Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

?ems-i Tebrizi Sözleri

Bir gül kadar güzel ol; ama dikeni kadar zalim olma. Birine öyle bir söz söyle ki, ya ya?at ya da öldür; ama asla yaral? b?rakma.

Ey ?nsan kaf da?? kadar yüksekte olsanda, kefene s??acak kadar küçüksün. Unutma ...her?eyin bir hesab? var üzdü?ün kadar üzülürsün.

Hüzün taze tutar a?k yaras?n?. Yaramdan da ho?um, yârimden de...

Hak yolunda ilerlemek yürek i?idir, ak?l i?i de?il.

Kap?m?za de?il ; Kalbimize vuran buyursun !

Sevmeye lay?k olmayan? hat?rlayarak de?erli etme! Dönmek mi istiyor, bir ?ans daha verme. Unutma; sevgi yürekli olana yak???r.

Otunu, suyunu bilmedi?in gönüllerde koyun gütme! Yoksa, 'kaç?rca??n keçilere' çobanl?k yapamazs?n ...!

S?? sular? en hafif rüzgarlar bile co?turabiliyor. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar. Anlad?m ki, derin ve esrarengiz olan her sey susuyor. Anlad?m ki susan her ?ey derin ve heybetli.

Diyorlarki Dost ac? söyler? Ac?y? söyleyene Dost denilmez ki. !Seni sevmeyen ac? söyler Dostun sana söyleyece?i ac? dahi olsa senin can?n? ac?tmayacak ?ekilde tatl? dille söyler.

?lim üç ?eydir: Zikreden dil, ?ükreden kalp, sabreden beden...

?nsano?lunun edepten nasîbi yoksa, insan de?ildir. ?nsan ile hayvan aras?n? ay?ran edeptir...

Ya?arken anlayamad?klar? de?erleri, öldükten sonra anlaman?n kimseye faydas? yok. Sevdi?inizi dirile?tirmenin

yolu, hayat?n tazeli?inde itiraf ve ifade etmektir.

Sözler hakikat de?ildir a??zdan ç?kan seslerdir. Hakikati ö?renmek için söze de?il ya?amaya ihtiyaç vard?r.

Sen ol da; ister yâr' ol, ister 'yara'; lütfun da ba??m üstüne, kahr?n da.

Ey a?k! Seni senelerce yaban ellerde, hoyrat dillerde arad?m. Oysa bendeymi?in bilememi?im. Oyalanm???m. Kalakalm???m.

Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir.

Sanmayas?n ki; a?k ak?l i?idir. Gül ki her gönlün mür?ididir. Kimini kokusuyla ?ad eder. Kimini de dikeniyle ir?ad eder.

Yolun ucunun nereye varaca??n? dü?ünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece ataca??n ilk ad?m? dü?ünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendili?inden gelir.

Sabretmek öylece durup beklemek de?il, ileri görü?lü olmak demektir. Sab?r nedir? Dikene bak?p gülü, geceye bak?p gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah a??klar? sabr? gülbe?eker gibi tatl? tatl? emer, hazmeder. Ve bilirler ki, gökteki ay?n hilalden dolunaya varmas? için zaman gerekir.

Kalp ruha der ki :Ben severim, a??k olurum;ama ac?s?n? nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap verir : Sen yeterki sev.

Hayatta her ?ey olabilirsin; Fakat mühim olan hayat?n içinde "?NSAN" olabilmektir.

Hüzün ki en çok yak??and?r a??klara. Yand?k, yak?ld?k; ama hüzünden yana asla yak?nmad?k. Ne de olsa biz mahzun bir Peygamberin ümmeti de?il miyiz? Hüzün taze tutar a?k yaras?n?. Yaramdan da ho?um, yârimden de.

K?r kalemin ucunu. Bundan sonraki yolculu?umuz a?k yolculu?udur. A?k? kalem yazmaz ki kitaplarda bulas?n.

Kalp midir insana sev diyen yoksa yaln?zl?k m?d?r körükleyen? Sahi nedir sevmek; Bi muma ate? olmak m?, Yoksa yanan ate?e dokunmak m??

Anlad?m ki: ?nsanlar; Susan? korkak. Görmezden geleni aptal. Affetmeyi bileni çantada keklik san?yorlar. Oysa ki; biz istedi?imiz kadar hayat?m?zdalar. ... Göz yumdu?umuz kadar dürüstler ve sustu?umuz kadar insanlar..!

Elalem ?arap içer sarho? olur, biz a?k ehliyiz içmeden sarho? olmu?uz.

Baz?s? gelirken, baz?s? da giderken gönül aç?kl??? verir. Dikkat et ve iyi bak ki, sendeki bu gönül aç?kl??? giderken mi yoksa gelirken mi beliriyor?

Bir ?ey yap, güzel olsun. Çok mu zor ? O vakit güzel bir ?ey söyle. Dilin mi dönmüyor ? Öyleyse güzel bir ?ey gör veya güzel bir ?ey yaz. Beceremez misin ? O zaman güzel bir ?eye ba?la. Ama hep güzel ?eyler olsun. Çünkü; Her insan ölecek ya?ta...

Hayata tepeden bakarsan insanlar?n sadece tepesini görürsün. Hayata daima insanlarla ayn? mesafeden bak. O zaman insanlar?n hem yüzünü, hem kalbini görürsün.

Sana affedilemeyecek kadar büyük hata yapan birine, ak?l s?n?rlar?n?n bitti?i. yerden ba?layacak ceza vermek istiyorsan ; bütün samimiyetinle affet. Hissedilen her ?eyi ar?ivleyen kader, kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir.

Söylediklerimin hepsinden vazgeçtim, pi?man oldum. Çünkü ne sözde mana, ne de mana da söz kald?.

Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun. Do?umun bir damla su, ölümün bir avuç toprak de?il mi?

Bir ki?i Allah'tan ba?ka kimseye ihtiyac? olmad???na inan?rsa Allah da onu ba?kas?na muhtaç etmez.

Musikinin ritminde bir s?r sakl?d?r; e?er onu if?a etseydim dünya alt üst olurdu.

?eriat der ki: Seninki senin, benimki benim. Tarikat der ki: Seninki senin, benimki de senin. Marifet der ki: Ne benimki var ne seninki. Hakikat der ki: Ne sen vars?n, ne ben.

Mühim olan yükseklere ç?k?p hayata tepeden bakmak de?ildir; Mühim olan ne kadar yükselsen de her ?eye e?it mesafeden bakabilmektir.

Her yolun bir adab? vard?r. Allah? sevmenin de bir adab? vard?r..Dervi? sadece gönlü geni? ve ruhu gezgin bir sufi demek de?ildir ki.

Ya?ar?m mutlu olurum, ya?ar?m mutlu ederim, Tabiki mutsuzda olurum ama ya?ad???m... sürece Umutsuz, ?ükürsüz olmam. Aldatmaya çal??anlar aldan?rlar, Güvenim kaybedilir hep ama ben hep kazan?r?m.

Her ?ey çok olunca ucuzlar; Edep bunun aksinedir, o ço?ald?kça de?eri artar.

A?k? kalem yazmaz ki kitaplarda bulas?n.

Kurallar?n olsun, ama kurallar?n? ba?kalar?n? d??lamak yahut yarg?lamak için kullanma. Bilhassa putlardan uzak dur, dost Ve sak?n kendi do?rular?n? putla?t?rma! ?nanc?n büyük olsun, ama inanc?nla büyüklük taslama!

Dürüstlük bir ?ehirdir, ben de o ?ehrin sultan?y?m, Onda kendim ya?ayay?m, kendim öleyim, kendim korunay?m...

Gel bakal?m ate?le nas?l oynan?r göstereyim..Gör bakal?m ate? mi seni yakar, sen mi ate?i?

E?er Allah seni bana yazm??sa, benden kaç???n yok! Lakin kader seni benden alm??sa, a?lamaya lüzum yok.

Alimken arif oldun peki a??k olmaya namzet misin?

Düzenim bozulur, Hayat?m?n alt? üstüne gelir diye endi?e etme. Nereden bilebilirsin Hayat?n alt?n?n üstünden daha iyi olmayaca??n??

Hak yolunda ilerlemek yürek i?idir, ak?l i?i de?il..! K?lavuzun daima yüre?in olsun, omzun üstündeki kafan de?il. Nefsini bilenlerden ol; Silenlerden de?il...

Arad???n ?ey o kitaplarda de?il, arad???n ?eyi okuyarak bulamazs?n. Sende eksik olan ?eyi gözlerinle tamamlayamazs?n. Arad???n ?eyi Dünya'da arayacaks?n, arad???n ?eyi yüre?inle bulacaks?n. Dünya'da ki tüm kitaplar, tüm hesaplar, ak?l oyunlar?, sayfalarca laflar, sevginin yerini tutmaz. Okuyarak ö?reneceksin ama severek anlayacaks?n.

?ükret! istedi?ini elde edince ?ükretmek kolayd?r. Sufi, dile?i gerçekle?medi?inde de ?ükredebilendir.

Ya tam açacaks?n yüre?ini, ya da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur a?k?n, ya siyah?, ya beyaz? seçeceksin.

Bil ki güne?e bakmaya cesareti olmayan gölgede kalmaya, gölgeyi ???k sanmaya mahkumdur.

Bazen arkas?na dönüp bakmas? gerekir insan?n; Nerden geldi?ini unutmamas? için.

?eytanda insandaki özelliklerin birisi hariç hepsi vard?r. ?eytanda eksik olan tek nimet A?k..?eytan?n insan? çekememesi a?ks?zl???ndand?r.

Bildiklerini unut. diyor DOST. Gel al eline bir silgi, ?u yeni ba?layan güne bilgilerini silmekle ba?la. Zanlar?n?, yarg?lar?n?, önyarg?lar?n? ve dahi bütün genellemelerini koy bir çuvala ve hepten terk et. G?ybet etme sak?n, ... bil ki dedikodu denilen ?ey m?knat?s gibi kötü enerji çeker. Kimsenin aleyhine konu?ma, uzaktan at?p tutma, insanlar? kem dille yarg?lama, bil ki yan?l?rs?n.

Senin gönlün de?i?irse dünya de?i?ir.

Birini nekadar çok a?a??lar yahut d??larsan, onun durumuna dü?me ihtimalin o kadar artar. Kainat?n matemeti?idir. Bir koyar, bir al?r insan. Bilmeden kendi hesab?n? dürer diyor DOST... Hiçbir konuda emin olma diyor DOST... Kendini ayr?cal?kl? sayma. Konumuna ya da mevkine, ismine veya ?öhretine güvenme. ?u hayatta tüm zahiri kisveler sabun köpü?ünden ibarettir.

Nazl? nazl? yükselir köpük, derken pat diye sönüverir. Herzaman ba?kalar?ndan ö?renmeye aç?k ol. En iyi bildi?in konularda bile kö?eli dü?ünme, büyük konu?ma. Cümlenin sonuna nokta de?il, ünlem de?il, virgül yahut üç nokta koy. Aç?k bir kap? b?rak daima. Ne kadar bilsen de hiçbirzaman yeterince bilemeyece?ini unutma. Tevazudan ?a?ma. Ancak ozaman kurtulabilirsin bilginin cehaletinden. diyor DOST...

Allah senin kap?ndan a?k saray?na bir insan alacaksa , o insana sen nas?l ben seni sevmiyorum dersin?

Sende o var bu var , falan dedi var , falan anlatt? var , peki sende senden ne var Mevlana?

Ey Celaleddin talipsen yüre?ime , yaln?zl???n? adayacaks?n bana.

Ey Gönül !?imdi sorar?m sana, hangi A?k daha büyüktür..?Anlat?larak dile dü?en mi, anlat?lmay?p yürek de?en mi?

Her ?ey insano?luna feda iken insano?lu ise kendine cefa olmu?tur.

Gençli?imde arad???m? ya?l?l???mda buldum , neylersin. Ya ben erken geldim ya sen geç kald?n vuslata , neylersin. Kader!

Dostluk gül olmakt?r yapra?? ile de dikeni ile de.

Dedim ki : Etraf?nda dola?sam beni k?n?yorlar?! Dedi ki : Zaten biz, k?nanmad?k sevgi görmedik ki...

Sözler hakikat de?ildir a??zdan ç?kan seslerdir. Hakikati ö?renmek için söze de?il ya?amaya ihtiyaç vard?r.

Bir an bekle, arkana dön ve unuttuklar?n? an?msa..Kaybettiysen ara, k?rd?ysan af dile, k?r?ld?ysan affet; Çünkü hayat çok k?sa.

??imiz Allah'a kalm??sa, Olmu? bil.

E?er çok konu?mak faydal? olsayd? Allah iki a??z, bir kulak verirdi. Onun için, çok dinleyip az konu?mak gerek...

?nsanlar ma?uk aram?yor, bencil duygular?na köle ar?yor. Köle buluyor ama a?k? bulam?yor.

E?er susarsan konu?man daha ayd?nl?k olur..Çünkü sükutta hem sessizli?in ?????, hem de konu?man?n faydas? gizlidir.

Sana dilsiz, dudaks?z sözler söyleyece?im Bütün kulaklardan gizli s?rlardan bahsedece?im Bu sözleri sana, herkesin içinde söyleyece?im ama senden ba?ka kimse duymayacak Kimse anlamayacak.

Bana göre a??k öyle olmal? ki, ?öyle bir kalk?nca, her taraf? ate?ler sars?n; her tarafta k?yametler kopsun.

Kad?n; Bilene Nefes, Bilmeyene Nefs tir

O bir arslan gibi sava?a at?ls?n, onun timsah gibi bir kalbi olsun! O yeryüzünde kendisinden ba?ka kimseyi b?rakmas?n! Hatta kendisiyle bile sava?a girsin.

Bir ?ey yap. Güzel olsun. Çok mu zor? O vakit güzel bir ?ey söyle. Dilin mi dönmüyor? Güzel bir ?ey gör. Veya, güzel bir ?ey yaz. Beceremez misin? Öyleyse güzel bir ?eye ba?la. ama hep güzel olsun. Çünkü "her insan ölecek ya?ta. " geç kalmayas?n.

Sen darda oldu?un vakitlerde , sana bah?edilmi? olanlarla elinden geleni yapars?n en güzel çareleri dü?ünürsün uygulars?n..Fakat yine bir ?eyler olmuyorsa o zaman teslim olmay?p kendini yerden yere vurman iyi bir durum de?ildir. Kendi iç huzurunu bozars?n daha direnmekle. Diren direnebildi?in kadar uygula sana verilmi? olanla, o anki imkanlar?nla. Teslim ol demek elin kolun ba?l? otur demek de?ildir. Sadece sen her imkan? denedi?in halde olmuyorsa onda senin için belki daha de?i?ik güzellikler olacakt?r. Veya senin için hay?rl?s? neyse o olacakt?r.

Hakk'?n kar??na ç?kard??? de?i?imlere direnmek yerine, teslim ol. B?rak hayat sana ra?men de?il seninle beraber aks?n. Düzenim bozulur, hayat?m?n alt? üstüne gelir diye endi?e etme. Nereden biliyorsun hayat?n alt?n?n üstünden daha iyi olmayaca??n??

Kader hayat?m?z?n önceden çizilmi? olmas? demek de?ildir. Bu sebepten, "ne yapal?m, kaderimiz böyle"deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamam?n? de?il, sadece yol ayr?mlar?n? verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayat?n?n hakimisin, ne de hayat kar??s?nda çaresizsin.

Esas kirlilik, d??ta de?il içte, kisvede de?il, kalpte olur. Onun d???ndaki her l...eke ne kadar kötü görünürse görünsün, y?kand? m? temizlenir, suyla ar?n?r. Y?kamakla ç?kmayan tek pislik kalplerde ya? ba?lam?? haset ve art niyettir.

Gökleri bir mendil gibi dürüp avucuna almal?..Sonsuz zevalsiz çera??, bir kandil gibi gök kubbesine asmal?.

Her ?nsan için Bir A??k Olma Zaman? Vard?r , Bir de Ölmek Zaman?.

Sen nas?l bir p?nars?n Mevlana'm, içtikçe daha çok susad???m.

Ey a?k! Sen öyle bir ki?isin ki, dünya toklar?, senin vuslat?n?n açlar?d?r.

Kaç ask eleginden geçmem lazim, Yedi deryayi bir yudumda içmek için?

?u dünyada semadaki y?ld?zlardan daha fazla say?da sahte hac? hoca ?eyh ??h var. Hakiki mür?it seni kendi içine bakmaya ve nefsini a??p kendindeki güzellikleri bir bir ke?fetmeye yönlendirir. Tutup da ona hayran olmaya de?il.

Ebe bilir ki sanc? çekilmeden do?um olmaz, ana rahminden bebe?e yol aç?lmaz... Senden yepyeni taptaze bir sen zuhur edebilmesi için zorluklara, sanc?lara haz?r olman gerekir.

??imiz ALLAH'a Kalm??sa, Olmu? Bil!

?u hayatta tek ba??na inzivada kalarak, sadece kendi sesinin yank?s?n? duyarak, hakikati ke?fedemezsin. Kendini ancak bir ba?ka insan?n aynas?nda tam olarak görebilirsin.

Aran?zdaki bütün perdeleri tek tek kald?r ki, Tanr?'ya saf bir a?kla ba?lanabilesin. Kurallar?n olsun ama kurallar?n? ba?kalar?n? d??lamak yahut yarg?lamak için kullanma. Bilhassa putlardan uzak dur dost. Ve sak?n kendi do?rular?n? putla?t?rma! ?nanc?n büyük olsun ama inanc?nla büyüklük taslama.

?a?ar?m seven insan nas?l uyur? A??ka her türlü uyku haramd?r.

Kainat yek vücut, tek varl?kt?r. Herkes ve her?ey görünmez iplerle birbirine ba?l?d?r. Sak?n kimsenin ah?n? alma; bir ba?kas?n?n, hele hele senden zay?f olan?n can?n? yakma. Unutma ki dünyan?n öte ucunda tek bir insan?n kederi, tüm insanl??? mutsuz edebilir. Ve bir ki?inin saadeti, herkesin yüzünü güldürebilir.

Bazen uzakla?mak gerekir, yak?nla?mak için.."Bazen hat?rlamak gerekir, hat?rlanmak için.."Bazen a?lamak gerekir, aç?lmak için.."Bazen anmak gerekir, an?lmak için.."Bazen de susmak gerekir, duymak için..

Kader; yolun tamam?n? de?il, sadece yol ayr?mlar?n? verir. Güzergah bellidir. Ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse, ne hayat?n hakimisin, ...ne de hayat kar??s?nda çaresiz.

Cehennem gibi olmal?, cehennemi bile yak?p yand?racak bir gönül istemeli..Ki o gönlün önüne iki yüz deniz ç?ksa, hepsini de yaks?n, yand?rs?n. Onun tek bir dalgas? bilindik denizlere ta? ç?karts?n.

A??k odur ki, Allah'tan ald??? a?k emanetini Allah'a verir. A?k mezhebinde her ?ey yüce A?k'a kurband?r.

Önce sevgiyi anlayal?m.

Allah bir insan? senin elinle aya?a kald?racaksa, sen nas?l elini uzatmazs?n ? Allah seni insanlara sevdirmek istiyor, Allah senin da??lm?? parçalar?n? topluyor. A?ka nankörlük etme!!

Bu nicelik ve nitelik dünyas?n?n ucunda Dertli sesiyle konu?an bir adam durmakta ! Gözü kartallar?nkinden bile daha keskin Yüzü ?ahididir gönül ate?inin ?ç ate?inin yak?c?l??? art?yor her zaman Arzuyla dolu bir ruhtan , yanan bir avuç toprakt? A?k ve sarho?luktan nasipsiz bilginler Tedavi için nabz?n? hekim eline verdiler.

Yaradan? hangi kelimelerle tan?mlad???m?z, kendimizi nas?l gördü?ümüze ayna tutar. ?ayet, Allah dendi mi öncelikle korkulacak, utan?lacak bir varl?kgeliyorsa akl?na, demek ki sende korku ve utanç içindesinço?unlukla. Yok e?er, Allah dendi mi evvela a?k, merhamet ve ?efkat anl?yorsan, sende de bu vas?flardan bolca mevcut demektir.

Hakiki dost Allah gibi mahrem olmal?d?r. Dostun çirkinliklerine, ho?a gitmeyen hallerine tahammül etmeli, hatas?ndan incinmemelidir. Dosttan yüz çevirmemelidir, dosta itiraz etmemelidir. Nitekim rahmeti bol olan Allah kullar?n?n ay?plar?ndan, günahlar?ndan, noksanlar?ndan dolay? onlardan yüz çevirmez. Tam bir inayet ve ?efkatle, onlara r?zk?n? verir. ??te garazs?z, ivazs?z dostluk budur.

A??k olmakla sevmek aras?ndaki fark? sormu?lar (?) Cevaplam?? ?ems: Senin bakt???na herkes bakar; ama senin onda görebildi?ini herkes göremez. Herkes a??k olabilir; ama hiçkimse senin gibi sevemez. Tek fark sensin. Seni özel k?lan sevdi?in de?il, sevgin...

Hakk?n kar??na ç?kard??? de?i?imlere direnmek yerine, teslim ol. B?rak hayat sana ra?men de?il, seninle beraber aks?n. Düzenim bozulur, hayat?m alt üst olur diye endi?e etme. Nereden biliyorsun hayat?n alt?n?n üstünden iyi olmayaca??n? ?

Hazret-i ?ems'i, konu?up nasihat etmesi için bir meclise davetetmi?ler. Meclise girer girmez kö?e bir yere oturunca kendisini ba? kö?eye davet edenlere de ?u cevab? vermi?: Adam adamsa oturdu?u her yer kö?e olur ona! Adam adam de?ilse, kö?e bile e?ik olur ona!

Giderken kendimi sende b?rakmay? diliyordum, gördüm ki sana hiç gelmemi?im... Anlad?m ki iyi niyetlerle dolu temenniler yalana s?vanm?? te?ekkürlerde, bo?uluyormu?.... Merhaban?n boynunu bükene elveda demek zulümmü?. Zülüflerinden zûl akan yare, sanc?yan yaram kadar bile de?er görmem... Ondand?r ki yarim ile de?il yaram ile ho?um...

Cenneti ve cehennemi illa ki gelecekte arama. ?kisi de ?u an burada mevcut. Ne zaman birini ç?kars?z, hesaps?z ve pazarl?ks?z sevmeyi ba?arsak, cennetteyiz asl?nda. Ne vakit birileriyle kavgaya tutu?sak, nefrete, hasede ve kine bula?sak, tepetaklak cehenneme dü?üveririz...

#1263

 
© 2015
AŞK