.
Yolumuzda ???kt?r demokratik me?'ale,
Biz milletçe ba?l?y?z ulusal ülkülere.
Heybetli bir ç?? gibi bütün ulus el ele.
Yeni bir medeniyet için u?ra??yoruz.
Bugün yirmi milyon Türk bir tek kalp, bir tek vücut;
Hepsinde ayn? hamle, ayn? güvenli umut.
Yuvalar ?enlik dolu, gönüller ferah, mesut...
En kutlu bir hayat?n zevkini ta??yoruz.

#3127

 

Ho? Geldin 23 Nisan ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayram? için yaz?lm?? ho? geldin 23 nisan ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun:
Ho? Geldin 23 Nisan
Günlerdir yolunu bekledik durduk.
Sen geleceksin diye çiçek açt?,
Bahçelerdeki bütün a?açlar.
Leylekler yuvalar?na döndü
Toprak ?s?nd?, uyand? kar?ncalar.
Çoluk çocuk yollara döküldü.
Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,
Bayraklarla süsleniyor balkonlar.
Caddelere taklar kuruluyor,
Bizim mar?? çal?yor bandolar.
Nas?l sevinmeyelim geldi?ine?
Okulda bayram, evde bayram,
Sokakta bayram...
Ho? geldin, 23 Nisan!
Sana gözlerimizden sevinç,
Bahçelerimizden bahar getirdik
Bari hemen bitivermese bu yolculuk.
Seni kucaklamaya geliyor bugün,
Köyler, ?ehirler dolusu çocuk.

#3126

 

Türk Çocu?u Diyorki ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayram? için yaz?lm?? Türk çocu?u diyorki ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun:
Türk Çocu?u Diyor ki
Seneler kutlu bana,
Aylar umutlu bana.
Her an hayk?r?yorum :
Türk'üm ne mutlu bana.
Cesaretim candad?r.
?öhretim dört yandad?r,
Benim bütün cevherim,
Nabz?mdaki kandad?r.
Tarihten eski ya??m,
Harpte e?ilmez ba??m,
Toplar can yolda??md?r,
Silahlar arkada??m.
?zmir benim, Van benim
?eref benim, ?an benim,
Kars, Erzurum, Erzincan,
Konya Ardahan benim.
Yurda nas?l doyar?m?
U?runa can koyar?m,
Ona, bir yan bakan?n,
Gözlerini oyar?m.
Türk, dünyada bir tektir,
Milletlere örnektir,
Türklü?ün me?alesi
Asla sönmeyecektir.

#3125

 

19 May?s ?iiri

Bu sayfam?zda 19 may?s 1919 Gençlik ve spor bayram? için F.ELMALI taraf?ndan yaz?lm?? olan 19 may?s ?iirini yay?nlayaca??z.?iir hakk?nda görü?lerinizi a?a??daki yorum bölümünden bizlere ula?t?rabilirsiniz.Buyrun:
19 MAYIS
19 May?s günü,
Ya??yor kalbimizde,
Atatürk güne? gibi,
Her zaman içimizde.
Tembellik yasak bize,
Parolam?z ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çal??kan Türk gençleri.
Ülkü verir, h?z verir.
Bize 19 May?s.
Yurdumuzu kurtaran,
Ata'y? unutmay?z.
Tembellik yasak bize,
Parolam?z ileri,
Dünyaya örnek olsun,
Çal??kan TÜRK GENÇLER?

#3124

 

?u Sonsuz Ko?u ?iiri

Bu sayfam?zda 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Ceyhun Atuf Kansu taraf?ndan yaz?lm?? olan ?u sonsuz ko?u ?iirini yay?nlaca??z. ?iir hakk?ndaki görü?lerinizi a?a??daki yorum bölümünden bizlere ula?t?rmay? unutmay?n?z.Buyrun:
?U SONSUZ KO?U
Samsun'a ayak basm?? Kahraman bugün,
Çay?r, çimen ye?ermi? zafer yolunda
Davul zurna sesinde ?ahlan?r dü?ün,
Gönlüm co?up öter bir bahar dal?nda.
Ata'n?n rüyas?na gelincikler sun,
Emek bahçelerinin güzel gülünü...
Biz sonsuz bir sabahtay?z... O uyusun,
Sevincimiz co?turur O'nun gönlünü.
Nas?l ç?km?? bir sabah Samsun'dan yola,
Da?lardan da?lara o zafer türküsü,
?ahlan?p bayrak çekmi? her eski kola,
Taze bir bahar açm?? yurdun gözünü.
Al bayra??n Ankara Kalesi'nde hür,
Dalgalanmakta alt?n bir ça?a do?ru,
Yeni kahramanlar kol kol, boy boy yürür,
?u karl? da?lardaki bayra?a do?ru.
On dokuz May?s'?n hür ba??na çelenk,
Kiraz mevsimi, gençlik ay'?, gül ay'?,
Bir bahar bahçesinde gönüller renk renk,
?u sonsuz ko?uya bak, sarm?? yayla... (Devam)

#3123

 

Atatürk Kurtulu? Sava??nda ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Cahit Külebi taraf?ndan yaz?lm?? olan Atatürk kurtulu? sava??nda ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde ?iirler hakk?nda yorum göndermek için a?a??daki yorum bölümümüzü kullanabilirsiniz.Buyrun:
ATATÜRK KURTULU? SAVA?I'NDA
Bir gemi yana?t? Samsun'a sabaha kar??
Selam durdu kay???, çaparas?, takas?,
Selam durdu tayfas?.
Bir duman tüterdi bu geminin bacas?ndan bir duman
Duman de?ildi bu
Memleketin uçup giden kayg?lar?yd?.
Samsun liman?na bu gemiden at?lan
Demir de?il
Sar?lan anayurda
Kemâl Pa?a'n?n kollar?yd?.
Selam vererek Anadolu çocuklar?na
Ç?karken yüce komutan
Karadeniz'in hâlini görmeliydi.
Kalk?p aya?a ard?s?ra bakt? dalgalar
Kalkt? takalar,
?zin verseydi Kemâl Pa?a
Ard?ndan gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar.

#3122

 

Bu Gelen Band?rma Vapuru ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Özker Ya??n taraf?ndan yaz?lm?? olan bu gelen band?rma vapuru ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde ?iir göndermek ve ?iir hakk?nda dü?üncelerinizi yazmak için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun:
BU GELEN BANDIRMA VAPURU
Tekmil Anadolu ayakta,
Bu gelen Band?rma vapuru.
Mustafa Kemâl'in bak???
Göklerden duru.
Boz kalpa??n hele bir ç?kars?n Mustafa Kemâl
Alt?n saçlar? p?r?l p?r?l uçu?ur rüzgarda.
Mustafa Kemâl'in elbisesi
Rütbesiz, ni?ans?z...
Ve avuçlar?nda
Kaderi yaz?lm?? Türkiye'nin.
Karadeniz sereserpe uzanm?? önünde
Band?rma vapuru yava? yava? yol al?r,
Gazi Anadolu divan kurmu? bekle?ir
Mustafa Kemâl geliyor.
Vapur yakla??r, yakla??r;
Secde eder da?lar ta?lar.
Selam verir Gazi Anadolu'm;
Band?rma vapurunun içinde.
Güne?ten süt emmi?
Bir sar???n kahraman var.
Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,
Sen Samsun'a ayak bast???n an,
Al bir bayrak gibi aç?l?p rüzgar?nla,
Dalgaland? vatan.

#3121

 
Toplam 158 sayfa, 2. sayfadasın: Önceki Sayfa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sonraki
© 2015
AŞK