Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Sevgi Mesajlar?

Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim?

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.

Yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgara dön, orday?m!

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim?

Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle... Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.

Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için?

Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek de?il de sana hep yenidenba?lamak isterim.

Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r...

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat.

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi...

Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n!..

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.

Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!..

Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum. Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var..

Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm...

Yedi ayr? iklimden yedi çesit ar? getirseler yedi çesit ar? yedi ayr? çiçe?i dola?sa yedi ayr? çiçekten bal yapsa senin kadar tatl? olamaz...

Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kald?, ben seni bugün de sevmeyece?im çünkü bugün de bitecek; ben seni yar?n sevece?im çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek!

A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da... Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de... Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek.

Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek...

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!

Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim,

üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için?

Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun. Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun.

Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdi?ini söylüyorsun!

Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyay?m kokunu. Sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin yüzümü rüzgarla bulsun...

Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim vars?n ölümüm olsun.

Yard?m etmek mi istiyorsun? O zaman dinle; ya?ama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden. ?htiyac?m var bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u, unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinli?ini, hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar??

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz.

Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!..

Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen, bil ki o yaln?z senin için yanan kalbimdir.

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum. Ama bir ?eyi bil ki seni çok seviyorum?

Bir insan? sevmek onunla ya?lanmay? kabul etmek demektir benim için. Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum.

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler. ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler. Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem?

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek. Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet?

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.

@-)-) sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü bu uzaklarda elimden ancak bu kadar? geliyor. Ama bil ki gerçe?ini, gözlerinin içine bakarak vermek isterdim. Ve seni sevdi?imi f?s?ldamak..Seni seviyorum! A?k?m, birtanem, her ?eyimsin?

Hep kalanlara gidenleri katt?m! Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine de bir tane ?sen? edemediler.

Önceleri hasreti hiç tatmad?m, yarimden hiç ayr? kalmad?m, biter diye takvimlere bakt?m. Zor geldi ayr?l?k al??amad?m. An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??? Seni çok seviyor ve özlüyorum. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getiriyorum?

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n! O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Dolan?p sarmak geliyor içimden, saram?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki, sensiz duram?yorum. Seni çok seviyorum?

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan? oldun, gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun?

Sen var ya sen ayn? sigaram gibisin. Duman? gözlerin? Külü dudaklar?n... Yaln?z aran?zda bir fark var sigaram? ben, beni ise sen yak?yorsun...

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi. Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çicekler gibi. Bir insan?n bir tanesi olmal?, t?pkk? senin gibi.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki sensiz duram?yorum.

Yüre?imdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni ya?atan tek duygu senmi?sin bebe?im...

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin...

Sen bazen zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen hayat?n cesaret veren mutluluk yan? ve sen her zaman sevgimin tek nedenisin.

Günün ilk ???klar? sahile vurdu?unda, mart?lar yaln?zca ikimizin anlayaca?? bir dille ?unu f?s?ldar denizin kula??na: Seni çok özledim...

Seni seviyorum çünkü elini kalbimin üzerinde hissetti?im zaman, üzüntülerimi al?p onlar?n yerine o tarifsiz s?cakl??? koymay? ba?ar?yorsun...

Sana nas?l hitap etmeliyim bilmiyorum. Hayat?m desem hayat çok k?sa, çiçe?im desem çiçek soluyor. Sana can?m demeliyim, çünkü bu can sen oldukça ya??yor...

Do?an her günün sabah?nda, içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak..

Ben sevdan?n soka??nda oturuyorum? Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.

Yüre?im hafif ?slakt?r benim kuytu kö?elerde a?lamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan.

Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim.

Hadi uyand?r beni söyle gördü?üm zamans?z bir dü? mü? Hadi git, uzakla?, yoklu?una inand?r beni. Gerçekten yoruldum her buldu?um yerde seni kaybetmekten.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa.

Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una dizece?im ve seni benden ay?rd??? için kaderimi mahkemeye verece?im.

Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n yanl?zl???m?, çaresizli?imi? Yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m?

Rüzgar alabildi?ine h?rç?n, ya?mur alabildi?ine inatç?, yüre?in ise onlara inat sanki bir liman... T?pk? gözlerindeki huzur gibi...

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana?

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk gözbebe?in kadar yak?n olsun. Umutlar?n gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklar?n sonsuz olsun...

Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir beni?

Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.

Allah gücü erke?e, güzelli?i kad?na vermi?... Ne var ki her ?eyi yenen güç, güzelli?e yenilmi?...

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi, ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi?

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek iÇ?N

E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...

Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n.

Baz? rüyalar di?erlerinden çok uzun sürer. Baz?lar? da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam ?u an bu mesaj? okuyor.

Bana dünya yuvarlakt?r dedin, dedi?in do?ruysa neden geri dönmedin?

Hasret kap?mda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor...

Bir ku? olup gitsem, a?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, koklasam seni...

En güzel yar?nlar senin olsun, sen buna lay?ks?n ömrün mutluluklarla dolsun. E?er gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatl?m can?n sa?olsun.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Seni günde bir defa dü?ünüyorum o da 24 saatime maloluyor.

Denizi içerken maviler tak?ld? bo?az?ma, karaya vuran bal?k gibi ç?rp?n?yorum.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim.

Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondur

Mutlu olmay? biliyorsan, sevmeyi bileceksin gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin.

Bir deniz dü?ün "susuz", bir gece dü?ün "uykusuz", bir insan dü?ün "sevgisiz", bir bahar dü?ün "çiçeksiz", bir de beni dü?ün "sensiz"...

Ne seni unutmak için bir çabam var ne de a?k?m? körükleyen bir rüzgar... Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var.

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizli?e! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varal?m nice y?llara...

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime de?se samanyolundan bir y?ld?z dü?er.

Yata??n? gül yapraklar?yla, rüyalar?n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm tüm kabuslar?n? da ben ald?m ki sen rahat uyu birtanem!

A?k?m yata??n, sevgim yorgan?n, yüre?im yast???n olsun iyi uyu birtanem.

Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, O da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur.

Bir gün dudaklar?n kurursa okyanusu getiririm sana, ak?am ayaz?nda titrersen güne?i getiririm sana, e?er gönlün bir sevgi ararsa kalbimi söküp getiririm sana...

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il...

Yata??n? gül yapraklar?yla, rüyalar?n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm tüm kabuslar?n? da ben ald?m ki sen rahat uyu birtanem!

A?k?m yata??n, sevgim yorgan?n, yüre?im yast???n olsun iyi uyu birtanem.

Sen seni seveni görmeyecek kadar körsen, O da sana sevgisini söylemeyecek kadar gururludur.

Yapraklar sarar?p dökülürken yere, ya?l? gözlerini çevirip göklere, her gün istemem y?lda bir kere, ad?m? anmay? sak?n unutma!

Kimsin sen? Ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutlar?m, fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?im mi? Kimsin sen? Sen benim sevdi?imsin, sevdi?imi söyleyebildi?im...

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im...

Gözleri uzakl?klar de?il, bazen de göze alamad???m?z yak?nl?klar ac?t?r.

Seni ben de?il gözlerim seçti, onlar sevdi onlar be?endi. Sen benim de?il onlar?ns?n gittiysen bana ne onlar a?las?n...

Yeryüzünde biten her a?k için gökyüzünde bir melek a?lar.

Sen güne?in do?du?u, karanl???n bitti?i yerdesin sen hep kalbimde yatan tek sevgilimsin...

Geceler seni sevdi?im kadar uzun olsayd? e?er inan ki yeryüzüne hiç güne? do?mazd?.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il!

Bu gece rüyama gir gizlice, beni s?ms?k? sar öp kokla iyice, son kez isyanlar savur, küfret güzelce ve sonra çek git kahrolas? hayat?mdan sinsice!..

Ben seni deli gibi sevdim, sen beni deliyim diye sevmedin.

Yar?nlar hep güzel olacak derler, oysa bugünlerde dünlerin yar?n? de?il mi?

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikan?n 60 saniye oldu?u ö?retildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dile?iyle sevgilim...

Beni karanl?ktan ayd?nl??a, yalandan gerçe?e, ölümden ölümsüzlü?e götürdü?ün için te?ekkürler... Seni seviyorum!

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz, orman?n denizinde huzur gibisin, ?????m sensin, güne?imsin... Bil ki çok özlendin...

Bir erkekle mutlu olmak için onu çokça anlay?p az da olsa sevmek; bir kad?nla mutlu olmak içinse onu çokça sevip, anlamaya hiç çal??mamak gerekir.

Bir gün sevgilim sordu a?k nedir diye... Biraz zaman istedim dü?üneyim diye, ertesi gün gördüm onu bir ba?kas? ile, kula??na f?s?ldad?m a?k ?zd?rapt?r diye.

Arzular göz aç?p kapay?ncaya kadar geçer biter. Oysa seninle aram?zdaki sevgi ve a?k asla bitmedi. Ne kadar kötü ?ey ya?am?? olsak da tüm bildiklerimi içimde ya?ayan sana ay?rd?m. Emin ol ki kendimi yüceltecek bir ?ey yaparsam bil ki bu art?k senin

gözünde de?er kazanmak ve daha mutlu etmek içindir. Seni seviyorum.

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir benim için ve özellikle de senin bir yudum sevgine hasretim ?imdi uzaklarda sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakl?yor ve buseler yolluyorum buralardan..Kalbim hep seninle...

?nsanlar gelmeleriyle yanl?zl?klar?n? da??tanlar? severler, gitmeleriyle kendilerini yaln?z b?rakanlara a??k olurlar.

Hüsran? bir tek yerde kabul ediyorum, ya?amak varken ya?ayamam?? olmakta.

Unuturum desem de inanma sak?n, ömrümce kalbimden silinmez ad?n. Bir s?z? içimde senden de yak?n kalbimin sesini dinler bulurum seni.

Beni bir dakika de?il bir saniye de?il bir saniyenin onda biri kadar sev... Bir y?l de?il on y?l de?il bin y?l mesut olurum.

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar seni ne çok sevdi?imi ve özledi?imi...

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi... Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çiçekler gibi... Bir insan?n birtanesi olmal?, o da senin gibi...

Sevgililer öpü?ürken neden gözlerini kapat?rlar bilir misin? Çünkü gözleriyle de?il de kalpleriyle görmek isterler... Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum.

Gözleriyle gözlerine göz koyan?n, gözlerimle gözlerini oyar?m. Gözlerini gözlerden sak?n, gözlerin gözlerime laz?m.

Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için a????m sana!..

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi... Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çiçekler gibi... Bir insan?n birtanesi olmal?, o da senin gibi...

Seni seviyorum; elini kalbimin üzerinde hissetti?im zaman, üzüntülerimi al?p onlar?n yerine ?imdiye kadar kimsenin ba?aramad??? o s?cakl??? koymay? ba?ard???n için...

Seni ve sensizli?i dü?ündükçe, esen rüzgarlar?n ard?ndan ya?an ya?murlar gibi sana ve sensizli?e a?lamak istiyorum.

Seni ne kadar sevdi?imi merak ediyorsan, ya?an ya?murun her damlas?n? tutmaya çal??, tutamad???n her ya?mur damlas? kadar seviyorum seni.

Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m sana tapt?m...

Sana dalgalardan kalem yapt?m ve k?y?ya seni seviyorum yazd?m, sen de inand?n de?il mi? Sen delisin, seni sevmedim, sana ba?land?m sana tapt?m...

Ayr?l?k küçük sevgileri öldürür ama büyük sevgileri güçlendirir. T?pk? rüzgar?n mumu söndürüp yang?n? güçlendirdi?i gibi... Bizim de sevgimiz hep ya?ayacak ve daha da güçlenecek sevgilim. Nice günlere birlikte olmak dile?iyle...

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar seni ne çok sevdi?imi ve özledi?imi...

Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar, ormandaki a?açlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güne?in ???klar?ndan daha çok seviyorum.

Sevginin oldu?u yerde mant?k olmaz derler... Ne kadar do?ru! Seni o kadar çok seviyorum ki akl?m ba??mdan gitti... Birlikte daha nice sevgi dolu mutlu günlere sevgilim...

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi... Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha bir sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha bir kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan e?er!

Öperim dudaklar?ndan gül kokulu yanaklar?ndan her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin...Seni seviyorum..Hem de çok...

Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. ?imdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucakl?yorum...

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n, çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelime bulam?yorum.

Hayatta hiçbir ?ey ilk a?k?n yerini tutamaz insan sevse bile o ilk a?k hiç unutulmaz.

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat. Dünde, bugünde, yar?nda... Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Her seven ads?z bir kahramand?r ve insan sevebildi?i kadar insand?r.

Sanma ki ismini bir ba?kas? silecek seninle ba?lad?m seninle bitecek...

?çine dü?en her hüzün damlas? sana seni ne kadar çok sevdi?imi hat?rlats?n.

Seni tahmin edece?in kadar de?il, tahammül edemeyece?in kadar çok seviyorum.

Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin asl?nda. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

Baz? a?klar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bitti?ini bilirsin, okyanuslar bile k?skan?r sana olan sevgimi.

Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!

Hep kalanlara gidenleri katt?m! Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine bir tane sen edemediler. Zor geldi ayr?l?k al??amad?m.

An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??...

Ben seni unutmak için sevmedim ama ne için sevdi?imi unuttum.

Baz? a?klar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bitti?ini bilirsin, okyanuslar bile k?skan?r sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!

Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak degil, sensizken bile seninle olabilmektir... ?imdi yan?nda de?ilim belki ama özlemim sevgim hep seninle... Seni seviyorum!

Kalbimde arama eski yerini sen gözümden akan sele kar??t?n.

Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyece?i kadar özelsin.

Seni denizdeki kumlar, gökteki y?ld?zlar, ormandaki a?açlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki mart?lar ve güne?in ???klar?ndan daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere...

Gece bir ba?ka giyer siyah?n?, y?ld?zlar daha sönük olur, yakamozlar ba?ka çizer denize kendini ve hayat daha kahpe oynar oyununu sen yan?mda yoksan... Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut, gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat... Muuckk!!!

Maviler giyer bulut olurum, ye?iller giyer bahar olurum, bakars?n bir gün beyazlar giyer senin olurum.

Hep beni kimse sevmiyor ki derdin! Usulcac?k sokulup yüre?ine ...ben seviyorum demek isterdim.

Bir ömür boyu seninleyim desen de istemem art?k. Çünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz bulutusun, bugün bana esersin ...yar?n ellere...

Hasretin öldürdü beni! ?imdi geceler çaresiz. ?imdi ya?mur damlas? gelip konar dudaklar?ma sessiz. Söylemi? miydim hasretin öldürdü beni hiç sebepsiz.

Kap?n?n önünde a?k yapma a?k?n gözü kördür ama kom?ularinki asla.

Gidenler yokluklar?yla de?il giderken söyleyemedikleri sözler yüzünden hüzün verirler!

Sana ?arap verece?im, iç ama sarho? olma. Sana bir gül verece?im, kokla ama soldurma. Sana kalbimi verece?im, sev ama incitme!...

Baz? a?klar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bitti?ini bilirsin, okyanuslar bile k?skan?r sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!

Ya?amak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak degil, sensizken bile seninle olabilmektir... ?imdi yan?nda de?ilim belki ama özlemim sevgim hep seninle... Seni seviyorum!

Bir aptal?n sizi öpmesine izin verin ama bir öpücü?ün sizi aptal etmesine asla!

Sevgi basittir, karma??k olan bizleriz. Sevgi güven verir, insanlar aldat?r. Sevgiye her zaman güvenilir, insanlara asla!..

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im...

A?K GÜLÜ D?KEN?YLE AVUÇLAMAYA BENZER! ELLER?N KAN ?Ç?NDE KALIR AMA D?KENLER?N HESABINI GÜLDEN SORAMAZSIN

B?RGÜN DUDAKLARIN KURURSA OKYANUSU GET?R?R?M SANA AK?AM AYAZINDA T?TRERSEN GÜNE?? GET?R?R?M SANA

E?ER GÖNLÜN B?R SEVG? ARARSA KALB?M? SÖKÜP GET?R?R?M SANA

BATARYASI ZAYIF RÜYALARIMIZA ?EBEKE HATASI SEBEB?YLE B?RSÜRE ULA?ILAMADI. ??MD? ?SE **** ÇEKEN HATTIMLA SEN?NLEY?M.

SES?N? DUYSAMDA HERAN YÜZÜNÜ GÖRMEK G?B? DE??L

ÖZLED???M? B?L HERAN H?ÇB?R ?EY SEN? SEVMEK G?B? DE??L

YATA?INI GÜL YAPRAKLARIYLA RÜYALARINI PAPTYALARLA SÜSLED?M

ÜZER?N? SEVG?MLE ÖRTTÜM TÜM KABUSLARINIDA BEN ALDIM K? SEN RAHAT UYU B?RTANEM!

A?KIM YATA?IN, SEVG?M YORGANIN, YÜRE??M YASTI?IN OLSUN ?Y? UYU B?R TANEM.

SEN SEN? SEVEN? GÖRMEYECEK KADAR KÖRSEN. ODA SANA SEVG?S?N? SÖYLEMEYECEK KADAR GURURLUDUR.

B?Z?M ÖMRÜMÜZDE IRMAKLAR VARDIR. SULARINDA HAYALLER?M?Z? YÜZDÜRDÜ?ÜMÜZ. B?Z?M ÖMRÜMÜZDE DOSTLARIMIZ VARDIR

GÜNLER?M?Z AYRI GEÇT???NDE ÜZÜLDÜ?ÜMÜZ.

BEN SEVDANIN SOKA?INDA OTURUYORUM GECELER H?Ç B?TM?YOR. BEN H?Ç UYUMUYORUM.

B?R YA?MUR DAMLASI SEN? SEV?YORUM ANLAMINI TA?ISAYDI VE SEN BANA SEN? KADAR SEVD???M? SORACAK OLSAYDIN ?NANK? B?R TANEM HERGÜN YA?MUR YA?ARDI.

YÜRE??M HAF?F ISLAKTIR BEN?M KUYTU KÖ?ELERDE A?LAMAKTAN VE RENG? HAF?F UÇUKTUR KURUSUN D?YE KAÇ KEZ GÜNE?E ASMAKTAN.

SEN? UNUTMAK ?Ç?N AND ?ÇT?M GÖZLER?N GELD? AKLIMA VAZGEÇT?M.

HAD? UYANDIR BEN? SÖYLE GÖRDÜ?ÜM ZAMANSIZ B?R DÜ?MÜ HAD? G?T, UZAKLA?, YOKLU?UNA ?NANDIR BEN? GERÇEKTEN

YORULDUM HER BULDU?UM YERDE SEN? KAYBETMEKTEN.

GÖZLER?N NEH?R K?RP?KLER?N KÖPRÜ OLSA BEN ÜZER?NDEN GEÇERKEN ?PLER KOPSA VE DÜ?TÜ?ÜM YER DUDAKLARIN OLSA.

NE SEN? UNUTMAK ?Ç?N B?R ÇABAM VAR ?Ç?MDE NEDE A?KIMI KÖRÜKLEYEN B?R RÜZGAR NE SEN? GÖRMEDEN DURAB?LECEK KADAR GÜÇLÜYÜM NEDE GÖRMEYE DAYANACAK KALB?M VAR.

B?R GÜN HAYATIN BÜTÜN GÜZELL?KLER?NDEN VAZGEÇ?P SESS?Z SEDASIZ ÖLÜME G?TMEK ?STERSEN YANIMA GELK? SANA SENS?Z YA?AMANIN SENS?Z OLMANIN ÖLÜM OLDU?UNU GÖSTEREY?M.

GÖZLER?N GÖZLER?ME DE?D???NDE FELAKET?M OLURDU A?LARDIM.

NE ZAMAN AYRILIK SAAT? GELSE ?Ç?MDEK? GÜLLER?N BOYNU BÜKÜK B?R ZAMAN KALIRIM ÖYLECE NEDEN SONRA G?TT???N? ANLARIM ?Ç?MDE GÜLLER A?LAR BEN A?LARIM.

HAD? GEL TUT ELLER?M?! BEN?MLE YAN! BEN?MLE MEYDAN OKU HER ÇARES?ZL??E BEN?MLE UYU BEN?MLE UYAN. B?RL?KTE VARALIM ONUNCU AYLARA BEN B?R EYLÜL SEN B?R HAZ?RAN

NEZAMAN TUTSAM ELLER?N? GÖZLER?M?N ÖNÜNDEN MEVS?MLER GEÇER NEZAMAN GÖZLER?N GÖZLER?ME DE?SE SAMANYOLUNDAN B?R YILDIZ DÜ?ER.

BUGÜN YEN? B?R MEYHANE KE?FETT?M MEZARLI?IN KAR?ISINDA B?RGÜN BEN? ARARDA BULAMAZSAN YA MEYHANEDEY?M YADA TAM KAR?ISINDA.

Sen yine seni sev...Ben icimde kalayim...Cekil yolumdan artik...Ben olayim...

Asktir olumden guzel olan...Bak ve gor yasam duslerdedir...

Yillar gecse de ustunden...Bu kalp seni unutur mu?...

Ben mecburum sana, sesimi duysana. Allah'in askina kiyma bana.

Yoruldu yüregim Hasretten yana, Sanmaki baskasi Yar olur sana, Üzme yeter artik

Allah askina, Bir kalp tasiyorum INSANIM INSAN

Allahim bitmesin bitmesin bu rüya sonunda evlilik olsun ne olur uyand?rma

MUHAH MUHAH CAN HATICE GÖZLERI CEYLAN HATÇE SAÇLARI BAYRAM HATICA BEN SANA GURBAN HATÇE

Ibadetim oldun inancim oldun sanki sen yarattin ben kul'un oldum. Afet Allah?m diye yalvard?m durdum

kaç kadeh kirildi sarhos gönlümde bir türlü kendimi avutamadim, kaç gece agladim boyle gizlice ne yaptimsa seni unutamadim

bir yabanci gibi durma karsimda hani sevdigindim bildin mi beni erirdi yuregin bir bakisimla tutup bir kalemde sildin mi beni?unuttu dediler senin ismini, unuttu diyorlar senin sesini, atesler icine atip sevgimi yaktin mi sevgilim yaktin mi beni?

Neyleyim sen yoksan eger dunyanin servetini, Neyleyim sen yoksan eger ahiretin cennetini, Neyleyim sen yoksan eger sahilleri, kirlari, Neyleyim sen yoksan eger YAZI, KISI, BAHARI...

seni sensiz yasamak en kotu kader olsa gerek ey benim hasret kokan sevgilim gel desem gelemezsin biliyorum ama ben seni yasiyorum seninleyim ve TEK

Dudaklarimda sarkisin;sen, sen ömrümün tek askisin;askimiz, askimiz kalmasin yarim, nolurrr, nolur hiç ayrilmayalim

Gitme kal yalan söyledim Dogru degil Ayriliga daha hiç hazir degilim Aramizda yasanacak yarim kalan birseyler var Gitme dur daha simdiden deliler gibi özledimm

bir seni unutmadim yillardir bir de ben aglarken gitigini..dayanamam inan dayanamam buna unutamam bir an dokunamam sana harcanirim ugruna aldirmadan zaman diyemem dilim varmaz diyemem elveda....

Deliveren...Söz agizdan cikti bir kere Seytan da senden yana melek de

Bir günese bir de sana bakamam Bir atesi bir elini tutamam Bir nefessiz bir de sensiz kalamam Çöllerde su gibi özledim seni Kutupta yaz gibi özledim seni

Cingenem cingenem Kara gözlu cingenem Askinla tutusup Yandim cingenem...

neyin bildin ki de?erini benimkini bileceksin bunu da tabi mahvedeceksin...

Aylar geçsede yillar geçse de Bir ömür böyle sürse de Ben seni unutamam Aylar geçse de y?llar gecse de Bir ömür böyle bitsede Ben seni unutamam...

Güz Gülleri Gibiydik , hiç bahar yasamadik , ya sevmeyi bilmedik yillarca ya sevince geç kaldik

ah olmaz olmaz, sensiz olmaz sensiz olmaz...yaniyor yanaklarim gözyaslarim durulmaz

Neyine güveneyim de get yalan dünya , seni nasil seveyim ömrümü çalan dünya..

olmaz bir tanem, olmaz sevdigim, olmaz inan bana olmaz ask boyle olmaz.

Sensiz olmuyor, yerine konmuyor, kimsenin eli senin gibi dokunmuyor. Karlara inat yürürüm yollarina, adini camlara yazdim okunmuyor.

Asla, asla vazgeçemem senden, asla Olamam ben sensiz, yapamam sevgisiz Asla, asla vazgeçemem senden, asla Olamam ben sensiz, kalamam kimsesiz

kimin kimin bu sessiz eller mor halkal? yaral? gözler kiyilarima vuran senmisin...

Çok insan gördüm üstünde elbisesi yok çok elbise gördüm üstünde insan yok insanlarin dost veya düsman olduklarini nerden bileceksin , insanlarin alninda kahpe mi yazili ki kahpe olduklarini bileceksin...

kiymetimi bilmen için gitmem mi gerek, sevdi?imi anla artik büyüdün bebek, masal degilki bu ask ögrenmen gerek, gitmesi kolay olur zor olan sevmek...

SEN? GÜNDE B?R DEFA DÜ?ÜNÜYORUM ODA 24 SAAT?ME MALOLUYOR.

DEN?Z? ?ÇERKEN MAV?LER TAKILDI BO?AZIMA, KARAYA VURAN BALIK G?B? ÇIRPINIYORUM. BU DER?N UÇURUMUN ÖNÜNDE HANG? YAZGI TUTUKLADI BEN?.

HASRET KAPIMDA NÖBETLER TUTUYOR SEVG?L?M UZAK B?R ?EH?RDE GÖZLER?M ONU ARIYOR B?R KU? OLUP G?TSEM A?SAM ?U ENG?NLER? VARSAM SEN?N YANINA ÖPSEM DOYASIYA KOKLASAM

HAN? O GÜN BEN? ANLAYAN SEN G?TM??T?N YA SEN? BA?KALARINDA ARADIM AMA YOKTU BEN? SEN?N KADAR ANLAYAN, Y?NEDE ÜZÜLME ÇÜNKÜ BEN SEN? SENS?ZDE SEVEB?L?YORUM....

A?KA MEYL? OLMAYAN KANATSIZ KU? G?B?D?R. VAH ONA!!...

EN GÜZEL YARINLAR SEN?N OLSUN SEN BUNA LAYIKSIN ÖMRÜN MUTLUKLARLA DOLSUN E?ER GÜN GEL?RDE SEN BEN? UNUTURSAN ?NAN K? TATLIM CANIN SA?OLSUN.

H?ÇB?R KIZ B?R ERKE?E BOYUN E?MEZ H?ÇB?R ERKEK B?R DAMLA GÖZYA?INA DE?MEZ.

YANA?INA DÜ?EN KAR TANES? ER?Y?P DUDAKLARINA ?ND???NDE VE O B?R DAMLA SER?NL??? B?R?YLE PAYLA?MAK ?STED???NDE

YÜZÜNÜ RÜZGARA DÖN ORDAYIM.

YAPRAKLAR SARARIP DÖKÜLÜRKEN YERE, YA?LI GÖZLER?N? ÇEV?R?P GÖKLERE, HERGÜN ?STEMEM YILDA B?R KERE ADIMI ANMAYI SAKIN UNUTMA

B?R ERKEKLE MUTLU OLMAK ?Ç?N ONU ÇOKÇA ANLAYIP AZDA OLSA SEVMEK; B?R KADINLA MUTLU OLMAK ?Ç?NSE ONU ÇOKÇA SEV?P ANLAMAYA H?Ç ÇALI?MAMAK GEREK?R.

B?RGÜN SEVG?L?M SORDU A?K NED?R D?YE B?RAZ ZAMAN ?STED?M DÜ?ÜNEY?M D?YE ERTES? GÜN GÖRDÜM ONU B?R BA?KASI ?LE KULA?INA FISILDADIM A?K IZDIRAPTIR D?YE.

SEN? SEV?YORUM D?YEN SÖZLERE DE??L, SEN?N ?Ç?N A?LAYAN GÖZLERE ?NAN

SEN? BEN DE??L GÖZLER?M SEÇT? ONLAR SEVD? ONLAR BE?END? SEN BEN?M DE??L ONLARINSIN G?TT?YSEN BANA NE ONLAR A?LASIN.

GÖZLER?YLE GÖZLER?NE GÖZ KOYANIN GÖZLER?MLE GÖZLER?N? OYARIM GÖZLER?N? GÖZLERDEN SAKIN GÖZLER?N GÖZLER?ME LAZIM.

NE YEM?NLER BOZDUM GECELER BÜYÜRKEN SENS?Z NE YEM?NLER BOZDUM YILLAR GEÇERKEN S?TEMS?Z NE YEM?NLER BOZDUM TAR?F? B?LE ?MKANSIZ, SEN?N ?Ç?N EY GÜLÜM!!!....

NASIL UZAKTAK? YILDIZ PARLAK GEL?YORSA ?NSANA UZAKTA OLDU?UN ?Ç?N TUTKUNUM SANA HAN? EN GÜZEL A?KLAR ?MKANSIZ

GEL?R YA ?NSANA ?MKANSIZ OLDU?UN ?Ç?N A?I?IM SANA!.

YERYÜZÜNDE B?TEN HER A?K ?Ç?N GÖKYÜZÜNDE B?R MELEK A?LAR.

UNUTURUM DESEMDE ?NANMA SAKIN ÖMRÜMCE KALB?MDEN S?L?NMEZ ADIN B?R SIZI ?Ç?MDE SENDENDE YAKIN KALB?M?N SES?N? D?NLER BULURUM SEN?.

BEN? B?R DAK?KA DE??L B?R SAN?YE DE??L B?R SAN?YEN?N ONDA B?R? KADAR SEV.... B?R YIL DE??L ON YIL DE??L B?N YIL MESUT OLURUM.

GÖZLER? UZAKLIKLAR DE??L BAZENDE GÖZE ALAMADI?IMIZ YAKINLIKLAR ACITIR.

?NSANLAR GELMELER?YLE YANLIZLIKLARINI DA?ITANLARI SEVERLER G?TMELER?YLE KEND?LER?N? YALNIZ BIRAKANLARA A?IK OLURLAR.

YARI DALGALI OLMAMALI DEN?Z YA DURMALI YA KUDURMALI YA G?RMEL? HANÇER SONUNA KADAR YA DA KININDAN H?Ç ÇIKMAMALI YARI GÖNÜL VERMEMEL? SEVG?L? SONUNDA SEVMEYECEKSE HELE YARI DUDAK H?Ç DOYASIYA ÖPMEYECEKSE!.

ONUN GÜZELL???N? HERKES GÖRÜYORSA O BENCE AZ GÜZELD?R. HERKES B?L?YORSA O BENCE H?Ç GÜZEL DE??LD?R. ONUN GÜZELL???N? YALNIZ BEN GÖRÜYORSAM BU SEVG?D?R. ONUN GÜZELL???N? YALNIZ BEN B?L?YORSAM BU A?KTIR. H?Ç K?MSE B?LM?YORSA BU YANLIZLIKTIR.

HAYAT YA?ANDI?I KADAR VARDIR. GER?S? YA HAFIZALARDAK? HATIRA YA HAYALLERDEK? ÜM?TT?R. HÜSRANI ?SE B?RTEK YERDE KABUL ED?YORUM. YA?AMAK VARKEN YA?AYAMAMI? OLMAKTA.

UÇSUZ BUCAKSIZ GÖKYÜZÜNDE KANAT ÇIRPAN MARTILARIN. SONSUZ HUZURU ANLATAN DEN?Z?N MAV?L???NDE GÖRDÜKLER? KEND? YANSIMALARI KADAR E?S?Z HAYAT.....GÜLÜMSED?KÇE VE UMUT ETT?KÇE YA?AMAYA DE?ER.

K?MSES?Z?M HISMIMDA YOK HASMIMDA! GÖRÜNMEZ?M C?SM?MDE YOK RESM?MDE

D?L ÜZMEZ?M, TEK HECE VAR ?SM?MDE BARINA?IM GÖNÜL DENEN YER BEN?M, BEN?M ADIM A?K!

BU GECE RÜYAMA G?R G?ZL?CE BEN? SIM SIKI SAR ÖP KOKLA ?Y?CE SON KEZ ?SYANLAR SAVUR KÜFRET GÜZELCE VE SONRA ÇEK G?T KAHROLASI HAYATIMDAN S?NS?CE!!...

BEN SEN? DEL? G?B? SEVD?M, SEN BEN? DEL?Y?M D?YE SEVMED?N.

YARINLAR HEP GÜZEL OLACAK DERLER OYSA BUGÜNLERDE DÜNLER?N YARINI DE??LM?.

B?R APTALIN S?Z? ÖPMES?NE ?Z?N VER?N AMA B?R ÖPÜCÜ?ÜN S?Z? APTAL ETMES?NE ASLA!.

SEVG? BAS?TT?R, KARMA?IK OLAN B?ZLER?Z. SEVG? GÜZEN VER?R ?NSANLAR ALDATIR. SEVG?YE HERZAMAN GÜVEN?L?R ?NSANLARA ASLA!..

SANA EN MUHTAÇ OLDU?UM ?U ANDA GEL! YA?AMAK OLSANDA GEL ÖLÜM OLSANDA GEL!..

G?DENLER YOKLUKLARIYLA DE??L G?DERKEN SÖYLEYEMED?KLER? SÖZLER YÜZÜNDEN HÜZÜN VER?RLER!

GÜNE?? SEV?YORUM D?YORSUN GÜNE? AÇINCA GÖLGEYE KAÇIYORSUN. YA?MURU SEV?YORUM D?YORSUN YA?MUR YA?INCA ?EMS?YEN? AÇIYORSUN. KORKUYORUM SEVG?L?M ÇÜNKÜ BEN? SEVD???N? SÖYLÜYORSUN.

BU GÜZEL A?KIMIZA NOKTA KOYMA, SANA KUCAK DOLUSU V?RGÜL GET?RD?M, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

SANA ?ARAP VERECE??M, ?Ç AMA SARHO? OLMA. SANA B?R GÜL VERECE??M, KOKLA AMA SOLDURMA. SANA KALB?M? VERECE??M, SEV AMA ?NC?TME!...

MAV?LER G?YER BULUT OLURUM, YE??LLER G?YER BAHAR OLURUM BAKARSIN B?RGÜN BEYAZLAR G?YER SEN?N OLURUM.

HEP BEN? K?MSE SEVM?YOR K? DERD?N! USULCACIK SOKULUP YÜRE??NE "BEN" DEMEK ?STERD?M.

B?R ÖMÜR BOYU SEN?NLEY?M DESENDE ?STEMEM ARTIK. ÇÜNKÜ SEN RÜZGARIN ÇO?TURDU?U B?R TOZ BULUTUSUN BUGÜN BANA ESERS?N "YARIN ELLERE"!...

HEP KALANLARA G?DENLER? KATTIM! B?RGÜN YER?NE GEÇEMED?LER. O KALANLARA G?DENLER? KATTIM Y?NE B?R TANE SEN EDEMED?LER.

ÖNCELER? HASRET? H?Ç TATMADIM YAR?MDEN H?Ç AYRI KALMADIM B?TER D?YE TAKV?MLERE BAKTIM. ZOR GELD? AYRILIK ALI?AMADIM.

AN GEL?R ?NSAN GÜLERKEN A?LARMI?. GÖZYA?LARI SEL OLUP KALB?NE AKARMI? KAHKAHA B?R MASKE DERLER B?L?RM?S?N? ?NSAN SEVD???NDEN AYRILINCA BU MAS***? TAKARMI?.

BANA DÜNYA YUVARLAKTIR DED?N DED???N DO?RUYSA NEDEN GER? DÖNMED?N.

GENÇL???NE GÜVEN?P ERKEN DERKEN BELK? ELVEDA B?LE D?YEMEZS?N G?DERKEN.

DÜNYA DEL?KANLI OLSAYDI YUVARLAK OLMAZDI.

ALLAH GÜCÜ ERKE?E GÜZELL??? KADINA VERM?? NEVARK? HER ?EY? YENEN GÜÇ GÜZELL??E YEN?LM??.

BULUTLARA YÜKLED?M HASRET?M?, RÜZGARLARLA YOLLADIM SEVG?M?, YA?MURLAR YA?DIRDIM GÖZYA?LARIMLA KÜÇÜK MELEKLER GÖNDERD?M SEN? ÖPMEYE! GELD?LERM??

EN SEN? UNUTMAK ?Ç?N SEVMED?M AMA NE ?Ç?N SEVD???M? UNUTTUM.

DUDAKLAR YALAN SÖYLEYEB?L?R AMA GÖZLER ASLA

HAYATTA H?ÇB?R ?EY ?LK A?KIN YER?N? TUTAMAZ ?NSAN SEVSE B?LE O ?LK A?K H?Ç UNUTULMAZ.

?LK A?KIN ?LK HATIRASI Z?H?NLERDEN S?L?NMEZ

HER SEVEN ADSIZ B?R KAHRAMANDIR VE ?NSAN SEVEB?LD??? KADAR ?NSANDIR.

SANA SEVG?M? YILDIZLARA BENZET?YORUM. SEN? NE KADARMI SEV?YORUM ARTIK BEN?MDE YÜRE??MDE B?R GÖKYÜZÜM VAR.

?NSANLAR TANIDIM YILDIZLAR G?B?YD?YLER. HEPS?DE GÖKYÜZÜNDEYD?. AMA BEN GÜNE?? YAN? SEN? SEÇT?M SEN?N ?Ç?N B?N YILDIZDAN VAZGEÇT?M. (ama sen anlamad?n yaz?k!!!!!!.... )

SANMAK? ?SM?N? B?RBA?KASI S?LECEK SEN?NLE BA?LADIM SEN?NLE B?TECEK

?Ç?NE DÜ?EN HER HÜZÜN DAMLASI SANA SEN? NE KADAR ÇOK SEVD???M? HATIRLATSIN.

ARTIK BULUTLARA YAZIYORUM HASRET?M? YA?MUR YA?INCA ANLARSIN SEN? NE ÇOK ÖZLED???M?!...

BANA ÖYLE B?R MEKTUP YAZK? SEVG?L?M AÇAR AÇMAZ DUYAYIM KOKUNU SEVDA ESS?N BA?AK SAÇLARINDA SES?N YÜZÜMÜ RÜZGARLA BULSUN BANA ÖYLE B?R MEKTUP YAZK? SEVG?L?M GELS?N BEN? EN KOYU ZULAMDA BULSUN VE ÖYLE B?R MEKTUP YAZK? VARSIN ÖLÜMÜM OLSUN.

BU AK?AM ?Ç?MDE TUHAF B?R SIKINTI VAR DÜNYADA SANK? B?R BEN KALMI?IM SANK? HERKES NERDE KEDER VARSA BIRAKMI? BEN NERDE BULDUYSAM TOPLAMI? ALMI?IM ÖNÜMDE SÖ?ÜT A?ACI HERZAMANK? HAL?YLE, ÇARES?Z HAVUZ SU RAHAT, ?NSANLAR SUSMU? SESS?Z B?R YA?MUR G?B? BA?LADI BENDE KONU?MAK ?HT?YACI!..

HASRET?N ÖLDÜRDÜ BEN? ! ??MD? GECELER ÇARES?Z, GECELER SENS?Z, B?R ÖPÜ?TEN DAHA SICAK ??MD? YA?MUR DAMLASI GEL?P KONAR DUDAKLARIMA SESS?Z. SÖYLEM??M?YD?M HASRET?N ÖLDÜRDÜ BEN? H?Ç SEBEPS?Z.

#1455

 
© 2015
AŞK