Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Samsun'da O Gün Do?du ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Ramazan Gökalp Ark?n taraf?ndan yaz?lm?? olan Samsun'da o gün do?du ?iirini yay?nlayaca??z. Sizdede farkl? 19 may?s ?iirleri varsa a?a??daki yorum bölümünden bizlere yazabilirsiniz.Buyrun:
19 MAYIS
Samsun'da o gün do?du
Türk'ün e?siz güne?i,
Arasalar bulunmaz
Dünyada onun e?i.
Bütün yurt inliyordu,
Vatan gidiyor diye.
O sanki Türk yurduna
Gökten geldi hediye.
Samsun, Sivas demedi
Bütün yurdu dola?t?,
Türk'ün bu öz evlâd?
Vatanla kucakla?t?.
Bin dokuz yüz on dokuz
Türk'ün temel ta??d?r.
Ard?ndan gelen sava?
?stiklâl Sava??'d?r.
Temiz Türk gençli?ine
Arma?an olsun diye
Bu büyük ve ?anl? gün
B?rak?ld? hediye.

#3120

 

Boynumuzun Borcudur ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 may?s gençlik ve spor bayram? için Mehmet Sar?o?lan taraf?ndan yaz?lm?? olan boynumuzun borcudur ?iirini yay?nlayaca??z.Buyrun:
BOYNUMUZUN BORCUDUR
Atam?zdan bize emanet oldu bu vatan,
Onu ebedî ya?atmak boynumuzun borcudur.
Bil ki her zaman plân yap?yor dü?man,
Vatan? korumak boynumuzun borcudur.
?nmesin, göklerde dalgalans?n bayra??m,
Verilir mi ?ehit kan?yla sulanm?? topra??m?
Ölürüm de b?rakmam, buras? benim yata??m,
Sanca?? korumak boynumuzun borcudur.
?erefsiz hayat için, bu topra?? satanlar,
Bu milletin içine fesat ruhu katanlar,
Bunu bize yak??t?r?r m? toprakta yatanlar?
Türklü?ü ya?atmak boynumuzun borcudur.
Tarih okusun ki, mazimiz ne imi? görsün
Her bir kötülü?ü kalbinden silsin,
Dü?man?m?z, Türk gençli?i ne imi? bilsin.
Cumhuriyeti korumak boynumuzun borcudur.
Mehmed'im ne söylese hepsi hakt?r,
Cumhuriyetçi gençlikte hile yoktur,
Atatürkçü olanda vatan sevgisi çoktur,
Vatan? korumak boynumuzun borcudur.

#3119

 

Bir Kurtulu? Destan? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Erdo?an Güne? taraf?ndan yaz?lm?? olan Bir kurtulu? destan? ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde yazd???m?z ?iir hakk?nda görü?lerinizi belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun:
B?R KURTULU? DESTANI
Osmanl?yd? bir zaman tarihler yazan,
Dört bir yana kök salm??, kükreyen aslan.
As?rlarca ya?ad?, nesil geçti aradan,
Zay?flad? kuvvetçe, dediler "hasta adam".
Asiler ç?kt?, Osmanl?ya ba?kald?ranlar,
Fitneyle parçalad? hain dü?manlar.
Küçüldü topraklar sava?larda bir yandan,
Atmak istediler Türk'ü Anadolu'dan.
Bir inançla gürledi, yüce Türk milleti,
Önder seçti kendine Mustafa Kemal'i.
Millet birlik oldu, ko?tu dü?man üstüne,
Nice canlar verildi, Mara?, Urfa, Antep'te.
Cephelerde Mehmetçi?in Allah sedas?,
Temizlendi dü?mandan güney, do?u, bat?s?.
Ay ve y?ld?z dalgaland? akan kanlar üstüne,
Ve ölümsüz mar??m?z do?du Mehmet Âkif'le.
Büyük harpler ya?ad? bu vatan, bu topraklar, ... (Devam)

#3118

 

19 May?s Türküsü ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Halim Ya?c?o?lu taraf?ndan yaz?lm?? olan 19 may?s türküsü ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü?lerinizi belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun:
19 MAYIS TÜRKÜSÜ
On dokuz May?s,
En yüce bayram.
Bize arma?an,
B?rakt? Ata'm.
Sa??z vatanca,
Kafam?z zinde,
Tek bir kitleyiz,
Ata izinde.
Ata'y? sevmek,
Kutsal ülkümüz,
O'na benzemek,
Co?kun türkümüz.
Ata her yerde,
Yol gösteriyor,
Ko?un güzele,
Bilime diyor.
Samsun'a O'nun,
Ç?kt??? bugün.
Vatanda dü?ün,
Çocu?um övün!

#3117

 

Nutuk ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Turgut Uyar taraf?ndan yaz?lm?? olan nutuk ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda yorum yapmak için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun:
NUTUK
Vatan boylu boyunca vurulmu?
?ki gözü iki çe?me derelerin
Da?lar kapkara yas?ndan
Ovalar tüm kavrulmu?
Dü?man kan içinde parmaklar?yla
Ta Kars'a kadar Menderes Ovas?'ndan.
- Geldi geçti, ama hat?rlanmal? -
Neler çektik o günler milletimle ben
Bir bir yollara dü?tüler perperi?an
Aç susuz ama a?k içinde
Yanm?? y?k?lm?? damlar? koyup
Sessiz sedas?z köylerden.
... ??te böylece efendiler
A?k istediler verdim
Ate? istediler verdim
Ekmek istediler verdim
- Güldüler, yalan dediler, olmaz dediler -
U?ra?t?m sonunda en güzel boyalarla
Önümüze bir bütün harita ç?kard?m...
Ben, Atatürk'üm öldüm - demi?tim zaten -
??te nutkumu da ba?tan sona okudum.
Öldüm ama gözüm arkada de?il
Kitab?m bir uzun bir güzel oldu
Hem ne iyi ettim, ne iyi ettim de ... (Devam)

#3116

 

O Geliyor ?iiri

Bu sayfam?zda 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Celal Sahir Erozan taraf?ndan yaz?lan o geliyor ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü?lerinizi belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun:
O GEL?YOR
Y?l 1919
May?s'?n on dokuzu.
K?zaran ufuklardan kald?r?yor ba??n?
Yeryüzüne can veren,
Cana heyecan veren
Al yüzlü O?an güne?.
Takan?n burnu nas?l Karadeniz'i y?rtar ?
Siz de bir an öyle y?rt?n?z uykunuzu.
Uyan?n Samsunlular!
Kurutacak gözlerde umutsuzluk ya??n?
Al yüzlü O?an güne?.
Bugün Çalt?burnu'ndan gülerek do?an güne?.
Y?l 1919
May?s'?n on dokuzu.
Uyan?n Samsunlular.
Uyumak ölüme e?.
Diriltir ruhunuzu,
Ufukta bir gemi var.
Fakat bu gemi niçin böyle yava? geliyor ?
Fakat yolu mu az, yoksa yükü mü a??r ?
Bu gemi umut yüklü, insan yüklü, h?z yüklü !
?çinde bu vatan?n derdiyle yanan ba??r.
Kurulacak yar?n? dü?ünen ba? geliyor.
Bir ba? ki, gökler bir küme y?ld?z yüklü.
Bu gemi onun için böyle yava? geliyor.
Y?l 191... (Devam)

#3115

 

Renklerde 19 May?s ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için U?ur Yi?it taraf?ndan yaz?lm?? olan renklerde 19 may?s ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü?lerinizi belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun:
RENKLERDE 19 MAYIS
Ak 19 May?s ak
Mustafa Kemal Samsun'a ç?kacak.
Al 19 May?s al
Sivas'ta Mustafa Kemal...
Ye?il 19 May?s ye?il
Çimenlerde çocuklar oyna??r.
Mavi 19 May?s mavi
Ordular hedefimiz uygarl?k, ileri.
Mor 19 May?s mor
Sonras?n? anlatmak zor.
Sar? 19 May?s sar?
10 Kas?m'da bayraklar yar?.
Ak 19 May?s ak
Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
Pembe 19 May?s pembe,
Atatürk akl?m sende.

#3114

 

19 May?s'ta Dü?ünceler ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için U?ur Yi?it taraf?ndan yaz?lm?? olan 19 may?s'ta dü?ünceler ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde ?iir hakk?nda görü?lerinizi belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun:
19 MAYIS'TA DÜ?ÜNCELER
Sen, geceyi gündüze katan
Kaputa sar?n?p karda yatan
Sen, müstesna ölümsüz kahraman
Çanakkale'nin çelik kalesi
Sen, dü?mandan kaç?lmaz, diyen
Bir avuç, cephanesiz, ke?if koluyla
Da? gibi z?rhlar?n kar??s?nda duran
Duru durup, Dumlup?nar'da
Turnay? gözünden vuran
Çar?ks?z, tüfeksiz, ekmeksiz
Ka?n?yla, Ay?eyle, Fatmayla
Ordulara Akdeniz'i gösteren
Senin yolunday?z bugün de...
Yorulmaz Usanmay?z
Yenilmeyiz, dönmeyiz
Senden ald?k ?????m?z?,
Gökte bile kalmasa bir k?v?lc?m
Yine sönmeyiz.
Gözlerin güne? bize,
Sözlerin ate? bize,
Bir kavu?turdun sevdi?imize,
Hürriyet, vatana.
Bugün 19 MAYIS
Senin yolunday?z.
Dönmeyiz bir ad?m sa?a, sola,
Dönmeyiz bir ad?m geri.
Hep ayn? heyecanla görüyoruz se... (Devam)

#3113

 

30 A?ustos ?iiri Ahmet Kutsi Tecer

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için Ahmet Kutsiz Tecer taraf?ndan yaz?lm?? olan 30 a?ustos ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde ?iir göndermek hemde bu ?iir için dü?üncelerinizi yazmak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun 30 a?ustos ?iiri:
30 A?USTOS
Her y?l bugün olur, Otuz A?ustos
?çime bir ordu havas? dolar.
Ba?lar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,
Bayrak imil imil, geçer ordular...
Geçer tunç ad?mlar demir gö?üsler,
Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,
Hepsinin aln?nda zaferden süsler.
Geçer hayalimde bir bir alaylar.
Geçer toplar, geçer atlar, ya??z, al,
Geçer da?lar, geçer yollar, ?ehirler...
Yang?nlar üstünde ince bir hilal!..
Yaral?lar dü?e kalka geçerler.
Ç?lg?n bir istekle bu ?an ak?n?
Afyon'dan, ?zmir'e kaçlar ça??ldar.
Unutmu? at gemi, k?l?çlar k?n?,
Can can? unutmu? zafere kadar.
Ne var bu dünyada sana yak??an,
Aln?nda bir zafer sabah? kadar;
Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,
Sana zafer kadar yak??an ne var?
Her y?l bugün olur,... (Devam)

#3112

 

Ferit Rag?p Tuncor 30 A?ustos ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için Ferit Rag?p Tuncer taraf?ndan yaz?lm?? olan 30 a?ustos ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda dü?üncelerinizi yazmak için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun 30 a?ustos ?iiri:
30 A?USTOS
Hasm?n di? geçiremez art?k senin etine,
Çünkü seni koruyan çelik kanatlar?n var.
O havada dola??r, iner ve ç?kar yine,
Yurda zarar verecek birer tehlike arar.
Bu azim, iradeyle art?k korkma yar?ndan,
Tuttu?un her i? böyle sonuna varacakt?r.
Her y?l gö?e kat?lan çelik kanatlar?ndan
Bugün gurur duyarak, gö?sün kabaracakt?r.
Arkada?, candan kutla büyük zafer gününü,
Madem ki sen bir Türk'sün ve bu yurdun mal?s?n.
Bir zafer elde eden günün büyüklü?ünü,
Ta içinden, etinden, kan?ndan duymal?s?n.

#3111

 

Yusuf Ziya Ortaç Akdeniz'e ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için Yusuf Ziya Ortaç taraf?ndan yaz?lm?? akdeniz'e ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde ?iir göndermek ve bu ?iir hakk?nda yorum yapmak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun Akdeniz'e ?iiri:
AKDEN?Z'E
26 A?ustos, gece sabaha kar??,
Toplar?n çelik a?z? çald? bir hücum mar??.
Bu ölüm bestesinin içinde yand? da?lar,
Altüst oldu siperler, eridi demir a?lar.
F?rt?nadan yeleli, y?ld?r?mdan kanatl?,
Alevlerin içinden geçti binlerce atl?.
Ç??l?kla, iniltiyle sars?ld?, kö?e bucak,
Savruldu gök yüzüne: kafa, kol, gövde, bacak!
Rüzgârlarla atba?? yar?? etti bu ak?n,
?imdi yak?nlar uzak, ?imdi uzaklar yak?n!
Akdeniz, ayaklar? alt?nda ordumuzun,
Mavi bir atlas gibi serilmi?ti upuzun.
Çekti Kadifekale albayra??n? yine,
Güzel ?zmir büründü yine eski rengine.
Süngüler ilk amaca tam on dört günde vard?,
O gururlu al?nlar yere dü?üp yalvard?.

#3110

 

Akdeniz'e Do?ru ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için ömer bedrettin u?akl? taraf?ndan yaz?lm?? olan Akdeniz'e do?ru ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü?lerinizi belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun Akdeniz'e do?ru ?iiri:
AKDEN?Z'E DO?RU
E?ilmez ba??m?z taç yapt?k hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazd?k cumhuriyeti...
Sakarya'dan su içen o çelik süngülerle,
Yuvalar? da??lm??, y?lmaz bir avuç erle,
"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parma?a ko?tuk;
Zafer bahçelerinden gül koparma?a ko?tuk.
Yol gösterdi göklerden bize binlerce y?ld?z,
K?pk?z?l ufuklardan ta?t? al bayra??m?z;
Ko?tuk aslanlar gibi kükreyip da?dan da?a,
Canavarlar di?inden vatan? kurtarma?a...
Vah?etlere dikilmi? gözlerimiz dumanl?,
Hürriyete susam?? yan?k ba?r?m?z kanl?;
Ç?lg?nca at?larak ?anl? Dumlup?nar'a,
Süngümüzden ?an verdik co?kun y?ld?r?mlara...
Sakarya'dan su içen o çelik süngülerle,
Yuvalar? da??lm??, y?lmaz bir avuç erle,
E?ilmez ba??m?za taç ... (Devam)

#3109

 

Akdeniz K?y?lar?nda ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için samih rifat taraf?ndan yaz?lm?? olan akdeniz k?y?lar?nda ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü? yazmak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz.Buyrun Akdeniz k?y?lar?nda ?iiri:
AKDEN?Z KIYILARINDA
Yasl? gittim, ?en geldim,
Aç koynunu ben geldim,
Bana bir yudum su ver,
Çok uzak yoldan geldim.
Korkma, aç?l! ?en yurdum,
Da?lara ordu kurdum;
Aç?k denizlerine,
Süngümle kilit vurdum.
Rüzgârlardan at?m var,
?im?ekten kanad?m var,
Gö?sümde al yap?l?,
Gazilik berat?m var.
Rüzgâr bana at oldu,
?im?ekler kanat oldu,
E?ilin gökler dedim,
Bulutlar kat kat oldu.
Irmaklar gibi ta?t?m,
Yalç?n kayalar a?t?m,
Hakk'a ?ükürler olsun,
Geldim sana ula?t?m.
Vars?n, yans?n oca??m,
Kurtuldu al sanca??m,
Bayra??m?n alt?nda,
Ben hür ya?ayaca??m.
Deniz, deniz, Akdeniz!
Sular? berrak deniz,
Kar??da yâr a?l?yor,
Gideyim, b?rak deniz!
Aç?ld? Kale yolu,
Göründü Gelibolu,
B?rak... (Devam)

#3108

 

Ak?nc? ?iiri

Bu sayfam?zda 30 a?ustos zafer bayram? için yahya kemal beyatl? taraf?ndan yaz?lm?? ak?nc? ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullan?n.Buyrun ak?nc? ?iiri:
AKINCI
Bin atl?, ak?nlarda çocuklar gibi ?endik;
Bin atl? o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgal? beylerbeyi hayk?rd?: ilerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...
?im?ek gibi bir semte at?ld?k yedi koldan.
?im?ek gibi Türk atlar?n?n geçti?i yoldan.
Bir gün dolu dizgin bo?anan atlar?m?zla,
Yerden yedi kat ar?a kanatland?k o h?zla..,
Cennette bugün gülleri açm?? görürüz de,
Hâlâ o k?z?l hât?ra titrer gözümüzde!
Bin atl? ak?nlarda çocuklar gibi ?endik,
Bin atl? o gün dev gibi bir orduyu yendik!

#3107

 

Anadolu ?iiri

Bu sayfam?zda 30 a?ustos zafer bayram? için r?za tevfik bölükba?? taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda dü?üncelerinizi bizimle payla?mak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun anadolu ?iiri:
ANADOLU
Anadolu, Sultan Osman?n yurdu,
Tu?rul beyin kona??d?r o eller!
Milletimiz orda do?du, büyüdü,
Bize ana kuca??d?r o eller!
Osmanl?lar unutmas?n soyunu;
Anadoldan a?t?k hudud boyunu,
Orda oldu zorlu ate? oyunu,
Atalar?n oca??d?r o eller!
Bu devlete orda temel at?ld?,
O meydanda can al?n?p sat?ld?;
Yaylas?nda za?l? silâh çat?ld?,
Kahramanlar ota??d?r o eller!
Bir zamanlar krallardan tâc ald?k.
Uçan ku?tan, akan sudan bac ald?k.
Nice yavuz dü?manlardan öç ald?k.
Bu kuvvetin kayna??d?r o eller!..
Hep gaziler ordan gelip geçtiler,
O çaylardan abdest al?p, içtiler.
Memleketler fetheyleyip göçtüler,
Erenlerin dura??d?r o eller!
Her bir vîran kö?esinde bir er var,
Türbelerde nice nice server var;
Bil... (Devam)

#3106

 

Anadolu Topra?? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için orhan seyfi orhon taraf?ndan yaz?lm?? olan anadolu topra?? ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda yorum yapmak için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun anadolu topra?? ?iiri:
ANADOLU TOPRA?I
Senelerce sana hasret ta??yan,
Bir gönülle kollar?na at?lsam.
Ben de bir gün kuca??nda ya?ayan,
Bahtiyarlar ara?ma kat?lsana.
En bak?ms?z, en kuytu bir buca??n,
Bence "?rem ba??" gibi güzeldir.
Bir y?k?lm?? evin harap oca??n,
?u heybetli saraylara bedeldir.
Kadir mevlâm, e?er senden uzakta,
Bana takdir eylemi?se ölümü;
Rahat etmem bu yabanc? toprakta,
Cennette de avutamam gönlümü.
Anlad?m ki: Sevda, gençlik, ?eref, ?an.
As?ls?zm?? ?u yalanc? dünyada.
Hasretinle yadellerde dola?an,
H?zr? bulsa yine ermez murada.
Yaln?z senin tatl? esen havanda,
Kendi millî gururumu sezerim.
Yaln?z senin da??nda, ya ovanda,
Ba??m gökte, aln?m aç?k gezerim.
Hürüm, derim, eskisinden daha hür,
Zincirinle ba... (Devam)

#3105

 

Asker Ko?mas? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için samih r?fat taraf?ndan yaz?lm?? olan asker ko?mas? ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda yorum b?rakmak için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun asker ko?mas? ?iiri:
ASKER KO?MASI
?stiklâl sava?? gençleriyiz biz:
Tarihe koç Türkler diye ?an verdik!
Yurdumuz azizdir, çi?netmeyiz biz:
U?runa bu kadar kahraman verdik.
Aç ç?plak sava?t?k tipide, karda,
Kartallar avlad?k sarp kayalarda,
Sakarya önünde Dumlup?nar'da,
Ulu Gazi'mize imtihan verdik.
So?uklar zalimdi, k??lar amans?z;
Ku?lar yuvalardan dü?erdi cans?z;
Vuru?tuk yaral?, hasta, dermans?z;
Ne aman istedik, ne aman verdik.
Y?llarca ufkunda yedi renk bayrak,
Sal?nd? bizimdir diye bu toprak,
Hepsini allara boyad? ?afak,
Göklere içti?i kadar kan verdik.
K?l?ç k?nlar?ndan süzüldü kanlar,
Al döndü ak?ndan k?r küheylânlar,
Açt? bahar?m?z hep erguvanlar,
Da?lara çiçekler arma?an verdik.
Murat da?lar?ndan indik a?a??,
Göründü uz... (Devam)

#3104

 

Bayrak Alt?nda ?iiri

Bu sayfam?zda 30 a?ustos zafer bayram? için faruk nafiz çaml?bel taraf?ndan yaz?lm?? bayrak alt?nda ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullan?n. Buyrun bayrak alt?nda ?iiri:
BAYRAK ALTINDA
Bu gün genç, ihtiyar, kad?n, k?z, k?zan,
Uzan?p yatsak da çardak alt?nda,
Boruyu çal?nca yar?n borazan,
Hemen toplan?r?z bayrak alt?nda.
Bizi hiç tasal? görmez bu yerler;
Yi?itler, ölürken bile gülerler,
Yeter ki ya?ayan er o?lu erler,
Bizi çi?netmesin ayak alt?nda.
Kalbimiz ç?rp?n?r yurdu and?kça,
Gözlerde zaferin nuru yand?kça;
Üstünde bu bayrak dalgaland?kça,
Gönlümüz rahatt?r toprak alt?nda.

#3103

 

Bende Asker Olaca??m ?iiri

Bu sayfam?zda 30 a?ustos zafer bayram? için cemal o?uz öcal taraf?ndan yaz?lm?? bende asker olaca??m ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda yorum göndermek için a?a??daki yorum bölümünü kullan?n. Buyrun bende asker olaca??m ?iiri:
BEN DE ASKER OLACA?IM
"Küçük asker, küçük asker!
Vatan senden hizmet ister."
Bu ninniyle uyudum ben,
Asker gibi büyüdüm ben!..
Kalbe imân, elde silâh,
Duam ?udur ak?am, sabah:
"Bir asker yap Tanr?m beni,
Koruyay?m yurtla dini!.."
Sakarya'da kalm?? babam,
Dünyâya ün salm?? babam!..
Ondan miras ?u yata?an,
Nas?l olmam bir kahraman?..
Dedem asker, babam asker,
Derler bize: "Er o?lu er!"
Ben de asker olaca??m;
Dünyâya ün salaca??m!.

#3102

 

Cenk Türküsü ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için ziya gökalp taraf?ndan yaz?lm?? cenk türküsü ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda görü?mek belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullan?n. Buyrun cenk türküsü ?iiri:
CENK TÜRKÜSÜ
Türk O?ullar?na
Dü?man yine öz yurduna el att?,
Mezar?ndan ata'n k?l?ç uzatt?,
Yürü diyor, hakk? zulüm kanatt?,
Attilâ'n?n o?lusun sen unutma!
Medeniyet deme, duymaz o sa??r;
Ta? üstünde ta? kalmas?n durma k?r:
Kafalarla düz yol olsun her bay?r,
Attilâ'n?n o?lusun sen unutma!
Ko?, Pilevne yine al bayrak taks?n,
Gece gündüz Tuna suyu kan aks?n,
Yaks?n kahr?n, bütün Balkan'? yaks?n;
Attilâ'n?n o?lusun sen unutma!

#3101

 
Toplam 158 sayfa, 3. sayfadasın: Önceki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sonraki
© 2015
AŞK