Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Seni Seviyorum Çünkü. .

Seni seviyorum çünkü;varl???n en karanl?k gecelerde bile dünyam? ayd?nlat?yor. Ad?nla ba?layan her cümleye ibadet etmemek için zor tutuyorum kendimi. .

Seni seviyorum çünkü;

Tüm kilometrelere ra?men yan?mda oldu?unu, dokunu?lar?nla de?il ses tonunla bile belirtmen ho?uma gidiyor. .

Seni seviyorum çünkü;

Her geçen gün beni kendine tekrar tekrar a??k etmeyi becerebiliyorsun.

Seni seviyorum çünkü;

Seni yüre?imin tam ortas?nda hissetmemle kendimi mutlu k?ld?r?yorsun, ?iirler yazd?r?p, dinletti?in her ?ark? da beni büyülüyorsun. .

Seni seviyorum çünkü;

?mkans?z diye bir ?eyin olmad???n?, sadece istemenin insan hayat?nda ne kadar önemli oldu?una beni inand?rabiliyorsun. .

Seni seviyorum çünkü;

Seninle ya??yor, senin benimle varoldu?unu dü?ünüyorum. .

Seni seviyorum çünkü;

Her gün nefes almak için bir sebebim var, ama sana her gün yeniden a??k olmak için binlerce sebebim. .

Seni seviyorum çünkü;

Benim için renklerin en anlaml?s? sensin, sensiz bir hayat?n resmini ne çizebilirim, ne sevebilirim, ne de kabul edebilirim. .

Seni seviyorum çünkü;

Bu so?uk k?? gününde nerden esersen es, hatta tenime dokunmadan geçip gitti?in zamanlarda bile, içimi ?s?tmay? ba?ar?yorsun, bunlar? kesinlikle ama kesinlikle kendine özgü bir edayla yap?yorsun. .

Seni seviyorum çünkü;

?çimden ba?ka bir ?ey yapmak gelmiyor ve bu duyguyu hayat?mda ilk defa hissetmenin keyfine var?yorum. .

Seni seviyorum çünkü;

Sensiz kalmay? akl?m?n ucundan geçirdi?imde, inan?lmaz bir karanl?k çöküyor içime, ç?k??? olmayan, derman? bulunmayan. .

Seni seviyorum çünkü;

Ne zaman bir ?eyler yazmaya niyetlensem, kalemimin ucundan sadece sana dair kelimeler ç?kmaya ba?l?yor. Bazen bir a?k bestesini dü?ündü?ümde, sanki onu sana ben yazm???m hissine kap?l?p övünmeye ba?l?yorum kendimce. .

Seni seviyorum çünkü;

hayat?m her?eyiyle sana ait, ona istedi?ini yapabilirsin. . ?ncitme demeyece?im, en büyük korkunun bu oldu?unu biliyorum çünkü. .

Seni seviyorum çünkü;

Seninle konu?may? seviyorum, sana dokunmay? seviyorum, sesini seviyorum, nefesini, ellerini seviyorum. .

Seni seviyorum çünkü;

Sen benim ellerimden tuttu?unda adeta ba?ka bir boyuta geçiyorum ve biliyorum ki dünyan?n en büyük huzuru orada. Hep orda kalsam olmaz m?. .

Seni seviyorum çünkü;

Sen uyurken bile senden uzak kald???m o dakikalar? vurup öldürmek istiyorum. Çay?n? içmeyi sevdi?in o ince belli barda?? bile k?skan?yorum bazen. .

Seni seviyorum çünkü;

Dünyaya gelen ve gelecek olan çok nadir insanlardan biri oldu?unu dü?ünüyorum. . Gerçi ço?u kez bir melek oldu?unu dü?ünüyorum ama. .

Seni seviyorum çünkü;

Tanr?'ya her gün bunun için ?ükretmemi gerekli k?l?yorsun. Ya ba?ka türlü biri olsayd?n diyorum kendi kendime bazen, iyiki de?ilsin. .

Seni seviyorum çünkü;

Ölünceye kadar yan?mda olsan lanet ederdim sensiz geçirdi?im tüm o eski günlerime. .

Seni seviyorum çünkü;

Senin gibi birinin beni sevmesi onurland?r?yor beni, hatta daha da güçlü k?l?yor her?eye kar??. .

Seni seviyorum çünkü;

Bana bakarken ki gülümseyi?ini izlemek dünyan?n en güzel ?eyi. . Bütün foto?raflar?n? gördüm ama hiçbir objektif seni o hale sokamam?? üzgünüm. .

Seni seviyorum çünkü;

Seninle her?eyi yeniden ke?vetmek harika bir duygu. Asl?nda ço?u ?eyi ilk kez seninle ke?vetti?im için san?r?m iyi bir ka?if olmay? becerebildim. .

Seni seviyorum çünkü;

Bana bugüne kadar kimsenin ba?aramad??? mutluluklar? vadediyorsun, vaadlerin asla yalan de?il, hergün bunu hissetmek, senin için ne kadar do?ru karar verdi?imi ?spatl?yor.

Seni seviyorum çünkü;

Bir ?airin yazabilece?i en duygu yüklü ?iir gibisin benim için, yaza yaza bitirilmeyecek cinsten hem de. .

Seni seviyorum çünkü;

Asla kendimi bir esir gibi hissettirmiyorsun, sorgulam?yorsun, ba??rm?yorsun, ac?tm?yorsun, sadece seviyorsun ve bunu bana sürekli gösteriyorsun. .

Seni seviyorum çünkü;

Sen benden uzak bir yerlere gitti?inde akl?ma kötü hiç bir ?ey gelmiyor, gözüm arkada kalm?yor, güven duygusunun nas?l bir ?ey oldu?unu bana ö?reten sadece sensin. .

Seni seviyorum çünkü;

Benimle ya?murda yürüyorsun. . Bu yüzden sonraki günlerde hasta olup yata?a dü?sen de asla pi?manl?k duymuyorsun. .

Seni seviyorum çünkü;

Geçmi?ini benim geldi?im andan itibaren yok say?p, hayat?n? tamamen benim üzerime kurmu?tun. .

Seni seviyorum çünkü;

Beni en çok sen güldürüyorsun. .

Seni seviyorum çünkü;

K?skan?yorsun beni, her?eyden, herkesden, kendi gözünden bile. .

Seni seviyorum çünkü;

Sen benim içimdeki o ??mar?k k?z çocu?una katlan?yorsun, kaprislerimi o kendine özgü tutumunla cevaplarken, kendi kendime sorup da cevaplayamad???m hiçbir soru b?rakm?yorsun. .

Seni seviyorum çünkü;

Bu kadar nedenden sonra bile, seni neden sevdi?imi anlatam?yorum. .

#1837

 
© 2015
AŞK