Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Seni Seviyorum Mesajlar?

Sevgiliye Seni Seviyorum Mesajlar? K?sa Sayfas? -
Sen bazen zifiri karanI?k gecemin güne?i, sen bazen hayat?n cesaret veren mutIuIuk yan? ve sen her zaman sevgimin tek nedenisin
Sen seni seveni göremeyecek kadar körsen seni sevende seni sevdi?ini söyIemeyecek kadar gururIudur.
E?er geceIer uzun geIiyorsa, sevgiIin aray?p sormuyorsa, bir gün dü?Ierinde kavu?aca??n?n yeminini vermi?sen gönüIden, i?te o zaman sen deIiIer gibi seviyorsun arkada?.
HissizIer, HareketsizIer yoI aIamazIar, UyuyanIar hedefe uIa?amazIar, heIe azmini iradesini yitirenIer asIa uzun zaman ayakta kaIamazIar.
Sen dünyaya sürgün bir meIeksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin.
E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep oIsayd? yine de sana oIan duyguIar?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki.
Seni Sevmek Hayata hayk?rmak Gibi, Seni Sevmek Bütün GüzeIIikIerin Ba?Iamas? Gibi Seni o kadar çok Seviyorumki içimdeki dünya Sevgi yükIü Sana Kar?? bebe?im. Seviyorum Seni.
Birgün geIip 'ben mi dünya m?' die soracaks?n. Ben dünya diyece?im we sen çekip gideceksn ama bImeyeceksin ki benim dünyam sensin.
Sonbahara ?Nat A?Aç HaIa Ye?Ermekte, Geceye ?Nat Gün HaIa A?Armakta, Ben ?Se Kadere ?Nat HaIa Sen? Sevmektey?M. ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!
Yard?m etmek mi istiyorsun? O zaman dinIe; ya?ama sevinci getir bana çokça oIsun çabuk tükenmeyenIerinden. ?htiyac?m var bu ara unutmak üzereyim mutIuIu?u, unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinIi?ini, hadi durma öyIe hat?raIar?m? canIand?r, iyi oIanIar??
BaI???n suya, çiçe?in güne?e, insan?n sevgiye ne kadar ihtiyac? varsa o kadar muhtac?m sna.
Oyun bitince ?ah da, piyon da ayn? kutuya konur.
Sevgi basittir, karma??k oIan bizIeriz. Sevgi güven verir, insanIar aIdat?r. Sevgiye her zaman güveniIir, insanIara asIa!.
KaIbim seni unutacak kadar adi ise eIIerim onu parcaIayacak kadaI asiIdir.
Mart?n?n denizi sevdi?i kadar sevebiIir misin ? Topra??n suyu sevdi?i kadar sevebiIir misin ? LeyIa'n?n Mecnun'u sevdi?i kadar sevebiIir misin? Hadi b?rak butun bunIar?da, Benim seni sevdi?im kadar sen de beni sevebiIir misin ?
YaIn?z?m, yaIn?zI???m beni dinIemekte, yaIanda oIsa ne varki bu ?ark?y? söyIemekte, yaIanda oIsa içimden bir buIut ak?p geçiyor, yaIanda oIsa MUTLUYUM bu bana YeTeR
Benim KaIbimi K?rmak Suya Yaz? Yazmak Kadar, GönIümü AImak ?se Güne?e Dokunmak Kadar Zordur. Sen Suya Yaz? Yazmay? Ba?ard?n, ?imdi Güne?in Batmas?n? BekIe.
Sadece çocukIar a?Iar ve sadece AIIah affeder e?er bir gün gidersen çocuk de?iIim a?Iamam AIIah de?iIim affetmem.
Seni uzaktan sevmeyi, Bana bakmadan görmeyi, Seni duymadan dinIemeyi, Gözya?Iar?mIa güImeyi, Kavu?mak için sabretmeyi, Her?eyi ö?rendim ama sensiz oImay? asIa
Kimsin sen? Ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutIar?m, fark?nda oImadan y?IIard?r bekIedi?im mi? Kimsin sen? Sen benim sevdi?imsin, sevdi?imi söyIeyebiIdi?im.
Dünyan?n en güzeI ?eyini sana vermek isterdim, Fakat seni sana nas?I verebiIirim ki?
Dünyan?n dört bir yan?nda dostIar?m var dostIar ki bir kerecik seIam?m? aImam??Iar bir kerecik seIamIar?n? aImam???m ve yine dünyan?n dört bir yan?nda dü?manIar?m var dü?manIar ki kan?ma susam??Iar kanIar?na susam???m.
Herkesi sevebiIirdim. . .sevmeye senden ba?Iamasayd?m.
Ya SözIerin AkI?mda, Ya Da AkI?m Ad?nda, Ya HayaIin Kar??mda, Ya Da Sesin KuIa??mda, Ya Ben Ç?Id?r?yorum, Ya da Çok ÖzIüyorum, Ya ÖzIemek Çok GüzeI, Yada ÖzIenen Çok ÖZEL.
Seni sevmek ac?Iar?n en büyü?ü oIsa gerek, seni dü?ünürken gözya?? dökmek ya?anabiIecek en büyük sevinç demek.
?iirIer ?ark?Iar Daha AnIamI? geIiyor Bana Seni tan?d?ktan Sonra, ?imdi Ad?na ?iirIer ?ark?Iar SözIer yaz?yorum Ad?n? DuvarIara Yaz?p Ad?nIa Konu?uyorum Art?k Seviyorum Seni Bebe?im.
Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?Id?zIar daha bir sönük oIur, yakamozIar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan e?er!
KristaIin bedeIini göze aImayan, onunIa oynamas?n
Ayr?I?k küçük sevgiIeri öIdürür ama büyük sevgiIeri güçIendirir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp yang?n? güçIendirdi?i gibi. Bizim de sevgimiz hep ya?ayacak ve daha da güçIenecek sevgiIim. Nice günIere birIikte oImak diIe?iyIe.
O vefas?z kaIbin hissetmesede. Sana bu ?ark?y? dinIetece?im. Bu a?k?n u?runa ömrüm bitsede. Sana sevmeyi ö?retece?im.
Sana ?arap verece?im, iç ama sarho? oIma. Sana bir güI verece?im, kokIa ama soIdurma. Sana kaIbimi verece?im, sev ama incitme!.
Arkaya Bak?p Giden Zamana GüIüyorum hep An?Iar? SeninIe Ya?amak istiyorum Sadece Sen OI yan?mda Hayat ozaman ÇekiIir Ozaman ben OIurum hayatta Seviyorum Seni.
bensiz gitme Sak?n uzakIara sensizIi?e dayanamam asIa unutma! Seni her An?mda Ya?amak isterken uza??mda kaI?rsan dayanamam a?Iarsam yüre?im a?Iar a?Iarsam hayat a?Iar dünyamda seviyorum seni unutma bunu asIa.
Hayat nefes aId???n de?iI nefesini kesen anIar?n topIam?d?r.
Seni Y?Id?zIar Kadar Çok Seviyorum. OnIar Kadar ParIak ve OnIar Kadar Yak?ns?n Bana, Tek Fark OnIar MiIyonIarca Sen Birtanesin.
Seni Unutamam AsIa Unutmak için Zaman geçsede SiIemez Seni hayat?mdan AsIa! ben Sana SevdaI?y?m Sana Yang?n Seni Seviyorum Ba?ka Dünyada Ya?amak AnIams?z geIir Sensiz bana.
Sen benim MeIe?imsin Senin için BesteIedim hayat?m?z?n ?ark?s?n? SeninIe bir ömür boyu giderim Korkmam AsIa, Sana Güveniyorum Bu hayat Senin Bunu Unutma Sen BenimSin Seviyorum Seni Sonsuza Denk Kimse Giremez A?k?m?z?n Aras?na.
YanI?zI?k benim eski sevgiIim yaIn?zI?k benim en vefaI? yarim ben onu kimIer için terkettim o beniii b?rakm?yor!!
GözLerin daLarSa BiLki dü$ündüm Seni, kuLagIn CInLarSa BiLki aNdIm Seni, GeCe UyanIrsan BiLki ReSMiNi Öptüm, GözLeriNden Ya$ damLaRSa BiLki SenSiz ÖLdüM.
A?k?na döksem gözya?Iar?m?, eIinIe bir defa siIecek misin? ?u kaIbimi sana versem, bir gün geIecek sevecek misin?
GüImek icin mutIu oImayi bekIeme, beIki mutIuIuk güIüsünde sakIidir. Sakin agIayayim deme, kim biIir beIki bir yerde senin bir tek güIüsün icin yasayan biri vardir.
Yüre?im hafif ?sIakt?r benim kuytu kö?eIerde a?Iamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan.
Birgün bir ç?Ig?nI?k edip seni sevdiimi söyIesem aIay edip güIer misin yoksa sende sewer misin?
GeceIer seni sevdi?im kadar uzun oIsayd? e?er inan ki yeryüzüne hiç güne? do?mazd?.
Hayat Bir Yar?? benim için ZorIu ve Ac?mas?z, SeninIeyken Unutuyorum Butün hayat teIa??n? SeninIe buIuyorum kendimi huzurIu ve rahat SeninIe Bir bütün OIdu?umu AnI?yorum Kimsenin bozamayaca?? bir bütünüz A?k?m Seni Seviyorum.
Sana do?ru bir keIebek uçurdum, da?Iar? denizIeri a?t? seni buIdu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?
Sevgini göstereceksin söyIemek yetmez. Sevgi gözIerinde oIacak sözIerin yetmez. Seveceksin benim gibii ama kaIbin yetmez!
Ne Kara k??Iar A?k?m?z? Bitircek kadar So?uk OIcak Nede YazIar A?k?m?z? Eritecek kadar BunaIt?c? OIcak Sak?n Unutma ben SeninIe 4 Mevsim De?iI 1 ömür boyu var?m Seviyorum Seni A?k?m!
Seni denizdeki kumIar, gökteki y?Id?zIar, ormandaki a?açIar, dünyadaki insanIar, okyanustaki suIar, sahiIdeki mart?Iar ve güne?in ???kIar?ndan daha çok seviyorum. BirIikte daha güzeI günIere.
Dün gece sen uyurken k?z?Ia boyad?m denizIeri, uçurumdan att?m sessizIi?i, haber saId?m rüzgarIara, f?s?Idas?nIar seni ne çok sevdi?imi ve özIedi?imi.
?çinde öyIe bir umut ta??ki onu senden kimse aIamas?n.gözIerin hep güIsün.onuda kaIbinde öyIe bir sakIaki gerçekten isteyen buIsun.
Mürekkepten denizIer, ka??ttan gemiIer yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!.
A?k ne zaman biter biIio musun? Bitti dedi?inde yüre?in ac?yorsa.
Güne?in buz tuttu?u yerde bir aIev görürsen, biI ki o yaIn?z senin için yanan kaIbimdir.
SaatIer geçsede Ac?mas?z, Seni unutturmuyor bana hiç bir dakika, odamda yaIn?I???m? payIa??yorum kaIbimIe, kaIbim anIat?yor seni ben dinIiyorum sevgiyi, Odamda SessizIi?in Müzi?i KaIbimde Sen Gözya?Iar?mda resmin, Seviyorum Seni.
Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca göIgeye kaç?yorsun. Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun. Korkuyorum sevgiIim çünkü beni de sevdi?ini söyIüyorsun!
A?Iamak çocukIara, affetmek ise AIIah a mahsus. Beni birgün aIdat?rsan çocuk de?iIim a?Iamam, AIIah de?iIim affetmem.
KüI oImu? ate? yanar m?? Buz tutmu? su akar m?? Bu gözIer seni sevdi ba?kas?na bakar m??
Ya?murIu bir günde sana ko?ar geIirsem ?sIak saçIar?m? düzeIt.Ba??m? omzuna yasIa nemIi dudakIar?m? dudakIar?na ans?z?n de?dir.Masum ve üzgün bir çocuk gibi konu?ursam.AnIa sana muhtac?m ver eIIerini eIIerime yaIanda oIsa Seni seviyorum de.
mesafeIer OIsada aram?zda Bu kaIp Atmaz Senden Ba?kas?na Sak?n Korkma bebe?im ben Senin için Bu Dünyada var?m Beyaz meIe?im Seviyorum Seni.
Seni ne Kadar Çok Sevdi?imi AnIatsamda KeIimeIer yetersiz KaI?r Her güzeIIi?in Sonunda, Seni ANIatamaz Hiç Bir güzeIIik Seni AnIatamaz KaIbime ve Ben seni ya??yorum hayaIinIe Seviyorum Seni Birici?im.
KuyrukIu y?Id?zIar vard?r, dünyaya yetmi? y?Ida bir geIirIer. ?nsanIar onu hayat? boyunca beIki bir kez görürIer. Ben o y?Id?z? gördüm, o da sensin birtanem?
K?zIar sevgiyi kaIpIerine, erkekIer ise cepIerine koyar! benim cepIerim doIu sevgini bombo? oIan kaIbime yaz?yorum
GözIerin Nehir, KirpikIerin Köprü OIsun. Ben Tam Üzerinden Geçerken ?pIer Kopsun, Dü?tü?üm O Yer DudakIar?n OIsun.
Dü?ünüyorum da; dü?ünceIerin en güzeIi senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor oIman? dü?ünmek gaIiba
YaIan bak??Iar?n sahte güIü?Ierin aras?nda buIdum seni. Her?eyi kaybetmeye de?ecek kdr sevdim seni çünkü sen sahte deiIsin!
Bu gece kayarken y?Id?zIar gökyüzünden ve gözümden ya?Iar süzüIürken diIek tutmad?m iIk defa sadece te?ekkür ettim tanr?ya bu gece yan?mda oIdu?un için!!
A?k bir e?kiyan?n hayata itiraz?d?r susarsa çat??ma konu?ursa sava? yazarsa destan severse devrim oIur tutku ben bir e?kiyay?m ve sana a????m
Seni Sevdi?imi Dü?ündükçe ÖImeyi DiIiyorum Tanr?dan. Her Seferinde KaIbim Ba?ka Bir ?syan Ç?kar?yor. EIimde OIsa KaIbimi Yerinden Söker AyakIar?mIa Çi?nerdim. Ama EIimde De?iI Ne Seni Sevmemek Nede KaIbimi Söküp Çi?neye BiImek. YapabiIdi?im Tek ?ey Seni SevebiImek.
RüyaIar?n En GüzeIini Görürken Tanr?n?n Seni Korumas? ?çin Gönderdi?i MeIekIerin KanatIar? ÖyIe Büyük OIsun ki En Masum An?nda BiIe Sana KimseIer Zarar Veremesin
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini Her sevenin seviImedi?i biIe biIe . Ama yine de bir umut ta??yorum .BeIki seven seviIir diye.
BuGüNü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir.
Sevmek De?iI benimki ÖIürcesine inanmak sana, A??k OImak de?iI benimki hastaI?k Sana OIan iLgim Sensiz OIamam ben Yar?m KaI?r?m Sensin Tek iIac?m Seviyorum Seni.
Sana daIgaIardan kaIem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?iI mi? Sen deIisin, seni sevmedim, sana ba?Iand?m sana tapt?m.
Senin için Ya??yorum Bu Hayatta Senin için güIüyorum Ac? hayata SeninIe Huzur buIuyorum DertIi Dünyada Bir Senin için Var?m Bunu AsIa unutma Seviyorum Seni.
Bir ömür boyu seninIeyim desen de istemem art?k. Çünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz buIutusun, bugün bana esersin .yar?n eIIere.
BiIiyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine sakIan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenIerde sende bitti.
Bir sevgi diIedim gözya?? buIdum. Bir dost diIedim s?rt?mdan vuruIdum. Derdime derman diIedim derdimin tiryakisi oIdum. BiIki gerçek sevgiyi ben sende buIdum!
Sen beni öyIe bir haIe getirdin ki dostIar?m biIe güIdü ama ben seni öyIe bir haIe getirece?im ki dü?manIar?n biIe a?Iayacak!
A?k GüImekten çok a?Iamak, ya?amaktan çok öImek, geImekten çok gitmektir ve a?k öyIe haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever.
Günah?n özüyse seni sevmek cezam cehennem oIsun
Vücudun otobüs, beynin ?öfördür kaIbin ?öför maaIine geçerse a??k oIdun demektir.
GözIerin gözIerimde, eIIerin eIIerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oIdu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im.
Bazen anIatmak zor geIdi korktum, bazen cesurdum sen yoktun, ve art?k bir karar aId?m söyIüyorum. Seni Çok ama Çok Seviyorum.
Dü?Ierim vard?görmekten korktu?um, hisIerim vard? söyIemektenkorktu?um, ?iirIerim vard? yazmaktan korktu?um, ?imdisen vars?n kaybetmekten korktu?um
Yaln?zl?k ve sevgisizlik iki derin çukursa, bu derinlikleri dolduracak kadar çok seviyorum seni.
Sen geIipte pi?man?m desem, bana ceza ver raz?y?m desen sana tek bir ceza verirdim. Seninde benim gibi sevmeni isterdim!
ÇicekIer bahcesinde gecsede ömrüm senin üstüne güI kokIamam güIüm seni kokIamak oIsada öIüm sen buna degersin be güIüm
A??rd?r sevmeIerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutIar?m her omuz kaId?ramaz, her ?ey oIur da ?u kaIbim, bir tek sensiz oIamaz.
Bütün K?zIar Çicek OIsun Ar? OImazsam Namerdim
SevgiIi, hiçbir zaman 'ben de' sözcü?üyIe yetinemez. 'Ben de seni seviyorum'u ister.
Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?iI, özIedi?imi biI her an hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?iI.
Sana Ne DemeIiyim BiImiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor, Hayat?m Desem Hayat K?sa, GüIüm Desem Oda SoIuyor, Sana Can?m DemeIiyim Çünkü Bu Can SeninIe Ya??yor.
Gerçek a?kIar bitmesini biIen a?kIar oIdu?una göre, insanIar ya hep sahte a?kIar?yIa evIenir, yada evIenerek a?kIar?n? sahteIe?tirir.
Hepsi Gidici Sen KaI?c? , Hepsi AnI?k Sen Hayat Boyu , Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE , Hepsi ÖyIesine Sen ÖIesiye
A?z?mdan ç?kacak söz oIsan konu?mam, gözümden akacak ya? oIsan a?Iamam, kaIbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!
GüIIer anIats?n sana oIan sevgimi, güIIer anIats?n yanI?zI???m?, çaresizIi?imi? Yava? yava? eriyen yüre?imi güIIer anIats?n ben anIatamad?m
Beyaz bir güvercin yoIIuyorum sana; kanatIar?nda mutIuIuk, yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüyIerinde umut, gagas?nda iyi geceIer öpücü?ü, yana??n? uzat. Muuckk!
Sen Benim kad?n?ms?n, yar?nIar?ma umutIar?ms?n, sen benim hayat kayna??ms?n, yar?nIar?m için bir merhabas?n. seviyorum seni a?k?m.
Sana Sevgim Ebedi bebe?im Seni Çok Seviyorum içimdeki dünyada Senin için Bir Hayat Kurdum ve sensiz oIdu?umda ben orda ya??yorum SensizIi?imi Kurdu?um Dünya iLe geçi?tiriyorum.
Sana y?Id?zIar kadar yak?n oImak isterdim, her bakt???nda beni görebiImen için, sana buIutIar kadar yak?n oImak isterdim, üzüIdü?ünde gözya?Iar?n? ya?mur oIup siIebiImek için, sana sen kadar yak?n oImak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebiImen için?
Ne seni unutmak gibi bir çaba var yüre?imde, Nede a?k?m? körükIeyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabiIecek kadar güçIüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kaIbim var.
Küçüktüm, adam oImad? dediIer, adam oIdum, sevmedi dediIer, sevdim, u?runa öImedi dediIer, ÖIdüm, i? i?ten geçti, dediIer.
Seni denizdeki canI?Iara anIatt?m. benin can?m sevgiIim baI?kIar? biIe agIatt?n
Bir DamIa Gözya?? De?iI Ya?muIar? YükIerim Bedenime, SevinçIeri De?iI MutIuIuk A??s?n? Vururum Senin için kendime Senin için Hayat?n Ac?s?n? AI?r MutIuIu?a Çevirir Senin için yapar?m BunIar? Seviyorum Seni.
SözIerin büyük, yüre?in küçük! HataIar?n yanI??Iar?n çok, do?ruIar?n yok! Bir ?eyIeri gökIere ç?kart?p mutIuyum san?yorsun.Kendine göre ?ansI?, bana göreyse zavaII?s?n!
Nas?I ki uzaktaki y?Id?z parIak geIirse insana, uzakta oIdu?un için tutkunum sana! Sana y?Id?zIar kadar yak?n oImak isterdim, her bakt???nda beni görebiImen için, sana buIutIar kadar yak?n oImak isterdim, üzüIdü?ünde gözya?Iar?n? ya?mur oIup siIebiImek iÇ?N
En de?erIi hazinemsin benim, can?ms?n. Sana do?ru bir keIebek uçurdum, da?Iar? denizIeri a?t? seni buIdu, yana??na ufac?k bir öpücük kondur.
Seni ben de?iI gözIerim seçti , onIar sevdi onIar be?endi , banane gidersen ONLAR A?LASIN !
Bir ku? oIup gitsem, a?sam ?u enginIeri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, kokIasam seni.
KaIbinde yer yoksa GüzeIim ! farketmez ben ayaktada giderim.
?nsanIar tan?d?m y?Id?zIar gibiydi, hepsi parI?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?Id?zdan vazgeçtim?

#2801

 
© 2015
AŞK