Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anadolu Ak?am? ?iiri

Bu sayfam?zda halit fahri ozansoy taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki anadolu ak?am? ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anadolu ak?am? ?iiri:
ANADOLU AK?AMI
Bir mektup parças?
Sevgilim, ne kadar hüzünlü bilsen
Bu ölgün ak?am?n ölgün bestesi ,
Uzak tepelerden, da?lardan esen
A?ina oldu?um rüzgar?n sesi .
Gölgeler içinde a?açlar yorgun ,
Her tarafta yetim bir tevekkül var .
Sanki f?s?ld?yor Anadolu'nun
Uyuyan ruhuna ninniler rüzgar ..
Sürüler iniyor kar?? bay?rdan ,
Günün son ????? vurmu? dereye .
Bir Mu?la türküsü yükseldi k?rdan :
"Ay?em, ayg?n bayg?n Ay?em, nereye?"
Halit Fahri OZANSOY

#3080

 

Vatan Destan? ?iiri

Bu sayfam?zda halit fahri ozansoy taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki vatan destan? ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun vatan destan? ?iiri:
VATAN DESTANI
O kadar dolu ki topra??n ?anla,
Bir de?il, sanki bin vatan gibisin.
Yüce da?lar?na çöken dumanla
Göklerde yaz?l? destan gibisin.
Hep böyle bulutlar içinde ba??m,
Hilâli kucaklar her vatanda??n.
Geçse de as?rlar, tazedir ya??n,
O kadar levendsin, fidan gibisin.
Çiçeksin, bay?l?r ku?lar kokundan,
Her dal?n bir yay ki zümrüt okundan,
Müjdeler f?s?ldar Ergenekon'dan:
Bu sese gönülden hayran gibisin.
Ey bütün cihana bedel Türk eli,
Açt???n cenklerin yoktur evveli,
Tarih bir nehir ki co?kundur seli,
Sen ona nisbetle umman gibisin.
Bir yandan hep böyle ta?t?n, köpürdün,
Bir yandan cefal? bir ömür sürdün,
Fakat ne derece ezildinse dün,
?imdi gene tunçtan kalkan gibisin.
Bir insan nihayet kemikle ettir,
Bu et, bu kemi?e can hürriyettir.
En büyük hürriyet 'cumhuriyet' tir,
Demek ki ?imdi sen bir can gibisin.
... (Devam)

#3079

 

Anadolu Hasreti ?iiri

Bu sayfam?zda ömer bedrettin u?akl? taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki anadolu hasreti ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun anadolu hasreti ?iiri:
ANADOLU HASRET?
Titrek sahillere güne? do?unca,
Gözlerim, görünmez da?lar? selamlar...
Buru?ur elimde bir sar? gonca,
Ruhuma bir çam?n ?ebnemi damlar ..
?çinden bir gümü? ça?layan geçer.
Ba?lar? gül kokan bir cihan geçer,
?afaklar içinde kar??mdan geçer
Tarlalar, çardaklar, çatlam?? damlar ..
Gurbet i?ledikçe ?u uzun y?la,
Gözümün ya??nda ürperir s?la,
Gönlüm dola??rken yana yak?la,
Ovada sabahlar, da?da ak?amlar.
Ömer Bedrettin U?AKLI

#3078

 

Ah Anadolum ?iiri

Bu sayfam?zda nuri can ve a??k ça?lari taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki ah anadolum ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun ah anadolum ?iiri:
AH ANADOLU'M
Nuri Can
Yükledin yükümü gurbet ellere
Dur diyen olmad? ah Anadolu'm
Kor dü?tü yan?yor bak yüreklere
Su veren kalmad? vah Anadolu'm
Ça?lari
Kafeste bülbül gibi zar a?lar?m
Ya? silen olmad? ah Anadolu'm..
Zay olup gitti de gençlik ça?lar?m
Hal bilen olmad? vah Anadolu'm
Nuri Can
Dal?mda bir heybe gözya?? dolu
Uzad?kça uzar gurbetin yolu
?stersen ard?mda çalma davulu
Gidenler dönmüyor ah Anadolu'm
Ça?lari
Pir Sultan'lar misali sürgündeyim
Gel diyen olmad? ah Anadolu'm..
Yol vermezki da?lar yare gideyim
El veren olmad? vah Anadolu'm
Nuri Can
Da?lar?n ba??na duman sis çökmü?
Her geçen bu yolda gözya?? dökmü?
Bakar?m yavrular boynunu bükmü?
Gitmek zor geliyor ah Anadolu'm
Ça?lari
Gurbetin kahr? zorumu? zor me?er
Yi?it namerde ba? e?ermi e?er
Beden burda, gönül s?lada gezer
Yol bulan olmad? ah Anadolu'm
Nuri C... (Devam)

#3077

 

Türkiye ?iiri

Bu sayfam?zda atilla ilhan taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki türkiye ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Türkiye ?iiri:
TÜRK?YE
Türkiye, Türkiye da?lar?n? duman alm??,
üzümler memleketi, tütünler memleketi,
Türkiye, Türkiye çok gülmü?, çok a?lam??,
sab?rl?, ba?r? yan?k insanlar memleketi.
Bulut gibi köpürmü? topraktan bereketi,
pehlivan da?lar?nda ?afaklar büyümü?
ve o nehirler delirip gür gür gelirler
bir ?ark? gibi da?dan denize yürümü?.
Sen Türkiye'sin, sa?d?c?m, kirvem Türkiye.
?nsanlar?n, insanlar?n, ah senin insanlar?n,
morca gözlerinden öpsem, namuslu gözlerinden,
Asiye'm i?veli, Hatice fistan? dal i?lemeli,
sen k?rk köyün içinde ?anl? Zeyneb'im.
?aban? vurdular yirmi ya??nda, köprü ba??nda
gel y?lmaz Mahmud'um, gel Bilalo?lan.
Arabam?n atlar?, deh deh deh aman da,
ha buras? Karadeniz, gemiler yatar limanda,
deryalar aslan? ?ems-i bahrî Kamil Reis,
bu insanlar senden gelir, sana gider,
tarlaya savrulmu? bu?day gibi Türkiye.
Sen Türkiye'sin, ekme?im, tu... (Devam)

#3076

 

Bu Vatan Kimin ?iiri

Bu sayfam?zda orhan ?aik gökyay taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki bu vatan kimin ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Bu vatan kimin ?iiri:
BU VATAN K?M?N
Bu vatan topra??n kara ba?r?nda
S?rada?lar gibi duranlar?nd?r.
Bir tarih boyunca onun u?runda
Kendini tarihe verenlerindir.
Tutu?up kül olan ocaklar?ndan,
?ahlan?p köpüren ?rmaklar?ndan,
Hudutta gaza bayraklar?ndan
Aln?na ???klar vuranlar?nd?r.
Ard?na bakmadan yollara dü?en
?im?ek gibi çakan, sel gibi co?an
Huduttan hududa yol bulup ko?an,
Cepheden cepheyi soranlar?nd?r.
?leri at?l?p sellercesine
Gö?sünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
?u kara topra?a girenlerindir.
Tarihin dilinden dü?mez bu destan,
Nehirler gazidir, da?lar kahraman,
Her ta?? yakut olan bu vatan,
Can verme s?rr?na erenlerindir.
Gökyay'?m ne yazsan ziyade de?il
Bu sevgi bir kuru ifade de?il,
Sencileyin hasm? rüyada de?il
Topun namlusundan görenlerindir.
Orhan ?aik GÖKYAY

#3075

 

Anadolu Uygarl?klar? ?iiri

Bu sayfam?zda günay tulun taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki anadolu uygarl?klar? ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Anadolu Uygarl?klar? ?iiri:
ANADOLU UYGARLIKLARI
Bir tepe mi önümdeki topraklar ?
O a?açlar alt?nda yemye?il, c?v?l c?v?l.
?u kar??ki yamaçta danseden k?rlang?çlar
Sanki ezgilerinde gizemli bir efsun var.
Hatti, Likya, Frigya; Lidya, ?onya, Karia
Birlikte sesleniyor Selçuk, Kimmer, Roma�yla.
Geçmi?ten gelece?e aktar?rken her ?eyi,
Urartu�yla Osmanl? neler söylüyor sana�
� Topra??m?n alt?nda yatan tüm uygarl?klar
Tarihten bir sayfad?r; de?i?mez, dost ?ark?lar�
Ötesinden gelse de geçmi? yüzy?llar?m?n
Gökyüzümde dola??r; tarihi yazan ruhlar !
Ben Anadolu�yum, ana dolu, dopdolu
Ben Kültepe�yim, ben Ali?ar, Alaca,
Bir yan?m Efes, Milet; bir yan?msa Troya
Ben Anadolu�yum, Anadolu her ça?da.
Ça?lar? ben açt?m, ça?lar sustu benimle
Ne uluslar kükredi çökerken, ellerimde
Uygarl?k denen her ?ey do?arken be?i?imde
Ben Anadolu�ydum, ben, Anadolu,... (Devam)

#3074

 

Anadolu Doluyum ?iiri

Bu sayfam?zda u?ur ???lak taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki anadolu doluyum ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Andolu doluyum ?iiri:
ANADOLU DOLUYUM
Ben çöller f?rt?nas?
Ben analar?n yas?
Ben tarihlerin yoluyum ..
Vurulmu? sald?rm???m
Dü?eni kald?rm???m
Gariplerin sa? koluyum ..
Türkü söyler dillerim
Nas?rl?d?r ellerim
Ben sö?ütlerin dal?y?m ..
Ben gönüller bekçisi
Dertlerin emekçisi
Ben Anadolu doluyum ..
Ben dünlerin yar?n?
Köro?lu'nun torunu
Ben Çaml?bel, ben Bolu'yum ..
Yüre?im Çatalca'd?r
Bak???m kartalcad?r
Ufuklara sevdal?y?m ..
Türkü söyler dillerim
Nas?rl?d?r ellerim
Ben sö?ütlerin dal?y?m ..
Ben gönüller bekçisi
Dertlerin emekçisi
Ben Anadolu doluyum.
U?ur I?ILAK

#3073

 

Çukurova Ko?mas? ?iiri

Bu sayfam?zda ismail arslan taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki çukurova ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Çukurova ?iiri:
ÇUKUROVA KO?MASI
Ben Çukurova'y?m
Ovalar?n, bereketin anas?
Denizim ak
Güne?im s?cak ,
Bilebilir misin ?
Sen
Destursuz giren yabanc?
Alabilir misin ba?a??m?n alt?n rengi avuçlar?na
?nsanlar?n perçinli
Kaderimi yazg?m?
Silebilir misin ?
Ben Çukurova'y?m
Ben Anadolu'yum
Ben Dünya
Dolabilir misin gönlüme
Seviler ozan? Karacao?lan ko?mas?yla
Öfkemi sevgimle yo?urdum
Anadolu'yum ben
Topra??m.
?smail ARSLAN

#3072

 

Anadoluyum Ben ?iiri

Bu sayfam?zda cihan ba?han taraf?ndan yaz?lm?? anadolu ?iirleri kategorisindeki anadoluyum ben ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Anadoluyum ben ?iiri:
ANADOLU'YUM BEN
Benim ad?m Anadolu!
Nice yi?itlerin koyun koyuna yatt???,
Dolu dizgin taylar?n oyna?t???,
Toprak renginin sevgi oldu?u vatan benim..
Kaval?n ate?inin yürek da?lad???,
Bahar türkülerine ç?rp?nan mendilin dokundu?u,
Kaneviçedeki nak?? benim.
Nazl? gelinlerin aln?ndaki ter,
Yi?idin kolundaki kuvvet benim..
Sazlarda benim türküm söylenir,
Bana a??tlar yak?l?r,
Çünkü u?runa can verilen kutsal benim..
Yunus'lar?n, Pir Sultan'lar?n, Hac? Bekta?i'lerin harman oldu?u,
Erenlerin yang?n?na çare olan derman benim..
?nsanl?k sava?lar? benim kuca??mda kan- revan oldu
?ecerelerin yaz?ld??? tarih benim..
Ben Anadolu'yum!
Ya??m insanl?k- dünya ya??na e?
Adem'le do?dum, ?sa'yla büyüdüm, Muhammed'le olgunla?t?m
Her gün bir Ali'yle , bir Ahmed'le do?an kader benim..
Burada hüsrand?r topra??n teni,
Sevdad?r gözbebeklerinden akan,... (Devam)

#3071

 

Ankaray? Dinliyorum ?iiri

Bu sayfam?zda selim gül taraf?ndan orhan veli kan?k'a atfen yaz?lm?? ankara ?iirleri kategorisindeki ankaray? dinliyorum ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Ankaray? dinliyorum ?iiri:
Ankara'y? Dinliyorum
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ne rüzgâr esiyor hafiften
Ne de gözlerim kapal?
Denizin sesi de ?stanbul'a has
Bütün renkler Ankara'da mat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Çankaya s?rtlar?ndan çan sesleri geliyor
Cinnah'?n dibinde yaln?z kalm?? minare
Tunal? Hilmi'de ?uh kahkahalar
Ku?ulu Park'ta insanlar rahat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ülkemin kalp sesleri geliyor kula??ma
Uzun derin bir inilti da??l?yor etrafa
Askerler rap rap meclisin bahçesinde
?rademin boynunda ya?l? bir halat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Ankara'y? dinliyorum Orhan Veli'ye inat
Vekiller misket oynuyor milletin kaderiyle
Memurlar ö?le paydosunda simit di?lerken
Amirler kebap yiyor künefenin önünde... (Devam)

#3070

 

Ak?am ?iiri

Bu sayfam?zda ankara için necip faz?l k?sakürek taraf?ndan yaz?lm?? ankara ?iirleri kategorisindeki ankara ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun Ankara ?iiri:
Ak?am
Güne? çekildi demin,
Do?du bir renk ak?am?.
Bu, bütün günlerimin,
?çime denk ak?am?.
Ak?am? duya duya,
Sular yatt? uykuya;
K?z?ll?k çöktü suya,
Sand?m bir cenk ak?am?...
Necip Faz?l K?sakürek

#3069

 

Ba?kentin Ufkunda ?iiri

Bu sayfam?zda cemal safi taraf?ndan ankara için yaz?lm??, ankara ?iirleri kategorisindeki ba?kentin ufkunda ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun ba?kentin ufkunda ?iiri:
Ba?kentin Ufkunda
Vakit sensiz geçen günün ertesi,
Sustu tüm ku?lar?n ?en ?akrak sesi,
Zevk sefa mevsimi, yas neyin nesi?
Nedendir matem durup dururken?...
Titriyor ?ebnemler, gül ü?ür gibi,
Bülbüller derdimi bölü?ür gibi.
Hayalin halime gülü?ür gibi,
Kollar?m bo?lu?u sar?p dururken...
Bendim mutluluktan uçan güvercin,
Dü?ler ülkesinden gelen habercin,
Avc?lardan uzak bir yuva için,
Toz pembe hayaller kurup dururken...
Gel gör ki kaderin kara yelleri,
Y?kt? gönlümdeki tüm emelleri,
Kap?m?n ecelin so?uk elleri,
Vakitli vakitsiz vurup dururken...
A?k ne imi? görsen de dönsen de geri!
Ah! Bir gizli girsen de içeri!
Hasretin elinden kanl? hançeri,
Üstüme üstüme var?p dururken!....
Her ak?am kaybolup gün bat???nda,
Beni ar?yorum senin d???nda,
Hasta kalbim hala her at???nda,
Her nefeste seni sorup dururken!..... (Devam)

#3068

 

27 Aral?k ?iiri

Bu sayfam?zda ankara için hüseyin celep taraf?ndan yaz?lm?? ankara ?iirleri kategorindeki 27 aral?k ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun 27 aral?k ?iiri:
27 Aral?k
Yirmi yedi Aral?k'ta,
Atam geldi, Ankara'ya.
Ülkem kalm??, karanl?kta,
Merhem oldu, her yaraya.
Atam, Ankara'da durdu,
Meclisi, buraya kurdu.
Kurtulu?a, karar verdi,
Hep topland?k, bir araya.
Dü?manlar?, yurttan att?,
Türklü?üme çok ?an katt?.
Ankara'y?, ba?kent yapt?,
Hem?eri oldu, buraya.
Atatürk'ü, çok severiz,
Onun yolundan gideriz.
Uygar ülke, hedefimiz,
Örnek olal?m, dünyaya.

#3067

 

Ankara ?iiri Abdulkadir Paksoy

Bu sayfam?zda ankara için abdulkadir paksoy taraf?ndan yaz?lm?? ankara ?iirleri kategorisindeki ankara ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun ankara ?iiri:
ANKARA
Niçin sevilir bir kent
Ekme?i suyu insan? için mi
Yoksa u?ultusundaki
o sürekli derinlere kaçan
eskil renkten mi
Yoksa gizledi?i için mi
suçlar?m?z?
gökyüzünden k?rlardan
Niçin sevilir bir kent
Bilmem ki.

#3066

 

Ankara ?iiri Ahmet Telli

Bu sayfam?zda ankara için ahmet telli taraf?ndan yaz?lm?? ankara ?iirleri kategorisindeki ankara ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun ankara ?iiri:
Ankara
I
Kumrular soka?? hüzzamd? bir zaman
Kale'ye rast vaktinde ç?k?l?rd?
Gariptir, Sezenlerdeki hanende
Çekip gitti Sarguttan bir ay önce
II
Posta caddesi, Ta?han, Karpiç ve di?erleri
Ama art?k meyhaneler kalmad? Ankara'da
Belki bundand? Cemal Süreya'n?n K?z?lay'da
Huzursuz bir zürafa gibi dola?mas?

#3065

 

Ç?kt?m Ankara Kalesine ?iiri

Bu sayfam?zda ankara için tar?k torun taraf?ndan yaz?lm?? ankara ?iirleri kategorisindeki ç?kt?m ankara kalesine ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun ç?kt?m ankara kalesine ?iiri:
Ç?kt?m Ankara Kalesine
Ald?m ö?rencilerimi, ç?kt?m Ankara Kalesine,
Bakt?m çevreye, selam verdim tarihin sülalesine,
Perspektifim gitti, kentin ilk kurucusu Galatlar'a,
Gözüm kayd? Firiklerin arabas?ndaki al atlara,
Gordion gözümde canland?, Midas'?n kulaklar?nda,
Bakt?m ki, ?skitler ya??yor, ovan?n sulaklar?nda,
Firikleri y?kan Lidyal?lar gözlerimde belirdi.
Büyük ?skender Ankara'ya ula?mak için delirdi.
Me?erse ?skender Pers Kral? Dareios'u bekliyormu?,
O'nu yenebilmek için de günü güne ekliyormu?,
O da ne? Roma'n?n ordular? katar katar geliyor.
Da?lar yerinden z?playarak gelen orduyu biliyor.
Büyük ?mparator Au?ustos mabet, hamam koymam?? yapm??.
Anadolu'nun en önemli kav?ak noktas?n? kapm??,
Aç?ld? kap?lar, Ankara'ya ?slam ordusu geliyor.
Dillerde tekbir da?lar, ta?lar, bütün kâinatta meliyor.
Bu ge... (Devam)

#3064

 

Sana ?htiyac?m Var ?iiri

Bu sayfam?zda en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan sana ihtiyac?m var ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun sana ihtiyac?m var ?iiri:
SANA ?HT?YACIM VAR
Bazen yere düsen bir yagmur tanesi bile,
Öyle büyük bir anlam tasirki,
Topragi kurumus, solmus cicekler icin...
Sende öyle anlamlisin bana göre...
Yada bazen sicakliga öyle muhtactirki,
Elleri buz kesmis ölümü bekleyen hastalar...
Bende öyle muhtacim sana...
Yada öyle cok ihtiyaci vardirki
Bebeklerin anne sevgisine...
Benimde öyle ihtiyacim var sana.

#3063

 

Seninle Olmak ?stiyorum ?iiri

Bu sayfam?zda en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan seninle olmak istiyorum ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun seninle olmak istiyorum ?iiri:
SEN?NLE OLMAK ?ST?YORUM
Gönülden sevdim yar
Bedeli a??r oldu
Sevmek buysa eger
Sevilmek nas?l duygu
Unutmak zor olsada
Bedeli ag?r olsada
Ya?amaya de?er her?eyden önce
Unutmak de?il
Seninle olmak istiyorum.

#3062

 

Bu Aralar Ben ?iiri

Bu sayfam?zda en güzel ve yeni anlaml? ?iirler kategorisinde yay?nlanan bu aralar ben ?iirini yay?nlayacag?z. Buyrun bu aralar ben ?iiri:
BU ARALAR BEN
Bu aralar ben eski ben degilim,
Ne yedigim yemegin tadi var, Nede ictigim cayin,
Ne gulmem gercek ne aglamam
Ne konusmalarim anlamli nede bakislarim...
Bu aralar ben eski ben degilim ki!
Mesela eski ben simdikine gore;
Daha gulerdi gulumserdi...
Cilginliklar yapar,
Zaman ve sinir tanimazdi...
Sevgidigini sokagin ortasinda saatlerce oper,
O'nu alir uzaklara kacardi...
Ah ah!...
Bu aralar ben eski ben de?ilim ki!
Bir ucurumun kiyisindayim,
Atlamak ile kalmak arasinda didinip duruyorum,
Hep dusunce hep plan,
Uygun olan hicbirsey yok inan...
Bu aralar yolunda giden bir tek sensin...
Sen ve sevgimiz...
Ama kapilirsak sele biteriz,
Ah ah!
Bu aralar ben eski ben degilim ki!
Son gunlerce hersey ters gidiyor,
Suclu ben miyim?
Yoksa hayat mi suclu?
O kadar cok kalabaliklarin icindeyim
Etrafin insanlarla dolu
Ama bir bilseler ... (Devam)

#3061

 
Toplam 158 sayfa, 5. sayfadasın: Önceki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sonraki
© 2015
AŞK