Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ehir ?iirleri ?iiri

?ehir ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: ?ehirler ve ?ehirleri anlatan ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? ?ehir ?iirlerini bulabilirsiniz.
Sana Büyük ?ehirlerden Bahsedece?im
Sana büyük ?ehirlerden bahsedece?im.
en büyük camiler orada kurulur,
en küçük mezarlar orada kaz?l?r
en kara yaz?lar orda dizilir.
yüksek minarelerde sela verilir,
civar hanelerde zina edilir.
büyük ?ehirlerde yalan söylenir tosun,
halbuki küçük köylerin mezarl??? bile yoktur.
büyük ?ehirlere ba?lanma mehmedim.
öyle bir ?ehre yerle?ki,
küçük olsun fakat bizim olsun.
sokaklar?nda tan?mad?k yüz,
ensesine ?amar atmayaca??n kimse dola?mas?n.
her a?ac?na elin,
her kar?? topra??na terin de?sin.
ve kuytu evlerden birinde
senden habersiz ölenler olmas?n.
Bedri Rahmi Eyübo?lu
—————
G?DERSEN YIKILIR BU KENT
Gidersen y?k?l?r bu kent, ku?lar da gider
Bir nehir gibi susar?m yüzünün deltas?nda
Yanl?? adresteydik, kimsesizdik belki
Sar???n bir ?a?k?nl?k olurdu bütün ???klar
Biz mi yaln?zd?k, durmadan ya?mur ya?ard?
Ü?ür müydük nar çiçekleri ürperirken
Gidersen kim sular fesle?enleri
Ku?lar nereye s???n?r ak?am olunca
Sessizli?i dinliyorum ?imdi ve solu?unu
Sustu?un yerde bir ?eyler k?r?l?yor
Bekleyi? diyorum caddelere, dal?p gidiyorsun
Ad?n? yaz?yorum bütün otobüs duraklar?na
Öpü?tü?ümüz her yer ad?nla an?l?yor
Birde seni ekliyorum susu?lar?ma
Selams?z sayg?s?z yürüyelim sokaklar?
Belki bizimle ???klan?r bütün varo?lar
Geriye mapushaneler kal?r, pasl? so?uklar
Ad?n? bilmedi?imiz dostlar kal?r yaln?z
Yüre?imize al?r?z onlar?, ?s?t?r?z
Gardiyan olamay?z kendi ömrümüze her ak?am
Gidersen kar ya?ar avuçlar?ma
Bir ceylan sessizli?i olur burada a?klar
Fiyakal? ???klar yan?yor reklam panolar?nda
Durmadan ço?al?yor faili meçhul cinayetler
Ve ölü ku?lar sat?l?yor bütün çiçekçilerde
Menek?eler nergisler yerine ku? ölüleri
Bir su sesi bir fesle?en kokusu ?imdi uzak
Yang?nlar? an?msat?yor genç ölülere art?k
Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman
Sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere
Bu kentin künyesi bellidir art?k ve susu?un
?syan olur milyon kere, hiç bilmez miyim
Sokul yan?ma sen, ellerin s?ms?cak kals?n
Devriyeler bas?yor karart?lm?? evleri yine
Gidersen y?k?l?r bu kent ku?lar da ölür
Bir tufan olurum sustu?un her yerde
Ahmet Telli
—————
Bu ?ehri B?rakmak
Bu ?ehirde ya?mur alt?nda dola??l?r
Limandaki mavnalara bak?p
?ark?lar m?r?ldan?l?r geceleri.
Bu ?ehrin sokaklar? çoktur,
Binlerce insan gelir gider sokaklar?nda..
Her ak?am çay?m? getiren
Ve bir Beyaz Rus olmas?na ra?men
Ho?uma giden garson kad?n bu ?ehirdedir.
Bu ?ehirdedir
Valsler, foksrotlar alt?nda
?uman'dan, Bramsdan
Parçalar çald??? zaman dönüp
Bana bakan ihtiyar piyanist.
Do?du?um köye mü?teri ta??yan
?irket vapurlar? bu ?ehirdedir.
Hat?ralar?m bu ?ehirdedir.
Sevdiklerim,
Ölmü?lerimin mezarlar?.
Bu ?ehirdedir i?im gücüm,
Ekmek param.
Fakat bütün bunlara mukabil
Yine budur ba?ka bir ?ehirdeki
Bir kad?n yüzünden
B?rakt???m ?ehir.
Orhan Veli Kan?k
—————
BU ?EH?R
Bir sabah evden ç?kt?m
Sokaklar ???l ???ld?.
Dört yan?m günlük güne?lik
Tertemiz bir hava ci?erlerimde
Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi
Nereye gitsem bir uçar?l?k yüre?imde
Al??mad???m iyimser duygular
Gökyüzü inad?na mavi
Ya?amak inad?na güzel
Bu nas?l ?ehirdir böyle
Bütün sokaklar Utrillo'nun ellerinden ç?km??
Bütün evlerde Dufy'nin renkleri
Beyaz beyaz güvercinler damlar?n üzerinde
Hava ?l?k m? serin mi belli de?il
Kadife gibi
Gözleri namuslu namuslu parlar insanlar?n
Gökyüzü inad?na mavi
Ya?amak inad?na güzel
Bu ?ehirde sen vars?n...
ÜM?T YA?AR O?UZCAN
—————
BÜYÜK ?EH?R
Bir de?il hallerin be? de?il
Nas?l anlatsam hepsini bir bir
Nas?l ba?lansam sana nas?l, büyük ?ehir.
Yüz tane kolum olsa kucaklama?a yetmez
Tepeden t?rna?a dudak kesilsem bitip tükenmezsin.
Anten misali gerilse bütün damarlar?m
Nas?l duyar?m semt semt bucak bucak seni
Nas?l sarar?m?
Büyük hastanelerinde yatar?m insan dolu,
Büyük gemilerine binerim mah?er,
Hanlar?n dolu, hamamlar?n dolu...
Gel gör ki her Allah?n günü
Göz göze, diz dize
Tramvayda, sinemada, meyhanede, mabette.
Herkes kendi murdar karanl???na gömülmü?
Herkes gurbette.
BEDR? RAHM? EYÜBO?LU
—————
?ki Kent
Dizlerinde kal?rs?n bir ak?am vakti
Soluklar?na u?rars?n, k?s?lm?? gözlerine
Geçersin geçersin geçersin
Gökteki tek y?ld?zdan ü?üyerek.
Görüyorsun de?il mi
Ne kadar inceldi kent
Nerdeyse ?urac?ktan
Ans?z?n bir kent daha görünecek.
Bak i?te, duyuyor musun
Öpüldün b?rak?ld?n sanki
Bir de?il iki türlü senin de solu?un.
Edip Cansever
—————
HAYD? GÜLE GÜLE GÜLÜM
Haydi güle gülü gülüm
haydi güle güle
Hani a?lamak yoktu?
A?lama k?z?m,
gözüne batacak sürmelerin.
Taksiye bindin i?te,
i?te hapishanesinde yatt???m ?ehrin
geçiyorsun içinden.
?öför belki ben ya?ta bir adam
dikiz aynas?ndan bak?yor sana
anl?yor bu güzel kad?n?n a?lamas?n?.
Belki onunda içerde yatan? vard?r,
belki tan?r beni, belki kendiside bizdendir.
Biliyorum:
Demirlerden seyretti?im bu ?ehir
kapl?calar
türbeler
ipek fabrikalar? ve kocaman bir ç?nard?r.
Ve sahici insanlar?
benim insanlar?m
nas?lda peri?an...
Fakat yüzlerine güne? vurmu? gibi olmu?tur
sen gözya?lar? aras?ndan
onlara bakt???n zaman.
Sen bu ?ehre bundan öncede geldin demek?
Sen bu ?ehre gelesinde beni aramayas?n!
Öylemi? a?la gülüm!
Hemde hüngür hüngür a?lamal?s?n.
Hay?r a?lama, Allah belam? versin benim a?lama!
Etraf?na bak:
Ben ve ?ehir çoktan arkada kald?k
NAZIM H?KMET
—————
Bir ?ehir Çiz Bana
Bir ?ehir çiz bana içinde an?lar canlans?n.
Bir ?ehir çiz bana içinde sevdalar ya?ans?n.
Öyle bir ?ehir olsun ki, denizler kucaklas?n.
Yeni ya?amlar do?sun, eskiler onunla ya?ans?n.
Bir ?ehir çiz bana içinde tarihler yaz?ls?n.
Bir ?ehir çiz bana içinde dinler kayna?s?n.
Öyle bir ?ehir olsun ki, u?runa sava?lar yap?ls?n.
Yeni ça?lar açs?n, eski ça?lar kapats?n.
Bir ?ehir çiz bana ona ula?mak çok yak?n olsun
Bir ?ehir çiz bana orada ya?amak rüya olsun.
Öyle bir ?ehir olsun ki, k?talar kucakla?s?n.
Öyle bir ?ehir çiz ki, ad? ?stanbul olsun.
—————
Bir Destan ?ehir
Bir ?ehir ki; âlemde yoktur dengi, benzeri
Bayg?n bayg?n, herkesin ona bakar gözleri
Bak??lar? mest eder, tutu?turur özleri
Sevdi?ine kendini tam verir bu ?ehir
Sevmedi?ine ac?, gam verir bu ?ehir.
Ba?r? yan?k tarihin, içi ezik mensubu
Gözü ya?l? zaman?n, dü?lerdeki efsunu
Hayal olmu? tâlihin, tortula?m?? yosunu
?simsizlere isim, nâm verir bu ?ehir
Sevmedi?ine ac?, gam verir bu ?ehir.
Ah bu ?ehir, bu ?ehir; sevgisi co?kun nehir
Manzaras? emsalsiz, güzelli?iyse mâhir
Onunla olmak Kevser, onsuz kalmaksa zehir
Hizmet edenlerine dem verir bu ?ehir
?hânet edenlere gam verir bu ?ehir.
Yedi tepede sönmez me?âle ezel, ebet
Ayr?l??? idaml?k, muhabbeti müebbet
Sevenlerine yârd?r, bilinsin ilelebet
Derde devâ, hastaya em verir bu ?ehir
?hânet edenlere gam verir bu ?ehir.
—————
Ey ?stanbul
Sana hasret ya??yorum, senden uzakta
Her semtin ayr? bir ?ark?, ayr? bir ?iir
Anlat?lan hep sensin dilde, dudakta
Güzel ?ehir, cezbeli ?ehir, efsane ?ehir..
Ta?? topra?? alt?n demek, çok az say?l?r
Sendeki ilim-irfan tüm ülkeye yay?l?r
Seni gören herkes, güzelli?ine bay?l?r
Güzel ?ehir, cezbeli ?ehir, efsane ?ehir
?ifa sende, a? sende; i? sende, bulu? sende
Neyi ararsan var, dertlerden kurtulu? sende
Art?yor nüfûsun her gün, sen istemesende
Güzel ?ehir, cezbeli ?ehir, efsane ?ehir..
Ozanlar?m?z tüm dünyaya senden seslenir
Herkes her ?eyi senden al?r, senden beslenir
Tüm iller, sana benzemek için heveslenir
Güzel ?ehir, cezbeli ?ehir, efsane ?ehir..
Sen fethedilince, yepyeni bir ça? ba?lad?
Ayd?nland? karanl?klar, zulüm yava?lad?
Tüm dünya sana özendi, seni alk??lad?
Güzel ?ehir, cezbeli ?ehir, efsane ?ehir..
Feyz ald?n as?rlarca Mekke'den Medine'den
Kâbe'yi hat?rlar, Eyüp Sultan'? seyreden
Sultan Fatih'i biz göndermi?tik Edirne'den
Güzel ?ehir, cezbeli ?ehir, efsane ?ehir!
—————
Çocuklu?umu B?rakt???m ?ehir
Ah Erzurum!
Çocuklu?umu b?rakt???m ?ehir...
Salk?m salk?m kristal tanelerinle
Ve karbeyaz hal?lar?n yerde
Çe?melerinden akan buz gibi sular;
?ifad?r her derde...
Erzurum:
Çocuklu?umu b?rakt???m ?ehir...
Kardan evlerin,
Buzdan a?açlarla süslü...
S?cak s?cak içime akar.
Ve ?imdi uzaklarda kalan yar...
Erzurum:
Çocuklu?umu b?rakt???m ?ehir...
Sokaklar?nda oynad???m oyunlar;
Halen yüre?imde ya?ar.
Sevgin bedenimde durmaz, ta?ar...
Erzurum:
Çocuklu?umu b?rakt???m ?ehir...
Okul yolunda ya?ad???m,
Ve hiç unutmad?m çocukça a?klar;
Kor ate?ler gibi içimi yakar.
Erzurum:
Çocuklu?umu b?rakt???m ?ehir...
Bir yar?m halen sende,
Senin sevgin dün gibi yüre?imde.
Ve seni unutmad? a?k dilencisi...
Erzurum:
Çocuklu?umu b?rakt???m ?ehir...
Unutmak güzel ?eydir,
Varsa unutaca??n biri...
Ben seni unutmad?m;
Unutmak istemiyorum seni...
Erzurum:
Çocuklu?umu b?rakt???m ?ehir
—————
O ?ehir De?il
Balkonlarda fesle?enler kurumu?
Perdeler kapal? insanlar sefil
Sevgiler mazide bir varm?? yokmu?
Bu ?ehir sevdi?im o ?ehir de?il
Akasyalar küsmü? çiçek açm?yor
Güne?i kaybolmu? ???k saçm?yor
Tapt???m o gözler a?kla bakm?yor
Sevdi?im bu ?ehir o ?ehir de?il
Ye?iller yok olmu? her taraf beton
Oynayan filmlerin sonu kötü son
?nsanlar biçare pul olmu? milyon
Bu ?ehir sevdi?im o ?ehir de?il
Göç etmi? bulutlar ya?mur ya?m?yor
Parklar?nda bülbül art?k ötmüyor
Sana kavu?maya gücüm yetmiyor
Kayseri sevdi?im o ?ehir de?il
Lale boyun bükmü? yasemen ölgün
Çevrem hep karanl?k do?maz art?k gün
Benden uzaktas?n olmu?um sürgün
Sevdi?im Kayseri bu ?ehir de?il
—————
?stanbul
Dünyada güzeldir yeri
?stanbul bir cennet ?ehir
Mescitleri, camileri
?stanbul bir cennet ?ehir
Yedi tepe üzerinde
Eyüp Sultan yat?r onda
Sevgisi yürekte, canda
?stanbul bir cennet ?ehir
Ayasofya, Sultan Ahmet
Fatih Sultan çekmi? zahmet
Allah ona vermi? rahmet
?stanbul bir cennet ?ehir
Beyaz?t'ta gezin ?öyle
Tarih, kültür seyir eyle
Gören ki?i do?ru söyle
?stanbul bir cennet ?ehir
Be?ikta?'?, Eminönü
Topkap?, Üsküdar yönü
Çaml?ca'dan görün onu
?stanbul bir cennet ?ehir
Sahabeler dolu bir yer
Yat?r veliler, ?ehitler
Ba?r?nda Yû?a Peygamber
?stanbul bir cennet ?ehir
Çobano?lu elde kalem
Peygamber'den alm?? selâm
Hadis ile olmu? kelâm
?stanbul bir cennet ?ehir
—————
?ehir a?lad?
Bu gün gök delindi sanki aniden
Dü?en dolulardan camlar k?r?ld?
Bir anda sel oldu ?ehrin gözleri
Yoklu?una sevdi?im ?ehir a?lad?
?im?ekler gürledi ç??l?k ç??l??a
San?rs?n aniden gökler yar?ld?
Sa?nak oldu ya?d? a??tcas?na
Sensizli?e sevdi?im ?ehir a?lad?
Karard? tüm ?ehir geceler gibi
Gün ortas? sanki gece bast?rd?
Göz ya?? de?ildi ya?an..göz ya?d?
Özlemine sevdi?im ?ehir a?lad?
Bugün ?ehir benim anlad?m onu
Derbeder dola?t?m payla?t?m a??d?n?
Gözya?lar?m kar??t? ta?k?n akan suyuna
Hem ben a?lad?m bugün, hem de ?ehir a?lad?

#2966

 
© 2015
AŞK