Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Kad?n ?iirleri

Kad?n ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Bu sayfam?zda kad?nlarla ilgili ve kad?nlar için en güzel ve anlaml? kad?n ?iirleri haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun.
O kad?n Sen De?ilsin
?airin çalakalem yazd??? kad?n
Bestekâr?n notaya döktü?ü kad?n
Kemanc?n?n yay?na gerdi?i kad?n
O kad?n sen de?ilsin, sen de?il...
?ark?lar?n çald??? kad?n
Güllerin yüzüne açt??? kad?n
Tenine rüzgâr?n esti?i kad?n
Geceleri y?ld?zlar?n çizdi?i kad?n
O kad?n sen de?ilsin, sen de?il...
Bahar?n yas?n? tuttu?u kad?n
Kalemlerin sarho? gezdi?i kad?n
Kelimelerin manas?nda yitti?i kad?n
Hani masallar?n anlatt??? kad?n
O kad?n sen de?ilsin, sen de?il...
Mehtab?n denize dü?tü?ü kad?n
Meycinin kadehe katt??? kad?n
Gecenin masaya satt??? kad?n
Hayalden hayale att??? kad?n
O kad?n sen de?ilsin, sen de?il...
Gardiyan?n demir kap?ya çarpt??? kad?n
Sen o kad?n de?ilsin
Yalanm??, ya?anmam?? sevda de?ilsin
Ellerinden tuttum, hülya de?ilsin
Gözlerinden bakt?m, rüya de?ilsin
Sen de?ilsin, sen de?il.... (Devam)

#3000

 

Karadeniz ?iirleri

Karadeniz ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Karadeniz için yaz?lm?? en güzel ?iirleri bu sayfam?zda haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun Karadeniz ?iirleri:
Karadeniz'in K?y?s?nda
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum,
Evvel sigara içmezdim ?imdi sigara yak?yorum,
?imdi yan?mda yoksun sen Allah'a yakar?yorum,
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum.
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum.
Kara gözlerini dü?ünüp hep hayallere dal?yorum,
Çekip gittin kaderinle ben buna dayanam?yorum,
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum.
Sen yoksun buralarda, bana ne, göller ve deniz,
Buralar da kal?rsam fazlaca sürmez gelir bir kriz,
Bakt???m ve gezdi?im yerlerde hep senden bir iz,
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum.
Gözüme daha kara görünüyor dalgal? Karadeniz,
?imdi her taraf?m dört duvar, her yer bana dehliz,
Aman Allah'?m ne kadarda dalgal?ym?? Karadeniz,
Karadeniz'in K?y?s?nda, Karadeniz'e bak?yorum.
———̵... (Devam)

#2999

 

Komik ?iirler

Komik ?iirler sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Çok güzel ve komik ?iirleri sizler için haz?rlad?k. Eminim sizide güldürecek olan bu ?iirleri okudukça sizde eklemeler yapmak isteyeceksiniz. Buyrun komik ?iirler:
Çe?menin bay?r?na.
yat?rd?m çay?r?na.
bi öpücük ver babay?n hay?r?na.
çimlere basma cumali.
çimleri eziyorsun.
kusura bakma cumali.
ipneye benziyorsun.
——————-
ya?d? ya?mur
çakt? ?im?ek
sen de mi ?air oldun?
bre e??oolu e??ek.
——————-
Daha Gelmem davos'a
geldim para m? verdiniz
bir de beni gerdiniz
nedir sizin derdiniz
daha gelmem davosa
peres ak?ll? ol
bana yapma el ve kol
sa? gösterdim vurdum sol
daha gelmem davosa
hava zaten so?uktu
salon tümden bo?uktu
klimalar bozuktu
daha gelmem davosa
zaman?m? çald?lar
beni benden ald?lar
h?yar gibi kald?lar
daha gelmem davosa
ismi ?imon perezmiz
sanki bana çerezmi?
az biraz da teresmi?
daha gelmem davosa
perez bana ba??rd? ... (Devam)

#2998

 

K?sa ?iirler

K?sa ?iirler sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: En güzel ve anlaml? k?sa ?iirleri bu sayfam?zda okuyabilirsiniz. Sizlerde k?sa ?iirlerinizi ekledikçe sayfadaki ar?ivimiz daha çok artacakt?r. Buyrun k?sa ?iirler:
Zannetme ki her?ey bitti sevdi?im;
Birgün ye?erecek ?u sararm?? yapraklar.
Ve bundan sonra kim severse dünyada;
Seni ve beni hat?rlayacaklar.
—————-
Bütün kadehlerimi hep sana ad?yorum
Hep senin için bu bir bir bo?alan ?i?eler
Umutsuzlu?um, sarho?lu?um senin eserin
Senin yüzünden bu delicesine içmeler
—————-
Bir p?nars?n içilen ama hiç kan?lmayan
Seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan
özlenen sen, özleyen sen, özleten sen
Varken doyulmayans?n, yokken dayan?lmayan
—————-
Her ?ey sa??r içimde ne ?iir ne musiki
Dünyadan bezginli?im dünyalar kadar eski
öylesine çözülmü?, öyle da??lm???m ki
Bu ne bitmez ayr?l?k bu ne özlem diyorum
Beni ça??rd???n? bir defa duyabilsem
Avu... (Devam)

#2997

 

K?? ?iirleri

K?? ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: K?? mevsimi için yaz?lm?? en güzel ve anlaml? k?? ?iirlerini haz?rlamaya çal??t?k. Buyrun k?? ?iirleri:
Bu ne güzel k?? böyle
Tatl? bir bak?? gibi, içten bir gülü? gibi
Son bir hayk?r?? gibi, ne güzel bir k?? böyle
?çinde gurbet sakl?, a?klar var ki yasakl?
Karlar bence çok hakl?, ne güzel bir k?? böyle
So?uklar ?l?k ?l?k, beyazda kararl?l?k
Da?larda duyarl?l?k, ne güzel bir k?? böyle
A?açlar karlar açar, serçeler eve kaçar
Do?a mutluluk saçar, ne güzel bir k?? böyle
Ya kar ya?ar ya dolu, sevenler gözler yolu
Camlarda bekler kolu, ne güzel bir k?? böyle
Gün k?sa gece uzun, ü?ürmü? tatl? yüzün
Ne keder var ne hüzün, ne güzel bir k?? böyle
Bahara selam söyle
K???n sonu bahârd?r, bahar vefal? yârd?r
Yürek ?s?tan hârd?r, ne güzel bir k?? böyle
Bahar? sen müjdele.
—————-
Gelemem
Abla anlatay?m ehvalim sana,
K?? ba?lad? yollar?m? gelemem.
Allah'? seversen dar?lma bana,
K?? ba?lad? yol... (Devam)

#2996

 

Memleket ?iirleri

Memleket ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Memleket sevgisini ve özlemini anlatan en güzel memleket ?iirlerine ula?abileceksiniz. Buyrun memleket ?iirleri:
Memleket ?sterim Ama Böyle Memleket
Köprü ba??nda karn? aç
Simit satan çocuklar olmas?n
Bir ekmek paras? için
Selpak mendili satan çocuklar olmas?n.
Herkes; ama herkes adam gibi ya?as?n
Hiç kimse i? aramas?n.
Olmas?n gözü aç patronlar
Olmas?n gözü doymayan i? adamlar?
Kalmas?n sigortas?z çal??an
Herkesin; ama herkesin
Bir i?i bir a?? olsun.
Memleket isterimki
Kimse kimseye imrenmesin
Kimse kimseye g?pta etmesin
E?it dart?ls?n terazi
Denge kurulsun, insanlar bar???k olsun
Bir ki?iye dokuz pul
Dokuz ki?iye bir pul degil
Bir ekme?e çal??t?r?lmas?n insanlar
?nsanlar?n onurlar? k?r?lmas?n
Haysiyetleri korunsun
?nsan?n insan oldu?u bilinsin
Memleket isterim; ama
Böyle memleket isterim.
————-
Memleket Ozanlara De?er Verirse
Ba??ra ba??ra türkü söyleriz
Bebekleri gazellerle bel... (Devam)

#2995

 

Meslek ?iirleri

Konu: Meslek ?iirleri, Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Mesleklerle ilgili ve meslekler için yaz?lm?? en güzel anlaml? meslek ?iirlerini bulabilirsiniz. Buyrun meslek ?iirleri:
MESLEK
Üniversiteden sonuç alamay?nca
Mezunlar i? bulamay?nca
Çocuklar? mesle?e yönelttik
?mam hatip lisesinden gayrisini
Meslek okulu gözüyle göremedik
Sonuçta meslek sahibi diye
Topluma vas?fs?z i?çi
Ve i?siz imam yeti?tirdik
—————-
Nankör Meslek
Her meslek
Nankördür diyor biri
Mesle?ini seçememi?
Bonkör mesleklerde var
Armatörlü?ü seçte
Göreyim seni
Her mesle?e
Nankörlük demeyi
—————-
Ça?da? Madrabaz
Bilir misiniz eskiler ne der?
Ç?rak ustay? geçmezse e?er;
Meslek yok olup ölür gider.
Ustayla bir meslek sürer gider.
Sen bir de ça?a uydurana bak!
Dinle, ne diyor ak?ll?n?n biri bak!
"Geçti?in köprüyü y?kma?a bak,
Arkandan yeti?en olur mu bak! "
Ö?üdü verene k?z, yoksa kim tutmaz.
Eskisi mi yobaz, yenisi mi kurnaz?
Menfa... (Devam)

#2994

 

Mevsim ?iirleri

Konu: Mevsim ?iirleri, Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Mevsimlerle ilgili ve mevsimleri anlatan ?iirlere bu sayfam?zda ula?abilirsiniz.
Ho? geldin bahar
Devaml? ya?mur ya?ar
Ho? geldin bahar
A?açlar çiçek açar
Ho? geldin bahar
Ku?lar uçu?urlar
Tav?anlar kaç???rlar
Y?lanlar kayna??rlar
Ho? geldin bahar
Koyunlar yavru kuzular
Art?k erir buzlar
Ko?ar genç k?zlar
Ho? geldin bahar
Çoban kaval?n? çalar
Sular durmaz ça?lar
Güzeller yazma ba?lar
Ho? geldin bahar
Meyveler tek tek ç?kt?
Güne? dört yan? yakt?
Arkas?ndan ?im?ek çakt?
Ho? geldin bahar
—————
?lkbahar
Ya?mur geçti kar geçti
So?uk rüzgarlar geçti
Güne?li bahçelerden
Güzel çocuklar geçti
Meliyor kuzucuklar
Seviniyor çocuklar
A?açlar dallar takt?
Bin bir renkli boncuklar
Taze hayatt?r bahar
Ne çok ???k renk saçar
Gezdirin e?lendirin
Gürbüz olsun yavrular
Rüzgarlar ese ese
Hayat verir herkese
Civciv bile kapanmaz
?lkbaharda kümese
—————
K... (Devam)

#2993

 

Millet ?iirleri

Millet ?iirleri sayfas? - Millet ve vatan için yaz?lm?? en güzel anlaml? millet ?iirlerini sizler için haz?rlad?k. Buyrun millet ?iirleri:
Birlikten Kuvvet Do?ar
Birlikte millet yapar,
Ya?ar hakka tapanlar.
Her zaman zorlu?u a?ar,
El birli?i yapanlar...
Bir elin sesi ç?kmaz,
Topluluktan b?k?lmaz.
Bu amaçta, bu yolda
Birle?enler y?k?lmaz...
Kolay kolay sökülmez,
Perçinle?en bükülmez.
Birle?irse milletler,
Bo? yere kan dökülmez...
Kuvvet do?ar birlikten,
Düzenlikten, dirlikten...
En çetin dü?man y?lar,
Böyle beraberlikten.
—————-
Bu Millet Ya?ar
Bizim süvarimiz amma da ata biner
Aya?? yere de?er, ba?? gö?e de?er
Bizim piyademiz yola ye?in gider
Bast??? topra?? ezer
Bizim topçumuzun naras? hay babam hay
Gülleden beter
Sa?d?çlar?m, sizin gibi yi?itleri oldukça
Bu millet ya?ar
CAH?T KÜLEB?
—————-
Bu Vatan Kimin ?
Bu vatan, topra??n kara ba?r?nda
S?rada?lar gibi duranlar?nd?r;
Bir tarih boyunca, onun ... (Devam)

#2992

 

Mutluluk ?iirleri

Mutluluk ?iirleri sayfas? - Bu sayfam?zda mutlu olmak ve mutluluk için yaz?lm?? en güzel anlaml? ?iirleri bulabilirsiniz. Buyrun mutluluk ?iirleri:
Mutluluk nedir ki?
Sürekli dü?ündüm, üstünde durdum
Her zaman kendime, dostlara sordum
Her yan?t içinde, farkl?l?k buldum
Nedir ki mutluluk, sevgili canlar?
Ey insanlar nedir, özde mutluluk
Geçerliyse e?er, dünyada kulluk
Gir bak pazar?na, görürsün kellik
Mutluluk nedir ki; sevgili canlar?
Mutlulu?u ara derim beyinde
Mutluluk asl?nda, haz veren ?eyde
Mutluluk doyuma, vard???n anda
Mutluluk bu mudur; sevgili canlar?
Bazen sevgilinin, yana??ndad?r
Bazen yudumlanan, s?cak çaydad?r
Bazen da içilen, bir tas sudad?r
Nedir ki mutluluk, sevgili canlar
Bazen bir bebe?in, o gülü?ünde
Bazen sevgilinin, s?cak teninde
Bazen de do?an?n, ye?illi?inde
Bu mudur mutluluk, sevgili dostlar
Sabah seherinde, ku?un sesinde
Yüzüne konulan, yar busesinde
Ba??n? koydu?un, dost sinesinde
Bu mudur mutluluk, sevgili canlar?
Gürül, gürül akan, ça?layan sesi
K... (Devam)

#2991

 

Nasihat ?iirleri

Nasihat ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Nasihat etmek ile ilgili ve insanlara ibret verici nasihat ?iirlerine bu sayfam?zda ula?abileceksiniz. Buyrun nasihat ?iirleri:
Nasihat
Kulak ver sözüme dinle arkadas!
Uyma lak lak edip gülüsenlere!
Mesgul eder seni isinden eyler,
Karisirsin tembel, perisanlara
Adim at ileri, geriye bakma!
Bir saglam is tut, elden birakma!
Saçma sapan sözler, hep delme takma,
Allah'in yardimi çalisanlara!
Ileriyi gören, geriye bakmaz!
Tuttugu isi elden birakmaz!
Allah cömert ama ekmek birakmaz,
Oturup geçmisi konusanlara!
Maziye karismis yillarda, ayda!
Geçmisi konusmak, saglamaz fayda!
Gören göze ibret vardir her iste!
Seyret gökyüzünde yarisanlari!!
A??k Veysel
—————
Nasihat
Allahini kalp'den zikret
Haram zina yalan terk et
Islam dini haktir elbet
Benden sana nasihat
Muhammedin ummedisin
Yalniz yaradana kulsun
Tek kitabin kuran olsun
Benden sana nasihat
Mala; mulke meyil verme
All... (Devam)

#2990

 

Nefret ?iirleri

Nefret ?iirleri sayfas? - Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? nefret ile ilgili ?iirleri bu sayfam?zda bulabilirsiniz. Buyrun nefret ?iirleri:
Nefret
Nefret ediyorum senden
O siyah sac sürmeli kara gözden
Vücudun kollarin dudaklarindan
Bastigin yerden gördügün yüzlerden
Nefret ediyorum
Nefret Edecegim
Ismini söylüyenlerden
Senden bahsedenlerden
Seni güzel bulanlardan
Nefret edecegim seni sevenlerden
————-
Nefret Ediyorum Nefret
Nefret ediyorum erkekler a?lamaz diyenlerden,
Nefret ediyorum nefret nefret o ta? kâlplilerden,
Nefret ediyorum nefret, yalan söz söyleyenden,
Nefret ediyorum erkekler a?lamaz diyenlerden,
Ben a?lar?m a?lar?m hem de gizli gizli a?lar?m,
Öyle bir a?lar?m ki derinlere derinlere dalar?m,
Tatl? tatl? esen meltemlerle sana selam salar?m,
Nefret ediyorum erkekler a?lamaz diyenlerden...
Yusuf Önder Bahçeci
————-
Nefret Ediyorum
Her?eyden nefret ediyorum
Bu kad?nlardan, erkeklerden
Bu dünyadan, s... (Devam)

#2989

 

Okul ?iirleri

Okul ?iirleri sayfas? - Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? okul sevgi ve okul için yaz?lm?? okul ?iirlerini bu sayfam?zda bulabilirsiniz. Buyrun okul ?iirleri:
Aç?ld? Okulumuz
Haz?rland? çantam?z,
Kalemle defterimiz,
Art?k ö?renci olduk,
Aç?ld? okulumuz.
Ne?e dolu içimiz,
Sevinçliyiz hepimiz,
Ç?kt?k ayd?nl?k yola,
Aç?ld? okulumuz.
Göklerde bayra??m?z,
Dudaklarda mar??m?z,
And?m?z söyleniyor,
Aç?ld? okulumuz.
Fethi BOLAYIR
—————
Ders Ba?lad?
"Derslerden, ödevlerden bunalan , birbiriyle yar??maktan usanan sevgili ö?rencilerime..."
On dakikal?k dinlenme,
Size yeter artar deme.
Daha bitmeden tekerleme
Zil çald? , ö?retmenim..
Diyeceksin ders matematik,
Olmal?ym???z her an dakik,
Problemler de karizmatik,
Kafam kar??t?, ö?retmenim...
Havuzlar? dolduranlar bo?alts?n,
Ters i?lemin Allah can?n? als?n !
H?zlar? da sürücüler hesaplas?n,
Çi?im geldi , ö?retmenim.
Bahçede ötü?ür ku?lar,
K?rlarda kelebekler , ar?lar
Ne yükle... (Devam)

#2988

 

Sa?l?k ?iirleri

Sa?l?k ?iirleri sayfas? - Bu sayfam?zda ünlü ve amatör ?airlerin sa?l?k ve sa?l?k haftas? ile ilgili yazd?klar? ?iirlere ula?abilirsiniz. Buyrun sa?l?k ?iirleri:
VÜCUDUMUZ
Bir makinedir insan
??letir bunu beyin
Beyincik ba?kan?d?r
Be? duyu denen ?eyin.
El tutar, kol destekler
Bir kafestir gö?sümüz
Orada ci?erle kalp
Çal???r gece gündüz.
Bir örtüdür etimiz
Kemi?imiz çat?d?r
Ayaklar?m?z yolcu
Gövdemizin at?d?r.
Hüseyin KALABA
—————
Dualar Eyledim Size Dün Sabah
Dualar eyledim size dün sabah,
Etti?im dualar olsun hep mübah,
Kutlu olsun hergün ak?am ve sabah,
Diledim rabbimden sizlere sa?l?k.
Gelir gelmez duamda sizleri sayd?m,
Dünyal?k i?lerden ?imdilik cayd?m,
Y?ld?zlar üstünde sanki ben kayd?m,
Diledim rabbimden sizlere sa?l?k.
Yalvard?m yakard?m yürekten içten,
Gönlümü s?y?rd?m pustan ve sisten,
Selamlar böyledim benden ve sizden,
Diledim rabbimden sizlere sa?l?k.
Biran için uçan ku?lar bakt?lar,
Sonra yine tavaf için akt?lar,
... (Devam)

#2987

 

Sava? ?iirleri

Sava? ?iirleri sayfas? - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Sava? ve bar?? için ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel sava? ?iirlerini bulabileceksiniz. Buyrun sava? ?iirleri:
Sava? Diye
Sava? borusunu çal?p da yoktan
Gencecik bebeler solmas?n art?k
?nsanl?k bar??a susam?? çoktan
Sava? diye bir ?ey olmas?n art?k.
Kurban? olmay?n yanl??, yalan?n
Hiç dostu bulunmaz yaln?z kalan?n
Ya?amak hakk?d?r insan olan?n
Sava? diye bir ?ey olmas?n art?k.
Sava? öncesinde bayku?lar öter
Sava?a kat?lmak hepsinden beter
Dünya nimetleri herkese yeter
Sava? diye bir ?ey olmas?n art?k.
Nice devletleri sava?t?r y?kan
Ay?r?m yapmadan her ?eyi yakan
Var m?d?r sava?tan kazançl? ç?kan?
Sava? diye bir ?ey olmas?n art?k.
Ruhlar?n tekamül etmesi için
Sevginin evrene yetmesi için
Açl???n dünyada bitmesi için
Sava? diye bir ?ey olmas?n art?k.
—————-
Bar??
Kan dökmek kolay gelir,
Bar?? zor, sava? derhal.
Öldürmek alay gelir,
Bar?? zor, sava? derhal.
... (Devam)

#2986

 

Umut Çiçe?im ?iiri

Umut çiçe?im ?iiri - Ekleyen: Admin, Kategori: sevgi ?iirleri, Konu özeti: Bir sevgi ?iiri olan umut çiçe?im ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun umut çiçe?im ?iiri:
Umut çiçegim
Bu k??ta ü?üyorum.
kimbilir kaç k?? daha ü?üyece?im.
sana yanaca??m bu yazda.
ve kim bilir kaç yaz daha.
kaç bahar seni açacak bütün çiçekler,
senden uçacak bütün böcekler.
ar?lar seni koyacak kovanlar?na,
kaç ülke gezecek seni göçmen ku?lar...
ama sen hep umut çiçe?im olacaks?n.
ya?ayaca??z ya?lanaca??z seninle.
sürekli de?i?en dünyamda de?i?meyecek tek gerçe?im olacaks?n ömür boyu.

#2985

 

Bir Rüyadayd?m ?iiri

Bir rüyadayd?m ?iiri - Ekleyen: Admin, Kategori: Sevgi ?iirleri, Konu özeti: Sevgi ?iiri olan bir rüyadayd?m ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun,
Bir rüyadayd?m
Bir rüyadayd?m
Uyand?m
Etraf?m yine karanl?k
Görmüyorum
Umut ?????n? ellerinde
Sevgim burkuldu
Gözya??m? yükledi?im ya?mur
Pencerenden süzülürken
O an gözya??m kayboldu
Gözlerini benden kaç?r?rken
Ne ben var?m ?imdi hayaller âleminde
Ne de sen eri?ilmez dü?lerimde
Bir ?eyler kopup gitti benli?imden
Sevgiye inanc?m kalmad? senin yüzünden
Ye?ermeye haz?r umutlar?m
Solmaya ba?lad? yeniden
Eskiden belki dosttuk
Birbirimiz tan?maz olduk
?imdi iki yabanc?
Ayn? duvarda s?rt s?rta durduk
Bir rüyadayd?m
Uyand?m
Etraf?m hep karanl?k
Ba?ucumda çaresizlik nöbette
Kurtulam?yorum
Bir türlü bu sürgünden
Bitse ?u payla??lmaz yaln?zl?k
Umutlar?m tükenmeden
Bir rüyadayd?m
Uyand?m
Oysa uyan?km???m
Hiç uyumam???m
Arad???m ruhuma e?
Senmi?sin sanm???m
Anlad?m ki ben
Çok yan?lm???m

#2984

 

Sevgililer Günü ?iirleri

Sevgililer günü ?iirleri - Ekleyen: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: 14 ?ubat sevgililer günü için yaz?lm?? en güzel sevgililer günü ?iirlerine bu sayfam?zda ula?abileceksiniz.
O ?imdi ne yap?yor
?u anda, ?imdi, ?imdi?
Evde mi, sokakta m?,
Çal???yor mu, uzanm?? m?,
Ayakta m??
Kolunu kald?rm?? olabilir,
hey gülüm,
Beyaz, kal?n bile?ini nas?l da ç?rç?plak eder
bu bu hareketi!...
O ?imdi ne yap?yor,
?u anda, ?imdi, ?imdi?
Belki dizinde bir kedi yavrusu var,
Oksuyor.
Belki de yürüyordur, ad?m?n? atmak üzredir,
Her kara günümde onu bana t?p?? t?p?? getiren
Sevgili, can?m?n içi ayaklar!...
Ve ne dü?ünüyor
Beni mi?
Yoksa
Ne bileyim
Fasulyan?n neden bir türlü pi?medi?ini mi?
Yahut, insanlar?n ço?unun
Neden böyle bedbaht oldu?unu mu?
O ?imdi ne dü?ünüyor,
?u anda, ?imdi, ?imdi?...
Naz?m Hikmet
————-
Bir elman?n yar?s? biz
yar?s? bu koskaca dünya.
Bir elman?n yar?s? biz
yar?s? insanlar?m?z.
Bir elman?n yar?s? sen.
yar?s? ben
ikimiz...
Naz?m... (Devam)

#2983

 

Sitem ?iirleri

Sitem ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Sevgiliye sitem için ünlü ve amatör ?airlerin yazm?? oldu?u sitem ?iirlerine ula?abilirsiniz.
Arkada?l?k nedir bilir misin?
insan arkadas oldugu zaman
ona guvendigi zaman
o sevgiyi hissettigi zaman
neler olur bilir misin?
her seyi onunla paylastigin zaman
hatta onunla kalbini paylastiginda
sana herseyi haykirdimda
nasil sevindigimi bilir misin?
arkadas sevgini unuttugu zaman
yalanla darbeyi vurdugun zaman
ne oldugunu bilir misin?
sen arkadaslik nedir bilir misin?
————-
Gururum kalmad?..
Sana sevdalanal? gururum kalmad?
A?k?na ay?racak sevdam kalmad?
Damar?mdan akacak bir gram kan kalmad?
Gururum kalmad? sana sevdalanal?
Türlü oyunlar yapt?m yüzüme bakas?n diye
A?z?mla kus tuttum , alk??layas?n diye
Kap?nda k?tmir oldum a??k olas?n diye
Gururum kalmad? sana sevdalanal?
?imdi ellerimi tut diye yalvar?yorsun
Gözlerime bak diye hayk?r?yorsun
Benimle evlenir misin? Diye say?kl?yorsun
Sana sevdam b... (Devam)

#2982

 

Sonbahar ?iirleri

Son bahar ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel sonbahar ?iirlerine ula?abilirsiniz.
ADIM SONBAHAR
Nas?l i? bu
her yan?na çiçek ya?m??
erik a?ac?n?n
???k içinde yüzüyor
neresinden baksan
gözlerin kama??r
oysa ben ak?am olmu?um
yapraklar?m dökülüyor
usul usul
ad?m sonbahar
Attila ?lhan
————-
Sonbaharlar? Hiç Sevmiyorum
Bu ?ehirden,
Valizini al?p gitti?in gün,
Aylardan Ekim,
Mevsimlerden Sonbahar'd?.
Zaten hüzünlerin mevsimi olan,
Sonbahar'lar? hiç sevmiyorum.
Aylardan Ekim'di,
Yapraklar sar? ve kavruk.
Sen ?imdi beni bir görsen,
Yüzüm; Yapraklardan sar?,
Yüre?im; Yapraklardan kavruk.
Her Sonbahar mevsiminde,
Duygu dökümü ba?l?yor benli?imde.
Sonbahar ya?murlar?ndan de?il,
Gözya?lar?mdan ?slan?yor yüzüm.
Hazan mevsimlerinde,
Sevgi bozumu ya??yorum.
Ben, Sonbahar'lar? hiç sevmiyorum.
Dönmeyeceksin biliyorum,
Bir Sonbahar'da gittin,
Bir Sonbahar'da dönsen ne olur.
Yü... (Devam)

#2981

 
Toplam 158 sayfa, 9. sayfadasın: Önceki, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Sonraki
© 2015
AŞK