Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gençlik Mar?? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için ali ulvi elöve taraf?ndan yaz?lm?? gençlik mar?? ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir mar? hakk?nda görü? belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun gençlik mar?? :
GENÇLiK MAR?I
Da? ba??n? duman alm??,
Gümü? dere durmaz akar,
Güne? ufuktan ?imdi do?ar,
Yürüyelim arkada?lar.
Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert ad?mlarla her yer inlesin.
Bu gök, deniz nerede var,
Nerede bu da?lar, ta?lar.
Bu a?açlar, güzel ku?lar,
Yürüyelim arkada?lar.
Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert ad?mlarla her yer inlesin.
Her geceyi güne? bo?ar,
Ülkemizin günü do?ar;
Yol uzun da olsa ne var,
Yürüyelim arkada?lar.
Sesimizi yer, gök, su dinlesin;
Sert ad?mlarla her yer inlesin.

#3100

 

Mehmetçik ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için yusuf ziya ortaç taraf?ndan yaz?lm?? olan mehmetçik ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanmal?s?n?z. Buyrun mehmetçik ?iiri:
MEHMETÇ?K
Gö?ü bir fecre sarar açt???m?z bayraklar,
Yurdu, topraklara m?hlanm?? ad?mlar saklar.
Çarpar ecdad?m?z?n nabz? damarlarda bugün,
Ko?ar üç k?t'ada nal sesleri hâlâ Türk'ün!
Bir kâ??t parças? üstünde bakarken Hind'e,
On as?r Gazneli Mahmûd'u bulur kalbinde.
Yeni rü'yâlara dald?kça bugün ?rk?m için,
Olurum gölgesi dünyâya vuran bir Temuçin.
Bendim Ayd?nc?k önünden suya seccade salan,
"Yakas?n Rumeli'nin pençe-i himmetle alan!"
Bendim, -elbet- ki bugün yâd? ölümden de ac?,
Dalk?l?çlarla k?l?çtan geçirenler Mohaç'?!
Ad? üstünde benimdir o ?ehirler, köyler,
Nice da?lar, tepeler ismimi hâlâ söyler!
Bendim elbet ?u Çanakkale'yi gö?süyle tutan;
Kara topraklara evlâd?n? vermi? uyutan.
Giydi al kanlar?m?n tuncun... (Devam)

#3099

 

Mustafa Kemal'in Ka?n?s? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için faz?l hüsnü da?larca taraf?ndan yaz?lm?? Mustafa Kemal'in ka?n?s? ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda dü?üncelerinizi yazmak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun Mustafa Kemal'in ka?n?s? ?iiri:
MUSTAFA KEMAL'?N KA?NISI
Yediyordu Elif ka?n?s?n?,
Kara geceden geceden.
Sankim elif elif uzuyordu, inceliyordu,
Uzak cephelerin aç???yd? g?c?rt?lar,
?nliyordu da??n ard?, yasla
Her bir heceden heceden.
Mustafa Kemal'in ka?n?s? derdi ka?n?s?na,
Mermi ta??rd? öteye, da? ta? a?ard?.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Nam salm??t? asker içinde.
Bu kez yine herkesten evvel alm??t? yükünü,
Do?rulmu?tu yola önceden önceden.
Öküzleriyle karde? gibiydi Elif,
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,
Kocaba?, çok ihtiyard?, çok zay?ft?
Mahzundu bütün bütün Sar?k?z yan? s?ra.
Gecenin ulu a??rl???na kar??
Hafiftiler, inceden inceden.
iriydi Elif kuvvetliydi ka?n? ba??nda,
Elma elmayd? ... (Devam)

#3098

 

Zafer Türküsü ?iiri

Bu sayfam?zda 30 a?ustos zafer bayram? için faruk nafiz çaml?bel taraf?ndan yaz?lm?? zafer türküsü ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?ii hakk?nda görü? belirtmek istiyorsan?z a?a??daki yorum bölümünü kullanmal?s?n?z. Buyrun zefer türküsü:
ZAFER TÜRKÜSÜ
Ya?amaz ölümü göze almayan,
Zafer göz yummadan ko?ana gider.
Bayra?a kan?n?n al? çalmayan?n,
Gözya?? bo?ana bo?ana gider.
Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri.
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da co?ana gider.
Bu yolda herkes bir, ey delikanl?!
Diriler ?erefli, ölüler ?anl?.
Yurt için dövü?en ba?? dumanl?,
Her zaman bu ?andan, o ?ana gider.

#3097

 

30 A?ustos Zafer Bayram? ?iirleri

Alt kategorilerde 30 a?ustos zafer bayram? için yaz?lm?? 30 a?ustos ?iirlerine ula?abilirsiniz. Ayr?ca a?a??daki yorum bölümündende ?iirler hakk?ndaki dü?üncelerinizi bize gönderebilir, yeni ?iirler ekleyebilirsiniz. Buyrun:
30 A?ustos ?iirleri
Asker ko?mas? Bayrak alt?nda Bende asker olaca??m Cenk türküsü Gençlik mar?? Mehmetçik ?iiri Mustafa Kemal'in Ka?n?s? Zafer türküsü 30 a?ustos ?iiri 30 a?ustos ?iiri Akdeniz'e ?iiri Akdeniz'e do?ru ?iiri Akdeniz k?y?lar?nda Ak?nc? ?iiri Anadolu ?iiri Anadolu topra??

#3096

 

Her?eyimdin Bu Geceye Kadar ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere ac?l? ?iirler kategorisinden her?eyimdin bu geceye kadar ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü? bildirmek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun her?eyimdin bu geceye kadar ?iiri:
HER?EY?MD?N BU GECEYE KADAR
Her?eyimdin bu gece ye kadar
Param parca etti sözlerin
bitti a?k?m bu sevda bitti
Bu gece bitmez bu ac? ile
Yan?yor kalbim hala sevginle
ölüm bir nefes misali dola??yor bedenimde
Azrailim sözlerin
Bu can bu gece sabah? görmez
Bedenim toprak olur sevgin bitmez
tekrar canland? hayat?m gözlermin önünde
tak?ld? ?erit ya? yirmi oldu?u sahnesinde
ya?murlu ve pulu bir gecede
irkildi bedenim silah sesi ile
Yat?yordu yerlerde sevdam?z
sere serpil nefessizce

#3095

 

Ben Art?k Bu ?ehirden Ayr?l?yorum ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere, ac?l? ?iirler kategorisinden ben art?k bu ?ehirden ayr?l?yorum ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullan?n?z. Buyrun ben art?k bu ?ehirden ayr?l?yorum ?iiri:
Ben Artik Bu ?ehirden Ayriliyorum
Mutluluklarla Dolup Ta?sin Yüre?in
Artik Bu ?ehirden Ayriliyorum
Kollarina Alsin Seni Sahte Sevgilin
Ben Artik Bu ?ehirden Ayriliyorum.
Artik Olmasin Içinde Ne Gam Ne Keder
Ne Hüzünle Ya?a Nede Derbeder
Gününe Gün Kat A?kinla Beraber
Ben Artik Bu ?ehirden Ayriliyorum.
Ister Geçmi?e Kalem çek Isterse Unut
Istersen Kendini Ba?ka Kollarda Avut
Bir Yildiz Daha Kayarsa Bir Dilek Yine Tut
Ben Artik Bu ?ehirden Ayriliyorum...

#3094

 

Çiçe?im ?iiri

Bu sayfam?zda ac?l? ?iirler kategorisinde çiçe?im isimli ?iiri yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda yorum yapmak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun çiçe?im ?iiri:
Ç?ÇE??M
bir da??n gölgesinde kalm??
güne?e, ya?mura, rüzgara hasret
her batan güne?in art?nda yaln?zl??a,
Hayata inatcas?na ya?ayan, cice?im
karanl???n cöktü?ü icra kö?ede, bul beni
gelemiyorsan gönül yoluyla duy beni
ne olur eskisi gibi sevbeni
sevgine hasret cice?im.
gecenin ayaz?, donduruyor beni
ayr?l?k korkusu sard? bedenimi
görebilecek miyim? son defa seni
icin icin a?layan cice?im
gelmeyece?ini bile bile bekledim
gururumu yüre?ime gizledim
son defa güne?in do?u?unu izledim
kalbimde sevginle ölen cice?im.

#3093

 

Bizim Hikayemiz ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere ac?l? ?iirler kategorisinden bizim hikayemiz isimli ?iiri yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda yorum yapmak isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun bizim hikayemiz ?iiri:
Hikayemiz
Bir güne?ti gördü?üm da?lar ard?nda
Uzan?p gitti?im yollar ate?ti sanki
Tuttu?um ellerde dostluk sakl? ba?r?mda
Yürüyüp gitti?im yollar ate?ti sanki
Bir volkand? içimizde co?an nehirler
Co?tukça umutlar hep ta?ard? sanki
Ne oldu bize güne?e neden do?muyor
Uzun uzak gecelerde sabah olmuyor
??te bizim hikayemiz hep böyle gider
Umutlar hep gecelerde yol olur gider
??te bizim hikayemiz bu.

#3092

 

B?kt?m Usand?m ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere ac?l? ?iiler kategorisinden b?kt?m usand?m ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun b?kt?m usand?m ?iiri:
B?kt?m Usand?m
Her Aynanin Kar?isinda Konu?tu?um Benden
Beni Benden Alan Senden
Seni Senden çok Seven ?u Kalbimden
Biktim Usandim
Seni Her Gördü?ümde, gözlerinin Içine Dü?mekden
Bunun, sevgimi A?kmi, Yoksa Sarho?luk Mu
Ne Oldu?unu Bilmeden, Ya?ayip Gitmekden
Biktim Usandim
Ci?erimin Yanginindan
Bedenimin Cekti?i Iztiraplardan
Seni Benden Ayiran Her ?eyden
Biktim Usandim.

#3091

 

Sensiz Ve Yaln?zd?m ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere ac?l? ?iirlerden sensiz ve yaln?zd?m ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun sensiz ve yaln?zd?m ?iiri:
SENS?Z VE YANLIZDIM
Ay ????? gökyüzünden bo?al?rcas?na
Ayd?nlat?yordu mas mavi denizi
Ve sanki resmin görünüyordu
Parlayan maviliklerin üstünde
Yine sensiz ve yaln?zd?m
Tan vakti mart?lar uçu?uyordu
Maviliklerin üstünde
F?rt?nalar esiyordu yüre?imde
Yine sensiz ve yanl?zd?m..

#3090

 

Ölüm Ve Ben ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere ac?l? ?iirler kategorisinden ölüm ve ben ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda görü? bildirmek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun ölüm ve ben ?iiri:
Ölüm ve Ben
ÖLÜMÜN ÜRPERT?C? KARANLI?INA GÖMÜLMÜ? G?D?YORUM,
HAYATTAN KOPMU?UM ARTIK HER GEÇEN GÜN ER?YORUM,
NE B?R TUTAN VAR ELLER?MDEN NE B?R G?TME D?YEN,
SESS?ZCE GELD???M BU HAYATTAN SESS?ZCE AYRILIYORUM,
BEN BEN DE??L?M ARTIK KARANLI?IMDA KAYBOLDUM,
GER?DE KALAN SADECE YA?AYAMADI?IM MUTLULU?UM,
BEN ÖLÜMÜ DE??L ÖLÜM OLDU BEN? SEÇEN,
SESS?ZCE GELD???M BU HAYATTAN SESS?ZCE AYRILIYORUM

#3089

 

Sen Nerelerdeydin ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere ac?l? ?iirler kategorisinden sen nerelerdeydin ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullan?n. Buyrun sen nerelerdeydin ?iiri:
Sen Nerelerdeydin?
Sanki bir yan?m seninle büyümüs,
Seninle oturmus, seninle ögrenmis,
Geceleri seninle sevismis...
Tutuyorsun elimi,
S?cakl?g?n seni yak?yor.
Bakt?g?n gözler tan?d?k.
Mutluluk dudaklar?m?n kenar?nda...
Sen;suyum, toprag?m, as?m...
Sen benim büyüdügüm, bir yandan dinlendigim en güzel yas?m.

#3088

 

Sevmek Neymi? Bir Gün Anlars?n ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere ac?l? sözler kategirisinden sevmek neymi? bir gün anlars?n ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun sevmek neymi? bir gün anlars?n ?iiri:
SEVMEK NEYM?? B?RGÜN ANLARSIN
Sevmek neymi? bir gün anlars?n,
Sesini duymak istersin delicesine ama duyamazs?n,
Yüzünü görmek istersin bir kere ama göremezsin,
Dü?ünürsün yol bulamazs?n atars?n yapamazs?n,
Sevmek neymi? bir gün anlars?n,
Yan?mda olsa gene bana k?zsa ba??rsa,
Bana küsse konu?masa uzun uzun,
Elimi tutmasa sadece benimle olsa dersin,
Nefesini duymak istersin yapamazs?n,
Sevmek neymi? bir gün anlars?n,
An?lar?n? zorlars?n onunla olabilmek için,
Hayallerini kurars?n kendini avutursun,
Ba??n? yast??a koyars?n uyuyamazs?n,
A?lars?n çare olmaz yapamazs?n,
Sevmek neymi? bir gün anlars?n,
Belki yoldan geçer diye camlara ko?ars?n,
Bakt???nda oldu?u yerde göremezsin,
Kap? çalar açars?n gelen yine o de?il... (Devam)

#3087

 

Ah Babac???m ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere ac?l? ?iirler kategorisinden ah babac???m ?iirini yay?nlaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun ah babac???m ?iiri:
Ah Babac???m
Ah babac???m
Çekip gitmenin s?ras? m?yd??
Beni sensiz niçin b?rakt?n,
Niçin gittin babac???m,
Bilmez misin?
Nas?l bilmezsin,
Sen elbette benden daha iyi bilirsin,
Babas?zl???n ne oldu?unu,
Sen de ya?am??t?n y?llar önce babas?zl???,
Hani ya anlat?rd?n bize,
Babam ben on iki ya??ndayken öldü diye,
Biz anlamazd?k seni,
Senin çekti?ini,
Büyümü?sün ya,
Biz de yoklu?un,
Hele babas?zl???n zorlu?unu bilmezdik,
?imdi sen yoksun babac???m,
Varken içimizdeydin,
Varl???n?n anlam?n? bilmezdik,
Dü?ünmezdik ki bir gün çekip gideceksin,
Biz bu kadar yoklu?unu fark edece?imizi bilemiyorduk,
?imdi kendimi okyanusa dü?mü? gibi görüyorum,
Bo?uldum bo?ulaca??m,
Ruhumuza i?lemi?sin,
Ruhumuzu da al?p gittin,
Babac???m,
Hayalet gibi dola??yo... (Devam)

#3086

 

Ac? ?iirleri

Alt kategorilerden Ac? duyanlar için yaz?lm?? ac?l? ?iirler ve ac? ?iirlerine ula?abileceksiniz. Ayr?ca a?a??daki yorum bölümündende dü?üncelerinizi bizlere gönderebilir ve yeni ?iirler ekleyebilirsiniz. Buyrun
Ac? ?iirleri
Her?eyimdin bu geceye kadar Ben art?k bu ?ehirden ayr?l?yorum Çiçe?im ?iiri Bizim hikayemiz B?kt?m usand?m ?iiri Ah babac???m ?iiri Sevmek neymi? bir gün anlars?n Sen nerelerdeydin ?iiri Ölüm ve ben ?iiri Sensiz ve yaln?zd?m

#3085

 

Anadolu Bahar ?iiri

Bu sayfam?zda abdurrahim karakoç taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki anadolu bahar ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anadolu bahar ?iiri:
ANADOLU BAHAR
?lkbahar? geldi Anadolu'nun,
Silifke'de çiçek açt? nar ?imdi.
Her taraf? ye?illendi Bolu'nun,
Sultanda?? benek benek kar ?imdi.
E?ri yollar yaylalar?n ku?a??
Çay?r, çimen sevgililer dö?e?i,
Hora teper Sürmene'nin u?a??,
Dada?lar?n oynad??? bar ?imdi.
Durgun çay? köpüklendi Daday'?n,
Palmiyeler zümrüt tac? Hatay'?n
Çukurova cennetidir bu ay?n;
Ayd?n ili efelere dar ?imdi.
Gönül dile gelir kaval sesinde.
Boz mart?lar dü?ün yapar Mersin'de,
Isparta'n?n renk renk gül bahçesinde
Bülbüllerin ne?esini gör ?imdi.
C?v?l c?v?l, sessiz duran yuvalar,
Kelebekler birbirini kovalar.
Hal? gibi nak??land? ovalar...
Bölük bölük sar?, ye?il, mor ?imdi.
A??klar diyar? Elbistan ili ..
Olur bu mevsimin ba?-? ?rem'i,
Her çe?menin üç-be? tane güzeli,
Her çiçe?in bir ar?s? var ?imdi.
Ç?k?p baksan Çaml?ca'n?n ba??na,
?ki k?t'a... (Devam)

#3084

 

Anadolu ?iiri Ahmet Arif

Bu sayfam?zda sizlere ahmet arif taraf?ndan yaz?lan anadolu ?iirler kategorisindeki anadolu ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir göndermek hemde bu ?iir hakk?nda yorum yapmak için a?a??daki yorum bölümünü kullan?n. Buyrun anadolu ?iiri:
ANADOLU
Be?ikler vermi?im Nuh'a
Sal?ncaklar, hamaklar,
Havva Ana'n dünkü çocuk say?l?r,
Anadoluyum ben,
Tan?yor musun ?
Utan?r?m,
Utan?r?m f?karal?ktan,
Ele, güne kar?? ç?plak...
Ü?ür fidelerim,
Harman?m kesat.
Karde?li?in, çal??man?n,
Beraberli?in,
Atom güllerinin katmer açt???,
?airlerin, bilginlerin dünyalar?nda,
Kalm???m bir ba??ma,
Bir ba??ma ve uzak.
Biliyor musun ?
Binlerce y?l sa??lm???m,
Korkunç atl?lar?yla parçalam??lar
Nazl?, seher-sabah uykular?m?
Hükümdarlar, sald?rganlar, haydutlar,
Haraç salm??lar üstüme.
Ne ?skender takm???m,
Ne Sultan Murad
Göçüp gitmi?ler, gölgesiz!
Selam etmi?im dostuma
Ve dayatm???m...
Görüyor musun ?
Nas?l severim bir bilsen.
Köro?lu'nu,
Karay?lan'?,
Meçhul Askeri...
Sonra Pir Sultan... (Devam)

#3083

 

Anadolu ?iiri Mehmet Emin Yurdakul

Bu sayfam?zda mehmet emin yurdakul taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki anadolu ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Anadolu ?iiri:
ANADOLU
Yürüyordum: A?l?yordu ?rmaklar;
Yürüyordum: Dü?üyordu yapraklar;
Yürüyordum: Sararm??t? yaylalar;
Yürüyordum: Ekilmi?ti tarlalar.
Bir ses duydum, dönüp bakt?m, bir kad?n:
Gözler dönük, ka?lar çat?k, yüz darg?n;
Derileri çatlak, ba?r? kapkara,
Sa? elinin nas?r?nda bir yara
Ba??nda bir eski püskü pe?temal
Koltu?unda bir yamal? bo? çuval...
-Ne o bac??
- Ot yiyoruz, n'olacak!..
-Tarlan yok mu?
- Ne öküz var, ne toprak...
Bugüne dek ?rgat gibi didindim;
Çifte gittim, ekin biçtim, geçindim,
Bundan sonra...
- Kocan nerde?
- Ben dulum;
Kocam ?ehit, bir ninem var, bir o?lum.
- Soyun, sopun?
- Onlar dahi hep yoksul!
Ah Efendi, bize kar?? ?stanbul
Neden böyle bir sert, yalç?n ta? gibi?
Ta?ralar?n hayvanl?k m? nasibi?..
Hay?r hay?r, bu nasibi almak için do?mad?n.
Onun için do?dun ki sen kad?nl???n hakkiyle
Oca??n?n kar??s?nda saadete er... (Devam)

#3082

 

Mezopotamya ?iiri

Bu sayfam?zda necat ilta? taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki mezopotomya ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Mezopotamya ?iiri:
MEZOPOTAMYA
Ben Mezopotamya !...
Asya`n?n nazl? k?z? .
Bereketin, bollu?un ve sevdalar?n diyar? ...
Sevgi ve kin ,
Öfke ve h?rs ,
Sava? ve bar?? bende anlamland? .
Bende vücut buldu ruh ,
Tarih benimle ba?lad? ..
Özgürlük göbek ad?md?r ,
Da?lar?mda ve ovalar?mda ,
Zümrüt ye?ilinde
Ve güne?in sihirli renklerinde ,
Rüzgar?n o kar?? konulmaz ,
Muhte?em ritminde bir k?srak olur ,
F?rat` la yar???r ,
Dicle`de dinginle?irim ..
Nemrut`ta kara kartal?n kanatlar?nda
Tanr?lara meydan okurum ...
Eridu`da G?lgame? olur, Enkidu`yu ehlile?tiririm ,
Hammurabi olur 282 ile düzen getiririm ...
Tanr?ça ??tar benimle a??k atamaz ,
Çünkü özgürlük ve sevdan?n p?nar? benim ..
Çünkü ben Mezopotamya`y?m
Asya` n?n nazl? ve biricik k?z? .
Güne? ;
Önce
Ve en güzel bende do?ar .
Yay?l?r çekinmeden ,
Ç?r?lç?plak dolan?r gün boyu
Ovalar?mda , da?lar?mda ... (Devam)

#3081

 
Toplam 158 sayfa, 4. sayfadasın: Önceki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sonraki
© 2015
AŞK