Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ehit ?iirleri ?iiri

?ehit ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: ?ehit askerlerimiz için ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm?? en güzel ve anlaml? ?ehit ?iirlerini bulabileceksiniz.
?ehitlerin Sesi
E?ER ?EH?T OLURSAM
DÖKMES?NLER ARDIMDAN YA?
?SYAN ETMES?NLER ARKAMDAN
B?LS?NLERK? BEN ?EH?T OLMU?UM
DÖKMES?NLER BO?A YA?
SEVD???M SAKIN E?MES?N BA?INI YERE
B?LS?N K? SEVD???M ?Ç?N ALEM ?Ç?N VATANIM ?Ç?N
DÖKÜLEN BU KANLAR
EN ?Y? CEVAPTIR BU DÖKÜLEN KANLAR
NAMERTE
B?LS?NLERK? ÖLSEKTE VERMEY?Z BU VATANI NAMERTE
B?LS?NLERK? HEP DALGALANACAK GÖKLERDE
AYYILDIZIM, ?EH?DLER?N KANLARINDAN BAYRA?IM
————-
Annelere Hediye
Bugün anneler günü may?s?n on dördü
Dört ?ehit verdik üzeri ay y?ld?zla örtüldü
?ehit annesi olmak onlara en büyük ödüldü
Hediyeler annelere tabutlarda götürüldü
Bu hediyeyi size gönderen Allah't?r
Cennet aya??n?z?n alt?nda anahtar? evlad?n?zd?r
Evlad?n?z?n yeri peygamberler yan?d?r
Kefeni ise rengini alan ay y?ld?zl? bayrakt?r
Annesi evlad?ndan bir hediye beklerken
Evlad? annesine hediye edilirken
Gözlerinden damla damla ya? dökülürken
Hediyeler omuzda tekbirler getirildi ar?? inleten
?ehit annesi olmak her Türk annesinin hayali
Sen merak etme evlad?n?n mekan? cennet bahçesi
?ehitler ölmez onlar ya?ar ama zordur görmesi
?n?allah bu son hediye olur gelmez art?k gerisi
————-
SEH?T OGLU SEHIT ADIM
Ay y?ld?z?m al üstünde,
Atam ceddim ba? üstünde,
Neferlerim iz üstünde,
?ehit o?lu ?ehit ad?m!
Allah yolu ayn? yoldur,
Sa?? solu yine koldur,
Akan ya?lar bana kordur,
?ehit o?lu ?ehit ad?m!
Do?u bat?, hep bir olduk,
Nerde hain pusu kurduk,
?nlerine çomak soktuk,
?ehit o?lu ?ehit ad?m!
Yaram?z var, derman vatan,
B?rak sürsün koyun güden,
Pi?man olur aciz beden,
?ehit o?lu ?ehit ad?m!
Ezeldendir vatan sevgim,
"?man" dedi `Nur`um benim,
Hak nak?etti ilmiklerim,
?ehit o?lu ?ehit ad?m!
Bir öldüm ben bin ölürüm,
Hakikate can sunar?m,
Döktüm kan?m, al vatan?m,
?ehit o?lu ?ehit ad?m!
————-
?EH?T ASKER
Albayra sar?l? tabutun önünde.
Durmu?tu bir imam , k?blemizin yönünde.
Saf saf oldu insanlar hocan?n arkas?nda.
?ehidin , resmi vard? herkesin yakas?nda.
Büyük bir boy resimde kortejin önlerinde.
Özenle ta??n?yor , asker ellerinde.
Gençli?in bahar?nda, henüz yirmi ya??nda.
Mavi bir bere vard? o tertemiz ba??nda.
Tüm cemaat a?l?yordu, ya?lar? sel gibiydi.
Esen meltem rüzgarlar? kara bir yel gibiydi.
Seni u?urlarken içimiz ya?la doldu.
Tüm analar, babalar ak saçlar?n? yoldu.
Omuzlarda yükseldin, göklere erdi ba??n.
Olasada dünyada tek bir ta??n.
Öteki ya?am?nda makam?n cennet oldu.
Sen gidince yurdumun tüm çiçekleri soldu.
Benim, ?ehit askerim sen ölmedin aslaaa.
Vatan?n da?lar?na ismin yaz?ld? kanla.
Sana silah çeken el k?r?lacakt?r bir gün.
Bu, dünyadan edilecektir sürgün.
Bunu aslaaa... unutma eyy kahraman ?ehit.
Her?eyi bilen tanr? bize olsunki sahit.
Seni topra?a de?il yüre?imize gömdük.
Yan?yor, ci?erimiz sanki ate?e döndük.
————-
?EH?D?M?N YAVRUSU
Gel yavrum koklayay?m, gülümün yüzü solmas?n
Teröre kurban giden, babandan sen hat?ras?n
Sen ?ehit evlad?s?n, grur duy, gö?sün kabars?n
Atatürk'ün izinde Cumhuriyet ilken olsun
?ehidimin yavrusu, anan? sen iyi dinle
Ülkene yararl? ol, gurur duyay?m seninle
Baban hep ya?ayacak, kalplerde sevgi ile
Atatürk'ün izinde Cumhuriyet ilken olsun
Bizi üzüp a?lat?p, yuvam?z? da??tanlar
Vatan?ma göz dikip, Türk'lere kur?un s?kanlar
Bir gün pi?man olarak, cezas?n? bulacaklar
Atatürk'ün izinde Cumhuriyet ilken olsun
Ülkene sahip ç?k?p, sonsuza dek koruyarak
Bayra??m?z elinde, mar??m?z? okuyarak
Vatan?n? sev o?lum, topra??na sar?larak
Atatürk'ün izinde Cumhuriyet ilken olsun
Bu vatan hepimizin, bölünerek parçalanmaz
Türk ulusu cesurdur, hiç kimseler korkutamaz
Babana k?yan eller, amac?na ula?amaz
Atatürk'ün izinde Cumhuriyet ilken olsun
————-
?EH?TLER
Dünyada bulunmaz bu vatan me?er
U?runa ?ehit, gazi olmaya de?er
U?runda ölmek gerekse e?er
?ehitler ölmedi ölmeyecekler
Bu vatan için verirsin can?
Dökersin damardaki o asil kan?
Belkide vereceksin o tatl? can?
?ehitler ölmedi ölmeyecekler
Sönerse sönsün bin türk oca??
Bu vatan senindir ana kuca??
Herbir kö?esi ?ehit buca??
?ehitler ölmedi ölmeyecekler
————-
YA GAZ? OL YA ?EH?T
Haydi, yavrum, ben seni bugün için do?urdum:
Hamurunu yi?itlik duygusuyla yo?urdum:
Türk evlâd? odur ki yurdu olan topra??
Ana ?rz? bilerek yâd aya?? bast?rtmaz;
Bir yabanc? bayra??
Ezan sesi duyulan hiçbir yere ast?rtmaz.
Git evlad?m, y?llarca ben o?ulsuz kalay?m;
?u yaral? ba?r?ma kara ta?lar çalay?m.
Haydi, o?lum, haydi git;
Ya gazi ol ya ?ehit.
Haydi yavrum! Köyüne, ni?anl?na vedâ et;
Saban?n?, tarlan?, her ?eyini fedâ et;
O silaha sar?l ki böyle günde bir erkek
Bir dual? demirden ba?ka bir ?ey kullanmaz;
Bunu tutan bir bilek
Köleli?in u?ursuz zincirine uzanmaz.
Git evlad?m, y?llarca ben o?ulsuz kalay?m;
?u yaral? ba?r?ma kara ta?lar çalay?m.
Haydi, o?lum, haydi git;
Ya gazi ol ya ?ehit.
Haydi yavrum! Kendine sen de: "Yi?it er" dedir;
Büyüdü?ün gaziler oca??na can getir;
O Cenkleri kazan ki senin büyük Kür ad?n
Yedi iklim, dört bucak içerisine ün sals?n;
Be? yüz y?ll?k ecdad?n
Kabirlerde titreyen kemikleri öç als?n.
Git evlâd?m, y?llarca ben o?ulsuz kalay?m;
?u yaral? ba?r?ma kara ta?lar çalay?m.
Haydi, o?lum, haydi git;
Ya gazi ol ya ?ehit.
Haydi yavrum! Bugünde dertli ninen a?las?n;
Ayr?l???n oduyla yüre?ini da?las?n;
O ya?lar? saçs?n ki senin arslan gö?sünde
Benim kan gözya??m dü?man için kin olsun;
Kara yerin yüzünde
Aya??n?n bast??? da?lar, beller le? dolsun.
Git evlâd?m, y?llarca ben o?ulsuz kalay?m;
?u yaral? ba?r?ma kara ta?lar çalay?m.
Haydi, o?lum, haydi git;
Ya gazi ol ya ?ehit.
Mehmet Emin YURDAKUL
————-
?EH?D?ME
Vatan?ma göz dikenlere
Gö?sünü gererek siper edip
Teslim ettin ruhunu Hüda'ya,
Sen giderken Cennet-i Âlâ' ya
Ard?ndan yollara döküldük
Hüznün ate?ini yak?p
Resmini duvara as?p
Maziye bak?p bak?p
Sen giderken ard?ndan yollara döküldük.
Avuçlar?mda tutarak,
Kahpece s?k?lm?? kur?unu
Dü?mana gösterip dik duru?umu,
Durdurarak kalbimin vuru?unu
Sen giderken ard?ndan yollara döküldük.
Anlatt?m ?ehit dü?tü?ünü yavruna,
Yasland?m sonra camii duvar?na
Bekleyip konman? top arabas?na
Sen giderken ard?ndan
Son kez sar?ld?m al bayrakl? tabutuna
————-
Çanakkale ?ehitleri ?iiri
Bomba ?im?ekleri beyninden inip her siperin
Sönüyor gö?sünün üstünde o arslan neferin.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,
O ne müthi? tipidir, savrulur enkaz? be?er.
Bo?an?r s?rtlara, vadilere, sa?nak sa?nak.
Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak
Vurulup, tertemiz aln?ndan, uzanm?? yat?yor,
Bir hilal u?runa yarap ne güne?ler bat?yor.
Ey bu topraklar için topra?a dü?mü? asker
Gökten ecdat inerek öpse o pak aln? de?er.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs?n?
Gömelim gel seni tarihe desem s??mazs?n.
Mehmet Akif ERSOY
————-
?ehitler Ölmedi, ?ehitler Ölmez
Duydum Mehmetçik gene ?ehit olmu?,
Ac? haber her bir yanda duyulmu?,
Üzüntüden damarlarda kan donmu?,
?ehitler ölmedi, ?ehitler ölmez.
Hain kur?una hedef yi?itlerim,
Kara toprak ta yatan erenlerim,
Yerde kan?n?z kalmaz, ?ehitlerim,
?ehitler ölmedi, ?ehitler ölmez.
Vatan, millet, bayrak, namus u?runa,
Gö?sün siper oldu, hain kur?una,
Dalgaland? sancak, diktin burcuna,
?ehitler ölmedi, ?ehitler ölmez.
Hep derler ki; ?ehitlik ucuz de?il,
Askerlik, yan gel yat yeri hiç de?il,
?ehitler cennette, kabirde de?il
?ehitler ölmedi, ?ehitler ölmez.
Teröristler her yerde aranmal?,
?zine bak?p, inini bulmal?,
Yaltakl?k edeni yurttan atmal?,
?ehitler ölmedi, ?ehitler ölmez.
?ehit kan? yerde kal?r m?? Sand?n,
Avrupa'n?n hep maskesine kand?n,
Geçmi?te dünyay? titreten cand?n,
?ehitler ölmedi, ?ehitler ölmez.
Analar feryat eder, duyar m?s?n?
Yürekleri hep yanar, anlar m?s?n?
Helalle?ip, selam? al?r m?s?n?
?ehitler ölmedi, ?ehitler ölmez
————-
Mehmedim ?ehit oluyor
Kahpeler kahpece vuruyor Mehmet ?ehit oluyor,
Mehmedim ?ehit oluyorda Hâkka do?ru yürüyor,
Mehmedimi ?ehit edenler, Cehennemi boyluyor,
Kahpeler kahpece vuruyor Mehmet ?ehit oluyor.
?ehit Mehmedimin son sözü Allah Allah oluyor,
Elinde solmu? bir foto?raf yüzü gül gibi soluyor,
Ey kahpeler, bu ?eni dünya sizlere de kalm?yor,
Kahpeler kahpece vuruyor Mehmet ?ehit oluyor.
Mehmedim ?ehit oluyor, Cenneti görüp gülüyor,
?ehit olaca??n önceden bilip, mektuplar yaz?yor,
Bu analar Vatan? için, ne Mehmetler do?uruyor,
Kahpeler kahpece vuruyor Mehmet ?ehit oluyor.
————-
?stiklal Ordusu ?ehitlerine
Düne kadar en vakur ölümlere güldünüz,
Bugün bütün milletin gönlüne gömüldünüz,
Rahat rahat uyuyun son a?iyan?n?zda.
Art?k ne gözünüzde köy dönmek emeli,
Ne yaran?z? saran ince bir kad?n eli,
Belki arkan?zda yok bir a?layan?n?z da.
Vars?n dolu bulunsun bin elemle gö?sünüz;
Siz, Allah'?n övdü?ü kullardan büyüksünüz;
Zemzem kutsiyeti var her damla kan?n?zda.
Fani akislerini kaybeden sesleriniz.
En ma?rur al?nlara diyebilirler: E?il!
Edebiyyet en küçük payedir yan?n?zda.
Çünkü hürriyet için söndü nefesleriniz,
Yâd?n?za yabanc? badiyelerde de?il,
Ana vatan?n?zda, ana vatan?n?zda...
————-
?ehitler Abidesi ?çin
Gökkubbenin alt?nda yatar, al kan içinde,
Ey, yolcu ?u toprak için can veren erler,
Hakk'?n bu verli kullar? ta? türbeye girmez,
Gulfrana bürünmü? yanl?z fatiha ister.
MEHMET AK?F ERSOY

#2965

 
© 2015
AŞK