Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevda Mesajlar?

En Güzel Sevda Mesajlar? K?sa Sayfas? -
?çinde öyle bir umut ta??ki onu senden kimse alamas?n.gözlerin hep gülsün.onuda kalbinde öyle bir saklaki gerçekten isteyen bulsun. sevda mesajlar? facebook
Sözlerin büyük, yüre?in küçük! Hatalar?n yanl??lar?n çok, do?rular?n yok! Bir ?eyleri göklere ç?kart?p mutluyum san?yorsun..Kendine göre ?ansl?, bana göreyse zavall?s?n! a?k ve sevda mesajlar?
Ya Sözlerin Akl?mda, Ya Da Akl?m Ad?nda, Ya Hayalin Kar??mda, Ya Da Sesin Kula??mda, Ya Ben Ç?ld?r?yorum, Ya da Çok Özlüyorum, Ya Özlemek Çok Güzel, Yada Özlenen Çok ÖZEL...
Ne zaman gelirsen gel, ba??ma taç olursun. Sen benim eski de?il , eskimeyen DOSTUMSUN...
Sanal dünya diyorlar buraya, u?rad?m geçtim. Bekledi?im ufak bir telefon görü?mesiydi, art?k ondanda vazgeçtim.Gideceksen git yolun aç?k olsun, gözlerinde yüre?inde huzur bulmu?tum al istemem o da senin olsun.
Seviyorum seni ölümsüz bir a?k ile, bütün kalbim hayat?m seninle, ölecek dahi olsam bu kalp ile son nefesimde hayk?raca??m seni seviyorum diye..
Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman Sizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r...
Ben senin ne yarin nede can?n ben senin ne sevdi?in ne bahar?n ben senin belki umrunda de?ilim ama sen benim sen benim nefesimsin
Seni dar a?ac?ndaki bir mahkumun , hayat? sevdi?i kadar seviyorum...
Herzaman do?ru söyle, ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.
?nsan t?rman?rken da??n kafa tutmas?na raz? olmal?d?r.
Kristalin bedelini göze almayan, onunla oynamas?n.
Hissizler, Hareketsizler yol alamazlar, Uyuyanlar hedefe ula?amazlar, hele azmini iradesini yitirenler asla uzun zaman ayakta kalamazlar.
A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, unutulmayacak kadar derin, umulmayacak kadar yak?n, tek ba??na ya?anmayacak kadar tak?md?r...
A?k?n zehir olsa içmezsem, yolun ölüm olsa dönersem, senin için bu candan vazgeçmezsem namerdim.
Yüre?imin ta içinde bir ate? yanar.. Yanmayan yer kalmam?? söndürsen ne yazar.. Ta?a topra?a seni yazd? bu eller.. Ah sevmenin de?eri bir bilseler
Sen benim ruhsatl? sevdam ben senin sevda ke?in seni sevmek ya?amaksa ben hiç ölmedim
?stemem sevilmeyi sevilmek sensizlikse
Kim demi? haram nedir bilmez Hayyam Ben haram? helale kar??t?rmam Seninle içilen ?arap helaldir Sensiz içilen su bile haram
Sevmek çay sevilmek ?eker, bizim gibi sevenler çay? ?ekersiz içer
Hani kardelen gökyüzüne a??k olurda ç?kart?r ya kar?n alt?ndan gövdesini, Zenher yüre?inde kardelen kadar cesaretin yoksa sak?n a??k olma...!
Sen benim için bir a?k?n bitti?i yersin resimlerin renksiz halisin sevmekten bahsetme sak?n çünkü sen sevmeyi hiç mi hiç sevmedim senbenim için bir a?k?n bitti?i yersin senbenim nefretim nefes al?? sebebimsin
sen benim hayalimin prensesisin seninle bir ömür boyu beraber olmak için her?eyi ama her?eyi vermeye haz?r?m mele?im seni çok ama çok seviyorum...
Bu Dünyada Sevipte Sahip Olamad???m Bütün Güzelliklerin Yerine Senin Sevgini Koydu?umda Bu Dünyada Her?eye Sahip Oldu?umu Anlad?m
Ölüm gelir ba??m üstüne, çekerim dert bir dert üstüne, dayan?r?m inan her?eye ama SENS?Z OLAMAM!
Eskiden karanl?klardan ve ya?murlardan korkard?m ?imdi ise ya?murlar gözya??m oldu karanl?klar ise s?rda??m oldu.
Seni sevmek yanl?? ise, Do?ruyu istemiyorum.
Gittin ?ehir seni a?layarak u?urlad?, ?imdi ya?mur durdu ya içimdeki özlem ?
Do?dum ya?amak için ya?ar?m sevmek için severim ölmek için ölürüm senin için B?TANEM!!!
Bir zamanlar sen hayal kurard?n ben gerçekçiydim, y?llar gelip geçti ben hayalciyim sen gerçeklerin içinde beni unuttun!
Bütün dünyay? istedi?im renge boyay?p, bu rengi insanlara bütün sevginle da??t, kendini sevginin bir rengi diye tan?t.çünkü senin varl???n sevgiye en güzel kan?t.
küL oLmu? ate? yanarm?? Buz tutmu? su akarm?? Bu gözLer seni sevdi ba?kas?na bakarm??
Nekadar çok seversen sev belli etmiyeceksin, sevdi?ini belli ediyorsan inan çok üzüleceksin
Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli, senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken dü?ündü?ünü dü?ünmek olsa gerek diye dü?ünüyorum
Belki da?lar?mda çi?demler açar, uyur kar alt?nda yediverenim. Bir gözya??d?r ya?murlar?m, gülerken a?lat?r su verdiklerim...
Seni özleyenlerin özleminden habersiz, özleminle özletensin. Sen o özlenenler aras?nda ençok özlenensin. Seni görmesemde içimde hiç bitmeyecek tek özlemsin...
Kalbinde yer yoksa Güzelim ! farketmez ben ayaktada giderim.
Dünyan?n en güzel ?eyini sana vermek isterdim, Fakat seni sana nas?l verebilirim ki?
A?lamak çocuklara, affetmek ise Allah a mahsus. Beni birgün aldat?rsan çocuk de?ilim a?lamam, Allah de?ilim affetmem...
Hoççakal Allah a emanet ol tabii ki Allah?n varsa?Ho?çakal a?k sende kals?n sanmam ama i?ine yararsa?
Dertlerin kum tanesi kadar küçük, sevinçlerin nisan ya?murlar? kadar bol olsun ve öylesine mutlu ol ki gözünden akan ya?lar de?erini bilmeyenlere sadakan olsun..
Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz.. Unutma gülüm sevmek daima beraber olmak de?ildir, sen yokken bile seninle olabilmektir
Sevmiyorum seni deseydin ke?ke Ta ba??ndan ba?r?ma ta? basar seni unutmaya çal???rd?m hala oynuyorsun benle duygular?mla A?k?mla yetmedimi çektiklerim Dahadam? çekece?im kaderimdir diyece?im seni hep Sevece?im ve bir gün senin yolunda ölece?im..
Günah?n özüyse seni sevmek cezam cehennem olsun.
A?k?m a?k?m diye a?layacaks?n ba??n? ta?lara hergün vuracaks?n sesini duyan yokki a?layacaks?n sen gittin ?imdi s?ra bende ben bittim ?imdi s?ra sende...
Korku bilmeyen GÖNÜL korkmay? ö?rendi.(SEN? KAYBETMEK KORKUSU)Sevmeyi bilmeyen GÖNÜL sevmeyi ö?rendi.(SEN? ?LK GÖRÜ?TE)Ama bu GÖNÜL tek bir ?ey ö?renemedi.(SEN? UNUTMAYI)
Deniz sesimi duyarm?? da?lar dinlermi anlatsam seni? hüzünlüyüm desem çare olurmu gökyüzü? salarm? bulutlar? pe?ine ilgilenirmi rüzgar yard?m edermi seni bulmama ???
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini; her sevenin sevilmedi?ini bile bile ! ama yinede bir umut ta??yorum belki SEVEN SEV?L?R diye !!!
Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...
Güzellik; sadece güzel olan ?eylerde de?il, Güzel görmek istedi?in her?eydedir...
Gül dedi?in nedirki, Solar gider, Ate? dedi?in nedirki, Kül olur gider, Gün dedi?in nedirki, Geçer gider, Ama sana olan sevgim sonsuzdur, Ancak mezarda biter!!
Güne?i sevdi?ini söylüyorsun güne? ç?kt???nda perdeleri örtüyorsun.Rüzgar? sevdi?ini söylüyorsun rüzgar ç?kt???nda kap?lar? kapat?yorsun.Ya?muru sevdi?ini söylüyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun.Korkuyorum çünkü beni sevdi?ini söylüyorsun.
Hayat bir ?ekilde elbet devam edecek birde içinde sen olsan i?te o zaman her yer ye?erecek.
O vefas?z kalbin hissetmesede.. Sana bu ?ark?y? dinletece?im.. Bu a?k?n u?runa ömrüm bitsede.. Sana sevmeyi ö?retece?im...
Gecelerden ayaz? sevmem.. ya gündüz olmal? ya gece.. namludan ç?kan kur?un.. ya kalbimin derinlerinden vurmal?.. ya namludan hiç ç?kmamal?.. insan sevdi?ini ya ölümüne sevmeli.. ya hiç sevmemeli...
Varl???n?n tiryakisi.. Yoklu?unun delisiyim.. Seni benden mahrum etme.. Gözlerinin hastas?y?m...
Seni seviyorum diyenin sevgisinden ?üphe et ünkü a?k sessiz sevgi dilsizdir...
Seni Bir Serçenin Gözya?? Dökebilme Ihtimali Kadar Seviyorum Bu Kadar m? Diyeceksin Ama Serçeler Gözya?? Döktü?ünde ÖLÜRLER...
Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...
Okyanusta giderken bir deniz k?z? ç?kt? kar??ma bana bir midye verdi sana iletmemi istedi ve sende içini açt???nda içinde bir çift yüzük ve benden sana bir söz benimle evlenirmisin..
Bir gün beni arayacaks?n arkada?lar?na soracaks?n sana tuhaf bakacaklar o anda ezan sesi duyacaks?n o ezan de?il sela diyecekler bir gül arayacaks?n ama bulamayacaks?n çünkü mevsim SONBAHAR...
Sesini duysamda heran yüzünü görmek gibi de?il ; özledi?imi bil heran çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il!
Bir insana verilebilecek en güzel arma?an yürektir ve bir insan? sevebilmek dostum inan yürek i?idir.
Gözlerim gözlerini görmesede ellerim ellerini tutmasada yoklu?un hergece kalbimden vursada sana a????m ya oda yeter bana...
Sar? giyer güne? olursun.Mavi giyer deniz olursun. Siyah giyer matem olursun.Kim bilir belki birgün beyaz giyer benim olursun.
Sev seni seveni hak ile yeksan ise sevme seni sevmeyeni m?s?ra sultan ise..
Sevgisiz Bir Hayat Oksijensiz Bir Nefes Almaya Benzer.Sevgisiz Bir Ya?am Kuru Bir Çölde Cay?r Cay?r Yanmaya Benzer.A?ks?z Bir Direni?te Umutsuzca Direnmeye Benzer..
Kimi rüyalar görülmeye de?er kimi ise ya?anmaya sen benim gördü?üm ve bitmesin diye ya?att???m en tatl? gerçek rüyams?n...
Rüzgar?n keman çald???, ya?murun cam?na vurdu?u ve sen yata??na uzan?p ke?ke dedi?in her?ey seninle olsun B?RTANEM sen benim B?RTANEM gönlümde efsanemsin...
Nas?lki Gökyüzü Y?ld?zs?z Deniz Dalgas?z Toprak Susuz Olam?yorsa Bende Sensiz Olam?yorum B?TANEM !!
Topraklardan kalem; a?açlardan ka??t yapt?m üzerlerine milyonlarca kez SEN? SEV?YORUM yazd?m.Ama yan?lm???m.Ben seni sevmedim, sana tapt?m biricik A?KIM.
Seni dü?ündüm, a?lad?m.Darmada??n aynaya bakt?m.Kar??mda duran bir yabanc?yd?.Gözlerini koyulu?unda sen vard?n. Nefretle aynay? k?rd?m! Yere dü?en cam parçac?klar?nda sen vard?n.Bir kaç damla kan akt? elimden.Anlad?m art?k sen vard?n, damarlar?mda da sen vard?n.
Sen uykusuzluk nedir bilir misin?Gece ?slak yast???na ba??n? koymak, "yar?n ne olacak diye"korkuyla uyumaya çal??mak.Sen geceleri yaln?zl?ktan a?lamak nedir bilir misin?
Dertlerimizi avutan ak?l ve hikmettir. O engin denizlerin ötesindeki yerler de?il.
Uykudan uyand???na pi?man eden dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan tatl? bir rüyas?n sen...
bir damla gözya??n olmak isterdim yanaklar?ndan süzülüp dudaklar?ndan ÖPMEK ?Ç?N...
Gönülden gönüle att?n kendini bir heves u?runa satt?n sevgini her geçen yolcuya açt?n kalbini art?k bir hanc?dan fark?n kalmad?
Yoklu?unu bu kadar derinden hissetmeseydim varl???n?n e?siz güzelli?ini anlayamazd?m PA?AM!
Bir tebessüm kadar güzel. Bir nefes kadar önemlisin..
Ne hasta bekler sabah? ne taze ölüyü mezar nede ?eytan bir günah? seni bekledi?im kadar...
E?er birgün kader seni benim kollar?mdan al?p birba?kas?n?n kollar?na atarsa seni dans ettirecek müzik benim ölüm mar??m olacakt?r...
yüzümde tebessüm gözlerimde ???k kalbimde güne?tin ?imdi gittin bo?az?mda dü?üm oldun
Her aynaya bakt???nda beni hat?rla gözlerin y?ld?zlara tak?l?rsa gözlerimdir sak?n unutma.. unutma e?er bir gün avucuna bir yaprak dü?erse ellerimdir sak?n b?rakma..
Bulutlar?n Gözya?lar? Pencerene vurdugu bir ak?amda gecede hangi hayeller sana uyumay? unutturuyorsa gelecekte onlar? ya?ats?n.
Kalbe yaz?lan yaz? silinmiyor, sildim desende bir iz kal?yor, senden kalan an?lar akl?ma geldi?inde, kalbimde uyuyan dev uykudan kalk?yor.
Hasret ya??yor bu gün sokaklara, resmin var sanki göz kapaklar?mda, ne zaman gözlerimi kapasam seni görüyorum kar??msa.
Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum.
Sevgi sevilen ki?iye sunulan bir arma?and?r kabul edilmesi ya da geri çevrilmesi önemli de?il önemli olan sevginin sunulmu? olmas?d?r.
Rüyalara rest çektim uyumuyorum. herkez derin uykudayken ben sana dal?yorum. Uykular çok tatl? derler ben seni tad?yorum. Onlar uykuya ben sana doyam?yorum.
Papatyalar var kar??mda sar? sar? T?pk? sana benziyorlar Sar? saçlar?n? hat?rlat?r bana.. Ye?il yapraklar? da gözlerini Gülü?ün geliyor akl?ma Tatl? tatl? bak???n, ve sen; Sen yokettin beni Sensizli?in içinde b?rak?p gittin
Ellerim anlad? tutmuyorsun..Gözlerim anlad? bakm?yorsun.. Dudaklar?m anlad? öpmüyorsun.. Gidi?ini kalbime nas?l anlatay?m, nas?l söyliyeyim ey insafs?z sevgili ya durursa kalbim
Sensiz geceyi zor sabah ettim Hep seni dü?ündüm hep seni içtim Sabahlara kadar seni dilendim Seni çok seviyorum inkar edemem Bilmiyorum derdimi nas?l anlatsam A?k?na kar??l?k neye ba? vursam Silah? çekipte bir kur?un s?ksam Seni çok seviyorum inkar edemem
dusunki ben yagmur damlasiyim yere dustummu dagilirim dusunki ben bir kar tanesiyim gunesi gordummu eririm dusunki sen benimsin gittinmi olurum
A?k?m var da?lar bilemez, Sevgim var kimsenin akl? alamaz, Birde sen vars?n ya bir tanem, Dünyada kimse böyle sevilemez.
Az önce buradan bir rüzgar geçti.Nereye dedim? özlenen ve beklenen her yere dedi.Akl?ma sen geldin.Sana bir tutam sevgi gönderdim d??ar?ya ç?k birazdan gelecek.
Bal?klar?n sevgisini bilir misin? Birbirlerine dokunamazlar ama Sevgiyi hep Yüreklerinde Hissederler. Bende ?imdi sana dokunam?yorum ama hep YüREG?MDES?N
Bazen her ?eyin özelli?ini yitirdi?ini dü?ündü?üm anlarda gözlerin geliyor gözlerimin önüne ve o zaman kendime diyorum ki daha ya?amak için çok sebebim var a?k?m
Ben her zaman nerede olursam olay?m, Ne dü?ünürsem dü?ünüyüm her an kalbimdesin, Seni ne kadar sevdi?imi kelimeler ile anlatamam, Ama ?unu iyi bil ki SEN? SEV?YORUM
Ben seni bir do?rudan geçen noktalar kadar çok sevdim ama sen bunun sadece iki nokta aras?nda kalan bir do?ru parças? kadar?n? anlad?n
Ben seni sevdim ama sen beni sevmedin.ben senin için a?lad?m ama sen benim için de?il.ben Seni unutamad?m ama sen beni unutmu?sun.Seni daha halen seviyorum

#2467

 
© 2015
AŞK