Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Seni Seviyorum Mesajlar?

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

Seni ne kadar sevdi?imi bir bilsen sende uzay? gören insanlardan biri olurdun...

Tek ba??ma de?ilim ben ve ümitsiz a?k?m var Bir sabah uyand???nda güne?i göremezsen yan?nda sak?n gözlerini kapatma y?ld?zlar? da kaybedersin sonra.

Geceye inat gün a?armakta, a?aca inat dal ço?almakta, ölüme inat insanlar ço?almakta, bense sana inat seni sevmekteyim inat bu ya hepte sevece?im...

Rüzgar alabildi?ine h?rç?n, ya?mur alabildi?ine inatç? , yüre?in ise onlara inat sanki bir liman... T?pk? gözlerindeki huzur gibi...

Böyle basit bir dünyada sen benim için çok özelsin

A?k:gülü dikeniyle avuçlamaya benzer. Ellerin kan içinde kal?r ama dikenlerin hesab?n? gülden soramazs?n...

E?er a?kta güzel bir an varsa oda ba?kalar?n? ba?tan ç?kartan o yüre?in benim için kan a?lad??? zamand?r.

Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler. Hepsi göklerdeydi parl?yordu. Ama ben seni güne?i seçtim. Bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi. Her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim .

Bir gül olmak isterdim neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için

Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m 19umdan sonra seninle tan???nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi..

Ben seninle sonsuzdan gelen iki ???n olup ince kenarl? merce?in odak noktas?ndan kesi?ebilme ihtimalini sevdim

Sesine mevsimlerin e?ildi?i, gözlerine bahar?n a?lad???, a?lar gibi gülmeni, dokunu?lar gülecek gibi duran yüzünü özledim..

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

A?k?m?z?n suya dü?ece?ini bilseydim, bal?k olurdum

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk gözbebe?in kadar yak?n olsun. Umutlar?n gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklar?n sonsuz...

Dünde, bugünde, yar?nda, yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m.

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki

?nsanlar k?rm?z? güllerin pe?inde ko?arken ayaklar? alt?nda ezilen papatyalar?n fark?na bile varmazlar

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.

En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r.

Bir delinin seni öpmesine izin ver, ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

Nice insanlar gördüm kalpleri bombo? ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama a?k ate?iyle yan?p kavrulan, hüzünlü ve mutsuz!

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m

Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin.

#1673

 
© 2015
AŞK